DeefOeke=âle – 1HesâyeÇgJeejer 2020


 ‘meesMeue efceef[Ùee’ : Jeehej DeeefCe iewjJeehej
 ‘meesMeue efceef[Ùee’Ûee Ûeebieuee Jeehej keâ¤ve ceeCemee-ceeCemeeble cew$eerÛes, meueesKÙeeÛes Je meefn<CeglesÛes hetue yeebOetve meceepeeuee DeeefCe peieeuee pees[CÙeeÛes megboj meeOeve DeepeÛÙee efhe{eruee ueeYeuesues Deens. Dekeäkeâue ÛeeueJetve meesMeue efceef[ÙeeÛee Jeehej keâ¤ve DeeheCe meceepeele Skeâceskeâebyeöue Demeuesueer Goemeervelee DeeefCe efve_mhe=n Je YeeJeveejefnle JeeieCes yeoueCÙeeÛes meeOeve yevet Mekeâlees. ns efpeefkeâjerÛes keâ"erCe keâece pes meesMeue efceef[ÙeeÛee Jeehej ke⤠FefÛÚleele lÙeebÛÙee veweflekeâ peyeeyeoejerÛeer Dehes#ee keâjles. efJeefMe° MeyoebÛee keâeUpeerhetJe&keâ Jeehej lej ceie FlejebMeer mebheke&â meeOeleevee nesCes DeielÙeeÛes Deens; pÙee ØeefleceebÛeer vekeäkeâue DeeheuÙeeheÙeËle heesnesÛeles Je DeeheCe Flejebvee leer hee"efJele Demelees efkebâJee meesMeue efceef[ÙeeJej heenele / JeeÛele Demeuesueer keâesCeleerner iees° DeeheCe Flejebyejesyej MesDej keâjlees lesJne les DeeheCe Kethe keâeUpeerhetJe&keâ Je veweflekeâ peyeeyeoejeruee peeietve keâjCes DeeheuÙeeJej yebOevekeâejkeâ Deens, keâejCe lÙeeÛes iebYeerj heefjCeece Ie[t Mekeâleele. ef[efpešue keâeUele keâesCeleer keâeUpeer IÙeeJeer ¢eeefJe<eÙeer heeshe Sefcejsšme meesUeJes yesvesef[keäš efueefnleele : ‘‘DeepeÛeer ØemeejceeOÙeces heneCeeNÙeeuee / JeeÛeCeeNÙeeuee Heâkeäle ‘yeIÙee’Ûeer Yetefcekeâe osleele; peCet keâeÙe, meceepeele Ie[CeeNÙee og° iees°eRMeer ceePee keâenerner mebyebOe veener, lej Heâkeäle ogmeNÙee keâesCeeÛeeÛe Deens. ceePÙee peerJeveeMeer og° iees°eRÛee keâenerner mebyebOe veener. efkebâyengvee, DeeheCe meJe& peerJeveeleerue jbiecebÛeeJejerue ‘keâlex efkebâJee veš-vešer’ Deenesle. yejs Demees efkebâJee JeeF&š Demees Deeheues ke=âefleMeerue efkebâJee kegbâheCeeJej yemeCÙeeÛes JeeieCes FlejebJej heefjCeece Ie[Jetve DeeCele Demeles’’ (8 ef[meWyej 2009). meesMeue efceef[ÙeeÛee Jeehej keâjleevee veceü, efveefJe&Ive DeeefCe mJeÙebmHetâle& DeMeer melÙeeÛeer DeeefCe ÛeebiegueheCeeÛeer keâeme OejCeejer peyeeyeoej JÙekeäleer DeeheCe DemeeJeÙeeme nJes (18 ces 2019). meesMeue efceef[ÙeeÉejs FlejebMeer mebheke&â meeOeleevee DeeheCe meceepe yeebOeCÙeemee"er efJeOeeÙekeâ DeeefCe keâeÙe&ØeJele&keâ efJeÛeejebÛes Demeues heeefnpes, meceepeeÛee veeMe keâjCÙeemee"er veJns, lej meceepeeleerue Ieškeâebvee SkeâceskeâebMeer pees[CÙeemee"er; ‘ceer yeje’, ‘let JeeF&š’ Demes YesoeYesoerÛes ieš hee[tve Skeâceskeâebvee lees[CÙeemee"er veJns, lej Skeâceskeâeble mebJeeo meeOeCÙeemee"er. ieše-iešele yemetve Skeâhee$eer nkeäkeâ ieepeefJeCÙeemee"er veJns, lej meJeeËvee ÙeesiÙe efoMee oeKeefJeCÙeemee"er; iewjmecepegleer heme¤ve ueeskeâebÛeer efoMeeYetue keâjCÙeemee"er veJns, lej meJeeËvee mecepetve IesCÙeemee"er; Skeâceskeâebyeöue És<eeÛes efJe<eejer yeerpe hes¤ve Hetâš hee[CÙeemee"er veJns, lej meJeeËveer efceUtve Skeâ$e MeebleerheLe ÛeeueCÙeemee"er; pÙeebÛee DeeJeepe DevÙeeÙeeKeeueer oeyetve "sJeuee iesuee Deens DeMeebÛÙee mecemÙeebvee JeeÛee Heâes[CÙeemee"er; pes keâCee& IesTve peesjele keâke&âMe DeeJeepeele Deesj[leele lÙeebÛee cesieeHeâesve yeveCÙeemee"er veJns, lej meJeeËÛÙee meomeodefJeJeskeâeÛee Deeoj jeKetve meesMeue efceef[ÙeeÛee Ûeebieuee Jeehej JneJee.
 DeeOÙeeeflcekeâ peerJeveemee"er veceülee ne Skeâ DeeJeMÙekeâ iegCe Deens. legceÛÙeehewkeâer keâener peCe ceuee cnCeleerue : ‘‘Heâeoj, ceuee ueeskeâebvee meceepeeÛÙee ogKeCÙeebefJe<eÙeer peeie=le keâjeÙeÛes Deens, mebmLeebceOÙes pes meJe& DeJÙeJeefmLele Deens les ceuee JÙeJeefmLele keâjeÙeÛes Deens DeeefCe yeensj pes efkeâleerlejer ceePÙee celeeÛes veenerle les ceeie&Yeü° Peeuesues Deensle. ceePÙee ØeKej šerkesâves Ùee Ie[erueeÛe meceepeeÛes heefjJele&ve Ie[JeCÙeeÛÙee F<exves ceer hetCe&heCes hesštve G"uees Deens DeeefCe Deelee ceuee Heâkeäle Mekeäleer nJeer Deens – meceepe ceeOÙece ceePÙee neleÛeer Mekeäleer Deens! ceePÙeele uesKeve keâewMeuÙe Deens, GCesogCes ng[ketâve keâe{CÙeeÛeer Je DeÛetkeâ ØeMve efJeÛeejCÙeeÛeer, lJeefjle pegUCeer (synthesis) keâjCÙeeÛeer #ecelee, Deecepevelesuee GcepeCÙeepeesies keâjCÙeeÛeer kegâJele Deens…’’ "erkeâ Deens! lejer mJele:ÛÙee meomeodefJeJeskeâeÛes SskeâCÙeemee"er ueeieCeejer veceülee, ØeeceeefCekeâheCee DeeefCe efve‰e ner legPÙee mebhekeâe&Ûee keâCee (keystone) Demet Mekeâles DeeefCe ÙesMet cnCeeuee : ‘‘let DeeheuÙee [esàÙeebleues cegmeU OÙeeveele ve DeeCelee DeeheuÙee YeeJeeÛÙee [esàÙeebleues kegâmeU keâe heeneleesme?’’ (ceòeÙe 7:3).
