mebheeokeâerÙeHesâyeÇgJeejer 2020


 
 hejkesâ keâesCeer vemeeJes
 
 ef¡emleeves Ùee peieele ÙesTve Je ›egâmeeJej ce¤ve ceeCemeeceeCemeeble mebJeeo meg¤ kesâuee Deens. ner mebJeeoeÛeer ke=âhee peieele meJe&$e keâeÙe&jle Deens. Ùee ke=âhesÛee ØeYeeJe DeeheCeeme efometve Ùeslees Je DevegYeJeeme Ùeslees. Deieoer vepeerkeâÛes GoenjCe IÙeeÙeÛes lej nuueer DeeheuÙee osMeele megOeeefjle veeieefjkeâlJe keâeÙeoe (CAA) Je je°^erÙe veeieefjkeâlJe veeWoCeer (NRC) Ùee mejkeâejer ÙeespeveebefJe®æ Ûeeuet Demeuesues peveDeeboesueve. ns Deeboesueve vescekesâ keâMeemee"er Deens? yengmebKÙe ueeskeâebvee Skeâ$e jeneÙeÛes Deens, lÙeebvee ogpeeYeeJe vekeâes, hejkesâheCee vekeâes Deens, Oeeefce&keâ heeleUerJej ueeskeâebÛes efJeYeepeve vekeâes. Ùeemee"er DeeboesueveeÛÙee Ssve Yejele ÙegJekeâ-ÙegJeleer DeejesUer "esketâve cnCele nesles, ‘‘Deecneuee lees[uesuee veJns lej pees[uesuee Yeejle nJee Deens. Deecneuee Skeâ$e jeneÙeÛes Deens, Skeâ$e peieeÙeÛes Deens. Deecner efnbog-cegmueerce Skeâ Deenesle. ner peer DeeheguekeâerÛeer YeeJevee Deens lees YeejleeÛee Keje Ûesnje Deens. ne YeejleeÛee Keje Ûesnje DeeheuÙee osMeeÛÙee ieeJeeieeJeebletve efometve Ùeslees. meJe& OeceeËÛes ueeskeâ ieeJeeieeJeebletve DeeheuesheCeeves, iegCÙeeieesefJeboeves jenele Deensle. meCeeJeejeuee SkeâceskeâebÛÙee Iejeroejer peeleele. hejmhejebvee DeeefleLÙeYeeJeeves JeeieJeleele. mebkeâšmeceÙeer ceoleeruee OeeJetve peeleele. lÙeeJesUer les Skeâceskeâebkeâ[s ceeCetme Ùee veelÙeeves heeneleele, Oecee&Ûee efJeÛeej keâjle veenerle.
 ieeJeheeleUerJej cnCee efkebâJee Flej keâesCelÙeener ef"keâeCeer cnCee ceeCemeeceeCemeeble ne pees mebJeeo DevegYeJeeÙeuee efceUlees lees DeehemetKe Deeuesuee veener. lÙeeceeies owJeer ke=âhee keâeÙe&jle Deens, ef¡emleeves ceeveJelesmee"er keâceeJeuesueer ke=âhee. ef¡emleeves mJele:Ûes jkeäle meeb[tve ceeCemeeceeCemeebleerue Dee[efYeble hee[ueer Deens. meble hee@ue FHeâermekeâjebme efueefnuesuÙee he$eele cnCelees, ‘‘lees (ef¡emle) Deeheueer cetefle&ceble Meebleer Deens; lÙeeves oesIeeme (Ùengoer Je efveOeceea ueeskeâ) Skeâ kesâues DeeefCe ceOeueer Dee[efYeble hee[ueer. lÙeeves DeeheuÙee osneves Jewj veenermes kesâues’’ (2:14-15). meble hee@ue lÙeeÛÙee keâeUele meceepeele jenele DemeuesuÙee oesve iešebvee (Jews-Gentiles) GösMetve yeesuele