Ûetkeâ keâesCeeÛeer?HesâyeÇgJeejer 2020


  – Dee@efuJeÙee mesveve keâesefjÙee, veboeKeeue
 
 hewmee nsÛe meJe&mJe Deens Je hewMeecegUsÛe meJe& keâener Deens ns ceeveCeejer meesveeueer Deepe hewmee DemetveosKeerue Skeâšer he[ueer nesleer. ceOÙeceJeieeaÙe kegâšgbyeele pevceeuee Deeuesueer meesveeueer keâe@uespe hetCe& nesleeÛe veefMeyeeves YejieÛÛe heieej DemeuesuÙee mejkeâejer Dee@efHeâmeceOÙes veeskeâjeruee ueeieueer. hewmee ÙesT ueeieleeÛe efleuee lÙeeÛeer Ûeškeâ ueeieueer. hewmee keâmee ceeCemeeuee KesUJelees Je hewMeecegUs keâMee Øekeâejs ueeskeâ yeoueleele ¢eeÛee DevegYeJe efleves Iesleuee. IejÛeer heefjefmLeleer yesleeÛeer DemeuÙeeves DeeF& veeskeâjer keâjeÙeÛeer Je lÙeecegUs meesveeueermee"er efleves keâOeerÛe JesU efouee veJnlee. meesveeueeruee ØeMve he[eÙeÛee keâer vekeäkeâer hewmee SJe{e cenòJeeÛee Deens keâe keâer DeeF& DeeheuÙee cegueermee"er JesU keâe{t Mekeâle veener? Deelee meesveeueeruee hewMeeÛeer efkebâcele mecepeueer. Skeâoe hewmee efceUeuee keâer lees DeefOekeâeefOekeâ efceUeJee Demes Jeešle jenles.
 meesveeueerÛes ueive Peeues. efleÛÙee IejÛeer heefjefmLeleer Kethe ßeercebleerÛeer veJnleer; hejbleg Skeâše cegueiee yeIetve efleves ueive kesâues. ueiveeveblej efleuee mecepeues keâer efleÛee veJeje ieewlece ¢eeÛee heieej efleÛÙeehes#ee KetheÛe keâceer Deens. lesJneheemetve efleves ieewleceuee DeeefCe lÙeeÛÙee DeeF&-Jeef[ueebvee DeeheuÙee leeueeJej veeÛeJeeÙeuee meg®Jeele kesâueer. ceer Iejele peemle keâceeJeles. ceer IejeÛeer keâleeaOeleea Deens, Demes leer Jeeiet ueeieueer. Iejeleerue keâeces, mJeÙebheekeâ ns meJe& efleuee keâjCÙeele keâceerheCee Jeešle Demes. ceer keâeceeuee peeles, hewmee keâceeJeles, Leketâve Iejer Ùesles Demee efleÛee jespeÛee Leeš Demes. meemet-meemejsosKeerue mecepetve Iesle Je Iejele Yeeb[Ce vekeâes cnCetve meJe& keâener efvecetšheCes keâjerle. meesveeueerves ieewleceuee osKeerue hewmee hewmee keâjeÙeuee ueeJeues Je hewmee keâmee cenòJeeÛee Deens ns leer vesnceer lÙeeuee hešJetve osle Demes.
 oesve Je<ee&ÛÙee mebmeejeveblej SkeâÛe cetue DeeheuÙeeuee nJeb Deens ns efleves ieewleceuee hešJetve efoues DeeefCe heefnuÙee cegueerveblej ueiesÛe Dee@hejsMeve keâ¤ve Iesleues. hewmee DeeefCe mšsšdme ¢eeceOÙes meesveeueer hetCe&heCes iegbletve iesueer. cegueerJej Øesce keâjeÙeuee, efleÛÙeeJej ue#e ÅeeÙeuee efleuee JesU veJnlee. DeepetyeepetÛÙee ueeskeâebvee, veelesJeeF&keâebvee, IejÛÙeebvee ceneie[s efieHeäšdme osTve lÙeebvee Deeheuesmes keâ¤ve Iesleues nesles. mJele:Ûeer cegueieer, veJeje, meemet-meemejs ¢eebÛÙeemee"er efleves keâOeerÛe JesU efouee veJnlee., Øesce efoues veJnles. cee$e JesUesJesUer hewmee, ØesPeWšdme osTve hewMeeÛÙee peesjeJej leer lÙeebvee Ket<e "sJeeÙeÛeer DeeefCe ¢eeÛee efleuee ieJe& neslee. meemet-meemeNÙeebÛÙee DeepeejheCeele meesveeueer keâOeerÛe lÙeebvee GheÙeesieer Deeueer veener. lÙeebÛeer mesJee keâjCes, ner iees° efleÛÙee heÛeveer he[ueer veener. hewmee cee$e efleves vesnceer heg{s kesâuee DeeefCe lÙeebÛeer leeW[s iehhe kesâueer.