 melÙeeÛee MeesOe efkeâleer keâ"erCe Demelees, DeeefCe lÙeemee"er efkeâleer veceülee DemeeÙeuee ueeieles, ns DeeheCeehewkeâer ØelÙeskeâeuee "eTkeâ DeensÛe DeeefCe peemle ØeMve ve efJeÛeejCes, heefnuÙee Gòejebveer meceeOeeve heeJeCes, megueYeerkeâjCe keâjCes, JejÛÙee mlejeJej jeneCes, osKeeJee efvecee&Ce keâjCes, JeemleJe peerJeveeÛeer iegbleeiegble oeKeJeCeeNÙee mebMeesOeveeÛee LekeâeJešheCee ceenerle vemeuesues vesnceerÛes GheeÙe efMejmeeJebÅe ceeveCes, ns efkeâleerlejer meeshes Demeles. meieUb keâener DeeOeerÛe ceenerle vemeCÙeeÛeer veceülee mebMeesOeveeuee Ûeeuevee osles. meieUb keâener ceenerle Deens Demes ie=efnle OejuÙeeves lÙeele JÙelÙeÙe efvecee&Ce neslees.
 veceü DemeCes cnCepes ogÙÙece ØeleerÛes DemeCes veJns, lej SKeeÅee uesKeeves, šdJeeršves, efkebâJee šsefueefJnpeve efkebâJee jsef[Ùees Øe#esheCeeÉejs legcner Ûeebieues lemesÛe, pej legcner yesheJee& Deiej mebJesoveMeerue vemeeue, lej legcner ogmeNÙeebÛes DeeefCe keâOeer mebhetCe& meceepeeÛes vegkeâmeeve ke⤠Mekeâlee ÙeeÛes Yeeve "sJeCes. GoenjCeeLe&, ‘Jne@šdme De@he’ efkebâJee ‘F&-cesue’ Jee ‘Hesâmeyegkeâ’ F. Jejerue mevemeveešer yeeleceer JeemleJeeÛes Keesšs efÛe$e efvecee&Ce ke⤠Mekeâles, ns ceePÙee ceveele Deens. pesJne SKeeoe Ûetkeâ keâjlees lesJne leer og®mle keâjCes ns vesnceerÛe iejpesÛes Demeles, hejbleg les Skeâoe iesuesueer DeyeÇt hejle efceUefJeCÙeeme hegjsmes veener. efJeMes<ele: DeMee keâeUele keâer pesJne FbšjvesšÛÙee ceeOÙeceeletve Keesšer ceeefnleer DeMeer keâeÙe hemejle peeles keâer leer MesJešer Demmeue ¤he OeejCe keâjles. cnCetve pes DeefveyeËOeheCes meceepe ceeOÙeceeÛee Jeehej keâjleele lÙeebveer legcner peer Ùeb$eCee neleeUle Deenele lÙeeÛeer #ecelee ue#eele IÙeeÙeuee nJeer, DeeefCe hegjsMeer he[leeUCeer ve kesâuesuÙee yeelecÙee Øeefmeæ keâjCÙeeÛee ceesn šeUeJee. pes efceUeuesues mebosMe vegmeles heg{s hee"Jeleele lÙeebvee osKeerue ns ueeiet Deens.
 Ùee keâeUele pesJne meJe& keâener Je meJeeËvee peesKeCÙeeÛee keâue Deveskeâ peCeeble Jee{le Deens, lesJne meceepe ceeOÙeceebÛee Jeehej keâjCeeNÙeeuee GleeJeUsheCeeÛÙee Deenejer ve peelee mleyOe jeneCÙeeme, Deekeâuevemee"er DeeJeMÙekeâ Demeuesuee JesU keâe{CÙeeme veceülee ceole osKeerue keâjles. veceülee DeeheCeeme mecebpeme YeeJevesves JeemleJeeÛÙee Je FlejebÛÙee peJeU DeeCeles. veceü Je=òeerves meceepe ceeOÙeceeÛee Jeehej keâjCeeje ceeCetme IešveebÛes JeCe&ve, lÙeebÛÙeeJej Yee<Ùe Je lÙee ogmeNÙeebvee Øe#esefhele keâjCÙeeDeieesoj lÙee Iešvee DeÛetkeâheCes Je ÙeLeemeebie mecepeeJetve Ieslees. efJeÛeejebvee ieleer ve osCeeNÙee Gueš lÙee efJeÛeejebJej oyeeJe DeeCeCeejer Ye[keâ Iees<eJeekeäÙeebÛeer hewoeme legcner keâjCeej veenerle Ùeeyeöue keâeUpeer IÙee (heeshe øeâeefvmeme, 15 ef[meWyej 2014).
 pÙeeuee meceepe ceeOÙeceebÛÙee meeOeveebÛee Jeehej keâjeÙeÛee Deens lees meeÛesyeæ efveefce&leer keâjerle veener. JÙekeäleeRÛes Demes keâener efÛe$eCe keâjCes keâer ‘‘lÙee meJe& mecemÙee otj ke⤠Mekeâleele, Jee Guešhe#eer lÙeebvee peCet yeUerÛes yekeâjs yeveJetve pÙeebÛÙeeJej meJe& peyeeyeoejer ueeolee ÙesF&ue’’ DeMee meJebie efÛe$eCeebveer efleÛes meceeOeeve nesCeej veener.
 pÙee DeepeÛÙee keâeUele Keeme keâ¤ve meceepeceeOÙeceeble heCe kesâJeU lesLesÛe veener, Deveskeâ peCe efnbmekeâ DeeefCe ceeveneveerÛeer Yee<ee Jeehejleele, pÙee MeyoebcegUs ueeskeâ ogKeeJeues peeleele Je keâOeerkeâOeer peerJeveeletve G"Jeues peeleele, lÙee keâeUele ‘‘Yee<ee leesueCes Je ceeheCes DeeefCe MeŒeef›eâÙee keâjCeeje [e@keäšj nlÙeej Jeehejlees lemee Meyo JeehejCes’’ DeeJeMÙekeâ yeveles (meWš øeâeefvmeme o mesume). Ùee keâeUele efJeõesner MeyoebÛee Yeef[ceej nesle Demeleevee, pesJne ogmeNÙeebefJe®æ iewj yeesueCes ne yeNÙeeÛe peCeebÛee menpeYeeJe Peeuee Deens, lÙeeÛeyejesyej ueeskeâebÛes Jeiee& Jeiee&le efJeYeepeve Deeues, Ùee JesUer ns vesnceerÛe ue#eele Iesleues heeefnpes keâer ØelÙeskeâ JÙekeäleerÛeer mJele:Ûeer Decetle& Øeefle‰e Deens, leer lÙee JÙekeäleerheemetve keâOeerÛe efnjeJetve Ieslee Ùesle veener. meebØele keâeUer pesJne efkeâleerlejer ueeskeâ yeveeJeš yeelecÙee hemejJeleele, lesJne veceülee ner legcneuee ÛegkeâerÛÙee ceeefnleerÛes otef<ele DeVe efJekeâCÙeeheemetve hejeJe=òe keâjles Je melÙeeÛeer Ûeebieueer Yeekeâjer Jee{CÙeeme Deeceb$eCe osles.
