Je=òeefJenejpeevesJeejer 2020


 
 [e@keäšjsš heoJeer efceUefJeCeeje Devee&àÙeeleerue keâesUer ÙegJekeâ
 Devee&Ue : [e@. ie@šeRie Fveeme keâesUer Ùeebvee Devee&Ue ieeJeeletve ØeLece [e@keäšjsš heoJeer efceUJeCÙeeÛee ceeve efceUeuee Deens. lÙeebveer yeer.keâe@ce. heoJeer yeBkeâeRie FvMegjvmeceOÙes mebheeove kesâueer. veblej Sce.keâe@ce. heoJeer DeLe&MeeŒe IesTve heojele hee[ueer. lemesÛe Sce.S.mee"er DeLe&MeeŒeeÛee DeYÙeeme kesâuee. leodveblej NET ner heoJeer keâe@ceme&ceOÙes mebheeove kesâueer. veblej MH.SET ner heoJeer Fkeâe@veesefcekeäme (DeLe&MeeŒe) Ùee efJe<eÙeele mebheeove kesâueer. Deelee [e@keäšjsš ner efMe#eCe #es$eeleerue meJeexÛÛe heoJeer cegbyeF& ÙegefveJnefme&šerceOetve cees"Ÿee keâ°eves Je ØeÙelveeves mebheeove kesâueer Deens. [yeue heesmš «e@pÙegSš Je oesve efJeefYeVe #es$eeble cnCepes keâe@ceme&ceOÙes NET Je Fkeâe@vee@efcekeäme ceOÙes SET heoJeer efceUefJeCeejs Je [e@keäšjsš efceUefJeCeejs [e@. ie@šeRie Fveeme keâesUer ns JemeF&leerue SkeâcesJe le®Ce DemeeJesle. osJeUeÛÙee keâeÙee&le lÙeebÛee menYeeie Demelees. he@efjMe keâewefvmeueÛes les meYeemeo Deensle. ÛeÛe&ÛÙee DeeefLe&keâ meefceleerÛes meomÙe Deensle. ØeeLe&vee «egheÛes DeOÙe#e Deensle. ÙegJekeâebÛes Øesjkeâ Deensle. he@efjMe keâefcešerceOÙes ‘he@š’ meYeemeo Deensle. lemesÛe cetueieeceer ÛeUJeUerceOÙes meef›eâÙe meYeemeo Deens. meOÙee less ‘ieesvmeeuees ieeefme&Ùee keâe@uespe’ceOÙes HeâeÙeveevmeceOÙes ueskeäÛejj cnCetve keâeÙe&jle Deensle. Devee&Ukeâjebmee"er les Skeâ oerhemlebYe Deensle. lÙeebÛÙee heg{erue keâeÙee&mee"er Je ÙeMemJeer JeešÛeeueermee"er megÙeMe.
 meew. efš^Pee Lee@ceme hejsje ¢eebvee heerSÛe[er heoJeer Øeoeve
 DeeieeMeer : meble ieesvmeeuees ieeefme&Ùee ceneefJeÅeeueÙeeÛÙee ØeeOÙeeefhekeâe, yemeerve ke@âLeefuekeâ keâes. Dee@he. yeBkesâÛÙee mebÛeeefuekeâe efš^Pee hejsje (DeeieeMeer) ¢eebveer ‘JemeF&leerue mLeeefvekeâ mJejepÙe mebmLesÛee Fefleneme’ ¢ee efJe<eÙeeJej Deeheuee MeesOe ØeyebOe cegbyeF& efJeÅeeheer"euee meeoj kesâuee Demetve ¢eele lÙeebveer JemeF& veiejheefj<eo, DeeieeMeer; Devee&Ue, keâesHeâje[, veeUe-jepees[er-ceoxme Je keâewueej yegõtkeâ «eecehebÛeeÙeleerÛÙee mLeehevesheemetve 1975 heÙeËleÛee meKeesue DeYÙeeme kesâuee. «eeceefJekeâemeele mLeeefvekeâ mJejepÙe mebmLee cenòJeeÛÙee "juÙee, lÙeeÉejs leUeieeUeleerue ueeskeâebÛÙee Mew#eefCekeâ, meeceeefpekeâ Je DeeefLe&keâ efJekeâemeeÛeer JeešÛeeue keâMeer Peeueer ¢eeefJe<eÙeer mebMeesOeve kesâues Deens. ¢eemee"er lÙeebveer YeJevme ceneefJeÅeeueÙeeÛÙee ceepeer GheØeeÛeeÙee& [e@. cebieuee hegjbojs ¢eebÛes ceesueeÛes ceeie&oMe&ve ueeYeues.
