keâefJeleepeevesJeejer 2020


 
 
 veJeerve Je<e& Gpee[ues
 veJeerve Je<e& Gpee[ues, vetleve Je<e& Gpee[ues.
 ke⤠Ùee mJeeiele Deeveboeves, Gunemeeves
 iesues les pegves Je<e&; mebheues les pegves Je<e&
 jeefnuÙee Heâkeäle iees[, keâ[t Dee"JeCeer
 vetleve Je<ee&mee"er ke⤠Ùee ØeeLe&vee ØeYetÛejCeer.
 vekeâes lees onMeleJeeo, vekeâes lees DeelebkeâJeeo
 ceveer "sJet Ùee veJeerve veJeerve DeeMeeJeeo
 vekeâes leer veesšeyeboer, vekeâes lees peerSmešerÛee Jeeo
 ‘DeÛÚs efove’ keâOeer Ùesleerue; lÙeeÛeer heent Ùee Jeeš.
 vekeâes lÙee keâ°keâjer MeslekeâNÙeebÛÙee DeelcenlÙee
 vekeâes leer Yeerleer GÅeesieOebos yebo nesCÙeeÛeer
 vekeâe efyeIe[Jet meceleesue efvemeiee&Ûee
 vekeâes lees keâeshe lÙee megboj efvemeiee&Ûee.
 vekeâes lees cenehetj heeTme heeCÙeeÛee
 vekeâes leer peerefJeleneveer, vekeâes leer efJeòeneveer
 vekeâes lees Yetkebâhe, vekeâes pJeeueecegKeer
 Fkeâ[s-eflekeâ[s vekeâes lees og:KeeÛee [eWiej.
 ke⤠Ùee mecesš efcešJet Ùee pegves JeeoefJeJeeo
 Øesceeves Ieeuet Ùee ØeYet ef¡emleeuee meeo
 vekeâes leer Yeerleer, ke⤠Ùee meJeeËJej Øeerleer
 DeuhemebKÙeekeâeJej vekeâes les peerJeIesCes nuues.
 mebefJeOeeveeÛes heefJe$e veeles meebYeeUt Ùee
 meJe& efceUtve ØeerleerÛee heJe&le HegâueJet Ùee
 veJeerve Je<eea veJee meceepe, veJeerve osMe Ie[Jet Ùee
 veJeerve Je<e& Gpee[ues, vetleve Je<e& Gpee[ues.
  – øeâeefvmeme Debleesve ieeJeÅee, Devee&Ue
 
 DeOegjer meue
 veJÙee Je<eea veJes mJehve Demeles
 efoJeme mejlee keâe les yeg[les ~~
 heenlees jespe veJÙee mJehveeÛes Iej
 efomeles cee$e lÙeeÛes cees[kesâ Úhhej ~~
 pevce mJehveele pejer ceePee ®leuee
 heCe Oeerj ceveer Deens KeÛeuee ~~
 leevnsues mJehve DevÙeeÙe meenles
 og<keâeU peerJeveer Demee ÚUles ~~
 mJehve nesles KegMeerves jbieefJeues
 [eJe lÙeebveer ceeb[tveer YebieefJeues ~~
 Meehe keâe ve[eJee ceePÙee mJehveeme?
 DeeJe¤ve og:Ke Iesleuee mebvÙeeme ~~
 mJehveebÛes heleve meg¤Ûe jenles
 nleeMe heeÛeesUe neleer Gjlees ~~
 Je<ee&ceeietve Je<e&s efkeâleer mejueer
 mJehveebÛeer DeOegjer meue Gjueer ~~
  – Heâe. Deesefveue Heâjespe
 
