efJeMeeue efJeÕeelepeevesJeejer 2020


 
 heeshe øeâeefvmeme ÙeebÛee Jee{efoJeme
 Jn@efškeâve : heeshe øeâeefvmeme Ùeebveer efo. 17 ef[meWyej jespeer Deeheuee Jee{efoJeme meepeje kesâuee. lÙee efoJeMeer lÙeebÛÙee JeÙeeuee 83 Je<ex hetCe& Peeueer. vegkeâleeÛe lÙeebÛÙee ieg®oer#esuee osKeerue 50 Je<ex hetCe& Peeueer. heesheÛÙee Jee{efoJeMeer lÙeebvee peieYejeletve MegYesÛÚe osCÙeele DeeuÙee. heeshe Ùeebvee MegYesÛÚe osleevee FšueerÛes DeOÙe#e cnCeeues keâer ‘‘heeshe vesnceer ueeskeâebvee Je je°^ebvee HegâšerjJe=òeerJej ceele keâjCÙeemee"er, Meeblelee jeKeCÙeemee"er Je mebJeeo keâjCÙeemee"er DeeJeenve keâjerle Demeleele.’’
 DeeÙeueË[ÛÙee SefuePee ueeBie Ùee Dee" Je<eeËÛÙee cegueerves heeshevee MegYesÛÚe hee"JeuÙee. heefnuÙee keâcÙegefveDeveÛeer leÙeejer keâjerle DemeuesuÙee Ùee cegueerves heeshe cegueebmee"er ØeeLe&vee keâjleele cnCetve lÙeebÛes DeeYeej ceeveues Deensle.
 peeieeflekeâ ceeveJeer yebOeglJe efove
 Jn@efškeâve : heeshe øeâeefvmeme Je megveer Fceece Denceo Deued-lesÙesye Ùeebveer 4 HesâyeÇgJeejer ne efoJeme ‘‘peeieeflekeâ ceeveJeer yebOeglJe efove’’ cnCetve peenerj kesâuee peeJee DeMeer ÙegveesÛÙee mes›esâšjer pevejue Ùeebvee efJevebleer kesâueer Deens. Ùee efJe<eÙeeJej Skeâ efMeKej heefj<eo IÙeeJeer DeMeerner metÛevee kesâueer Deens. ÙegveesÛes mes›esâšjer pevejue [e@. DebleesefveDees ieglesjsme Ùeebveer Ùeeyeeyele mekeâejelcekeâ Øeeflemeeo efouee Deens.
 veeleeUÛee iees"e
 Jn@efškeâve : heeshe øeâeefvmeme Ùeebveer veeleeUÛeer leÙeejer cnCetve yeeU ÙesMetmee"er iees"e yeveJeCÙeeme DeeJeenve kesâues Deens. heeshe cenesoÙe cnCeleele, ‘‘veeleeUÛee iees"e ne MeebleerÛes Øeleerkeâ Deens. ne iees"e cnCepes efpeJeble MegYeJele&ceeve Deens. peieele ojjespe ue{eF&mee"er MeŒes yeveJeueer peele Deensle. DeeheuÙeemeceesj efnbmesÛÙee Øeeflecee PeUkeâle Demeleele. DeMee JesUer veeleeUÛee iees"e DeeheCeebme pes cenòJeeÛes Deens lÙeeJej ceveve keâjeÙeuee ueeJeles. veeleeUÛee iees"e osJeeuee DeeheuÙee Deieoer peJeU DeeCelees. veeleeUÛÙee iees"ŸeecegUs osJe ceeCemeebvee JeWiesle IesCÙeemee"er Deeuee Deens ns melÙe meepejs kesâues peeles.
 keâeef[&veue šieues ‘ueeue heeshe’
 ceefveuee : ceefveuee mejOece&ØeebleeÛes DeeÛe&efyeMehe uegF&me DebleesefveDees šieues ÙeebÛeer heeshe cenesoÙeebveer Jn@efškeâve keâeÙee&ueÙeele vesceCetkeâ kesâueer Deens. les DeeefMeÙeeleues Demetve lÙeebÛÙeeJej Skeâ Heâej cees"er peyeeyeoejer meesheefJeCÙeele Deeueer Deens. DeMee ØekeâejÛeer peyeeyeoejer cegbyeF&Ûes DeeÛe&efyeMehe DeeÙeJeve keâeef[&veue [eÙeme ¢eebÛÙeeJej 15 Je<eeËhetJeea meesheefJeCÙeele Deeueer nesleer. jesce ojyeejer peieYejeleerue efceMeveceOeerue ef¡emlemeYesÛee keâejYeej heenCÙeemee"er Skeâ cees"s keâeÙee&ueÙe Deens. ns keâeÙee&ueÙe efhe{Ÿeeved efhe{Ÿee ‘Øeesheieeboe efHeâos’ ¢ee veeJeeves DeesUKeues peeles. efceMeve osMeeleerue keâejYeej Ùee keâeÙee&ueÙeeleHexâ meebYeeUuee peelees. efceMeveceOeerue veJeerve efyeMeheebÛeer vesceCetkeâosKeerue Ùee keâeÙee&ueÙeeÛÙee ceOÙemLeerÉejs nesles. Ùee keâeÙee&ueÙeeÛes ØecegKe keâeef[&veue ueeue jbieeÛee ke@âmekeâ heefjOeeve keâjerle DemeuÙeecegUs lÙeebvee ‘ueeue heeshe’ Ùee veeJeeves mebyeesefOeues peeles. hejceeÛeeÙe& meHesâo keâhe[s Jeehejleele. lÙeeefMeJeeÙe pespJeerš mebIeeÛes ØecegKe Deensle les Heâeoj keâeàÙee ke@âmekeâceOÙes JeeJejleele. cnCetve lÙeebvee ‘keâeUs heeshe’ Ùee veeJeeves mebyeesefOeues peeles.
