efÛebleefvekeâeHesâyeÇgJeejer 2020


 – cee@efvmeefveDej keâesefjÙee
 
 yeeÙeyeue Deeheueb ‘yeue’
 
 iesuÙee ceefnvÙeeÛÙee 10, 11 Je 12 Ùee leerve efoJemeeble DeJeIÙee ceneje°^eÛeb ue#e Gmceeveeyeeokeâ[s ueeieueb nesleb. lej GmceeveeyeeoÛeb ue#e cee$e JemeF&keâ[s ueeieuesueb nesleb. JemeF&leerue yejerÛe ceb[Uer DeeheuÙee heejbheefjkeâ JesMeele ‘DeefKeue YeejleerÙe ceje"er meeefnlÙe mebcesuevee’me npej nesleer Je lÙeebÛeer GheefmLeleer «ebLeeÛÙee efobb[erÙee$esle Øekeâ<ee&ves peeCeJele nesleer. JemeF&Ûeer GheefmLeleer ner kesâJeU lÙeebÛÙee yee¢e JesMeYet<escegUsÛe veJns; lej lÙeebÛÙee DebleÙee&ceerÛÙee JesMeYet<escegUsosKeerue efJeMes<e veeWo keâjCÙeepeesieer "jueer. megjsKe heejbheefjkeâ yee¢e JesMeYet<ee Je DebleÙee&ceerÛeer JesMeYet<ee ¢eebÛee mebiece lÙeebÛÙee ØelÙeskeâ neueÛeeueerle efometve Ùesle neslee. yeeÙeyeue ns lÙeebÛes Kejs ‘yeue’ Peeues Deens, ns lÙeeletve Øeleerle nesle nesles. JemeF&leerue ef¡emleer yeebOeJe ns yeeÙeyeueÛes DevegÙeeÙeer Deensle, ns lÙeebÛÙee ØelÙeskeâ neueÛeeueeRletve Øekeâš nesle nesles. keâejCe yeeÙeyeueÛeer efMekeâJeCe ner lÙeebÛÙee DeCegjsCetle efYeveuesueer Deens. leer lÙeebÛÙee jkeäleele efcemeUuesueer Deens. ceeCemeeÛÙee jkeäleele Deveskeâ Ieškeâebyejesyej efnceesiueesyeerve ne cenòJeeÛee Ieškeâ pÙeeØeceeCes Demelees lÙeeÛeØeceeCes JemeF&ceOeerue ef¡emleer yeebOeJeebÛÙee DeCegjsCetbceOÙes yeeÙeyeueÛee DebMe ne ØeecegKÙeeves efYeveuesuee Deens. yeeÙeyeue lÙeebÛes ‘yeue’ Peeuesues Deens, ¢eeÛeer peeCeerJeosKeerue mecemle GheefmLeleebvee nesle nesleer.
 ef¡emleer ueeskeâebÛÙee Iejer yeeÙeyeueÛÙee Øeleer Demeleele; hejbleg yeeÙeyeueÛeer efMekeâJeCe ner lÙeebÛÙee vemeevemeeble Glejueer Deens keâer veener, Ùeeyeöue yeNÙeeÛe JesUsuee ceeCemeebÛÙee ceveeble Mebkeâe GlheVe nesles. keâOeerkeâOeer yeeÙeyeueÛeer efMekeâJeCe Skeâ DeeefCe ef¡emleer yeebOeJeebÛeer ke=âleer JesieUerÛe, Demes efÛe$e peeCeJeles. cnCetve ‘Deecnebuee ef¡emle DeeJe[lees; hejbleg ef¡emleer ueeskeâebÛes DeeÛejCe lesJe{s DeeJe[le veener’, Demes ieebOeerpeeRmeejKes efJeÛeejJeble Deeheues hejKe[ efJeÛeej Øekeâš keâjCÙeeÛes Oeeefj°Ÿe keâjleele. ner peer efÉOee heefjefmLeleer Deens leer ue#eele IesTve DeeheuÙee heeshecenesoÙeebveer Gheemevee Je<ee&leerue eflemeje jefJeJeej ne ‘osJeMeyo’ jefJeJeej cnCetve peenerj kesâuee Deens Je lÙeeefveefceòeeves 'Aperuit Illis ' Ùee veeJeeÛes Skeâ he$ekeâ efoveebkeâ 30 mehšWyej 2019 jespeer Øeefmeæ kesâuesues Deens. lees efJeefMe° efoJeme