 veceü Jeelee&nej ne cegkeäle Jeelee&nej Demelees. Meleeaheemetve cegkeäle. hetJe&«enebheemetve cegkeäle, DeeefCe cnCetve OewÙe&Jeeve. cegkeäleeruee OewÙee&Ûeer iejpe Deens!
 cegõCe mJeeleb$Ùe DeeefCe DeefYeJÙekeäleer mJeeleb$Ùe ns osMeeÛÙee DeejesiÙeeÛes Skeâ cenòJeeÛes efveoMe&keâ Deens. DeeheCe ns efJeme¤ veÙes keâer cegõCe mJeeleb$Ùe efnjeJetve IesCes efkebâJee lÙeeÛÙeeJej cegKeJeše Ûe{JeCes, cegõCe cegkeäle ve "sJeCes ner ngkegâceMeeneRÛeer Skeâ heefnueer ke=âleer Demeles. ‘‘DeeheCeeme mJeleb$e ØemeejceeOÙeceeÛeer iejpe Deens, melÙe, ÛeebiegueheCee, DeeefCe vÙeeÙe Ùeebvee Jeeefnuesues; iee"Yesš Ie[JeCeejer mebmke=âleer efvecee&Ce keâjCÙeeme neleYeej ueeJeCeejs mebheke&âmeeOeve (3 ces 2019). DeeheCeeme mebheke&â meeOeCeejer ceeCemes nJeer Deensle, peer yeUer PeeuesuÙeebÛÙee yeepetÛeer Deensle, ÚU nesle DemeuesuÙeebÛeer yeepet IesCeejer, yeefn<ke=âle kesâuesuÙeebÛÙee, veekeâejuesuÙeebÛÙee, YesoYeeJe kesâuesuÙeebÛÙee yeepetÛeer. keâesCeerlejer Skeâoe heeshe øeâeefvmeme Ùeebvee ØeMve efJeÛeejuee : ‘DeeheCeeuee efJemcejCeeble iesuesuÙee Ùegæebyeöue keâeÙe Jeešles?’’ heeshe cnCeeues : ‘‘peer Ùegæ meOÙee ÛeeuetÛe Deensle heCe peer ueeskeâ efJemejleele, pÙeebvee ojjespeÛÙee Jele&ceevehe$eeble, Øeefmeæer ceeOÙeceeble mLeeve efceUle veener. meeJeOe Demee : JeemleJe efJeme¤ vekeâe, kesâJeU ‘Deeie[eWye veeefnmee Peeuee Deens’ cnCetve. veener, Kejer heefjefmLeleer ÛeeuetÛe Deens, DeeheCe DeenesleÛe. ner Skeâ Ûeebieueer mesJee Deens. meceepe Ùegæs efJemejuee Deens, hejbleg leer Depetve ÛeeuetÛe Deensle.’’
 nesÙe, pes peerJe pevceuesmegæe vemeleevee lÙeebvee ceejues peeles DeMeebÛee efJemej he[t veÙes cnCetve legcner meceepeeuee ceole ke⤠Mekeâleele; pÙeebÛeer pevceuÙeeJej ueiesÛe Yetkeâ, neueDehes°e, DeveemLee, ue{eÙee Ùeebveer peerJevepÙeesle ceeueJeueer peeles; yeeuemewefvekeâebÛeer peerJeves, Meesef<ele cegueebÛeer peerJeves. pÙee efkeâlÙeskeâ efŒeÙee DeeefCe heg®<e ÙeebÛee Oece&ßeæe Jee JeebefMekeâ keâejCeebcegUs ÚU nesle Deens lÙeebÛee efJemej he[t veÙes cnCetve ns hejcesÕeje, Deecnebuee ceole keâj. mebkeâšs, ue{eÙee, onMeleJeeo, Yetkeâ DeeefCe leneve ÙeebÛÙeecegUs pÙeebvee ceeÙeYetceer mees[Ces Yeeie he[ues Deens les ieefCeleeleues vegmeles Deekeâ[s veJnsle, lej Ûesnjs, keâLee, Deeveboemee"er leUceUCeejs peerJe Deensle ÙeeÛee Deecneuee efJemej ve he[eJee cnCetve Deecneuee ceole keâj. cnCetve, legceÛes Âef°#eshe efJemleeje, YeewieesefuekeâjerlÙeeÛe veJns, lej efJeMes<e cnCepes pesLes Keesueer iee"Ces DeefOekeâ leele[erÛes Deens lÙee efJe<eÙeebmeboYee&le.
 meceepe ceeOÙeceebÛee veceü DeeefCe cegkeäle Jeehej keâjCeeje pes Ûeebieues les meebiele Demelees, pejer heg<keâU JesUe pes JeeF&š lÙeeÛeerÛe yeeleceer yeveles. efyeMehe cnCetve ceePÙee mesJeekeâeÙee&le ceuee vesnceer megKemeceeOeeve ueeYeues Deens les ns heentve keâer DeeheuÙeele efkeâleer cees"e ÛeebiegueheCee Deens, efkeâleerlejer ueeskeâ lÙeeie keâjleele – DemeceevÙejerlÙee osKeerue – DeeF&yeehe efkebâJee Deepeejer cegueeÛeer mesJee keâjCÙeemee"er, efkeâleerlejer ueeskeâ ogmeNÙeebÛÙee mesJesle efovejele iegbleues Deensle, efkeâleerlejer ueeskeâ nele DeeKe[lee ve Ieslee ceoleerÛee nele heg{s keâjleele. ke=âheÙee JeemleJelesÛeer ogmejer yeepet osKeerue meebiele pee, peer Depetve meJe&$e Dee{Ules : DeMeebÛes JeemleJe keâer pes DeveemLesuee MejCe peele veenerle, DevÙeeÙeeheemetve heU keâe{le veenerle, lej menveMeeruelee oeKeJetve Meeble JeeleeJejCeele osJeeÛÙee efveefce&leerÛes keâeÙe& Ûeeuet "sJeleele. ÛeebiegueheCeeÛee cenemeeiej pees Keesue leUeuee Deens lÙeeÛee ceeieesJee IesCÙeepeesiee Deens, DeeefCe lÙeecegUs DeeheuÙee DeeMesuee yeUkeâšer Ùesles. MesJešer, legcner meJe& mesJeeYeeJeeÛÙee JeeleeJejCeele peiele jene, mJele: efceMeve yevetve!
