MejerjeÛÙee nleyeuelesletve DeeOÙeeeflcekeâ meyeueleskeâ[sHesâyeÇgJeejer 2020


  – pees.cee.efhe"skeâj, Ùes.meb.
 
 DeÛeevekeâ ogÛeekeâer Iemejueer DeeefCe #eCeele keâUueb keâer heeÙe cees[uee Deens. leerve-Ûeej ceefnvÙeeÛÙee ÙeespeveebJej keâeUs {ie hemejues. MejerjeÛÙee meJe& neueÛeeueer "hhe. iesuÙee mee"-meòej Je<eeËle leerve-Ûeej ceefnves KeešsJej he[tve jenCÙeeÛee Øemebie keâOeer Dees{Jeuee veJnlee. cnCetve ns meJe& DeJeIe[ peele nesleb.
 heCe ceveele oesve iee"er hekeäkeäÙee yeebOeuÙee. Skeâ – ns ceePÙee keâcee&Ûeb HeâU veener. ogmejb – ner Skeâ Iešvee Deens, ner osJeeÛeer FÛÚe veener. ceer ceveele "jJeueb keâer ner Iešvee Deeveboeves mJeerkeâejeÙeÛeer. meJe& ØekeâejÛÙee iewjmeesÙeer mekeâejelcekeâlesves mJeerkeâejeÙeÛÙee. kegâjkegâj keâjeÙeÛeer veener. mJele:uee, heefjefmLeleeruee, osJeeuee oes<e ÅeeÙeÛee veener. YesšeÙeuee ÙesCeejs cnCeeÙeÛes, osJeeves legcneuee efMe#ee kesâueer, legcneuee mekeäleerÛeer efJeßeebleer efoueer. ner meJe& efJeOeeves, leke&âefJeleke&â GIe[heCes veekeâejCes DeeJeMÙekeâ nesles. lejerheCe ceer keâOeerkeâOeer iehhe jenle Demes. keâesCeer ØeeLe&vee keâjCÙeeÛeb DeeÕeemeve efoueb keâer cnCeeÙeÛees, ‘‘ueJekeâj yejb nesCÙeemee"er vekeâes; lej JeÙeevegmeej ÙeLeeJekeâeMe yejb nesCÙeemee"er ØeeLe&vee keâje. ceer ceePeer DemeneÙelee mekeâejelcekeâheCes mJeerkeâejeJeer cnCetve ØeeLe&vee keâje. leer ke=âhee osJeeves ceuee efoueer.’’
 Iešvee, heefjefmLeleer DeeheuÙee neleer vemeleele. heCe lÙee Iešveebvee mekeâejelcekeâ Øeeflemeeo osCes DeeheuÙee neleer vekeäkeâerÛe Demeles. les keâjCÙeeÛee ceer ØeÙelve kesâuee. les ceuee yeNÙeehewkeâer peceueb Ùeeyeöue ceer osJeeÛee $e+Ceer Deens. Dee@hejsMeveÛÙee efoJeMeerÛe ceveeuee Peškeâe yemeuee. Dee@hejsMeveÛÙee DeeOeer ieghle YeeieeÛes kesâme keâeheeJes ueeieleele. MesJneRie keâjCeeje cegueiee DeieoerÛe le®Ce neslee. Dee@hejsMeve heeÙeeJej Deens. SJe{s Jej kesâme keâMeeuee keâeheeÙeÛes. keâenerlejer yeesueeÙeÛes cnCetve lees yeesuetve iesuee. heCe lÙee cegueemeceesj veeie[b nesCeb ceuee veemebkeâesÛe peceueb. heCe osJeemeceesj ceveeveb veeie[b nesCeb ceuee pecele veener, ns ceePeb og:Ke nesleb. lemeb peceeJeb ner ceePeer ÙeeÛevee nesleer. heejoMe&keâ JeeieCes ns Heâej ogceeaU nesle Ûeeueueb Deens. ØeebpeUheCes JeeieCes ceeCemeeuee OeeskeäÙeeÛes Jeešt ueeieues Deens. yee¢e peieele ne Oeeskeâe Deens. heCe ne Oeeskeâe DeeheCe helkeâjuee veener; lej Deeheueb Deebleefjkeâ peerJeve yeUkeâš nesT Mekeâle veener. Deebleefjkeâ peerJeve heeskeâU Peeues keâer yee¢e peie efJemkeâUerle nesle peeleb, ns DeeheCe DevegYeJele Deenesle. yeueelkeâejeÛeer ØekeâjCes, Deveskeâ ØekeâejÛes Yeü°eÛeej, ueQefiekeâ Je Meejerefjkeâ Mees<eCe, ceeCegmekeâerÛee Deveeoj DeMee peerJeveeuee keâeàÙee {ieele vesCeeNÙee IešveebÛes cetueYetle keâejCe SkeâÛe, Deebleefjkeâ heeskeâUer. cnCetve ceuee DeeuesuÙee Deebleefjkeâ DevegYeJeeÛeb ceer mJeeiele keâjlees. keâejCe ceePeb yee¢e peie ceuee HeâmeJeles lemes Flejebveener HeâmeJeles. cnCetve ceeCemeeves Deebleefjkeâ heeskeâUer keâceer keâjCÙeeÛee DeKeb[heCes ØeÙelve keâjeJee. cnCepes DeeheuÙee Deeleerue DeeJeepeeMeer ØeeceeefCekeâ jeneJes.