Deens. heCe ef¡emleeÛeer cejCe-hegve®lLeeveeÛeer ke=âhee kesâJeU Ùee oesve iešebÛÙee veelÙeeJej ØeYeeJe keâjCÙeeSJe{erÛe ceÙee&efole veJnleer. ef¡emle mebhetCe& peieeÛee leejkeâ Deens. lÙeeÛeer SkeâerkeâjCeeÛeer ke=âhee meJe& peieele keâeÙe&jle Deens. lÙeeÛÙee ke=âhesÛÙee ØeYeeJeeuee mLeuekeâeueeÛeer ceÙee&oe veener. lees pemee lÙee keâeUÛÙee Ùengoer ÙengoslejebÛee leejkeâ neslee lemeeÛe DeepeÛÙee meJe& OeceeaÙeebÛee leejkeâ Deens. cnCetve YeejleerÙeebÛÙee efJeYeepeveeefJe®æÛÙee ÛeUJeUerÛee osKeerue ef¡emle ØesjCeeoelee Deens. keâejCe lÙeeuee meJe& ef"keâeCeÛÙee meJe& iešebleerue Dee[efYebleer hee[eÙeÛÙee Deensle. lÙeeuee meJe& ceeCemeebvee Skeâ keâjeÙeÛes Deens. lÙee nsletvesÛe lees Ùee peieele Deeuee. lÙeemee"erÛe lÙeeves lÙeeÛes yengceesue jkeäle meeb[ues. cnCetve pes ueeskeâ ceeCemeebÛÙee SkeâerkeâjCeemee"er Pešle Demeleele lÙeebÛÙeele ef¡emle keâeÙe&jle Demelees. lÙeeÛÙee ØesjCesvesÛe ceeCemes Skeâ$e ÙesCÙeeÛee, Skeâ nesCÙeeÛee ØeÙelve keâjleele. ef¡emleeÛeer ceeCemeebleerue GheefmLeleer lÙeebvee heg{s jsšerle Demeles, hejmhejeleerue JewjYeeJe ve° keâjCÙeemee"er, Skeâ nesCÙeemee"er. cnCetve Yeejleeleerue SkeâerkeâjCeeÛee Ûeeuet ue{e ne ÙesMetves meg¤ kesâuesuÙee peeieeflekeâ SkeâerkeâjCeeÛÙee ÛeUJeUerÛeeÛe Skeâ Yeeie Deens, Demes Kee$eerves cnCelee ÙesF&ue.
 Ùee peieele ceeveJeefveefce&leerÛÙee DeejbYeeheemetveÛe ceeCemeeceeCemeeble oesve ieš he[t ueeieues. ceer, ceePes Je ogmeje, ogmeNÙeeÛes ne YesoYeeJe efvecee&Ce Peeuee. ÙesLetveÛe hejkesâheCeeÛeer YeeJevee ®pet ueeieueer. osJeeves lÙeeÛÙee ØeeflecesØeceeCes ceeCemeeÛes ùoÙe Ie[Jeues. pemes lÙeeÛes lemes efJeMeeue ùoÙe ceeCemeeuee efoues. heCe og°elcÙeeves ceeCemeele ogpeeYeeJe hesjuee. lÙeecegUs ceeCemeeves osJeeueeÛe hejkesâ "jJeues Je og<šelcÙeeuee peJeU kesâues. ns heehe Jee{le peeTve heg{s lÙeeÛes heÙe&Jemeeve osJeheg$eeuee veekeâejCÙeele Peeues. megJeeefle&keâ Ùeesneve efueefnlees : ‘‘pes lÙeeÛes mJele:Ûes lÙeekeâ[s lees Deeuee, lejer lÙeeÛÙee mJekeâerÙeebveer lÙeeÛee mJeerkeâej kesâuee veener’’ (1:11). megJeeefle&keâeÛes ns JeÛeve keâesCeener ßeæeJeble ceeCemeeuee YeeJeefJeJeMe yeveJeles. ceeCetme osJeeuee FlekeäÙee hejkesâheCeeves JeeieJet Mekeâlees ns heentve meeeflJekeâ mJeYeeJeeÛÙee ceeCemeele nUnU efvecee&Ce nesles. heCe ner JemlegefmLeleer Deens.
