hegmlekeâ heefjÛeÙepeevesJeejer 2020


 meboerhe jeTle
 
 ‘efJe%eeveOece&’ peesmesHeâ legmkeâeveeWÛee
 Heâej Je<eeËveer efJe%eeve uesKekeâ cnCetve peesmesHeâ legmkeâevees Ùeebveer Deeheuee efJe%eeveOece& efJe%eeve uesKeveeletve heeUuee Deens, Demes cnCeeJes ueeiesue. SketâCe yesÛeeUerme uesKeebceOetve lÙeebveer heÙee&JejCe veecee les DeeJneve keâeye&veÛes DeMee efJeefJeOe Jew%eeefvekeâ lemesÛe heÙee&JejCeerÙe iees°eRyeeyele DeeheuÙee hegmlekeâeletve JeeÛekeâebvee DeeefCe meceepeeuee meeJeOe kesâues Deens.
 DeeheuÙee owvebefove peerJeve JÙeJenejeleerue Deveskeâ megmle iees°eRceOeerue efJemebieleer DeeefCe lÙeeletve efvecee&Ce nesCeejs mebYeeJÙe Oeeskesâ ÙeebÛeer menpemeesheer ceeefnleer lÙeebveer Ùee uesKeeceOetve efoueer Deens. ‘[befhebie «eeTb[ Skeâ meghle pJeeueecegKeer’ Ùee uesKeele les cnCeleele keâer keâÛeje kegâpeleevee lÙeeleerue efJe<eejer JeeÙet yeensj he[leele DeeefCe lÙeeveblej lesLes ie@me ÛeWyejmeejKeer DeJemLee nesles. ‘mecegõeÛee FMeeje’ Ùee uesKeele lÙeebveer cegbyeF&yeeyeleÛeer Yeerleer JÙekeäle kesâueer Deens. hejceeÛeeÙe& heeshe øeâeefvmeme Ùeebvee Dehe&Ce kesâuesuÙee Ùee hegmlekeâeletve les ke@âLeefuekeâ ÛeÛe&Ûes efJe%eeveeMeer Demeuesues veeles Gueie[tve oeKeJeleevee cnCeleele keâer ‘‘oÙee DeeefCe Oece& Skeâ$e Deeues keâer Øeieleer meeOÙe nesles. heÙee&JejCe ne ØelÙeskeâeÛee heefnuee Oece& Deens’’ Demesner les Skeâe uesKeele cnCeleele. ÙesMet ef¡emleeÛÙee ÛecelkeâejeÛeer efÛeefkeâlmee keâjleevee les cnCeleele keâer ÙesMet Skeâ Ssefleneefmekeâ JÙekeäleer nesleer DeeefCe lees melÙe Je peerJeve neslee. lÙeecegUs ef¡emleeÛes Ûecelkeâej DeeefCe meOÙeeÛÙee peieeleerue yegJeeyeeyeebÛes Keesšs Ûecelkeâej ¢eele Heâjkeâ Deens.
 KeeÅe heoeLe& DeeefCe keâeUeÛeer iejpe ‘mleesefPeuee’ ‘efnce JeeoU’, ‘efJe%eeve ®peJeeÙeÛes lej DeeJneve keâeye&veÛes’, ‘heÙee&JejCe veecee’, ‘Tpee&yeÛele’ DeMee Deveskeâ uesKeebceOetve lÙeebveer meOÙeeÛÙee heefjefmLeleerleerue heÙee&JejCeerÙe Yesmetj JeemleJelesÛes Yeeve DeeCetve osCÙeeme ceole kesâueer Deens. heÙee&JejCeerÙe ceeleerMeer Demeuesues Deeheues veeles peeCetve IesCÙeemee"er, ns hegmlekeâ GheÙegkeäle Deens.
 efJe%eeve Oece&
 uesKekeâ : peesmesHeâ legmkeâevees
 efkebâcele ®. 240/-.
 ‘heefJe$e Yetceer’Ûes cevees%e oMe&ve
 Jn@efškeâve jsef[DeesJejerue mesJee Je peieYeücebleerÛee DevegYeJe iee"erMeer DemeuesuÙee ßeer. jsceb[ ceÛÙee[es Ùeebveer ‘Ûeuee jesceÛÙee leerLe&Ùee$esuee’ ns jesce MenjeÛeer Oeeefce&keâ-Ssefleneefmekeâ DeesUKe keâ¤ve osCeejs JeeÛeveerÙe hegmlekeâ efueefnues Deens. lÙeeveblej ‘Ûeuee heefJe$e YetceerÛÙee leerLe&Ùee$esuee’ ns jsceb[ ceÛÙee[esefueefKele ceeie&oMe&vehej hegmlekeâ heÙe&škeâebvee cenòJeeÛÙee mLeUebÛeer vescekeâer ceeefnleer osCeejs ns hegmlekeâ FŒeeÙeueuee peeleevee neleer "sJeCÙeemeejKes Peeues Deens.