 DeeheCe Deeletve yeensj he[eÙeuee nJes. cnCepes peerJeveeefJe<eÙeer Deeheuee Øeeflemeeo Deeletve ÙeeÙeuee nJee. Deepe DeeheuÙeeJej yeens¤ve o[heCes Heâej Ùesleele. Ùee o[heCeebvee DeeheCe yeUer he[lees. jepekeâerÙe o[heCeebvee vÙeeÙeeOeerMe yeUer he[leele. cnCetve ceePeer ØeeLe&vee Deebleefjkeâ mJeeleb$Ùeemee"er Demeles.
 ceeCemeb Flejebyejesyej ØeebpeUheCes yeesueeÙeuee, JeeieeÙeuee Ieeyejleele. Deeheuee FlejebJejerue efJeÕeeme G[euee Deens. FlejebÛÙee efJeÛeejebÛee, YeeJeveebÛee Deeoj yeeUieeJee ns cetueYetle met$e ieeÙeye nesle Ûeeueueb Deens. lÙeecegUs ceeskeâàÙee ceveeves yeesueCÙeeÛee, JeeieCÙeeÛee Oeerj ceeCemeeuee nesle veener. ceeCetme Deeletve hees<ekeâ mebJeeo meeOele veener DeeefCe yeens¤ve megmebJeeo meeOele veener. ner heefjefmLeleer peerJeIesCeer Demeles. Ùeeletve yeensj he[CÙeemee"er ceeCetme ÙeesiÙe efoMesves ØeÙelve keâjle veener. ÙeesiÙe ceeie& lÙeeuee oeKeJeuee peele veener. ns DeefOekeâ Ieelekeâ Deens.
 heeÙeeuee DeMee Øekeâejs meàÙee šesÛeuÙee neslÙee keâer keâ[sJej PeesheCes pecele vemes. ØelÙeskeâ leemee-heeTCe leemeeuee ketâme yeoueeJeer ueeies. cnCepes Peeshecees[ JneÙeÛeer. heCe DeeheuÙeeÛe ceveeuee le›eâej keâjeÙeÛeer veener. mJele:Ûeer keâerJe keâjeÙeÛeer veener. kebâšeUe Deeuee keâer G"eÙeÛeb efve JeeÛeve keâjeÙeÛeb, Demes "eceheCes "jJeues nesles. ceveeuee efJejbiegUe cnCetve meg®Jeeleeruee ‘mee"JeCe’ ceOetve heg.ueb. Ûeb efueKeeCe JeeÛeueb. heCe veblej Ùet šŸegyeJej ‘ceeFË[Hegâuevesme’ Ùee efJe<eÙeeJej Yejhetj JÙeeKÙeeves Sskeâueer. mJele:Jej ØeÙeesie kesâues. Jesovee nesle DemeuÙeeves lÙee cesef[šsMeveÛee Kethe HeâeÙeoe Peeuee.
 efJeheMÙevee keâjCÙeeÛee mejeJe neslee. cnCetve ceeFË[Hegâuevesme peceueb heCe OÙeeve peceueb veener. OÙeeveele meieUbÛe efJemejeJeb ueeieleb. efveefJe&Ûeej, efveefJe&keâej JneJeb ueeieleb. heeÙeeÛÙee ogKeCÙeecegUs, JesoveebcegUs les MekeäÙe Peeues veener. cnCetve DeeOÙeeeflcekeâ peerJeveele ceeFË[HegâuevesmeÛÙee heueerkeâ[s peeCÙeeÛeer iejpe Deens Demes peeCeJeues. efveefce&leerMeer DeeheCe melele yeebOeues Demelees. efvecee&lÙeeMeer yebOe pees[CÙeemee"er efveefce&leeryejesyejÛes yebOe lees[eJes ueeieleele. lÙeemee"er efveefJe&Ûeej Je efveefJe&keâej nesCes DeeJeMÙekeâ Deens. menevegYetleer oeKeJeCÙeemee"er Deveskeâ heefjefÛele YesšeÙeuee Ùesle. ØelÙeskeâeÛee meuuee efvejeUe Demes. Ùee meJe& mebIe<ee&letve Skeâ mheMe& Peeuee, keâ®CesÛee.