 mewleeve ceeCemeele osJeeefJe®æ JewjYeeJe efvecee&Ce keâjCÙeele ÙeMemJeer Peeuee Deens. heCe ceeCetme Je osJe ÙeebÛÙeehegjleeÛe ne JewjYeeJe ceÙee&efole veener. Ùee JewjYeeJeeÛee otjieeceer heefjCeece cnCepes osJeeÛes ueeskeâ Je mewleeveeÛes ueeskeâ Demes mejUmejU oesve ieš efvecee&Ce Peeues Deensle. osJeeÛÙee efJeÛeejeves JeeieCeejs les osJeeÛes ueeskeâ. lÙeebvee meieUs ueeskeâ DeeheuesÛe Jeešleele. les meJeeËÛee Deeheguekeâerves mJeerkeâej keâjleele. DeeefleLÙeMeeruelee ne lÙeebÛee mLeeÙeerYeeJe Deens. lÙeebvee iešyeepeer vekeâes, he#eheele vekeâes, JesieUsheCee vekeâes. meieUs DeeheuÙeeÛe kegâšgbyeeÛes Deensle Demes les ceeveleele. ‘‘keâesCe ceePeer DeeF& Je keâesCe ceePes YeeT?… pees keâesCeer osJeeÛÙee FÛÚsØeceeCes Jeeielees leesÛe ceePee YeeT, leerÛe ceePeer yenerCe Je leerÛe ceePeer DeeF&’’ (ceeke&â 3:33, 35) ner ef¡emleeÛeer meJe&meceeJesMekeâ efJeÛeejmejCeer pÙeebvee ceevÙe Deens les osJeeÛes ueeskeâ. osJeeÛÙee FÛÚsØeceeCes JeeieCeejs ns ueeskeâ pes pes osJeeÛes Deens lÙeeÛee hetCe&heCes mJeerkeâej keâjleele. lÙeebvee keâesCeer hejkeâe vemelees. ogOeele meeKej efcemeUeJeer lemes les meJeeËle efcemeUleele. heefJe$e efcemmeeyeueer meepeje keâjlesJesUer ef¡emle pemee keâcÙegefveÙeveÉejs meJeeËÛee mJele:le mJeerkeâej keâjlees lemes les meJeeËvee mJeerkeâejleele – DeeheuesheCeeves. osJeeÛee mJeYeeJe DeefleLÙeMeerue Deens, meJeeËvee mJeerkeâejCeeje. SKeeÅeeuee hejkesâheCeeves JeeieJeCes ne iegCe veJns ogieg&Ce Deens. lemes JeeieCes osJemJeYeeJeeÛÙee Deieoer efJe®æ Deens. osJeemeejKes meJeeËÛee mJeerkeâej keâjCeejs efJeMeeue ùoÙe pes Deelcemeele keâjleele, les osJeeÛes ueeskeâ yeveleele.
 peieeleerue meJe&Ûe ueeskeâ osJeeÛes veenerle ns ceeveJeer Feflenemeeletve efmeæ Peeuesues Deens. osJeeuee meJe&Ûe nJes Deensle. heCe efkeâlÙeskeâ ueeskeâebvee osJe vekeâes Deens Je lÙeeÛe yejesyej Flej ueeskeâner vekeâes Deensle. ner Flejebvee vekeâejCeejer Je=òeer ceeCemeele hetJeeaheemetve efometve Ùesles. keâeF&ve Ùeeves DeeyesueÛee Ketve kesâuee. keâejCe lÙeeuee lÙeeÛee YeeT Deeyesue ¢eeÛÙeeyejesyejÛes menpeerJeve vekeâesmes Jeešues. keâeF&veÛÙee ceveele DeeyesueefJe<eÙeer hejkesâheCeeÛeer YeeJevee efvecee&Ce Peeueer. Deeyesueuee hejkeâe "jJetve keâeF&veves lÙeeÛeer nlÙee kesâueer. ner hejkesâheCeeÛeer YeeJevee ceeCemeeuee keâesCelÙee Lejeuee vesles heene! lÙee hej-YeeJevescegUs ceeCetme cnCetve ogmeNÙeeyejesyejÛes veeles legšles. lees ogmeje mJele:meejKee ne[eceebmeeÛee ceeCetme Gjle veener. lees Skeâ pe[ Jemlet yevelees. Skeâ Ùengoer ceeCetme lÙeeÛÙee ceejskeâNÙeeuee cnCelees, ‘‘leguee peMeer keâele[er Deens leMeer ceueener Deens.’’ heCe pees ceeCetme og°elcÙeeves mebÛeefjle Peeuesuee Demelees lees DeebOeUe yeveuesuee Demelees. meJe&mJeer mewleeveeÛÙee efveÙeb$eCeeKeeueer iesuÙeecegUs lees keâesCelesner JeeF&š ke⤠Mekeâlees. cnCetve meble Ùeesneve cnCelees, ‘‘keâeF&ve lÙee og°eÛee neslee Je lÙeeves DeeheuÙee yebOetÛee JeOe kesâuee’’ (ÙeesneveeÛes heefnues he$e 3:12). Ùeesneve DeeCeKeer cnCelees : osJeeÛeer cegues Je mewleeveeÛeer cegues GIe[ efometve Ùesleele. pees keâesCeer veerleerves Jeeiele veener lees osJeeÛee veener, Je pees DeeheuÙee yebOetJej Øeerleer keâjerle veener leesner veener’’ (ÙeesneveeÛes heefnues he$e 3:10).
