ce=lÙet : Skeâ efÛebleveHesâyeÇgJeejer 2020


  – Delegue Deeuces[e
 
 Skeâe mekeâeUer henešs G"e. Meeble Jne. OÙeeveele yemeleele lemes lee" yemee. [esUs yebo keâje. Deelee DeMeer keâuhevee keâje keâer legceÛee ce=lÙet nesTve legceÛeer ßeæebpeueer meYee meg¤ Deens. oÛeketâve peeT vekeâe. legceÛÙee ßeæebpeueer meYesuee efkeâleer ueeskeâ Deeues Deensle? keâesCe-keâesCe Deeues Deensle? keâesCe Deeues veenerle? keâesCe keâeÙe keâeÙe yeesuele Deensle? legceÛee keâesCelee Heâesšes ßeæebpeueermee"er efveJe[uee Deens? lÙeeuee keâesCelÙee HegâueebÛee nej Ieeleuee Deens? MeebleheCes ceveeuee ØeMve efJeÛeeje keâer legceÛÙee ce=lÙetmeceÙeer legcner meceeOeeveer neslee keâe? meg®Jeeleeruee ner keâuhevee efJeefÛe$e Jeešsue. DemJemLe keâjerue. heCe nUtnUt DeeheuÙee ue#eele ÙesF&ue keâer DeMee Øekeâejs ce=lÙetÛee efJeÛeej keâjCes ns DeeheuÙeeuee peieCÙeeÛes Yeeve osCeejs "jles. DeeÙeg<ÙeeÛee ØelÙeskeâ #eCe peeCeerJehetJe&keâ peieeÙeuee nJee, ÙeeÛeer peeCeerJe nesles SJe{sÛe veJns lej ce=lÙet mJeerkeâejCÙeeÛeer ceeveefmekeâ leÙeejer nesles.
 ceePeer Deepeer ce=lÙet heeJeueer, Je[erue ce=lÙet heeJeues, DeeF& ce=lÙet heeJeueer, keâener le®Ce veelesJeeF&keâ DeeefCe peJeUÛÙeener ueeskeâebÛes ce=lÙet ceer heeefnues, DevegYeJeues. lÙeeveblej ceer ce=lÙetJej efJeÛeej ke⤠ueeieuees. efJeÛeejeÛes ¤heeblej efÛebleveele Peeues. ce=lÙet JeeF&š keâer Ûeebieuee? ce=lÙet og:Keer keâer Deeveboer? ce=lÙet DemeeJee keâer vemeeJee? ce=lÙet keâesCeeueener Yesšlees. lees jepeeuee iee"lees, efYekeâeNÙeeueener iee"lees. ce=lÙet ueneve-cees"e YesoYeeJe keâjerle veener. ce=lÙet ceeCemeeueeÛe veener, lej ØeeefCecee$eebveener Deens. SJe{sÛe veJns lej pes pes mepeerJe Deens, les les ce=lÙet heeJeles. veeceMes<e nesles. ce=lÙet keâmee Deeuee, lej pesJne peerJe Deeuee lesJne ce=lÙetner Deeuee. cnCepesÛe mepeerJeeuee ce=lÙetefMeJeeÙe heÙee&Ùe veener, Demes cnCeCÙeehes#ee, ce=lÙetefMeJeeÙe mepeerJeeuee DeLe& veener, Demes cnCeCes jemle Jeešles. keâejCe Heâkeäle efJeÛeej keâje, ce=lÙet vemelee lej keâeÙe Peeueb Demeleb? Demee efJeÛeej keâjle jene keâer, keâesCeerner cejle veener. meJe& ¢ee he=LJeerJej Decej Deensle, Demeb Peeueb Demeleb lej SKeeÅee JesUer DeeheuÙeeuee Ùee he=LJeerJej ÙesCÙeeme peeieeÛe efMeuuekeâ jeefnueer vemeleer. cnCepes ØelÙeskeâ veJÙee peerJeeuee JeeJe osCÙeemee"er DeieesojÛÙeeÛee ce=lÙet nesCes, ner vewmeefie&keâ Øeef›eâÙee ceeveueer heeefnpes. ce=lÙet ner Deeheòeer veener lej DeeJeMÙekeâ Deens. ceie pes DeeJeMÙekeâ Deens, peer iejpe Deens, lÙeeuee Deeheòeer ceevetve og:Ke keâjCes yejesyej Deens keâe? ceer yegæerJeeoer DemeuÙeecegUs pevce Je ce=lÙet ceevelees. cee$e hegvepe&vce ceevele veener.
 ce=lÙet ner j[ej[ keâjCÙeeÛeer JesU veJns, lej leer DeeJeMÙekeâ vewmeefie&keâ Øeef›eâÙee Deens, ns ceeb[CÙeeÛee ne ceePee ØehebÛe Deens.