 uesKekeâeves ØelÙeskeâ ef"keâeCeer yeeÙeyeueceOeerue mecehe&keâ meboYe& efouesues Demeues lejer Devee"eÙeer YeeJeefJeJeMelee šeUtve lešmLeheCes mLeeveceefncee JeCe&ve kesâuee Deens, ns veceto keâjCÙeepeesies Deens. heeveesheeveer jbieerle efÛe$eebveer mepeefJeuesues ns hegmlekeâ neleer Oe¤ve ¢ee Ssefleneefmekeâ mLeUebÛeer meHeâj kesâuÙeeme DevÙe keâesCelÙeener ‘ieeF&[’Ûeer iejpe YeemeCeej veener. ns mLeUoMe&ve Ie[Jetve DeeCeleevee lesLeerue Ssefleneefmekeâ Jeemlet, efMeuhekeâuee, efyePebšeF&ve Je ceesPesF&keâ efÛe$ekeâuee ¢eebÛes cenòJener uesKekeâ peeieespeeieer DeOeesjsefKele keâjleele. ØeeÛeerve JeemletbÛÙee Fb«epeer veeJeebvee Ùeespeuesues ceje"er ØeefleMeyo DeefleMeÙe ÛeheKeue Deensle. hegmlekeâeÛeer efveefce&leercetuÙesner osKeCeer Deensle.
 Ûeuee heefJe$e YetceerÛÙee leerLe&Ùee$esuee
 uesKekeâ : jsceb[ ceÛÙee[es
 mebJesovee ØekeâeMeve, JemeF&
 he=‰s 100, cetuÙe ®. 150/-
 GheueyOe : peerJeve oMe&ve keWâõ, efiejerpe.
 DeYÙeemehetCe& ke@âLeefuekeâ efJeJeenhetJe& ØeefMe#eCe hee"ceeuee
 DeeOegefvekeâ ÙegieeceOÙes efJeJeen Je kegâšgbye mebmLesceOÙes Deveskeâ veJeveJeerve ØeMve efvecee&Ce nesle Deensle. lÙeeletve heg{s kegâšgbye cees[keâUerme ÙesCÙeeheÙeËle heeÙejer Deesueeb[ueer peeles. Ùee °erves efJeÛeej keâjlee veJeerve ueive ke⤠FefÛÚCeeNÙee pees[hÙeebmee"er efJeJeenhetJe& ceeie&oMe&ve efMeefyejeÛeer iejpe ue#eele IesTve lÙeele hetjkeâ Demes hegmlekeâ [e@. Lee@ceme peesmesHeâ heueIe[ceue Ùeebveer leÙeej kesâuesues Deens. Ùee hegmlekeâeÛes mebheeove Je ØekeâeMeve kesâuesues Deens Heâeoj efnuejer HeâveeË[erme Ùeebveer.
 [e@. heueIe[ceue ns Heâeoj nce&ve yeeKej ÙeebÛÙee meesyele meesMeue meWšj, Denceoveiej ÙesLes 18 Je<ex keâeÙe&jle nesles. les 1993heemetve veeefMekeâ ke@âLeefuekeâ Oece&ØeebleeceOÙes jeyeefJeCÙeele ÙesCeeNÙee efJeJeenhetJe& ceeie&oMe&ve efMeefyejeÛes Denceoveiej efJeYeeie ØecegKe cnCetve keâece heenle Deensle. DeeheuÙee DevegYeJeeÛee HeâeÙeoe lÙeebvee ¢ee hegmlekeâeÛes uesKeve keâjCÙeeme PeeuÙeeÛes efometve Ùesles. ceje"erceOÙes DeMee ØekeâejÛes hegmlekeâ GheueyOe veJnles. Ùee hegmlekeâele efJeJeen osJeeÛeer Ùeespevee, kegâšgbyeeleerue megJÙeJemLee, efJeJeen Øesce ueQefiekeâ veerefleceòee Je mecemÙee, ueskeâjebÛes mebieesheve, heleer-helveer megmebJeeo, DeeoMe& heleer-helveer, keâewšgbefyekeâ ØeeLe&vee, efJejneÛes efveÙece Je De[LeUs ÙeeefJe<eÙeer DeYÙeemehetCe& ceeefnleer efouesueer Deens. cee$e Ùee hegmlekeâele peeieespeeieer MegæuesKeveeÛÙee Ûegkeâe Dee{Uleele. Ùeekeâ[s DeefOekeâ ue#e ÅeeÙeuee nJes nesles.
 efJeJeenhetJe& ØeefMe#eCe hee"ceeuee
 uesKekeâ : Lee@ceme peesmesHeâ heueIe[ceue
 mebheeokeâ Je ØekeâeMekeâ : Heâe. efnuejer HeâveeË[erme
 osCeieer cetuÙe ®. 200/-.