efveJe[CÙeeceeies heeshecenesoÙeebÛee Keeme nslet Demee keâer, lÙee efoJeMeer peieYej meble pesjesce ¢eebÛee meCe meepeje kesâuee peelees. Ùee meble pesjesceves heeÛeJÙee Melekeâele yeeÙeyeueÛee OÙeeme Iesleuee neslee. yeeÙeyeueÛes meKeesue %eeve efceUefJeCÙeemee"er lÙeebveer efnyeÇt, «eerkeâ DeeefCe ue@efšve Ùee leerve Yee<eebÛee meKeesue DeYÙeeme kesâuee. FlekesâÛe veJns; lej pÙee ef"keâeCeer ÙesMet ef¡emle pevceeuee Deeuee lÙee ef"keâeCeer peeTve keâener Je<eeËkeâefjlee Deeheues JeemleJÙe eflekeâ[s "eskeâues. pÙee ieeJeeleerue nJee ÙesMetves DeeheuÙee Mejerjele Iesleueer efleLeueerÛe nJee DeeheuÙeener vemeevemeeble peeJeer, DeMeerÛe kesâJeU lÙeebÛeer FÛÚe veJnleer lej peer ueneve-cees"er vewmeefie&keâ efÛe$es ØeYet ÙesMetves DeeheuÙee meYeesJeleeueer heeefnueer, pÙee heeTueJeešsves lÙeeves ceeie&›eâceCe kesâues, pÙee [eWiejeJej lees Ûe{uee, pÙee [eWiejGleejeJe¤ve lÙeeves ØeJeeme kesâuee Je pÙee ie@efueueer mecegõeÛes Denesje$e DeJeueeskeâve keâ¤ve keâOeerkeâOeer ceÛeJÙeeves lÙeeves ØeJeeme kesâuee les ØelÙe#e efÛe$e DeeheuÙee [esàÙeebmeceesj "sJeerle lÙeeves kewâkeâ Je<eX efleLes IeeueefJeueer nesleer Je leodveblejÛe lÙeeves efnyeÇt Je «eerkeâ Ùee Yee<eebleerue yeeÙeyeueÛes DeJeleej DeeheuÙee meceesj "sJetve lÙeevegmeej ue@efšve Yee<esle yeeÙeyeueÛes Yee<eeblej kesâues nesles. yeeÙeyeueÛeer ner Yee<ee lesJne meJe&meeceevÙe pevelesÛeer Yee<ee nesleer. cnCetve lÙee DevegJeeoeuee ‘meJe&meeceevÙeebÛes cnCepesÛe 'Vulget' yeeÙeyeue’ ns veeceeefYeOeeve efceUeues. lÙee yeeÙeyeueceOÙes meble uetkeâÛee pees Je=òeevle Deens lÙeeleerue ÛeesefJemeeJÙee ØekeâjCeele peer 45Jeer DeesJeer Deens lÙeeÛÙeele veejepe Je efvemlespe PeeuesuÙee DeeheuÙee oesve efMe<ÙeebÛee hegve®eflLele ÙesMet keâmee menØeJeemeer neslees Je MesJešer lÙeebvee yeeÙeyeueÛeer meKeesue efMekeâJeCe keâMeer oslees, ns meebefieleues Deens. lesJne ‘lees lÙeebvee oMe&ve oslees’ 'Aperuit Illis' ne MeyoØeÙeesie uetkeâÉejs JeehejCÙeele Deeuee Deens. lÙeeÛeeÛe DeeOeej Iesle heeshecenesoÙeebveer ns he$ekeâ keâe{ues Deens. pÙee Øekeâejs ÙesMetves lÙeebÛeer Deble:keâjCes GIe[ueer Je lÙee Deble:keâjCeebvee Skeâ ØekeâejÛeer GkeâUer Hegâšueer, leMeeÛe ØekeâejÛeer GkeâUer yeeÙeyeueJeeÛeveeves DeeheuÙee ceveeble HegâšeJeer, DeMeer heeshecenesoÙeebÛeer cevemJeer FÛÚe Deens. cnCetve mecemle ef¡emleer yeebOeJeebvee Skeâ keâUkeâUerÛes DeeJeenve keâ¤ve lÙeebveer cnšues Deens : Deeheues yeeÙeyeue GIe[e, les JeeÛee, les Deelcemeele keâje. lÙeemee"er lÙeebveer efveJe[uesuee efoJeme Ùeboe 26 peevesJeejer jespeer DeeheCe vegkeâleeÛe meepeje kesâuee. heeshecenesoÙeebÛes Demes cnCeCes Deens keâer ‘‘lees efoJeme Heâkeäle lÙee efoJemeehegjleeÛe 24 leeme hegjlee keâecee veÙes; lej lees efoJeme Je<ee&Ûes meJe& efoJeme hegjCeeje Demeuee heeefnpes…’’