 Ùee osJeMeyoeÛÙee ØeKej ØekeâeMeele DeeheCe DeeheuÙee osMeele "jeJeerkeâ Oecee&ÛÙee ueeskeâebefJe®æ peer JeeleeJejCeefveefce&leer kesâueer peele Deens Je lÙeeuee pÙee og° keâeÙeÅeeÛee DeeÙeece efouee peele Deens ns he[leeUtve heeefnues heeefnpes. DeeheuÙee osMeele pes Ie[le Deens lÙeele veJeerve Demes keâenerÛe veener. ceeveJeer Feflenemeele lemes Ie[ues Deens. ceeCemeeves DeMee ØekeâejÛee og°heCee efkeâlÙeskeâoe Øekeâš kesâuee Deens. Heâjkeâ SJe{eÛe Demet Mekesâue keâer DeeheuÙee osMeele pees og°heCee oeKeJeuee peele Deens lÙeeuee ueeskeâMeenerÛes heebIe¤Ce efoues peele Deens. heCe meg%e ceeCemeebveer ne ueeskeâMeenerÛee Keesše yegjKee JesUerÛe šješje Heâe[eÙeuee nJee. peer Deeboesueves nesle Deensle, peer Yetefcekeâe Iesleueer peele Deens leer ÙeesiÙe keâejCeeves Je ÙeesiÙe efoMesves nesle Deensle.
 Deeheuee Yeejle osMe keâesCee Skeâe ueeskeâmecetneÛÙee ceeuekeâerÛee Deens Demes keâesCeeueeÛe cnCelee ÙesCeej veener. meJe& ceeveJepeele cetU Deeeføeâkesâletve mLeueebleefjle Peeueer Je he=LJeerÛÙee hee"erJej pesLes lesLes Jemleer keâ¤ve jeefnueer. Deeeføeâkesâletve pes heefnues cees"s mLeueeblej Peeues lÙeeveblej oesve De[erÛe ueeKeebÛÙee ceeveJeer Feflenemeele mLeueeblejs nesleÛe jeefnueer. Yeejleele jeneCeejs meJe&Ûe ueeskeâ mLeueebleefjle Deensle. ÙesLes jeneCeeje keâesCeerÛe cegUÛee veener. meJeeËÛes meJe&Ûe hetJe&pe ns yeens¤ve Deeuesues Deensle. cnCetve keâesCeener Skeâe ueeskeâmecetneuee Ùee osMeeJej ceeuekeâer nkeäkeâ ieepeJelee ÙesCeej veener. osJeeÛÙee Ùeespevesvegmeej peieeÛÙee Ùee šeskeâeheemetve lÙee šeskeâeheÙeËle ceeCetme keâes"sner jent Mekeâlees. "jeJeerkeâ YetYeeie heeÙeeKeeueer DeeuÙeeJej ceeCemeeves ceeuekeâer nkeäkeâ ieepeJeeÙeuee meg®Jeele kesâueer. megmebIeefšle peieCÙeemee"er Skeâe ceÙee&osheÙeËle ns "erkeâ Deens. heCe Ùee ceeuekeâer nkeäkeâeÛee Deeflejskeâ nesT veÙes. Oece&, Yee<ee efkebâJee Flej keâesCelÙeener keâejCeemee"er DeeefleLÙeMeeruelesJej heeCeer mees[lee Ùesle veener. keâener npeej Je<eeËveblej Ùee osMeebleerue JebMepe keâes"s Demeleerue ns meebielee Ùesle veener. cnCetve keâesCeer keâeÙeceÛee ÙesLeuee veener Je keâesCeer hejkeâe veener nerÛe Yetefcekeâe jemle ceeveeJeer ueeiesue. keâesCeerner ogmeNÙeeuee hejkeâe "jJeCÙeeÛee cekeälee neleer IesT veÙes.