 DeefOeke=âle – 2
 JemeF& Oece&Øeebleele ØeeÙeef§eòekeâeUele jeyeJeeÙeÛÙee keâeÙe&›eâceeefJe<eÙeer DeeosMe
 pÙee ØeeÙeef§eòekeâeUJepee jeKesÛÙee yegOeJeejer ØeejbYeefyebot (26 HesâyeÇg.) Demelees Je GÛÛeebkeâefyebot F&mšjÛÙee hetJe&mebOÙesÛÙee Gheemevesle (heefJe$e ieg®Jeej 9 SefØeue, F&mšj 12 SefØeue) neslees les DeeheCe ef¡emlemeYesÛes meYeemeo cnCetve mecetnYeeJevesveer peerJeveÙee$ee keâjle Demelees. lÙeeÛes cetU ns ÙesMetves DeeheuÙee meeJe&peefvekeâ keâeÙe&keâeUeÛÙee ØeejbYeer DejCÙeeceOÙes pees 40 efoJemeebÛee keâeueeJeOeer ØeeLe&vesle Je Gheeme-leeheemeele IeeueJeuee lÙeeÛÙeele Deens. ÙesMetÛÙee heeJeueebJej heeTue "sJetve ÛeeueCÙeeÛes efceMevekeâeÙe& DeeheuÙeeuee hetCe& keâjeÙeÛes Deens, ¢eeÛeer les DeeheuÙeeuee Dee"JeCe keâ¤ve osles. pes yeeefhlemcee IesCÙeeÛeer leÙeejer keâjle Demeleele (pÙeebvee F&mšjÛÙee je$eerÛÙee GheemeveeefJeOeerle yeeefhlemcee mee›eâeceWle mJeerkeâejeÙeÛee Deens), lÙeebÛÙee leÙeejermee"er ef¡emlemeYesves ØeeÙeef§eòe ne keâeueeJeOeer ØeeÙe: efveÙeesefpele kesâuee Demeuee lejer lees DeeheuÙeemeejKee pÙeebveer Deieesoj yeeefhlemcee mee›eâeceWle mJeerkeâejuee Deens lÙeebveer DeeheuÙee yeeefhlemcÙeeÛÙee JesUer peer yeebOeeruekeâer mJeerkeâejueer Deens efleÛÙee ÙesMetÛes keäuesMe, cejCe Je hegve®lLeeve (heemkeâeÛes jnmÙe) ÙeebÛÙee GheemeveeefJeOeerÛÙee meesnàÙeeletve keâjeÙeÛÙee hegveG&efpe&leeJemLesmee"er Deens.
 Deeheuee ØeYet hejcesÕej ÙeeÛÙeekeâ[tve peemleerle peemle ke=âhee efceUJetve IesCÙeemee"er meJe& YeeefJekeâebveer Ùee hejceheefJe$e ØeeÙeef§eòekeâeUeleerue JesieJesieàÙee keâeÙe&›eâceele keâeÙee JeeÛee ceves menYeeieer JneJes, Demes ceer efJeveceüheCes DeeJeenve keâjlees. Ùee JemeF& Øeebleeleerue mecemle ef¡emlemeYee ns osJeefhelÙeeÛes Skeâ kegâšgbye Ùee veelÙeeves DeeheCe meJe&peCe Skeâ$e efceUtve Ùee mebhetCe& keâeÙe&›eâceele menYeeieer nesT Ùee.
 jeKesÛee yegOeJeej : ØeeÙeef§eòekeâeUeleerue heefnuÙee jefJeJeejÛÙee DeeouÙee yegOeJeejer efcemmeeÛÙee JesUer jeKesÛee DeeMeerJee&oefJeOeer neslees. efcemmeeÛÙee JesUer pej ner jeKe mJeerkeâejueer iesueer lejÛe efleuee DeLe& Demelees.
 jeKesÛee yegOeJeej ne efoJeme ØeeÙeef§eòeeÛee Demetve lÙee efoJeMeer GheJeeme keâ¤ve ceebmeenej JepÙe& keâ¤ve ne efoJeme meepeje keâjCes. pÙeebveer JeÙeeÛeer 14 Je<ex hetCe& kesâueer Deensle, lÙeebveer ceebmeenej JepÙe& keâjCes. pÙeebveer JeÙeeÛeer 18 Je<ex hetCe& kesâueer Deensle Je pes 60 Je<eeËhes#ee JeÙeeves keâceer Deensle, lÙeebveer keâeÙeÅeeves GheJeeme keâjeÙeÛee Deens. leLeeefhe pÙeebvee pÙeebvee ceebme JepÙe& keâjCes Je GheJeeme keâjCes MekeäÙe Deens, lÙeebveer lemes kesâuÙeeme les osJeeuee DeevebooeÙeer "jsue. GheJeeme cnCepes keâceerle keâceer, pesJeCe IÙeeÙeÛesÛe Demesue, lej efoJemeeletve SkeâÛe IÙeeJes Je oesve JesUe Ûene-efyemkeâerš KeeCes.
 ØeeÙeef§eòe : ØeeÙeef§eòe ne F&mšjÛÙee leÙeejermee"er Skeâ DeeJeMÙekeâ Yeeie yevelees. ØeeÙeef§eòe, efJeMes<ele: GheJeemekeâeUeleerue ØelÙeskeâ Meg›eâJeej, ne ØeeÙeef§eòekeâeU Deens. ØeeÙeef§eòekeâeUeleerue ØelÙeskeâ Meg›eâJeej ne YeeefJekeâebveer ceebme JepÙe& keâjCÙeeÛee efoJeme. Ùee efoJemeele YeeefJekeâebveer ØeeLe&vee, GheJeeme lemesÛe mJele:uee keâener iees°eRheemetve otj "sJetve efve:mJeeLeeaheCes keâener MespeejOecee&Ûeer Je keâ®CeeceÙeer ke=âlÙes keâjCes mleglÙe "jsue.