 heeshecenesoÙeebÛes ns Heâej Dee«eneÛes cnCeCes Deens. lÙeeuee keâejCener lemesÛe Deens. keâejCe yeeÙeyeue ns kegâCeer ceeCemeeves efueefnuesues veener. yeeÙeyeueÛeer efveefce&leer ner mee#eeled osJeeves kesâueer Deens Je lÙeeÛÙee efveefce&leermee"er lÙeeves keâener ceeCemeebÛee kesâJeU DeeOeej Iesleuesuee Deens. yeeÙeyeueÛee uesKekeâ osJe DeeefCe ceeCetme ns oesIesner Demeues lejer SKeeoe ceeCetme efueefnCÙeekeâjlee DeeheuÙee neleeble uesKeCeer Ieslees Je efleuee lÙeeÛÙee FÛÚsØeceeCes lees JeUCe oslees, lemes osJeeves DeeheuÙee neleele keâener efveJe[keâ ceeCemes Iesleueer Deensle Je lÙeebÛÙeeceeHe&âle yeeÙeyeueÛes uesKeve kesâues Deens. cnCetve yeeÙeyeue ns ‘osJeeÛes hegmlekeâ’ Deens Demes cnšues lej leer DeefleMeÙeeskeäleer "jCeej veener. cnCetve FyeÇer ueeskeâebme efueefnuesuÙee he$eele meg®JeeleerueeÛe meebefieleues Deens keâer : peieeÛÙee efveefce&leerheemetve osJe ceeCemeeMeer lÙeeÛÙee ØeJekeälÙeebÉejs yeesueuee; heCe MesJešer lees DeeheuÙee heg$eeÉejs yeesueuee Deens…
 ¢eeÛe yeeÙeyeueÛÙee JeeÛeveecegUs peieYej Deveskeâ meeOegmeble efvecee&Ce Peeues Deensle. ef¡emlemeYesle pes meble Deensle, lÙeebveer yeeÙeyeueÛes hegvnehegvne JeeÛeve kesâues Deens. yeeÙeyeueceOeerue keâener JeekeäÙes lÙeebveer cegKeesodiele kesâueer Deensle. FlekesâÛe veJns; lej yeeÙeyeueÛÙee efMekeâJeCegkeâerØeceeCes lÙeebveer DeeheuÙee peerJeveeÛeer Ie[er yemeefJeuesueer Deens. yeeÙeyeueÛes hegvnehegvne JeeÛeve kesâuÙeecegUs lÙeebÛes peerJeve ns yeeÙeyeueÛÙee efMekeâJeCegkeâerØeceeCes Peeues. pes yeeÙeyeue JeeÛele veenerle lÙeebÛÙee peerJeveeÛee ceeie& yeeÙeyeueÛÙee efMekeâJeCegkeâerØeceeCes Demet Mekeâle veener. cnCetve yeeÙeyeueÛes Yee<eeblej keâjCeejs meble pesjesce cnCeeues nesles, ‘‘yeeÙeyeueefJe<eÙeerÛes De%eeve cnCepes ef¡emleeefJe<eÙeerÛes De%eeve.’’ ¢eeÛeeÛe DeLe& Demee : ‘‘yeeÙeyeueefJe<eÙeerÛes %eeve cnCepesÛe ef¡emleeefJe<eÙeerÛes %eeve.’’ pÙee ØeceeCeele yeeÙeyeueÛes %eeve DeeheuÙee DebleÙee&ceer Jee{le peeles lÙee ØeceeCeele DeeheuÙee jkeäleele yeeÙeyeueÛeer efMekeâJeCe DeefOekeâ ØeceeCeele efYeveueer peeT Mekeâles. yeeÙeyeue Deeheues ‘yeue’ nesles.