 IejeceOÙes meesveeueer DeeheuÙee heæleerves JeeieeÙeÛeer. ieewlece DeeefCe cegueermee"er efleves JesU keâOeer keâe{uee veener. cee$e ueeskeâebvee oeKeJeCÙeemee"er, mJele:Ûeer newme YeeieJeCÙeemee"er leer lÙeebvee IesTve yeensj peele Demes. efleÛeer cegueieer meeefveÙee efleÛÙeeheg{s keâOeerÛe yeesuet Mekeâueer veener keâer efleuee efleÛÙee cecceerÛeer efkeâleer iejpe Deens. JesU, Øesce Je ceeÙee mees[tve Flej meJe& iees°er meeefveÙeeuee efleÛÙee cecceerkeâ[tve efceUle neslÙee. meeefveÙee DeeefCe ieewleceÛÙeener ÚesšŸee-cees"Ÿee DeepeejheCeele, iejpesle meesveeueer keâOeerÛe GYeer jeefnueer veener DeeefCe efleuee lÙeeyeöue Keblener keâOeer Jeešueer veener. meemet-meemeNÙeebÛÙee efveOeveeveblej meeefveÙee Iejer SkeâšerÛe Demes. ieewleceves meesveeueeruee meeefveÙeemee"er Iejer jenCÙeemee"er Kethe efJeveJeues. ueiveeÛÙee hebOeje Je<eeËle lÙeebÛeer heefjefmLeleer KetheÛe megOeejueer nesleer. Iejele hewMeeÛeer kegâ"ueerÛe keâceer veJnleer. yeNÙeehewkeâer Øee@hešea kesâueer nesleer. meesveeueerves Deelee veeskeâjer mees[eJeer DeeefCe Iejer jentve cees"Ÿee nesle DemeuesuÙee meeefveÙeeJej ue#e ÅeeJes DeMeer ieewleceÛeer Kethe FÛÚe nesleer; hejbleg lÙeeÛÙeele efleuee les meebieCÙeeÛeer efnbcele nesle veJnleer. meesveeueerÛee DejsjeJeer mJeYeeJe lÙeeuee ceenerle neslee.
 keâOeerkeâOeer keâeceeJe¤ve Iejer peeTÛe veÙes Demes lÙeeuee Jeešle Demes. Deeheues og:Ke nuekesâ keâjCÙeemee"er lees keâOeerkeâOeer efce$eebmeesyele je$eYej heerle yemes. ogmeNÙee efoJeMeer ¢ee iees°erJe¤ve meesveeueer lÙeeÛÙeeMeer Yeeb[eÙeÛeer. meeefveÙeeÛeer keâeUpeer lÙeeuee meesveeueerheemetve otj vesle Demes. pees ØeMve meesveeueeruee efleÛÙee DeeF&efJe<eÙeer ueneveheCeer he[le Demes leesÛe ØeMve Deelee ieewleceuee he[eÙeÛee. lÙeeuee mecepeeÙeÛes keâer meesveeueer efkeâleer ÛegkeâerÛeer Jeeieles. hejbleg lÙeeÛÙee neleer keâenerÛe veJnles. pesJne iejpe nesleer lesJne lÙeeves keâOeerÛe DeeF&-Jeef[ueebÛeer yeepet Iesleueer veener. vesnceer meesveeueerÛeer yeepet yejesyej Deens, ns lÙeeves mJele:uee Je DeeF&Jeef[ueebvee hešJetve efoues nesles.
 Deelee meeefveÙee Dee"Jeerle nesleer. meesveeueerves meJe& megKe-meesÙeer meeefveÙeeuee osTve "sJeuÙee neslÙee. meeefveÙeeuee DeYÙeemeele Deefpeyeele iees[er veJnleer. nJee eflelekeâe hewmee efleuee efleÛeer cecceer meesveeueer efnÛÙeekeâ[tve efceUle neslee. efce$e-cewef$eCeeRyejesyej leer leemevedleeme ceesyeeF&ueJej Ûe@šeRie keâjeÙeÛeer. šŸetMeveÛÙee veeJeeKeeueer efkeâlÙeskeâ JesU efHeâjeÙeuee yeensj peeÙeÛeer. efleÛÙee JesUehe$ekeâeJej ue#e ÅeeÙeuee Iejele keâesCeerÛe vemes. IejeceOÙes JeeÙe-HeâeÙe DemeuÙeecegUs FbšjvesšÛee leer iewjJeehej keâjle nesleer. FbšjvesšÛÙee peieele meeefveÙee mJele:uee Peesketâve osle nesleer. meeefveÙeeÛes JeeieCes, ogmeNÙeebMeer yeesueCes HeâejÛe Gce&š Peeues nesles. hejbleg DeepetyeepetÛes ueeskeâ meesveeueeruee keâenerÛe yeesuet Mekeâues veenerle. Skeâlej efleÛÙeekeâ[s JesU veJnlee DeeefCe ogmejb cnCepes pesJne keâOeer meesveeueer MespeeNÙeebkeâ[s keâeÙe&›eâceeuee peele Demes lesJne ceneie[s efieHeäšdme vÙeeÙeuee keâOeerÛe efJemejle vemes.