 ØeeÙeef§eòekeâeUeÛÙee keâeueeJeOeerle meJe& GheemeveebceOÙes ‘DeeuuesuegÙee’ JeieUCÙeele Ùesles cnCetve ke=âheÙee pÙee pÙee ØeeLe&veeieerleebceOÙes ‘DeeuuesuegÙee’ ne Meyo Demesue leer Yeefkeäleieerles JeieUCÙeele ÙeeJeerle. (hene – ‘megJeelee&’ ceeÛe& 2016, heeve veb. 4) ieeÙeveeuee meneÙÙeYetle "jCeejer mebieerle-JeeÅes Jeehejlee Ùesleerue. ogmeNÙee Meyoeble veešŸe-meÂ<Ùe JeešCeejer mebieerle JeeeÅes Skeâ lej KeeueÛÙee heóerle IÙeeJeerle efkebâJee lÙeebÛee JeehejÛe šeUuee peeJee. ›egâmeeÛÙee JeešsÛeer Yekeäleer lemesÛe GheJeemekeâeUeuee mebÙegefkeälekeâ "jCeeje Je ØeeÙeef§eòekeâeUele jefJeJeejer mebOÙeekeâeUer DeeÙeesefpele keâjCÙeele ÙesCeeje heemmeesefJeOeer ¢eebvee ØeeOeevÙe osTve mebhetCe& JemeF& Oece&ØeebleeceOÙes meJe&leeshejer Ûeeuevee ÅeeJeer.
 mebhetCe& ØeeÙeef§eòekeâeUele JeejbJeej ØeeÙeef§eòe mee›eâeceWleefJeOeerÛeer mebOeer GheueyOe keâ¤ve osCes : Ùee heefJe$e keâeUele Oece&«eeceeleHexâ meJe& YeeefJekeâebmee"er pesJne ØeeÙeef§eòe mee›eâeceWle DeefOeke=âlejerlÙee DeeÙeesefpele kesâues peeles lesJne SkeâoeÛe veJns, lej lÙee JÙeefleefjkeäle DevÙe Øemebieer Ùee mee›eâeceWleeÛee ueeYe keâ¤ve IÙeeJee. Ùee ØeeÙeef§eòekeâeUele meecegoeefÙekeâjerlÙee ØeeÙeef§eòeefJeOeer DeeÙeesefpele keâ¤ve JewÙeefkeälekeâ heeheefveJesove Je heehe#eeueve efJeOeer DeeÙeesefpele keâjCÙeele ÙeeJesle.
 heefJe$e lesueebvee DeeMeerJee&oefJeOeer Je efcemmee : cebieUJeej, efoveebkeâ 7 SefØeue 2020 ÛÙee mebOÙeekeâeUer (heefJe$e Dee"Je[Ÿeeleerue cebieUJeej) ceer ke=âheeceelee keâefLe[^ue ÙesLes (JemeF& Oece&Øeebleele pes Oece&ieg¤ jeneleele Je keâeÙe&jle Deensle DeMee) mecemle Oece&ieg¤ menÙeepekeâebyejesyej mebOÙee. 6.00 Jeepelee Deefle heefJe$e efcemmeeyeueer meepeje keâjerve. Ùee efcemmeeefJeOeerceOÙes heefJe$e lesueebÛee DeeMeerJee&o (Blessing) efJeOeer DeeefCe ef›eâPece lesueeÛee heefJe$eerkeâjCe (Consecration) efJeOeer mebheVe nesF&ue. ¢ee heefJe$e lesueebÛee lemesÛe ef›eâPece lesueeÛee Jeehej yeeefhlemcee, Â{erkeâjCe efJeOeer, ®iCeeYÙebie efJeOeer Je ieg®oer#esmee"er keâjCÙeele ÙesF&ue. Oece&ieg¤bÛes lÙeebÛÙee efyeMeheebyejesyej pes SskeäÙe Deens les efJeMes<ekeâ¤ve Ùee efcemmeeyeueerefJeOeerle Øeleerle kesâues peeles. mecemle YeeefJekeâebveer Ùee heefJe$e efcemmeeyeefueoeveele menYeeieer nesCes Dehesef#ele Deens.
 ÙesMetÛÙee Debeflece YeespeveeÛee efcemmeeefJeOeer heefJe$e ieg®Jeejer meeÙebkeâeUer mecemle mLeeefvekeâ YeeefJekeâebvee mebhetCe&heCes menYeeieer nesCÙeeme meesefÙemkeâj "jsue DeMee JesUer Je ef"keâeCeer meepejs keâjCÙeele ÙeeJes. pÙee YeeefJekeâebvee Gheemevesle menYeeieer nesCes cegUerÛe MekeäÙe veener DeMee YeeefJekeâbmee"erÛe KejesKejÛe iejpesÛes DemeuÙeeme heeUkeâerÙe keâejCeemleJe mekeâeUÛÙee Øenjer heefJe$e efcemmeeefJeOeer meepeje nesT Mekeâlees (kesâJeU Keepeieer ueeskeâebÛÙee YeuÙeemee"er DeLeJee Keeme ÚesšŸee iešeÛÙee meesÙeermee"er DeMee ØekeâejÛee efcemmeeefJeOeer meepeje kesâuee peeTve meeÙebkeâeUÛÙee efJeOeeruee yeeOee heesnÛeCeej veener, ÙeeÛeer keâeUpeer IÙeeJeer).
 Gòece Meg›eâJeej : Gòece Meg›eâJeej ne ØeeÙeef§eòeeÛee efoJeme Demetve lÙee efoJeMeer ceebmeenej JepÙe& keâ¤ve GheJeeme keâjeÙeÛee Deens. lees mebhetCe& efoJeme ØeeLe&vee, ceveve, efÛebleveele Je yeeÙeyeueJeeÛeveele IeeueJeeÙeÛee Deens. heehe#ecee Je DelÙeeYebie Ùee oesve mee›eâeceWleeefJevee DevÙe mee›eâeceWles meepejs nesT veÙesle. osJeUele meepeje nesCeeje efJeOeer Ùee efoJemeeÛÙee keâUme "juee heeefnpes.
 F&mšj hetJe& mebOÙee efJeOeer : heemkeâeÛÙee meCeeÛeer Gheemevee cnCepes mebhetCe& Je<ee&leerue GheemevesÛee GÛÛeebkeâefyebot. Ùee efJeOeerle menYeeieer nesCÙeemee"er YeeefJekeâebveer meJe&leeshejer ØeÙelve keâjeJee. Je<ee&letve Skeâoe ÙesCeeje ne F&mšjhetJe& mebOÙee efJeOeer keâener peCeebvee ueebye Je kebâšeUJeeCee JeešCÙeeÛeer mebYeeJevee Deens. hejbleg, DeeheCeeuee Je<ee&letve Skeâoe lejer DeeheuÙee leejCeeÛee mebhetCe& Fefleneme osJeeÛÙee Meyoele keâUeJee cnCetve pegvÙee keâjejeleerue meele JeeÛeves DeeefCe veJÙee keâjejeleerue oesve JeeÛeves (yeesOehe$e DeeefCe MegYeJele&ceeve) SskeâefJeueer peeleele. ‘‘ÙeesiÙe keâejCeemleJe pegvÙee keâjejeleerue MeeŒehee"eletve keâener MeeŒehee" JeieUlee Ùesleerue. cee$e hegve®lLeeve peeiejCeefJeOeerÛee ØeYegMeyoßeJeCe ne cegueYetle (Fundamental) Yeeie Deens ÙeeÛee efJemej he[lee keâecee veÙes. DeefOekeâ iebYeerj (More Serious) heeUkeâerÙe keâejCeemleJe pegvÙee keâjejeletve efveoeve leerve lejer MeeŒehee" JeeÛeCes DeeJeMÙekeâ Deens. efveie&ce hegmlekeâeleerue MeeŒehee" DeOÙeeÙe 14 cee$e keâOeerner JeieUlee keâecee veÙes (he=‰ ›eâ. 185, šerhe 21, ef¡emlemeYesÛeer DeefOeke=âle Dee%ee – ceje"er efcemmee«ebLe). yeeefhlemcee mee›eâeceWle mJeerkeâejCÙeemee"er hegjsMeer leÙeejer kesâuesues GcesoJeej Demeleerue lÙeebvee ¢eeJesUer yeeefhlemcee Je Â{erkeâjCe mee›eâeceWle efouee peelees. Flej YeeefJekeâebyejesyej DeeheCemegæe DeeheuÙee yeeefhlemceeJeÛeveebÛes vetleveerkeâjCe keâjCeeNÙee YeeefJekeâebyejesyej ef¡emlemeYesÛes hetCe& meYeemeo nesT FefÛÚCeeNÙee GcesoJeejebveer menYeeieer JneJes DeeefCe lÙeebvee pej Â{erkeâjCe mee›eâeceWle osCÙeele Deeuee vemesue lej les Ùee Øemebieer osCÙeele ÙeeJes.
