cneleejheCeeleuÙee mecemÙee – megKe, meceeOeeve Je DeejesiÙe (Yeeie -2)peevesJeejer 2020


 – efJepeÙe ÛewlÙee efceefmke⚟ee
 
 cneleejheCeer DeeheCe kegâšgbyeekeâ[tve Kethe Dehes#ee keâjlees DeeefCe keâe ke⤠veÙesle? DeeF&Jeef[ueebveer cegueebÛes ueneveheCeer uee[ kesâues, lÙeebÛes mebieesheve kesâues Je efMe#eCe efoues, ueneveeÛes cees"s kesâues, mJele:ÛÙee heeÙeeJej GYes jenCÙeeme Øeeslmeenve efoues, mJeeJeuebyeer yeveJeues. lÙeeceggUs keâOeer keâOeer Dehes#eeYebie Peeuee keâer DeeheCe og:Keer neslees, efvejeMe neslees. DeeheuÙeeuee Jeešles, ‘‘keâesCeerlejer DeeheuÙee [eskeäÙeeJej ceeÙesves nele efHeâjJeleerue. KeešsJej yemetve Øesceeves ÛeewkeâMeer keâjleerue, nJeer Demeuesueer Deew<eOes osleerue, heeCeer osleerue…’’
 ¢ee meJe& Dehes#ee efJeme¤ve efvejhes#e Jne. peesheÙeËle MekeäÙe Deens leesheÙeËle DeeheCe DeeheuÙee hejerves, efvelÙeeÛeer keâeces mJele:Ûe keâjeÙeuee nJeerle. ner meJe& mesJee pesJne efceUeÙeÛeer lesJne efceUsue, keâejCe cegueebÛeermegæe keâener keâle&JÙe DeensleÛe. cegueebveer SJe{sÛe ue#eele "sJeeJes keâer DeeF&Jeef[ueebveer DeeheuÙeeJej Deveble Ghekeâej kesâuesues Demeleele. pej legceÛee cegueiee legceÛeer mesJee keâjerle Demesue, lej Ùeele Dee§eÙe& JeešCÙeemeejKes keâenerÛe veener. hejbleg legceÛeer metvemegæe pej legceÛeer mesJee keâjerle Demesue, lej cee$e ns meJe& legceÛÙee hetJeeaÛÙee melke=âlÙeecegUsÛe Ie[les Deens Demes mecepee. DeMeer mesJee HeâejÛe keâceer DeeF&Jeef[ueebÛÙee DeeÙeg<Ùeele Ùesle Demeles. cneleejheCeer keâesCeer DeheMeyo yeesuele Demesue lejer Dee§eÙe& Jeeštve IesT vekeâe, JeeF&šner Jeeštve IesT vekeâe efkebâJee mJele:uee keâeW[tve, Deyeesuee Oe¤ve, Skeâekeâer, SkeâuekeâeW[s yevet vekeâe, lej ¢ee meJe& heefjefmLeleeruee OewÙee&ves meeceesjs pee. keâejCe hejcesÕej DeeheuÙeeuee meeneÙÙe keâjeÙeuee vesnceer lelhej Demelees. ef¡emle cnCelees, ‘‘efYeT vekeâe. Oeerj Oeje. ceer Deens.’’ DeeheCe lÙeebÛÙeemee"er ØeeLe&vee keâjeJeer nsÛe ÙeesiÙe Deens.
 cneleejheCeer ceeCetme DeMekeäle Je keâcepeesj nesle peelees, lÙeeÛeer Meejerefjkeâ Je yeewefækeâ #ecelee #eerCe nesle peeles. lees efÛe[efÛe[e neslees. DeveeJeMÙekeâ jeie keâjlees. lÙeeÛÙee MejerjeJej Deveskeâ jesie keâypee keâjerle Demeleele. mebMeesOekeâebvee Demes Dee{Utve Deeues Deens keâer Je=æeJemLesle JÙekeäleerÛÙee Mejerjeleerue ceebmehesMeer DeebkegâÛeve heeJeleele. heefjCeeceer, lJeÛesJej megjkegâlÙee he[le DemeuÙeeÛes efometve Deeues Deens. lemesÛe ieg[IesogKeer, Ûeeueleevee heeÙeele nesCeeNÙee Jesovee ÙeebveeosKeerue ceebmehesMeerÛes DeebkegâÛeve nsÛe keâejCeerYetle DemeuÙeeÛes mhe° Peeues Deens. Demes cnCeleele keâer DeejesiÙe-DeveejesiÙeeÛes efveJeememLeeve ns Deeheues MejerjÛe Deens DeeefCe pes pes DeeheCe MejerjeÉejs keâjlees, GheYeesielees lÙeeÛee heefjCeece DeeheCe mJeemLÙeeceOÙes efkebâJee jesieeceOÙes DevegYeJele Demelees. efJeMes<ele: cneleejheCeer efJeefYeVe DebieeÛes Deepeej, pemes – ieg[Ies Je šeÛee ogKet ueeieleele, mebOeerJeele Je DeheÛeve meleeJele jenles, neleeheeÙeebvee metpe Ùesles, efmšHeâ-pee@Ùebš