 Deepe meesveeueeruee peje yejs Jeešle veJnles. lÙeecegUs leer keâeceeJe¤ve DeOee& efoJeme megóer IesTve Iejer hejle efveIeeueer. ¢eeÛeer keâuhevee efleves ieewleceuee efoueer. meeefveÙee ¢eeJesUsuee šŸetMeveuee iesueer Demesue ¢ee efJeÛeejeves efleves meeefveÙeeuee Heâesve kesâuee veener. Iejer ÙesleeÛe DeeheuÙeepeJeUerue ÛeeJeerves efleves IejeÛee ojJeepee GIe[uee DeeefCe leer yes[¤ceceOÙes iesueer. meceesjÛeb ÂMÙe yeIetve leer megVe Peeueer. efleÛÙee Keesueerleerue yes[Jej meeefveÙee keâesCeelejer cegueeyejesyej Peesheueer nesleer. efleves peesjele DeeJeepe kesâuee lemes les oesIes G"tve GYes jeefnues. lees cegueiee Kethe Ieeyejuee. meesveeueerves lÙeeuee neleeuee KesÛetve Keesueeryeensj keâe{ues. heCe lees cegueiee heUtve iesuee. meesveeueer KeesueerceOÙes meeefveÙeekeâ[s iesueer. meeefveÙeeÛÙee vepejsle kegâ"sner DehejeOeerheCeeÛeer YeeJevee veJnleer. lees ceePee efce$e Deens, Demes efleves meesveeueeruee megveeJeues.
 meesveeueerves meeefveÙeeuee ceejCÙeemee"er Jej GÛeueuesuee nele efleves Pešketâve efouee DeeefCe efleÛÙee Keesueerle efveIetve iesueer. je$eer ieewlece Iejer DeeuÙeeJej meesveeueerves lÙeeuee meJe& keâener meebietve šekeâues. ieewlece ¢eeJej keâeÙe yeesueCeej neslee?
 ceveeletve cee$e lees Kethe j[uee. ogmeNÙee efoJeMeer meesveeueer keâeceeJej iesueer veener. meeefveÙee MeeUsle DeeefCe ieewlece keâeceeJej efveIetve iesues.
 meesveeueer meeefveÙeeÛÙee Keesueerle iesueer. efleLes meeefveÙeeÛee ceesyeeF&ue neslee, efleves ceesyeeF&ue Iesleuee heCe lÙeeJej heemeJe[& neslee, pees meesveeueeruee ceenerle veJnlee. vekeäkeâerÛe lÙeeceOÙes Demes keâenerlejer nesles pes meeefveÙee keâesCeeuee oeKeJet FefÛÚle veJnleer. cegueieer DeeF&heemetve Kethe otj Peeueer nesleer. meesveeueerves meeefveÙeeÛes keâhee[ GIe[ues. lÙee yeNÙeeÛeMee efjkeâecÙee Dee@veueeF&ve Mee@efhebieÛÙee efheMeJÙee Je efjkeâeceer yee@keäme nesles. Skeâe [^e@JejceOÙes meesveeueeruee ‘Øesiesvmeer šsmš efkeâš’ DeeefCe keâener ‘efheume’ efceUeuÙee. meesveeueerÛes [esUs heeCÙeeves Ye¤ve iesues. heg{Ûes meJe& keâener DebOetkeâ Peeues. ÛeeÛehe[le ÛeeÛehe[le leer Keesueerleerue heuebieeJej yemeueer. ¢ee iees°er kegâ"uÙee leeW[eves leer ieewleceuee meebieCeej nesleer? Ûetkeâ efleÛeerÛe Peeueer nesleer, hewmee hewmee keâjle hewMeeÛÙee ceeies OeeJele Deepe leer kegâ"s ÙesTve heesnesÛeueer nesleer. ieewlece DeeefCe meeefveÙee oesIesner efleuee hejkesâ mecepele nesles. Deelee leer keâesCeeheg{s peeTve Deeheues og:Ke nuekesâ keâjCeej nesleer?
 JesU DeeefCe cegueieer neleeletve efveIetve iesueer nesleer. hewmee cee$e Depetvener efleLesÛe neslee.