yeeuecesJeepeevesJeejer 2020


 
 cenelcee ieebOeer
 – Øesefmeuee S[Je[& HeâuekeâebJe
 
 efhelee keâjceÛebo Je ceelee hegleUeyeeF& ÙeebÛÙee heesšer efo. 2 Dee@keäšesyej 1869 meeueer meewje°^eleerue heesjyeboj ¢ee mecegõkeâe"ÛÙee Menjer Skeâe ieeW[me yeeUeves pevce Iesleuee. pevceeveblej lÙee yeeUeÛes veeJe ceesnve "sJeCÙeele Deeues. heg{s ceesnveoeme keâjceÛebo ieebOeer Ùee veeJeeves lÙeebvee DeesUKet ueeieues. ieebOeerpeer Deeheues je°^efhelee Deensle. YeejleYej cenelceepeeRÛee pevceefoJeme 2 Dee@keäšesyejuee ‘jsefšÙee yeejme’ cnCetve meepeje neslees. cees"sheCeer lÙeebveer pes DehetJe& keâece kesâues lÙeecegUs les ‘cenelcee ieebOeer’ ¢ee veeJeeves DeesUKeues peeT ueeieues.
 ieebOeerpeer ueneveheCeer jepekeâesšÛÙee MeeUsle efMekeâues. les DeYÙeemeele Kethe ngMeej veJnles. heCe les JeeÛeve Kethe keâjle. Skeâoe lÙeebvee Skeâ hegmlekeâ efceUeues. lÙeele ßeeJeCe ¢ee efhele=Yekeäle cegueeÛeer iees° nesleer. ßeeJeCe DeeheuÙee cneleeNÙee DeebOeàÙee DeeF&yeeheevee IesTve leerLe&Ùee$esuee keâmee iesuee ns JeeÛetve ieebOeerpeeRvee Jeešues DeeheCener ßeeJeCeeØeceeCes mesJee keâjeJeer. lÙeeÛe JesUer lÙeebveer Skeâ veeškeâ yeefIeleues – melÙeJeeoer nefj§ebõeves melÙeeKeelej jepÙe mees[ues. ns heentve lÙeebÛÙee [esàÙeeble heeCeer Deeues. je$eer mJehveelener lÙeebvee nefj§ebõ efomeues. ieebOeerpeeRveer ceveele efve§eÙe kesâuee keâer efkeâleerner og:Ke menve keâjeJes ueeieues lejer DeeheCener vesnceer melÙe yeesueeÙeÛes.
 Skeâoe MeeUsle MeeUe leheemeCÙeemee"er Fvmheskeäšj Deeues nesles. lÙeebveer cegueebvee Fb«epeer Meyo Ieeleues. ieebOeerpeeRvee Skeâe MeyoeÛes mhesefuebie Deeues veener. efMe#ekeâebveer lÙeebvee KetCe kesâueer keâer MespeeNÙeebÛes yeIetve Ûetkeâ megOeej. heCe ieebOeerpeeRvee keâener hešues veener. meJe& cegueebÛÙee mhesefuebie yejesyej DeeuÙee; heCe ieebOeerpeeRÛeer Skeâ mhesefuebie Ûegkeâueer. cnCetve ieebOeerpeer Jeiee&le ‘{’ "jues. heCe ieebOeerpeer cnCeeues Ûetkeâ Peeueer lejer njkeâle veener heCe Ûeesjer keâjeÙeÛeer veener. Demes ns Deeheues ieebOeerpeer melÙeeÛes Øesceer Je melÙeeÛes hee"erjeKes nesles.
 ieebOeerpeer efJeueeÙelesuee iesues lesJne lÙeebÛes JeÙe DeJeIes 19 Je<eeËÛes nesles. efJeueeÙelesuee les øeWâÛe Je ue@efšve Yee<ee efMekeâues Je leerve Je<ee&le ye@efjmšj nesTve hejle Deeues. efJeueeÙelesuee Demeleevee lÙeebvee DeeF&ÛÙee ce=lÙetÛeer yeeleceer efceUeueer. les Kethe og:Keer Peeues heCe les mJemLe yemeues veenerle.