DevegYeJelees, Yetkeâ ceboeJeles, Peeshe G[les, Peeshesle ieUe keâesj[e he[lees. cneleejheCeele keâener JÙekeäleeRÛee ogmeje šhhee cnCepes [esàÙeebÛee ØekeâeMe cebo neslees, keâeveeÛeer keâJee[s yebo nesleele, peerYe keâener mhe° yeesuele veener, JeeCeeruee yeesueCÙeeÛes meeceLÙe& jenle veener. pemepemes cneleejheCe Jee{le peeles lemelemes keâeneRÛÙee meJeeËieeuee keâehejs Yejles, heeÙeele heeÙe De[keâleele, meblegueve efyeIe[les, nele Jeekeâ[s he[leele, heeheCÙeeKeeueÛÙee megjkegâlÙee yeeYeUerÛÙee Kees[emeejKÙee efomet ueeieleele, leeW[eletve ueeU šhekeâle jenles, ueneve-meneve IešveeJe¤ve YeeJegkeâ nesleele, iele Dee"JeCeeRves Deßetbvee yeebOe Hegâšlees DeeefCe heg° Mejerj yes[ewue nesleele. Ùee JÙeeOeer JÙeefleefjkeäle Skeâ Deepeej cnCepes mce=efleYeübMe (ef[ceesefvMeÙee). Ùee DeJemLesle mce=leer ceeCemeeuee meeLe osle veener. meJe&ØeLece DeMeer ceeCemes efJemejYeesUer nesT ueeieleele. DeMee JÙekeäleeRvee heefjJeejeleuÙee ceeCemeebveer Øesceeves, menevegYetleerves JeeieJeCes, mJeeJeuebyeer yeveJeCes, lÙeebÛÙee jespeÛÙee JeehejeleuÙee Jemlet "jeJeerkeâ ef"keâeCeer "sJeCes, meb[eme-yeeLe¤ce peJeU DemeCes, lemesÛe IemejCÙeeÛeer, he[CÙeeÛeer MekeäÙelee keâceer Demeuesueer peeiee GheueyOe keâ¤ve osCes. Ùee keâ"erCe keâeÙee&le megveebvee peeCeerJe Demeles keâer pej Deepe ceer ner mesJee kesâueer lej GÅee ceePeer keâesCeerlejer mesJee pe¤j keâjerue. ueiveeÛÙee JesUsme Oece&ieg¤ DeeMeerJee&o osleevee veener keâe cnCele? ‘heefJe$e MeeŒeeceOÙes pÙee efŒeÙeebÛes iegCeieeve ieeefÙeues Deensle, lÙeebÛes DevegkeâjCe keâjesle’. pemes ¤Leves DeeheuÙee meemetÛeer mesJee kesâueer DeeefCe leer DeeMeerJee&oerle Peeueer. OevÙe leer Œeer! veener keâe?
 DeeheuÙeeuee efvejesieer Je Deeveboer peerJeve peieeÙeÛes Demesue lej keâener iees<šer meelelÙeeves kesâuÙee heeefnpesle :-
 1) heesš meeHeâ "sJeCes Je ceve meeHeâ "sJeCes.
 2) Je=æebveer "jJeues heeefnpes keâer lÙeeves ÙeesiÙe Deenej-efJenejeÛes heeueve keâ¤ve, iegCekeâejer Deew<eOes IesTve, jesieeuee otj keâmes "sJelee ÙesF&ue, Mejerj efvejesieer Je yeueJeeve keâmes "sJelee ÙesF&ue, cnCepes Ûeebieueer keâeces keâjCÙeeme Mekeäleer Je ØesjCee efceUsue. ‘Meejerefjkeâ DeejesiÙeemeejKeer mebheòeer veener, Deeveboer ceveemeejKee ogmeje Deevebo veener’ (yesveefmeje 30:16). meJeeËvee %eele Deens keâer pej Deeheues DeejesiÙe Ûeebieues "sJeeÙeÛes Demesue; lej DeeheCe Øeele:keâeueer ueJekeâj G"tve, metÙeexoÙeeÛÙee Deieessoj ØeeleefJe&Oeer Je mveeve Gjketâve ØeeLe&vee, Ùeesie, ØeeCeeÙece, nuekesâ JÙeeÙeece, cee@efveËie Jee@keâ keâjCes, ÙeecegUs Meejerefjkeâ Je ceeveefmekeâ DeejesiÙe efceUles, lemesÛe $e+legØeceeCes Je Øeke=âleerØeceeCes cnCepesÛe Jeele, efheòe Je keâHeâ Ùee leerve Øeke=âleerØeceeCes DeVe mesJeve keâjCes, efJeMes<ele: Yetkeâ ueeieuÙeeJej ogue&#e ve keâjlee Lees[slejer pesJeCe iejce iejce KeeCes, ÙeecegUs ceveg<Ùe meoe mJemLe jenlees. efvejesieer oerIee&Ùeg<Ùe peieeÙeuee peMeer heewef°keâ Je mekeâme-meeefòJekeâ DeenejeÛeer iejpe Demeles leMeerÛe nJeer Demeles hee@efPešerJn Svepeea.
