50 Je<eeËhetJeeaHesâyeÇgJeejer 2020


 
 keâeef[&veue «esMeme ÙeebÛeer Ûebõhetj Yesš
 Ûeboe : ‘ieebOeerpeer Je DeepeÛes efMe#eCe’ Ùee efJe<eÙeeJej ieebOeerpeeRÛÙee JeOee& ÙesLeerue mesJee«eeceele efJeveesyee YeeJes ÙeebÛÙee menJeemeele leerve efoJeme PeeuesuÙee heefjmebJeeoele Jn@uesefjÙeve keâeef[&veue «esMeme Ùeebveer menYeeie Iesleuee neslee. lÙeeveblej efoveebkeâ 12 HesâyeÇgJeejer 1970 jespeer keâeef[&veue Ùeebveer Ûeboe efpeu¢eeleerue Oece&ieg¤, Oece&Yeefieveer Je ef¡emleer peveebvee meefoÛÚe Yesš osTve ÛebõhetjÛÙee heefjmejele pevelesmee"er heefjßece IesTve keâeÙeeheeueš keâjCeeNÙee Oece&Yeefieveer Je Oece&ieg¤ ÙeebÛÙee keâeÙee&yeöue lÙeebveer ØebMemeesodieej keâe{ues.
 megiece ceje"er
 JemeF& : Fb«epeer ceeOÙece DemeuesuÙee MeUebmee"er FÙeòee heeÛeJeer les oneJeerheÙeËleÛÙee efJeÅeeLÙeeËmee"er jeHeâeÙeue hejsje DeeefCe ceveesnj heešerue Ùeebveer ‘megiece ceje"er’ ns hegmlekeâ efuentve Øeefmeæ kesâues.
 DeeblejMeeuesÙe ›eâer[e mheOee&
 heehe[er : efnJeeàÙeele PeeuesuÙee DeeblejMeeuesÙeeâer[e mheOexle meWš De@uee@ÙeefmeÙeme ieue&me neÙemketâue, heehe[er Ùeebveer pevejue Ûe@cheerÙeve efceUJetve ves$eoerhekeâ ÙeMe mebheeove kesâues. LeÇes yee@ue DeeefCe keâyeñer (cees"e ieš) Ùee meebefIekeâ KesUeble MeeUsves {eue efceUefJeueer, lej one efJeÅeeLÙeeËveer JewÙeefkeälekeâ ÙeMe mebheeove kesâues. meJe& efJeÅeeLÙeeËvee efJepeÙeceeuee heJeej Ùeebveer ceeie&oMe&ve kesâues. ogmejeeâceebkeâ Devee&Ue ÙesLeerue efJeÅeecebefojeves heškeâeJeuee. Ùee mheOexle JemeF& leeuegkeäÙeeleerue SketâCe meleje MeeUebveer menYeeie Iesleuee neslee.