 [esàÙeebmeceesj efÛe$e Deeues les ÙesMet ef¡emle Je heeheer Œeer. ÙesMet heengCee Deeuee Deens. ÙepeceeveeÛÙee Iejer Skeâ heeheer Œeer Ùesles. leer ÙesMetÛÙee heeÙee he[les. megiebOeer lesueeves lÙeeÛes heeÙe Oegles. heengCesceb[Uer Je DevÙe heg®<e efleÛÙeekeâ[s JeKeJeKeuesuÙee vepejsves Je ÙesMetkeâ[s mebMeÙeeves heenleele. ÙesMet efleÛÙeekeâ[s keâ®Cesves heenlees. keâ®CesÛÙee Jeleg&Uele leer vneTve efveIeles. cnCetve leer Deßet {eUles. DeeheuÙee cegueeÙece kesâmeebveer lÙeeÛes heeÙe hegmeles. keâ®Cesves ceeCemes yeebOeueer peeleele. oes<eejesheeves leer ogjeJeueer peeleele ns Øekeâ<ee&ves peeCeJeues. ner DevegYetleer peerJeveeuee hees<ekeâ nesleer. keâ®CesÛee mheMe& Peeuee veener lej ceeCemes SkeâceskeâebJej oes<eejeshe keâjle jenCeej . DeMee JeeleeJejCeele veeleer pees[Ces Deiej Ieefve° keâjCes DeMekeäÙeØeeÙe Deens.
 Meejerefjkeâ De[ÛeCeercegUs Deveskeâ ceeCemeebJej DeJeuebyetve jeneJes ueeies. keâOeer mebkeâesÛe Jeešs, keâOeer keâceerheCee Jeešs. mJeeJeuebyeve DeefYeceeveeÛeer iees° Deens. hejeJeuebyeve keâceerheCeeÛeer yeeye Deens. heefnuÙeeÛe efoJeMeer Yeerle Yeerle Jee@keâjJej še@Ùeuesšuee iesuees. mJele:Ûee DeefYeceeve Jeešuee. heCe ogmeNÙee #eCeer DenbkeâejeÛee mheMe& peeCeJeuee. peerJeveeleerue Øemebie keâeUs ieesjs Demes GYes jenle veenerle. les Deueie keâjCeejer js<ee Deieoer hegmeš Demeles. keâeàÙeekegâó {ieebvee meesvesjer keâ[e Demeles, ns melÙe peeCeCes Je mJeerkeâejCes Ùeele peerJeveeÛes MeneCeheCe Deens. ceeCemeeuee meJe& ØeeefCecee$eebÛee DeeOeej ueeielees. lÙeele keâceerheCee veener.
 heCe hejmhejeJeuebyeve ner keâeUeÛeer iejpe Deens, ns ceer leerve-Ûeej ceefnvÙeele efMekeâueesÛe. heCe ÙeeletveÛe DeeCeKeerve Skeâ peerJeveeJeMÙekeâ iees° efMekeâuees. leer cnCepes ke=âle%e yegæer. ke=âle%e yegæercegUs Deeheueer veeleer DeefOekeâ efÛeJeš yeveleele. ke=âle%eyegæerÛeb DeesPeb keâesCeeJej ueeot veÙes. ns veeleb GhekeâejeÛÙee peeefCeJesletve pevceeJeb ueeieleb. ceeCetme Heâej heefjhetCe& Je mJeeÙeòe nesle Ûeeueuee Deens, ner pecesÛeer yeepet Deens. heCe ÙeecegUsÛe ceeCetme ceeCemeeheemetve ogjeJele Ûeeueuee Deens, ns ogozJe veener keâe? ceeCemeeyeöueÛeer DeemLee, Deeheguekeâer Heâej heeleU nesle Ûeeueueer Deens, ns efJeoejkeâ melÙe DeeheCe DevegYeJele Deenesle. ieoeale ceeCetme Skeâekeâer DeensÛe. heCe Iejer, kegâšgbyeelener lees Skeâekeâer Deens. ceeCemeeÛes Meejerefjkeâ Deepeej Jee{le Ûeeueues Deensle, lemes lÙeeÛes ceeveefmekeâ leeCeleCeeJe Jee{le Ûeeueues Deensle.