 3) keâesCeleerner iees° Deefle ke⤠veÙes. Yegkesâhes#ee peemle KeeT veÙes, pes efceUsue lÙeele mebleg° DemeCes, keâesCeleerner Deemekeäleer vemeCes. hejeshekeâejer yegæer "sJeCes, meeOes Je GÛÛe efJeÛeejebÛes peerJeve peieCes, og:Keelemegæe efÛeblee keâjCes mees[tve osCes.
 4) ÛeeueCes ne Skeâ Gòece JÙeeÙeece Deens Demes cnšues peeles. cnCetve mebOÙeekeâeUer peJeUheeme HesâjHeâškeâe ceejCes, meceJeÙemkeâ efce$eebvee YesšCes Je lÙeebÛÙeeMeer iehhee-iees°er keâjCes. efJeMes<ele: Je=æehekeâeUele JÙekeäleerveer meJeeËMeer efceUtve efceUlespegUles IesCes DelÙeeJeMÙekeâ Deens. ns meJe& efvelÙevesceeves kesâuÙeeme Mejerj efHeâš jenerue Je SkeâšsheCee peeCeJeCeej veener.
 peMeer ueneve yeeuekesâ Kethe Ûetkeâe keâjleele, Deieoer leMeeÛe Øekeâejs Je=æner Ûegkeâe keâjleele. hejbleg DeeheCe lÙeebvee mecepetve IesTve lÙeebÛÙee ÚesšŸee ÚesšŸee Ûegkeâe heesšele IeeueeÙeuee nJÙeele, Øesce ÅeeÙeuee nJes, lÙeebÛÙeeMeer yeesueeÙeuee nJes. keâejCe Je=æebvee nJee Demelees lees ceeÙesÛee, ØesceeÛee DeesueeJee. Deßet hegmeCeeje, DeeOeej osCeeje nele, mecepeCeejs Je mecepetve IesCeejs ùoÙe Je Ssketâve IesCeejs keâeve. cneleeNÙee ceeCemeeMeer keâesCeer oesve ceeÙesÛes Meyo yeesueues efkebâJee lÙeebvee keâesCeer Yesšues keâer lÙeebÛeer leyÙesle Ket<e jenles. ØelÙeskeâ cegueeves pej mecepegleoejheCee oeKeJetve ner Je=æ DeeF&Jeef[ueebÛeer DeJemLee DeeheeheuÙee hejerves yeouetve lÙeebvee Ket<e "sJeCÙeeÛee ØeÙelve kesâuee, lej DeepeÛes Deepeer-Deepeesyee megKee-meceeOeeveeves Je mevceeveeves efveJe=òe peerJeve peiet Mekeâleerue Ùeele leerUcee$e Mebkeâe veener. MesJešer Ùee Deveg<ebieeves cnCeeJesmes Jeešles, Heâeoj øeâeefvmeme efoefyeÇšes ÙeebÛÙee ‘megyeesOe yeeÙeyeue’ (pegvee keâjej) ceOÙes ‘MesJešÛee efome’ Ùee efJe<eÙeeJejerue GheosMeeÛeer yeesOeJeÛeves Je lÙeeJejerue efšhee (he=‰ 399-401) ÙeeJej ØelÙeskeâeves efÛebleve kesâuÙeeme efometve ÙesF&ue keâer DeeheuÙeeuee pes oerIee&Ùeg<Ùe ueeYeuesues Deens lÙeeÛee ÙeesiÙe lees GheYeesie IÙeeJee, keâejCe ceveg<ÙeeÛee DeblekeâeU og:Keo Deens, ÙeeÛeer peeCeerJe Demet ÅeeJeer. Demes Demeues lejer Deeheuee Ùee peieeleuee ØeJeeme mebheCÙeeDeieesoj DeeheuÙee ceveele ntjntj, yesÛewveer Je DemJemLelee peeCeJeles DeeefCe ceie OÙeeveele Ùesles keâer, DeeheCe meJe&peCe hejcesÕejeÛes Deenesle DeeefCe hejletve lÙeeÛÙeekeâ[sÛe peeÙeÛes Deens DeeefCe ceie Deeheues ceve DeeheuÙee efvecee&lÙee ØeYet hejcesÕejeÛÙee Yesšerme leUceUles. pemes DeekeâeMeeleuÙee {ieeleueb heeCeer peefceveerJej he[tve [eWiej-keâheejeRletve, KeesNÙeebletve, GbÛe-meheešerJe¤ve Jeeš keâe{le veoer-DeesnesUebletve Jes[sJeekeâ[s Jeentve meJe& peueÛej Je ÛejeÛej me=°eruee peerJeve osle, mecegõeuee efceUCÙeeme Deeletj Demeles.