 SKeeÅee ceeCemeeuee hejkeâe "jJeCÙeeÛeer Je=òeer meJe&$e efometve Ùesles. pees ceePee efce$e veener lees ceePÙeemee"er hejkeâe, pees ceePÙee Oecee&Ûee Deiej peeleerÛee veener lees ceuee hejkeâe, pees ceePee osMeyeebOeJe veener, lees hejkeâe. DeMee efkeâlÙeskeâ keâejCeebmee"er ogmeNÙee ceeCemeeuee hejkesâ "jJeues peeles. ner hejkesâheCeeÛeer YeeJevee Ùee peieele keâeÙeceÛeer "eCe ceeb[tve jeneCeej keâe? Heâkeäle mJeiee&leÛe DeeheCe SkeâceskeâebÛes YeeTyenerCe nesT heCe ÙesLes veener, ner heefjefmLeleer yejesyej Jeešle veener. ceeCemeeceeCemeebleerue veelÙeele keâes"slejer YeÙebkeâj efyeIee[ Peeuesuee Deens ns leer›eheCes peeCeJeles. ne efyeIee[ veenermee keâjCÙeemee"erÛe osJeheg$eeves ceeCetme cnCetve pevce Iesleuee Deens. ceeCetme PeeuÙeecegUs lees meJe& ceeCemeebÛee YeeT Peeuee Deens. meJe& ceeCemeebÛee lÙeeves YeeT Je yenerCe cnCetve mJeerkeâej kesâuee Deens. ÙeeÛee DeLe& Heâkeäle mJeiee&leÛe veJns lej Ùee peieele megæe ØelÙeskeâ ceeCemeeves ogmeNÙee ceeCemeeÛee YeeT Deiej yenerCe cnCetve mJeerkeâej keâjeÙeuee nJee. mJeie& ÙesLesÛe efvecee&Ce kesâuee heeefnpes. cnCetve DeeheCe ef¡emleeceOÙes meg¤ Peeuesueer SkeâerkeâjCeeÛeer ÛeUJeU ieebYeerÙee&ves Iesleueer heeefnpes. ceeveJeer SkeâerkeâjCe ner osJeeÛeer Ùeespevee Deens. keâener og° JÙekeäleer Je Mekeäleer ner owJeer Ùeespevee neCetve hee[CÙeeÛee ØeÙelve meelelÙeeves keâjerle Demeleele. DeeheuÙee osMeele osKeerue lees ØeÙeesie peesjkeâmeheCes jeyeJeuee peele Deens. cnCetve YeejleerÙe veeieefjkeâebveer yesmeeJeOe jent veÙes. efvejefvejeàÙee Øekeâejs Goe. jemle GcesoJeejebvee celeoeve keâ¤ve, uesKeCeerÉejs, Yee<eCeeÉejs Je Keepeieer mebYee<eCeeÉejs peer og° efJeÛeejmejCeer DeeheuÙee ceeÙeYetceerle Deceueele DeeCetve ®peJeueer peele Deens efleÛee efyecees[ keâjeJeÙeeme GMeerj ve keâjlee efmeæ Peeues heeefnpes. Ùeemee"er DeeheuÙee osMeele pÙee efJeOeeÙekeâ Mekeäleer Deensle lÙeebÛÙeeMeer neleefceUJeCeer keâjCes iejpesÛes "jsue.
 DeeheuÙee osMeeleerue og° MekeäleeRMeer meecevee keâjCes pejer meeshes vemeues lejer DeMekeäÙe keâesšerleerue cee$e veener. DeeheuÙee osMeeves mJeeleb$Ùeemee"er Skeâ ÙeMemJeer ue{e efouee Deens. ne Ûeeuet ue{e ogmeje mJeeleb$Ùe ue{e cnCetve mecepelee ÙesF&ue.