 YesšeÙeuee ÙesCeejer ceeCemes cnCeeÙeÛeer, kebâšeUe Ùesle Demesue. nes, ceveemeejKeb efHeâjlee Ùesle vemes cnCetve kebâšeUe ÙeeÙeÛee. heCe Deeletve ceer leepeeleJeevee neslees. efÛebleve-ceveveeÛee veJee DevegYeJe Iesle neslees.
 Deepekeâeue ceeCetme DeeJeepeeves, ieeWieeševes, OJeefveØeot<eCeeves Iesjuee Deens. lÙeeuee Meeble yemeJele veener. ceewveeÛeer lÙeeuee Yeerleer Jeešles. SkeâšsheCe menve nesle veener. Iejer, MeeUe-keâe@uespeele, keâeceeJej, Dee@efHeâmeele Deepe ceeFË[HegâuevesmeÛeer efveleeble iejpe Deens.
 Ùee iejpeskeâ[s ue#e hegjJeues peele veener. Jesmš Dee@Heâ šeF&ce, vee@ve Øee@[keäšerJn cnCetve heeefnues peeles. heCe cesef[šsMeve ceeCemeeuee DeefOekeâ me=peveMeerue yeveJeles, ÙeeÛee DevegYeJe DeeheCe Iesleuee veener. [e@. [@efveDeue Deecesve Ùeebveer peieeleerue 91 osMeebleerue 83 npeej ueeskeâebJej mebMeesOeve kesâues Deens. lÙeebÛÙee DevegYeJeevegmeej Deeheuee ceWot yeouelees. ceWot yeoueuee keâer Deeheues Jele&ve yeoueles. DeeheCe DeefOekeâeefOekeâ mekeâejelcekeâ nesT Mekeâlees. ne DevegYeJe ceer leerve-Ûeej ceefnvÙeele Iesleuee. cejieUuÙeemeejKes ceuee keäJeefÛeleÛe Jeešues. cesef[šsMeveÛee peerJeveeuee hees<ekeâ Demee DevegYeJe ceer Iesleuee.
 ceueceheóer
 ceer Deeletve SkeâmebOe veJnlees, ÙeeÛeer ceuee peeCeerJe JneÙeuee ueeieueer. les ceer helkeâjueb. heehe nesleb, DeJeiegCe nesles, ogieg&Cener nesles. heCe Deeleuee HeâeškesâheCee mJeerkeâejuÙeecegUs ceveeÛÙee OeeiÙeeves Deblej meoje efMeJetve Iesleuee. lÙeecegUs ceveeuee YejerJeheCee Deeuee.
 heeÙe cees[uÙeecegUs ceer yeens¤ve "ekeâ"erkeâ veJnlees. heCe Ùee keâejCeecegUs ceer Deeletve DemJemLe Peeuees veener. DeheIeeleeÛes Keehej yee¢e IeškeâebJej Heâes[eJes Demeb keâOeer Jeešueb veener, ner Heâej cees"er osJeeÛeer ke=âhee mecepelees. cnCetve ceer Ûeej ceefnves mekeâejelcekeâ jeefnuees. veeleeUmeCeeÛee meyebOe efoJeme efyeÚevÙeeJej keâe{uee. yee¢e Deevebo meepeje keâjlee Deeuee veener, ÙeeÛeer Keble nesleer. heCe Deeblej Deevebo mesJeve keâjlee Deeuee. ns DeueYÙe HeâU heojele he[ueb nesleb.
 ceeCemes Ûeer[Ûeer[ keâjleele, jeieeJeleele, melele oes<e keâe{leele ÙeebÛeer keâejCes yeensj MeesOetve Ûeeuele veener. leer kesâJeU ceueceheóer nesF&ue. lÙeemee"er ogYebieuesuÙee ceveeÛee MeesOe IÙeeJee ueeielees. nsÛe Deepekeâeue DeeheuÙeeuee peceCeb keâ"erCe nesle Ûeeueueb Deens.
 osJeeuee ceuee efJeßeebleer ÅeeÙeÛeer nesleer lej Ûeej ceefnves SJe{er keâMeeuee Demee ØeMve Deepe GYee jenlees. JeÙeeÛeer keâener yebOeves Deepe ceevÙe keâjeJeer ueeieleele. JeÙeevegmeej DeeheuÙee MejerjeÛeer efjhesjeRie efmemšce Heâej meeJekeâeMe Ûeeueles ns ceevÙe keâjeJes ueeieues. JeÙeeÛÙee ceÙee&oe helkeâjCÙeele cees"s MeneCeheCe Deens. lÙeecegUs Grow old gracefully MekeäÙe nesles.