 GheJeeme, ØeeLe&vee, MespeejOece& Je ceebmeenej JepÙe& keâjCÙeeefJe<eÙeerÛÙee Ùee ØeeÙeef§eòekeâeueerve leerLe&Ùee$esle ceer DeeheCeeyejesyej menYeeieer Deens.
 
 
  DeefOeke=âle – 3
 
 keâeB«esieeefMeDees
 Øees pesefvmeTce SJeevpeueeÙepesefMeDee@ves
 2019 /veb. 4714
  21 ef[meWyej 2019
 DeeojCeerÙe DeeÛe&efyeMehe,
 DeeheuÙee JemeF& Oece&ØeebleeleHexâ Deeeføeâkesâmee"erÛÙee Hebâ[euee (Pro Afris Fund ) 2019 meeueeÛeer ®. 291,814.00 (US$ 4,168.77) SJe{er Goej osCeieer hee"JeuÙeeÛes Yeejleeleerue De@hee@mše@efuekeâ vÙetefvMeDees DeeojCeerÙe ceesmš jsJn. peeBJeye@efšmše ef[keäJeeš^es Ùeebveer Ùee ceneceb[Ueuee keâUJeues Deens.
 legceÛÙeemeejKÙee mLeeefvekeâ ef¡emlemeYee DeeeføeâkesâceOeerue ef¡emlemeYesÛÙee efceMevejer keâeceebvee heeef"byee Je hee"yeU osTve ve Ûegkeâlee SkeâelcelesÛes "Ukeâ oMe&ve Ie[efJelee Ùeeyeöue ceuee Deevebo Jeešlees.
 Jejerue osCeieeryeöue Ùee efceMevejer ceneceb[UeÛeer ke=âle%elee legceÛes Oece&ieg¤, ›elemLe Je ØeehebefÛekeâ Ùeebvee legcner ke=âheÙee keâUJeeJeer Demes ceer meebielees Je legcne meJeeËJej osJeeÛee Keeme DeeMeerJee&o ceeielees.
  ef¡emlee"eÙeer Deeheuee,
 
 
 DeeojCeerÙe,
 DeeÛe&efyeMehe Hesâefuekeäme DeBLeveer ceÛÙee[es
 JemeF& Oece&ØeebleeÛes efyeMehe (Fbef[Ùee)
 
 DeefOeke=âle – 4
 DeeÛe&efyeMeheebÛes heeUkeâerÙe keâeÙe&›eâce
 (meueielee jeneJeer cnCetve DeeOeer Øeefmeæ kesâuesues keâeÙe&›eâce osKeerue ÙesLes hegvne Øeefmeæ kesâues Deensle)
 28 ef[meW. mebOÙee. 5.00:he. efcemmee Je Øeermšueer Dee@ef[&vesMeve (ef[keâve Lee@cemeve ueesheerme, ef[keâve øeBâkeâefueve keâesueemees (pespJeerš) DeeefCe ef[keâve Deceerle ef[efyeÇšes, (øeâeefvmemkeâve ke@âhÙegefÛeve), meWš ceeÙekeâue ÛeÛe&, ceeefCekeâhetj.
 mebOÙee. 8.00:ke=âhee HeâeQ[sMeveuee Yesš. lesLes DemeuesuÙee H I V yeeefOele cegueebvee veeleeU meesnàÙee- efveefceòes DeeMeerJee&o, heehe[er.
 30 ef[meW. (me. 10.00 les 12.00): he$ekeâeefjlesle ceeefnleieej DemeuesuÙee Heâe. je@yeervmeve je@ef[^ipe (cetU GcejeUs Oece&«eeceeleerue) ÙeebÛÙeemen ‘megJeelee&’ Je ‘Meebefleotle’Ûes mebheeokeâ Je mebheeokeâerÙe ceb[U ÙeebÛÙeeyejesyej meYee, pes. [er. kesâ., efiejerpe.
 mebOÙee. 4.00 :‘efceMevejerpe Dee@Heâ Ûe@efjšer’ Ùee mebmLesÛÙee keâesuekeâòee ÙesLes cegKÙe efveJeemeele keâeÙe& keâjCeeNÙee Skeâe cetU JemeF&leerue efmemšjebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 1 peeves. mebOÙee. 5.30:meWš pee@ve efJnÙeeveer keäuepeea nesce ÙesLeerue mesJeeefveJe=òe Oece&ieg¤bvee Yesš, meeb[esj.
 3 peeves. me. 11.00:keâener Oece&ieg¤bmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (og. 12.00 les 2.00):ceefnvÙeeÛÙee heefnuÙee Meg›eâJeejer pes YeeefJekeâ ØeeLe&vee Je GheJeeme keâjleele (ieg[ Meshe[& keâcÙegefvešer) lÙeebÛÙeemee"er he. efcemmee, meWš ieesvmeeuees ieeefme&Ùee ÛeÛe&, yejecehetj.
 mebOÙee. 4.30:Devee&Ue ÙesLeerue meWš heeršj ÛeÛe&ÛÙee ØecegKe Oece&ieg¤meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (mebOÙee. 5.00 les 7.30) : keâener ØeehebefÛekeâ ßeæeJebleebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (mebOÙee. 7.30 les 8.00):ieeme ÙesLeerue meble ieesvmeeuees ieeefme&Ùee ÛeÛe&ÛÙee ØecegKe Oece&ieg®meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 5 peeves. me. 8.45:meCeeÛeer ØecegKe efcemmee, meWš ieesvmeeuees ieeefme&Ùee, JemeF& efkeâuuee.