 Iegceleensle ØeYet Meyo
 Je<e& ns, oesve npeej SkeâesCeerme me¤veer iesues
 veJeerve Je<e&, oesve npeej Jeerme Deepe GieJeues.
 mJeeiele Deeveboeves, ke⤠Ùee veJe Je<ee&Ûes
 OÙesÙe "sJet Ùee, veJe Je<ee&le melkeâcex keâjCÙeeÛes.
 heerkeâ YejhetjÛes, ‘Iegceleensle ØeYet Meyo’
 Deens iejpe heg<keâU, megJeeefle&keâ-keâecekeâNÙeebÛeer.
 DeepeÛÙee Ùee Ie[eruee, GCeerJe peeCeJeles
 ef¡emlemeYesuee, meejeÙe DeeefCe DeeyeÇeneceÛeer.
 JneJeer FÛÚe, Deble:keâjCes DeeceÛÙee
 Skegâueles mebleeve, osJeeuee Deefhe&CÙeeÛeer.
 ÙeeJeer nekeâ, DeeceÛÙee le®Ce-le®CeeRvee
 yeveCÙee F&Õejer, megJeeefle&keâ heeÛeejCeeÛeer.
 hetleeamee"er ØeeLe&t Ùee, DeeheCe jespe
 "sJetveer Dee"JeCe, heeshe øeâeefvmemeÛÙee DeeJeenveeÛeer.
 F&Õejer ke=âhesle, Deecner ke⤠Ùee heg{erue Je<eeËle
 Jee{ DeeceÛÙee, efØeÙe ceguee-cegueeRÛeer.
 efš.Jner., ceesyeeF&ue, ceeref[Ùee heemetveer, otj "sJetve
 jesPejer ØeeLe&vee, ke⤠Ùee jespe-jespeÛeer.
 Iees<eJetveer heefJe$e ØeYet Meyo, DeeheuÙee Iejeble
 meJeÙe ueeJet Ùee lÙeebvee, ceveve-efÛebleveeÛeer.
 ef¡emlemesJesÛeer ØesjCee, Hegâuetveer lÙeebÛÙee ùoÙeele
 OejeJeer Jeeš, F&Õejer meceefhe&le peerJeveeÛeer.
 ÙesMet cnCeeuee, Deensle keâecekeâjer Lees[s
 keâje ØeeLe&vee, keâecekeâjer hee"JeeJes cnCetve OevÙeeÛeer.
 vetleve Je<ee&heemetveer, leÙeejer ke⤠Ùee DeeheCe
 heg<keâU ØeYet megJeeefle&keâ, keâecekeâjer Ie[efJeCÙeeÛeer.
  – hee@ue IeesvmeeueefJeme
 
 Ieó JeWie
 meCe, ueivemeesnàÙeeÛes efove
 peceleer Skeâ$e Deehlepeve
 KeeCes-efheCes nesF& ceie meg¤
 mebOeer efleLes IesF& JeeF&ve-oe¤ ~~
 Iesleuee heefnuee hesie
 ceefojeves Jee{Jeuee Jesie
 Ieeleueer efleves Ieó JeWie
 cemle ÙesT ueeieueer heWie ~~
 meg¤ Peeues hesie Kethe
 yeoueleer ceeveJeer ¤he
 nesTveer peelees lees kegâ¤he
 njJeues lÙeeÛes osJemJe¤he ~~
 veMesmee"er nesF& DeOeerj
 MeesOeer ceie pees[eroej
 Úsotve peele-heele heej
 nesF& meeLeeroejeme Goej ~~
 neslee efleÛes efpejJeCe
 yeouetve peeF& Yee<eCe
 Dees"er ÙesF& ogYee&<eCe
 Ie[s ceie ogjeÛejCe ~~
 Ùeslee efleÛeer veMee
 Dee"Jes ceie DeJeomee
 efJeme¤ve peeF& mebmeej
 IesF& kegâšgbyeeuee Yeej ~~
 Sskeâe keâeÙe cnCes yesveefmeje
 nJeer lesJe{er ceewpe keâje
 heCe efnMeesye nesF&ue Keje
 meomeodefJeJeskeâeves efJeÛeej keâje ~~
  – efyeÇpeefove ueesheerme, vÙet efiejerpe
 
