DeeblejYeejleerHesâyeÇgJeejer 2020


 
 meble PesefJeDej keâe@uespeuee oer[Mes Je<ex
 cegbyeF& : efyeMehe neš&ceve ns pesJne cegbyeF&Ûes DeeÛe&efyeMehe cnCetve efveJe[ues iesues lesJne cegbyeF&ceOÙes GÛÛe efMe#eCeeuee ØeeOeevÙe osCÙeeme lÙeebveer meg®Jeele kesâueer. pÙeeØeceeCes Øee@šsmšbš yeebOeJeebÛes ‘efJeumeve keâe@uespe’ cegbyeF&le lÙee keâeUele Ûeeuet Peeues Deens, lÙeeÛe OeleeaJej DeeheuÙee Oece&Øeebleele keâe@uespe Demeues heeefnpes, ner Yetefcekeâe lÙeebveer "emetve ceeb[ueer Je lÙeebveer jesce ÙesLeerue pespJeerš mebIeeÛes pevejue ¢eebÛÙeeMeer he$eJÙeJenej meg¤ kesâuee. lÙeeuee Gòej osleevee pevejue cenesoÙeebveer GÛÛeefJeÅeeefJeYetef<ele Oece&ieg¤bvee cegbyeF&le hee"efJeues Je lÙeebveer lÙeebÛÙee mebIeeÛee De«eCeer meble øeâeefvmeme PesefJeDej ÙeebÛÙee veeJeeves ‘meWš PesefJeÙeme& keâe@uespe’ ¢ee efMe#eCemebmLesÛeer mLeehevee kesâueer. Ùee mebmLesuee Ùee Je<eea oer[Mes Je<ex hetCe& nesle Deensle. meoj keâe@uespe Ûeeuet keâjCÙeeceeies lÙeeÛÙee mebmLeehekeâebÛes keâener nslet nesles. lÙeehewkeâer – 1. ef¡emleer meceepeele YeeJeer meceepekeâeÙe&keâlÙeeËÛeer pe[CeIe[Ce Peeueer heeefnpes Je leer lÙeebÛÙee efJeÅeeLeeaoMesheemetve meg¤ Peeueer heeefnpes. 2. osMeeuee ueeieCeejs vesles DeeheuÙee keâe@uespeves leÙeej kesâues heeefnpesle. 3. DeeheuÙee keâe@uespeceOÙes efoues peeCeejs efMe#eCe meJe&OeceeaÙeebvee GIe[s Demeues heeefnpes Je les meJe&meceeJesMekeâ Demeues heeefnpes, Demes OeesjCe lÙeebveer Debieerkeâejues.
 efoveebkeâ 29 ef[meWyej 2018 jespeer keâeef[&veue Dee@PeJeu[ «esefMeDeme ÙeebÛÙee ØecegKe heewjesefnlÙeeKeeueer efcemmee Dehe&Ce keâ¤ve Ùee Melekeâesòej megJeCe&ceneslmeJeeÛeer meg®Jeele Ùee keâe@uespeceOÙes keâjCÙeele Deeueer nesleer. lÙeeÛee meceejeshe iesuÙee veeleeUÛÙee Dee"Je[Ÿeele keâjCÙeele Deeuee. lemesÛe he$ekeâeefjlee, efJekeâueebieemee"er DeeefCe DeebOeàÙee yeebOeJeebÛÙee GÛÛe efMe#eCeemee"er pes Ghe›eâce keâe@uespeÛÙee ceeOÙeceebletve jeyeefJeues peeleele lÙeeÛeer leejerHeâ keâeef[&veue cenesoÙeebveer kesâueer. ÙeeÛe keâe@uespeuee cees"cees"Ÿee veslÙeebveer Yesšer efouÙee Deensle Je pÙeeDeLeea efoveebkeâ 7 veesJnW. 2010 jespeer DeesyeeceemeejKÙee DecesefjkesâÛÙee DeOÙe#eebveer ¢ee keâe@uespeÛeer efveJe[ DeeheuÙee Yesšermee"er kesâueer lÙeeDeLeea Ùee keâe@uespeÛes mLeeve peeieeflekeâ heeleUerJej GÛÛe Deens, DeMeer YeeJevee keâeef[&veue cenesoÙeebveer JÙekeäle kesâueer.
 YeejleerÙe ef¡emlemeYesmee"er Fb«epeerle veJee ‘JeeÛeve«ebLe’
 cegbyeF& : cegbyeF&Ûes DeeÛe&efyeMehe Dee@PeJeu[ keâeef[&veue «esMeme ¢eebÛÙee ØesjCesletve Fb«epeerceOÙes pevceeuee Deeuesuee Je GheemevesÛÙee JesUsuee JeehejCÙeemee"er leÙeej kesâuesuee JeeÛeve«ebLe jefJeJeej efoveebkeâ 16 HesâyeÇgJeejeruee ØekeâeefMele nesF&ue Je lÙeeÛee Jeehej Je DebceueyepeeJeCeer Ùee Je<ee&ÛÙee GheJeemekeâeUeceOÙes PeeJeàÙeeÛÙee jefJeJeejheemetve YeejleYej meg¤ nesF&ue. YeejleerÙe efyeMeheebÛÙee heefj<eosÛÙee ceeie&oMe&veeKeeueer meueie heeÛe Je<eX Peštve yeeÙeyeue Je Gheemevee Ùee efJe<eÙeeble ØeeefJeCÙe efceUefJeuesuÙee efmeænmle DeYÙeemekeâebveer meoj JeeÛeve«ebLeeÛeer pe[CeIe[Ce leerve YeeieebceOÙes kesâueer Deens.
 YeejleeceOÙes ÙesCeejs meCe-meesnUs Je Ùee YetceerceOÙes GoÙeeuee Deeuesues meble Ùee meieàÙeebÛee DebleYee&Je keâ¤ve meoj JeeÛeve«ebLe leÙeej keâjCÙeele Deeuee Deens, ns lÙeeÛes Keeme JewefMe<šŸe.