 ieebOeerpeeRveer jepekeâesšuee Jeefkeâueer meg¤ kesâueer. 1893ceOÙes JeefkeâueerÛes keâece keâjCÙeeme Deeeføeâkesâuee iesues. oef#eCe Deeeføeâkesâleerue ieesjs ueeskeâ YeejleerÙe ueeskeâebvee ‘kegâueer’ cnCele. heeJeueesheeJeueer lÙeebÛee Deheceeve keâjle. ieebOeerpeer jsuJesÛÙee heefnuÙee Jeiee&ves [jyeeventve efØešsefjÙeeuee peele Demeleevee Skeâ Fb«epe lÙee [yÙeele Ûe{uee. ‘kegâueeruee’ KeeueÛÙee Jeiee&le yemeJeeJes DeMeer lÙeebveer le›eâej kesâueer. ieebOeerpeerpeJeU heefnuÙee Jeiee&Ûes eflekeâerš Demetvener jsuJesÛÙee efMeheeÙeeves lÙeebvee Oekeäkeâe cee¤ve Keeueer GlejJeues Je meeceeve Keeueer Hesâketâve efoues. je$eYej les Leb[erle kegâ[kegâ[le nesles. ¢ee Øemebieeves ieebOeerpeeRÛee meeje DeeÙeg<Ùe›eâce yeoueuee. lÙeebveer efve§eÙe kesâuee keâer YeejleerÙe ueeskeâebJej nesCeeNÙee ¢ee DevÙeeÙeeefJe®æ ue{e ÅeeÙeÛee. ¢eeletveÛe melÙee«eneÛee pevce Peeuee.
 ieebOeerpeer meesceJeejer ceewve heeUle Je mebosMe efuenerle. efnbot-cegmeueceeve oesIeebÛeer ceves meeHeâ jeneJeer DeMeer ØeeLe&vee les keâjle. efo. 3 petve 1947 jespeer efJeueeÙelesÛÙee mejkeâejves YeejleeÛeer HeâeUCeer peenerj kesâueer. pe[ Deble:keâjCeeves ieebOeerpeeRveer osMeeuee ns mJeerkeâejCÙeeÛee meuuee efouee. peJeUpeJeU oer[Mes Je<eeËveer Fb«epeer jepeJeš mebbheueer. efo. 15 Dee@iemš 1947 jespeer Deeheuee osMe mJeleb$e Peeuee. Yeejle Je heeefkeâmleeve Demes oesve mJeleb$e osMe pevceeuee Deeues. lÙeeJesUer hebef[le vesn¤ mJeleb$e YeejleeÛes heefnues hebleØeOeeve Peeues Je mejoej JeuueYeYeeF& hešsue veeÙeye hebleØeOeeve Peeues. osMeYej DeeveboeslmeJe Peeuee. efouueerÛÙee ceesieue yeeoMeneÛÙee ueeue efkeâuuÙeeJej mJeleb$e YeejleeÛee eflejbieer PeW[e Heâ[keâuee Je peve-ieCe- ceve ns je°^ieerle cnšues iesues. lÙeeJesUer ieebOeerpeer keâuekeâòÙeeuee peeleerÙe obies MeceJele nesles.
 efo. 30 peeves. 1948 jespeer ieebOeerpeer ØeeLe&veemeYesmee"er Ùesle Demeleevee Skeâ le®Ce lÙeebÛee DeeMeerJee&o IÙeeÙeuee Deeuee Je lÙeeves HeâšeHeâš leerve ieesàÙee ieebOeerpeeRJej Pee[uÙee.
 ‘ns jece!’ Demes Meyo GÛÛeeefjle ieebOeerpeer peefceveerJej he[ues. ieebOeerpeeRÛÙee nlÙesÛeer yeeleceer Ssketâve meeNÙee peieeuee Oekeäkeâe yemeuee. meJeeËÛÙee leeW[tve SkeâÛe DeeJeepe efveIeeuee, ‘ieebOeerpeer Decej Deensle.’
 ogmeNÙee efoJeMeer jepeIeešeJej lÙeebvee Deiveer efouee. Deepener lÙeebÛeer meceeOeer jepeIeešeJej Deens. meJe& peieeletve ueeskeâ ¢ee meceeOeerÛes oMe&ve IÙeeÙeuee Ùesleele. ceePes peerJeve neÛe ceePee mebosMe Demes ieebOeerpeer mceejkeâ!