 yeeÙeyeue Deveskeâ keâueeJeble efvecee&Ce keâjles. efÛe$ekeâej efvecee&Ce keâjles. veeškeâkeâej efvecee&Ce keâjles. keâJeer efvecee&Ce keâjles. meeefneflÙekeâ efvecee&Ce keâjles. lÙeebleuesÛe Skeâ pÙeeÛee efheb[ yeeÙeyeueJej heesmeuesuee Deens Demes Deeheues Heâeoj efoefyeÇšes ns meeefnlÙemebcesueveeÛes DeOÙe#e Peeues. lÙeebÛÙee DeOÙe#eerÙe Yee<eCeeletve yeeÙeyeue efMekeâJeCegkeâerÛee GodIees<e JeejbJeej Peeuesuee Deens DeeefCe lÙeeÛeer veeWo efJeÛeejJebleebveer Je Jeelee&njebveer Iesleueer Deens, ns efveefJe&Jeeo Deens. yeeÙeyeueÛÙee efMekeâJeCegkeâervegmeej pÙeebÛeer pe[CeIe[Ce Peeuesueer Deens, Demes De«eieCÙe meeefneflÙekeâ Deeheueer DeesUKe meJeeËvee keâ¤ve osleevee DeeheuÙee DeOÙe#eerÙe Yee<eCeele cnCeleele :
 ‘‘JemeF&leerue Skeâe DeefMeef#ele, hejbleg megmebmke==âle Meslekeâjer kegâšgbyeeceOÙes ceePee pevce Peeuee. ceje"er ceeOÙeceeÛÙee MeeUsle ceePes efMe#eCe Peeues.
 DeMee Øekeâejs meJe&Oece& cew$eerÛÙee JeeleeJejCeele ceer cees"e Peeuees. heg{s jsJnjb[ veejeÙeCe Jeeceve efšUkeâ ns legkeâe veecekeâ mesletJe®veer ef¡emleÛejCeer Deeues DeeefCe ceneje°^eleerue ef¡emleer meceepeeuee lÙeebveer Yepeves DeeefCe Yeefòeâieerles efMekeâJeueer. lÙeebÛes Skeâ Yepeve ceuee Dee"Jeles.
 ef¡emle ieg®ceeTueer ieb ceeÙe ceePeer ef¡emle ieg® ceeTueer ~
 efšUkeâebveer Deecnebuee hejcesÕejeuee ‘ieg® ceeTueer’ cnCeeÙeuee efMekeâJeues. ue#ceeryeeF& efšUkeâebveer lÙeebÛÙee ‘mce=efleefÛe$es’ Ùee DeelceÛeefj$eeÉejs ØeYet ef¡emleeÛes keâmes DeYÙeemehetCe& DevegkeâjCe keâjeJes, ns Deecnebuee oeKeJetve efoues. lÙeebÛee ef¡emleekeâ[Ûee ØeJeeme heentve ceePeer ßeæe Â{ Peeueer. ke@âLee@efuekeâ hejbhejsleerue jsJnjb[ Heâeoj pes. Sme. efcejeb[e, efyeMehe [e@ceefvekeâ ef[DeeefyeÇÙees ¢eebveer Deecnebuee ke@âLee@efuekeâ efveÙelekeâeefuekeâebÉejs ceje"er Yee<esÛeer iees[er ueeJeueer.’’
 JemeF&ves pÙeeØeceeCes efoefyeÇšesmeejKee meeefneflÙekeâ heg{s DeeCeues lÙeeÛeØeceeCes Fbiueb[ves osKeerue MeskeämeefheDejmeejKee Skeâ DeefÉleerÙe uesKekeâ peieemeceesj DeeCeuee neslee. lesJne Demes cnšues peele nesles keâer, ‘Fiueb[ ces[ MeskeämeefheDej yeš yeeÙeyeue ces[ Fbiueb[’. lesÛe met$e meceesj "sJetve keâener DebMeer DeeheuÙeeuee cnCeeJes ueeiesue keâer efoefyeÇšesmeejKes meeefneflÙekeâ peer JemeF& hegjJele Deens, lÙee JemeF&ves pejer ns meeefneflÙekeâ GYes kesâues lejer efleÛÙee hee"erMeer cee$e yeeÙeyeueÛeer Mekeäleer GYeer Deens.