 DevegYeJe Demee Deens keâer, peerJeve ns Skeâ yeerpe Deens. Øesce Ùee peerJeveeÛes Hetâue Deens, lej peerJeveYej nmeCes ne lÙee HegâueeÛee megiebOe Deens.
  osJe veekeâejCes meesheb Deens keâejCe leer ßeæsÛeer yeeye Deens. heCe ce=lÙet veekeâejCes MekeäÙe veener keâejCe leer vewmeefie&keâ Ie[Ceejer iees° Deens. Kejb cnCepes ce=lÙet DešU Deens, ns DeeheCe meowJe ceveeJej efyebyeJeueb heeefnpes. lÙeecegUs ce=lÙetÛeer Yeerleer keâceer nesT Mekeâles, Demes ceuee Jeešles. pespJeerš Oece&ieg¤, mJeeceer efMeueevebo ÙeebÛee Skeâ «ebLe Deens; lÙee «ebLeeÛes Meer<e&keâ Deens, ‘‘melÙe legcneuee cegkeäle keâjerue.’’ lÙee hegmlekeâeÛee meej ce=lÙet ns JeemleJe efveefJe&JeeoheCes ceeb[les.
 Skeâoe, ce=lÙet ns JeemleJe legcner mJeerkeâejues keâer, JÙekeäleerÛes peerJeve efyeveOeemle nesles. keâejCe ceer cejCeej ns JeemleJe Deens, cnCetve pes keâener ceer keâjCeej les ce=lÙet meceesj "sJetve keâjCeej. lÙeecegUs JÙekeäleerÛee peerJeveekeâ[s yeIeCÙeeÛee Âef°keâesve JesieUe neslees. ns peerJeve Deevebo keâjCÙeemee"er Deens. keâle=&lJeJeeve nesCÙeemee"er Deens. cees"sheCe efcejJeCÙeele Deens. meJeeËle DeeefCe meieàÙeele GbÛe nesCÙeele Deens. ceie peerJeve peieleevee Devee"eÙeer Kešešeshe keâe? ne ØeMve GYee jenelees. lÙeeÛeb Gòej meesheb Deens.
 Gòej meesheb DeMeemee"er keâer, ØelÙeskeâ JÙekeäleeruee Jeešles, ceePeb keâenerlejer efÛejblej jeneJeb. ceer, ceePeer Dee"JeCe Decej jeneJeer. Feflenemeekeâ[s heenleevee efkebâJee Feflenemee-DeieesojÛÙee ceeveJeer peerJeveeÛÙee DeJemLesÛes DeJeueeskeâve keâjleevee, Skeâ yeeye efveJeeaIveheCes meceesj Ùesles, leer cncepes peie efpebkeâCeeje DeueskeäPeeb[j oer «esš cesuee, leerÛe iele meceüeš vesheesefueÙeveÛeer Peeueer. efnšuejÛesner lesÛe Peeues. heCe ceePes keâener efÛejblej DemeeJes DeMeer Dehes#ee ve keâjlee ceer DeeefCe ceePÙee meceesjÛee ceeCetme meejKes Deenesle cnCetve ceer ceePÙeeØeceeCes lÙeeÛÙeeJej Øesce keâjeJes ns leòJe mJeerkeâe¤ve. lÙeeØeceeCes pes peerJeve peieues, les lÙeeÛÙee leòJeeves DeeefCe ØesceeÛÙee ke=âleerves efÛejbleve Depejecej Peeues. ke=âleerefMeJeeÙe keâ®Cee JeebPe Demeles, Demeb cnCeleele. keâejCe keâ®Cesves nUnUCes meeshes Demeles hejbleg ke=âleer keâjCes pe[ peeles.