 vekeâes ns meejs
 vekeâes ns Ùegæ
 vekeâes les jCeebieCe
 nesT os G<ee, me¤ os jpeveer
 nerÛe FÛÚe pehee ceveer ~~
 vekeâes les MeŒe
 vekeâes les DeŒe
 Åee efJeJeŒeebvee, JeŒe
 neÛe ceneve ceb$e ~~
 vekeâes leer efJejlee
 vekeâes leer ›etâjlee
 nJeer peMeer Meebleer
 pehee yebOeglJeeÛeer veeleer
 vekeâes lÙee leesHeâe
 vekeâes lÙee yebogkeâe
 Åee YegkesâuÙeebvee DeVe
 nsefÛe ceneve oeve ~~
 vekeâes lees És<e
 vekeâe IesT ØeeCe
 keâje Skeâceskeâer mecesš
 neÛeer $eelÙeeÛee hee" ~~
 vekeâes lees IeCeeIeele
 vekeâe Ie[Jet jkeäleheele
 MeebleerÛeer hesšJee Jeele
 heme¤ os lespe meeNÙee efJeÕeele ~~
  -Deeiemleerve cesv[esmee, Gòeve-[eWiejer
 
 Øeerleer ùoÙe
 osJeØeerleerves efveefce&ueer, Deeoece-SJee
 megKeele veeboleer, Keeleer SosveÛee HeâUcesJee
 YegueJetveer ceesnele, mewleeve keâjer osJe-ogjeJee
 cees[tveer osJee%ee, ceeLeer ceneheeheebÛee "sJee.
 ›eâesOeerle F&Õej, osF& Meehe Deeoece SJeeme
 ØeefleyebefOele keâjer leÙeebme, Sosve yeeie DeeJeeme
 og:KeeÛes, ßeceeÛes, IeeceeÛes peerCes ÙesF& ceeveJeeme
 Jeouee F&Õej, Ie[uee ceeleerveb, ceeleerle cejCÙeeme.
 ceeveJe og°eF& Gob[, he=LJeerJej oejesoejer
 vÙeeneUtveer nesF& Devegleehe osJeeÛee Yeejer
 Keso ùoÙeer osJeeÛÙee, keâjer osJe-ceeveJe ojer
 lÙeeletveer peieyeg[er, meJe&veeMe he=LJeerÛee keâjer.
 oÙeemeeiej lees, oÙee F&Õej ke=âhesÛeer
 heeÛee¤veer veesJeeme, leejer veeJe leÙeeÛeer
 keâ¤veer leejCe veesJeeÛes, efveefce&leer veJe DebkegâjeÛeer
 Ùe%e veesJeeÛee efmeæer efceUs osJe-ceeveJe keâjejeÛeer.
 lelhej mewleeve, cees[CÙeeme osJe-ceeveJe keâjej
 yemes [esàÙeeble ceeveJeeÛÙee, Iegmetveer Deejheej
 efJemcejCe ceeveJeeme, cees[eruee osJe-keâjej
 yeg[s peie heeheebÛÙee, Yeer<eCe DebOe:keâejele.
 leejCe keâjCÙee, heeheer cemleJeeue ceeveJeeÛes
 Ùeespeleer Ùeespevee, Øeerleer ùoÙe osJejeÙeeÛes
 osJemJe¤he IesF&, ¤he ceeveJeeÛes
 yeefueoeve osF&, osJe mJe-heg$eeÛes.
 ceeveJemJe¤heer, ieYe& osJe megleeÛee
 Gojer ceefjÙesÛÙee, Ùeesie heefJe$e DeelcÙeeÛee
 efve<keâuebkeâ Gojeble, Jee{uee JebMe osJeeÛee
 pevceuee ÙesMet yeeU, efieUCÙee DebOe:keâej heeheebÛee.
  – pÙees hejsje, pÙeesleer