 Ùee yeeÙeyeueÛÙee efMekeâJeCegkeâervegmeej ØelÙeskeâ ef¡emleer JÙekeäleerÛeer ke=âleer DemeeJeer ¢eemee"er heeshecenesoÙe Dee«enhetJe&keâ DeeheuÙeeuee yeeÙeyeueÛee Deemeje IÙeeÙeÛee Dee«en keâjerle Deensle. lÙeebvee Demes cnCeeÙeÛes Deens keâer, DeeheCe pesJne osJeekeâ[s peeT lesJne osJe DeeheuÙeeuee peCet keâener efJeÛeejerue, ‘‘meeefneflÙekeâebÛeer hegmlekesâ let JeeÛeueerme; heCe ceePeb hegmlekeâ let JeeÛeuebme keâe? meeefneflÙekeâebÛÙee hegmlekeâebJej let ceveve-efÛebleve kesâuebme; hejbleg ceePÙee hegmlekeâeJej let ceveve-efÛebleve kesâuebme keâe? ceer yeeÙeyeueceOÙes pemes meebefieleues Deens, lÙeeØeceeCes legPeer JeeieCetkeâ nesleer keâe? legPee YeeT pesJne Yegkesâuesuee neslee, leneveuesuee neslee, efJeJeŒe neslee, lesJne let lÙeebÛÙeele ceuee heeefnuesme keâe? lÙeebÛÙee ceoleeruee OeeJetve iesueeme keâe?…’’ ner veJÙee keâjejele efouesueer efMekeâJeCe DeeheuÙee ØelÙeskeâeÛÙee ke=âleerle GlejeJeer cnCetve heeshecenesoÙeebveer ns he$ekeâ keâe{ues Deens.
 Ùee yeeÙeyeueves DeeheuÙeeleuee Keje keâueeJeble peeie=le kesâuee heeefnpes. lÙeeÛe Deveg<ebieeves Ùee mebcesueveeÛÙee meceejeshe meceejbYeele Deeheues efJeÛeej JÙekeäle keâjleevee pÙes‰ meeefneflÙekeâ je. jb. yeesje[s cnCeeues, ‘‘YeejleerÙe mebmke=âleer ner keâueeJebleeveer GYeer kesâueer Deens. osMeeÛeer DeesUKe ner lÙeebÛÙee keâueeJebleebcegUs nesles.’’ JemeF&Ûeer DeesUKeosKeerue efleÛÙee keâueeJebleebcegUsÛe nesCeej Deens.
 JemeF&Ûes Demmeue keâueeJeble DeeheCe Deenesle. MespeejØesceeJej DeeOeejuesuÙee ef¡emleer yeebOeJeebÛÙee ke=âleeRletve peieeuee ef¡emleer JemeF&Ûeer DeesUKe nesCeej Deens. Ùeekeâefjlee yeeÙeyeue Deeheues ‘yeue’ Peeues heeefnpes. Deeheues ÛewlevÙe lÙeeletve Deeues heeefnpes. DeeheuÙee ieeJeer hejle peeÙeuee efveIeeuesuÙee lÙee oesve efMe<Ùeebvee veJeÛewlevÙe Øeehle Peeues. lÙeeÛekeâjlee lÙeebvee oMe&ve osTve lees lÙeebÛee menØeJeemeer Peeuee. ‘lÙeeves lÙeebvee oMe&ve efoues’ cnCepesÛe 'Aperuit Illis'. les oMe&ve keâMeemee"er? lÙeebvee veJeÛewlevÙe osCÙeemee"er. yeeÙeyeueceOeerue ÙesMetÛes DeeÕeemekeâ Meyo DeeheuÙeeuee DemesÛe veJeÛewlevÙe osleerue. DeeheuÙeeuee yeue osleerue. yeeÙeyeue Deeheues ‘yeue’ nesF&ue.