 "To Love and to be loved is the crux of human existence." pes efÛejbleve Demeles les ve° nesle veener, ceeveJeer peerJeveeJej efJeJeskeâeves Je Øesceeves kesâuesues leòJe%eeveeÛes mebmkeâej Demet os efkebâJee les leòJe%eeve osCeejs ÛeeJee&keâ Demet os, mee@›esâšerme Demet os, ner ceb[Uer efÛejbleve "jueer. mebosMe meeOee DeeefCe meeshee Deens. efÛejbleve jeneÙeÛeb Deens. ce=lÙetveblej mJeieeaÙe megKe DevegYeJeÙeeÛeb Demesue lej, Skeâ ceeie& Deens. lees ceeie& ef¡emleeves Devegmejuee Deens. Skeâoe keâe ne ceeie& Devegmejuee, keâer ce=lÙet Me$et ve Jeešlee efce$e Jeešlees. lees leeheoeÙekeâ Jeešle veener, DeeveboceÙe neslees. Øesce ns ceeCemeeuee meJe& mJeeLeea Je=òeerletve ceeskeâUb keâ¤ve cees#eeÛÙee ceeiee&Jej DeeCetve GYeb keâjleb. mJeeLe& ieUtve he[lees, ceer DeeefCe ceePee YeeT, ceePee Mespeejer, ceePee ieeJekeâjer, osMekeâjer, veJns efJeÉs<ekeâjer. meJe& ceuee ceePÙee meceeve Jeešleele. lesJne JÙekeäleer Denbkeâej ueghle neslees. lesÛe mJeieeaÙe peerJeve Deens. ce=lÙetveblejÛÙee YesoYeeJe vemeuesuÙee peerJeveele heesnesÛeCes ner Deelegjlee cnCepes ce=lÙetveblejÛes peerJeve. ns ce=lÙetveblejÛes peerJeve, DeeheCe Ùee peerJeveeheemetve DevegYeJet Mekeâlees. ‘cesuesues hegvne efpeJeble nesleerue lesJne les mJeieeaÙe otleeØeceeCes Demeleerue. lÙee Œeer-heg®<eebÛeer Deehemeele ueives nesCeej veenerle.’’ – (ceeke&â 12:25)
 ef¡emleer ueeskeâ ce=lÙet ne MesJeš vemetve Heâkeäle yeoue Deens, veJÙee mJeieeaÙe peerJeveeÛeer heneš Deens, DeMee ßeæsves ce=le JÙekeäleervee efvejeshe osleele. cee$e ¢ee veJÙee peerJeveeÛÙee henešs Meeskeâ keâeÙe cnCetve? Deevebo keâe veener? ceeJeUCeb efkebâJee ve° nesCes cnCepes heneš efkebâJee GieJeCeb Demeles. cee$e peerJeveele yeoue nesCÙeelener GieJeCeb Demesue lej yeoue nesCÙeeÛeb og:Ke ve keâjlee GieJeCÙeeÛee Guneme kesâuee heeefnpes. peefceveerle hesjuesues yeer GieJetve Ùesles. megjJebšeÛes HegâueheeKe¤ nesles. efvemeiee&le melele yeoueeÛeer Øeef›eâÙee Ûeeuet Demeles. ce=lÙet DeMeerÛe Skeâ Øeef›eâÙee Deens cnCetve lÙeeÛeer keâesCeer Yeerleer yeeUiet veÙes.
 yeeÙeyeueceOeerue yesveefmeje ÙeebÛeer yeesOe JeÛeves 38:18-19 heg{erueØeceeCes Deensle :-
 ‘‘MeeskeâeÛee Deeflejskeâ Peeuee lej cejCe Dees{Jet Mekeâles, ceveeleues og:Ke DeejesiÙeeuee Ieelekeâ Deens. DeblÙeefJeOeeryejesyejÛe legPÙee MeeskeâeÛeener MesJeš nesT os. efKeVe peerJeve ceveeuee $emle keâjles.’’