 keâeef[&veue šieues ÙeebÛeer ner vesceCetkeâ DeeefMeÙee Keb[eÛÙee °erletve Heâej cenòJeeÛeer mecepeueer peeles. kesâJeU DeeefMeÙee Keb[eÛesÛe veJns lej peieeÛes YeefJeleJÙee Ùee vesceCegkeâerJej DeJeuebyetve Deens.
 keâeef[&veue šieues ¢eebÛee pevce 21 petve 1957 jespeer ceefveuee ÙesLes Peeuee. lÙeebÛes Je[erue leeieeuee@ie ¢ee mLeeefvekeâ JebMeeleues Demetve lÙeebÛÙee ceeleesßeer ¢ee Ûeerveer heeÕe&YetceerleuÙee Deensle. 62 Je<eeËÛes meoj keâeef[&veue DecesefjkesâceOÙes Je Jn@efškeâveceOÙes GÛÛe efMe#eCe IesTve Deeuesues Deensle. ‘DeeefMeÙeve efceMeve keâeB«esme’ceOeerue lÙeebÛes ieepeuesues yeerpeYee<eCe SskeâuÙeeheemetve les DeefOekeâeefOekeâ ØekeâeMeele Ùesle Deensle. 2001 ceOÙes efyeMeheheoer lÙeebÛeer vesceCetkeâ Peeueer DeeefCe 2011 ceOÙes heeshe yesvesef[keäš meesUeJes Ùeebveer lÙeebÛeer ceefveueeÛes DeeÛe&efyeMehe cnCetve vesceCetkeâ kesâueer.
 heesheÛeer ceeJemeyenerCe Peeueer ogYee<eer
 LeeÙeueb[ : heeshe øeâeefvmeme Ùeebveer Deueerkeâ[sÛe LeeÙeueb[ Ùee osMeeuee Deeheueer Øesef<eleerÙe Yesš efoueer. Yee<eeblejeÛeer iejpe ueeieuÙeecegUs lÙeebveer Deeheueer ceeJemeyenerCe efme. De@vee jesPee efnÛÙeeJejÛe Deeheueer ogYee<eer nesCÙeeÛeer peyeeyeoejer meesheefJeueer. meoj efmemšj Ùee 77 Je<eeËÛÙee Demetve ueieyeie 50 Je<ex lÙee LeeÙeueb[ceOÙes yeBkeâe@keâ mejOece&Øeebleele efceMevekeâeÙe& keâjle Deensle. lÙee ‘[e@šme& Dee@Heâ cesjer nsuhe Dee@Heâ ef¡e§evmeÙee [e@ve yee@mkeâes mebIeeceOÙes keâeÙe&jle Demetve ÙesMetÛes Øesce ueeskeâebheÙeËle heesnesÛeefJeCÙeeÛes keâeÙe& lÙee efnefjjerves keâjle Deensle. Skeâ keâeU Demee neslee keâer lÙeeJesUer heeshe cenesoÙeosKeerue Ùee DeeheuÙee ceeJemeyeefnCeeryejesyej efceMeve keâeÙee&mee"er peheeveuee peeCeej nesles. meoj efmemšj Ùee yeewæ ueeskeâebyejesyej je$ebefoJeme keâeÙe& keâjleele DeeefCe heesheÛÙee DeeieceveeÛeer leÙeejer nesle Demeleevee Deeheueer Øeefleef›eâÙee JÙekeäle keâjleevee lÙee cnCeeuÙee keâer, ‘‘heeshe Ùee JÙekeäleeryeöue mLeeefvekeâebÛÙee ceveele Flekeâer Glmegkeâlee Deens keâer peCet lÙeebÛÙee DebieeleheesheÛee leeheYejuee Deens.’’