 6 peeves. me. 10.30:ieeme ÙesLeerue Øesceebpeueer He@âefceueer keâewefvmeefuebie meWšjÛÙee Oece&ieg¤ šercemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (me. 11.30 les 1.00) : keâener Oece&ieg¤bmeceJesle meYee, efyeMehme neTme yejecehetj.
  mebOÙee. 4.30 :keâener ØeehebefÛekeâ ßeæeJebleebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 6.00 :keâener ›elemLe efmemšjebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 7 peeves. (me. 9.00 les 1.30) : pÙegefveDej Oece&ieg¤bmee"erÛÙee ØeefMe#eCe efMeefyejele ØeyeesOeve Je ceeie&oMe&ve, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 8 peeves. me. 8.30:he. efcemmee (Heâe. efJeumeve efjyesuees ÙeebÛÙee efoJebiele yeefnCeerÛeer DeblÙeefJeOeer efcemmee), meWš Lee@ceme ÛeÛe&, meeb[esj.
 (me. 10.00 les 1.00):keâener Oece&ieg®bmeceJesle meYee, efyeMehme neTme yejecehetj.
 (mebOÙee. 4.30 les 6.30):DeJej ues[er Dee@Heâ Heâeeflecee (FS) efmemšjebÛÙee ØeesefJnefvMeDeue megefheefjDej meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 9 peeves. mebOÙee. 5.00:meeb[esj Oece&«eeceeleerue Deepeejer ceeCemeebvee Yesš.
  mebOÙee. 6.00:efiejerpe Oece&«eeceeleerue ce=lÙegefJeÙeesieele DemeCeeNÙee kegâšgbyeebvee meeblJevehej Yesš.
 11 peeves. me. 9.30:he. efcemmesle osJeMeyo Ieesef<ele ke⤠FefÛÚCeeNÙeebvee ØeefMe#eCe me$eele ØeyeesOeve (ceje"er Yeeef<ekeâ Oece&«eece), ke=âheeceelee keâefLe[^ue, heehe[er.
 me. 10.30:uesKeehejer#ekeâebmeceJesle (Auditors) meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 4.30:he. efcemmesle osJeMeyo Ieesef<ele ke⤠FefÛÚCeeNÙeebvee ØeefMe#eCe me$eele ØeyeesOeve (Fb«epeer Yeeef<ekeâ Oece&«eece) meWš ieesvmeeuees ieeefme&Ùee ne@ue, yejecehetj.
 12 peeves. me. 7.00:he. efcemmee, (DeheIeeleer ce=lÙet PeeuesuÙee le®Ceemee"er) meWš øeâeefvmeme PesefJeDej ÛeÛe&, efiejerpe.
  me. 8.45:he. efcemmee (ueivemee›eâeceWle), DeJej ues[er Dee@Heâ cemeea ÛeÛe&, cemexme.
 (me. 10.30 les 11.30):cemexme Oece&«eeceeleerue Deepeejer ceeCemeebvee Yesš.
 (me. 11.30 les 12.30):H I V yeeefOele cegues Je keâke&âjesie ®iCe Ùeebvee Yesš, mšsuee ke@âvmej meWšj, yesCeeheóer, cemexme.
 mebOÙee. 6.00:DeOÙe#e, YeejleerÙe ef¡emleer Oeeefce&keâ mebieerle – mebOÙee, ceej Leescee ÛeÛe& DeeÙeesefpele, meeblee›egâPe (heef§ece).
 14 peeves. (me. 9.30 les og. 1.00): keâener Oece&ieg®bmeceJesle meYee, efyeMehme neTme yejecehetj.
 mebOÙee. 4.30:he. efcemmee (efoJebiele Heâe. vesumeve ceÛÙee[es ÙeebÛÙee yebOetbÛÙee DeblÙeefJeOeerÛee efcemmee), osJeceelee ÛeÛe&, heeueer.
 mebOÙee. 6.00:Je=æeßeceeleerue Je=æebvee Yesš, efJeßeeceJee[er, efoIee, jcesoer.
 15 peeves. (me. 9.00 les 4.00): DeeblejOeceeaÙe meYee, meJeexoÙe, ieesjsieeJe (hetJe&), cegbyeF&.
 16 peeves. mebOÙee. 4.00:DeeMeeoerhemee"er he. efcemmee (Oece&ØeebleerÙe efJeOeJee mebIe), DeJej ues[er Dee@Heâ JemeF& efcemmee keWâõ, heeÛetyeboj.
 mebOÙee. 5.30:oesve kegâšgbyeebÛÙee eflemeNÙee DehelÙeeuee yeeefhlemcee mee›eâeceWle, meWš heeršj ÛeÛe&, JemeF& keâesUerJee[e.
 18 peeves. me. 8.30:Je=æ efmemšjebmee"er he. efcemmee, keâecexueeF&š keâe@vJnWš, KejeUs, meeb[esj.
 (me. 10.00 les og. 1.00):DeOÙe#e – Oece&ØeevleerÙe DeLe& meefceleerÛeer meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (og. 1.00 les 2.00):ceveesj ÙesLeerue meWš ieesvmeeuees ieeefme&Ùee ÛeÛe&Ûes ØecegKe Oece&ieg¤ Je ØecegKe efmemšj (FC) ÙeebÛÙee meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 19 peeves. me. 8.30:he. efcemmee (ueivemee›eâeceWle), DeJej ues[er Dee@Heâ Heâeeflecee ÛeÛe&, ÛegUCes.
 me. 10.00:ÛegUCes Oece&«eeceeleerue Deepeejer JÙekeäleeRvee Yesš.
 (mebOÙee. 4.00 les 6.00):pes ÙegJekeâ heejKeØeef›eâÙesletve (discernment) peele Deensle lÙeebÛÙeemen ØeeLe&vee, efÛebleve Je efJeÛeejebÛes DeeoeveØeoeve, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 20 peeves. me. 8.30 :he. efcemmee (DeblÙeefJeOeerÛeer), DeJej ues[er Dee@Heâ Heâeeflecee ÛeÛe&, ÛegUCes.
 (me. 10.00 les og. 1.00):keâener Oece&ieg¤bmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 21 peeves. (me.10.00 les og. 1.00) : DeOÙe#e, meuueeieej ceb[UeÛeer meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee 4.15 les 5.30):keâecexueeF&š mebmLesÛÙee (CCR)ØeesefJnefvMeSue megefheefjDej Je Flej keâener efmemšjebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee 6.00 les 8.45) :DeOÙe#e, ef¡emleer SskeäÙe mehleen efveefceòes ef¡emleer SskeäÙe cesUeJee DeeefCe Flej ef¡emleer hebLeeÛÙee heemšj meceJesle Jeelee&ueehe, Lee@ceme ye@efhšmše mketâue ne@ue, heehe[er.