 keâefjbLe ceb[Uerme efueefnuesuÙee heefnuÙee he$eele (15:47-49) meble hee@ue meebielees, ‘‘heefnuee ceeveJe Yetceerle cnCepesÛe ceeleerÛee Ie[uesuee Deens. heCe ogmeje ceeveJe ne mJeiee&leuee Deens. ceeleerÛee ceeveJe ne celÙe& ceeveJeeÛee vecegvee Deens. lej mJeieeaÙe ceeveJe ef¡emle, ne mJeieeaÙe ceeveJeeÛee vecegvee Deens. ceeleerÛÙee ceeveJeeves Øeefle¤he DeeheCe Demes OeejCe kesâues Deens lemesÛe mJeieeaÙe ceeveJeeÛesner Øeefle¤he DeeheCe OeejCe keâjCeej Deenesle.’’ ef¡emle DeeheuÙeeuee Ùee celÙe& peerJeveeleÛe mJeieeaÙe ceeveJe nesCÙeeme meebiele Deens. ef¡emleemeejKes JeeieCÙeeÛee ØeÙelve cnCepes mJeieeaÙe peerJeveeÛeer meg®Jeele Deens. ef¡emleeuee ceeveJe cnCetve mJeerkeâjues lej DeeheCener lÙeeÛÙeemeejKes mJeieeaÙe jepÙeeÛee DevegYeJe Ùee peerJeveele IesT Mekeâlees. lÙeemee"erÛe lees osJe Demetvener ceeveJeosKeerue yeveuee. ‘‘ceer legcneuee Deieoer Kejb les meebielees, pees ceePeb cnCeCeb Sskeâlees DeeefCe ceuee hee"JeCeeNÙeeJej ßeæe "sJelees lÙeeuee Deveble peerJeve ueeYeueb Deens. lÙeeÛÙeeJej vÙeeÙeefveJee[ŸeeÛee Øemebie ÙesCeej veener. lees ce=leeJemLesletve heej he[uee Deens. lÙeeuee Deveble peerJeve efceUeues Deens.’’ – hene Ùeesneve 5:24
 Deeheueer meceepejÛevee megKecetuekeâ Deens. megKe efceUeJes les hegvne efceUeJes Je lemesÛe efceUle jeneJes, Ùeemee"er kesâuesueer Oe[he[Ûe lÙee megKeeuee og:KeeÛes ¤he osles. megKekeâejkeâ DevegYeJe hegvne hegvne IÙeeJee Demes ceveeÛes, Deeheues ceeieCes Demeles. lÙeecegUs lÙee veeoele ceveeuee og:Ke vekeâes Demeles. ceeCemeeuee Goeòe efJeÛeejeJej efÛebleve keâjCÙeemee"er og:Ke YeesieeJes ueeieles. ceeCemeeleuee Denbkeâej DeeefCe lÙeeÛÙee efJeÛeejeleuee GLeUheCee IeeueJetve lÙeeÛÙee efJeJeskeâeÛes ef#eeflepe ®boeJeCÙeeÛes keâeÙe& mebkeâšs Je og:Kes keâjleele. Kejs lej Ûe›eâerJeeoU, Yetkebâhe, pJeeueecegKeerÛee mHeâesš, nJesleerue efkebâJee mecegõeleerue efkebâJee peefceveerJejerue JeenveeÛes DeheIeele Je lÙeeÉejs ÙesCeejs ce=lÙet efkebâJee ue{eF&leerue ce=lÙet ÙeeÛee ceeveJeer veweflekeâlesMeer mebyebOe DemesueÛe Demes veener. ce=lÙetÛee DeLe& ØelÙe#e peerJeveeÛÙee meboYee&le legcneuee heenlee Deeuee heeefnpes DeeefCe lees osJeeÛes mee#eele Øesce Demee Deens.
 peerJeve peieCÙeele DeLe& Deens. ce=leJeled Peeuesueb peerJeve hegvne HegâueCÙeeÛeer DeeMee vemeleevee peiele jeneJes keâe? ne Skeâ ØeMve Deens? meceepeele keâener kegâšgbyeele ogozJeeves ce=leJele PeeuesuÙee (yeÇsve[s[) JÙekeäleer Deensle. lÙeebvee peerJeveele GYeejer efceUCÙeeÛeer keâenerner Skeâ MekeäÙelee efomele veener. DeMee JÙekeäleer peerJeveeÛÙee kegâ"uÙeener Øemebieele DeeveboeÛÙee efkebâJee og:KeeÛÙee Øemebieer menYeeieer nesT Mekeâle veener. SJe{sÛe veJns lej lÙeebÛÙee kegâšgbefyeÙeebvee efoJeme-je$e, ceefnvees-ceefnves keâ"erCe Øemebieebvee leeW[ ÅeeJes ueeieles. yeÇsve[s[ Deens lees YeeJeveeMetvÙe DeJemLesle Deens. hejbleg kegâšgbyeeleerue Flej meomÙe DeMee meleleÛÙee heefjefmLeleercegUs JÙeefLele nesleele. DeMee JesUer MeebleheCes, efJeJeskeâeves, YeeJevesÛÙee Deenejer ve peelee peerJeveoelÙee hejcesÕejeheg{s velecemlekeâ nesTve lÙeeuee mebhetCe&heCes MejCe peeCÙeele veJeerve peerJeveeÛeer heneš Deens.