 23 peeves. (me. 10.30 les og. 12.30) : Oece&ØeebleerÙe ce@jspe š^eÙeyÙegveue, Oece&ØeebleerÙe peerJeve oMe&ve heeUkeâerÙe keWâõeÛes mebÛeeuekeâ, Øesceebpeueer (ieeme) keâewefvmeefuebie meWšjÛes mebÛeeuekeâ, Oece&ØeebleerÙe kegâšgbye, peerJeve pÙeesleer, ÙegJeoMe&ve DeeefCe efMe#eCe Ùee DeeÙeesieebÛes mebÛeeuekeâ Je efMeu[ Dee@Heâ HesâLe keâcÙegefvešerÛes ØeefleefveOeer ÙeebÛÙeemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (og. 12.30 les 1.00):keâveesefmeDeve HeâeojebÛÙee (FdCC) megefheefjDej pevejuemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee. 4.30 les 6.15) :DeeblejOeceeaÙe mecetnebmeceJesle (YeejleerÙe mebefJeOeeve JeeÛeefJeCÙeemee"er ie"erle Peeuesuee) meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee. 6.15 les 8.00):keâener ØeehebefÛekeâ ßeæeJebleebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 24 peeves. (me. 10.00 les 11.00) : Pe[heesueerÛÙee (SJSM) efmemšjebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (me. 11.00 les og. 1.00):meble ieesvmeeuees ieeefme&Ùee ÛeÛe&, ceveesj ÙesLeerue ØecegKe Oece&ieg¤, efmemšj (FC) Je Pe[heesueerÛÙee (SJSM) efmemšjebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 25 peeves. (me. 10.00 les og. 1.30) : Oece&ØeebleerÙe ceeueceòee meefceleerÛeer meYee, neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 5.30 : Heâe. FivesefMeÙeme ceÛÙee[es ÙeebÛÙee ce=lÙegefJeÙeesie PeeuesuÙee kegâšgbyeeuee meeblJevehej Yesš, veboeKeeue Oece&«eece.
 26 peeves. me. 11.30 :ceoj lesjspee ÛeÛe&, efJejej (he.) ÙesLeerue ØecegKe Oece&ieg¤ Je Oece&«eece heeUkeâerÙe ceb[UeÛÙee meYeemeoebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  me. 4.00:ØemleeefJele Oece&ØeevleerÙe ØeyeesOeveie=neÛÙee efMeueevÙeemeeÛee DeeMeerJee&o efJeOeer, meWš Lee@ceme Oece&«eece, meeb[esj.
 27 peeves. me. 11.00:Jesmšve& efjpeveÛÙee meesMeue meefJe&me HeâesjceÛÙee mebÛeeuekeâebvee ceeie&oMe&ve, hemeeÙeoeve, veeUe.
 (Keeueerue keâeÙe&›eâce HesâyeÇgJeejer ceefnvÙeele mebheVe nesleerue.)
 1 HesâyeÇg. (mebOÙee. 5.30 les 7.15) : DeOÙe#e, efmemšme& Dee@Heâ Ûe@efjšer Dee@Heâ veePejsLe (SCN) mebÛeefuele mebpeerJeveer mhesMeue mketâueÛee efoJÙeebie cegueebmee"er Jeeef<e&keâ efove meesnUe, yejecehetj.
 2 HesâyeÇg. me. 10.00:DeeMee DeeefCe ØekeâeMe (cegbyeF& mejOece&ØeebleerÙe efJeOeJee mebIeemee"er) he. efcemmee, nesueer ceeieer ÛeÛe&, ieesjeF&.
  mebOÙee. 4.30 :he. efcemmee, (nsuheme& Dee@Heâ cesjer mebmLesÛÙee 11 efmemšjebÛÙee ›elemLe peerJeveeÛee megJeCe& ceneslmeJeeefveefceòes), ßeæe efJenej, DebOesjer(he.).
 3 HesâyeÇg. me. 8.30:he. efcemmee (efme. Deefvelee (SND) ¢eebÛÙee ›elemLe peerJeveeÛÙee megJeCe&ceneslmeJeeefveefceòe) vee@šx[ce MeeUe, meeb[esj, meeueesueer.
 4 HesâyeÇg. me. 9.00:United Christian Prayer For India (UCPI) Ûes DeeÙeespeve keâjCeeNÙee veslÙeebmeceJesle nesCeeNÙee meYesle menYeeie, efJeveÙeeueÙe, DebOesjer.
 6 HesâyeÇg. me. 10.00:[e@ve yee@mkeâes mebmLesÛÙee ØeesefJnefvMeÙeue megefheefjDej Je veeÙeieeJe hetJe& ÙesLeerue Heâeojeb- meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 8 HesâyeÇg. me. 10.00:he. efcemmee (Gheueeš efceMeve Yeeieele DemeuesuÙee Jesõgvee efmemšjebÛÙee JemeF&leerue keâeÙee&ieceveeÛee jewhÙe ceneslmeJeeefveefceòes), Jesõgvee %eeveoerhe, Gheueeš, leueemejer.
 og. 3.00:he. efcemmee Je Â{erkeâjCe mee›eâecesvle (DeeMeeie[ Je [neCet Oece&«eece), DeJej ues[er Dee@Heâ [esueme& (og:Keer ceelee) ÛeÛe&, [neCet.
 11 HesâyeÇg. me. 10.30:he. efcemmee (peeieeflekeâ ef¡emleer ®iCe efoveeefveefceòes), keâeef[&veue «esMeme cesceesefjÙeue ne@efmhešue, yebieueer, meeb[esj.
 12-20 HesâyeÇg.:menYeeie DeeefCe ØeyeesOeve, ke@âLeefuekeâ efyeMehme keâe@vHeâjvme Dee@Heâ Fbef[Ùee (CBCI) Ûeer 34 Jeer meJe&meeOeejCe (Plenary) meYee, ‘meWš pee@ve ve@Meveue Deke@â[ceer Dee@Heâ nsuLe meeÙevmesme’ (meWš pee@vme ces[erkeâue keâe@uespe De@C[ ne@efmhešue), yebie¤U.
 23 HesâyeÇg. (mebOÙee. 3.00les 5.00) :DeOÙe#e, Oece&ØeebleerÙe heeUkeâerÙe keâewvmeue (DPC) meYee, Lee@ceme ye@efhšmše [er. Sue. S[. keâe@uespe ne@ue, heehe[er.
 24 HesâyeÇg. (me. 10.00les 11.00) :DeOÙe#e, Oece&ØeebleerÙe meuueeieej ceb[UeÛeer meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (me. 11.00 les og. 1.00):DeOÙe#e, efØemš keâewefvmeue meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 25 HesâyeÇg. me. 10.00:[e@šme& Dee@Heâ o ›eâe@me Dee@Heâ ueerSpe (FC) ÛÙee ØeesefJnefvMeÙeue megefheefjDejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 26 HesâyeÇg. mebOÙee. 7.15:he. efcemmee (jeKesÛÙee yegOeJeejefveefceòe jeKesuee DeeMeerJee&o Je YeeefJekeâebÛÙee keâheeUeJej jeKe ueeJeCes), he. kegâšgbyeeÛes ÛeÛe&, YegF&ieeJe.
 29 HesâyeÇg. (me. 10.00 les og. 1.30):DeOÙe#e, Oece&ØeebleerÙe ceeueceòee meefceleerÛeer meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.