 ceesKee[ŸeeceOÙes yeeuecesUeJee
 ceesKee[e : ojJe<ee&ØeceeCes ceesKee[Ÿeele ‘metÙeexoÙe Deeßece’ ¢ee mebmLesÉejs yeeuecesUeJee meepeje keâjCÙeele Deeuee. ¢ee Je<eea lees efJeYeeieeefJeYeeieeble meepeje keâjCÙeele Deeuee. lÙeecegUs ueeskeâebÛes menkeâeÙe& DeeefCe cegueebÛÙee mebKÙesceOÙes Jee{ Peeueer. 700ntve DeefOekeâ cegueebveer efJeYeeieerÙe yeeuecesUeJÙeeceOÙes menYeeie Iesleuee. Skeâe efJeYeeieerÙe keâeÙe&›eâceeuee Heâe. efHeâueerhe JeePe GheefmLele jeefnues DeeefCe lÙeebveer Deeheuee Jee{efoJeme ceesKee[Ÿeeleerue cegueebyejesyej meepeje kesâuee. DeeheuÙee mebosMeele efMe#eCeeÛes cenòJe cegueebvee osleevee les cnCeeues ‘‘ØelÙeskeâ cegueeves efMe#eCe IÙeeÙeuee nJes. efMe#eCeecegUs Deeheueer yeewefækeâ Je DeeOÙeeeflcekeâ Øeieleer nesles. DeeheuÙee meodmeoefJeJeskeâyegæeruee Ûeeuevee efceUles Je meceepeeÛee efJekeâeme neslees.’’
 iejpet ceefnueebvee Heâe. efHeâueerhe JeePe ¢eebÛÙee nmles efMeueeF& ceMeerveÛes Jeešhe keâjCÙeele Deeues. ÙeeJesUer cegueebmee"er Deveskeâ KesUebÛes DeeÙeespeve keâjCÙeele Deeues nesles. cegueebvee KeeT Jeešhe keâjCÙeele Deeuee. lÙeeÛeØeceeCes lÙeebvee pesJeCeeÛÙee huesšdme, meeyeCe DeeefCe Mew#eefCekeâ JemletbÛes Jeešhe keâjCÙeele Deeues. ‘pÙeesleer GpeUt os, pÙeesleer GpeUt os, DebOeejeuee otj mee¤ os’ ¢ee ieeÙeveeÉejs ØelÙeskeâ efJeYeeieerÙe yeeuecesUeJÙeeÛeer meebielee keâjCÙeele Deeueer.
 peeieeflekeâ ceeveJeer nkeäkeâ efove meepeje
 JemeF& : mebÙegkeäle je°^ mebIešvesÛÙee peenerjveecÙeevegmeej peieYejele 1948 heemetve ceeveJeer nkeäkeâ efove cnCetve meepeje kesâuee peelees. meble ieesvmeeuees ieeefme&Ùee ceneefJeÅeeueÙeele ne efoJeme 10 ef[meWyej jespeer Glmeenele meepeje kesâuee iesuee. Ùee keâeÙe&›eâceemee"er ØecegKe Jekeäles cnCetve yeesueleevee De@[. efJeuÙece HeâveeË[erme Ùeebveer efJeÅeeLÙeeËvee DeeheuÙee cetueYetle nkeäkeâebÛeer Je lÙeebÛÙee keâle&JÙeeÛeer peeCeerJe keâ¤ve efoueer. Øee. efJeYetles Ùeebveer meebefieleues keâer ‘‘meceepeele peieleevee ØelÙeskeâ JÙekeäleerves veereflecetuÙeebÛes heeueve keâjCes DeeJeMÙekeâ Deens. ceeveJeer nkeäkeâebyejesyej Deeheueer keâle&JÙesner cenòJeeÛeer Deensle.’’ Heâe. ([e@.) mee@ueesceve Ùeebveer ceeveJeer nkeäkeâebyejesyej peyeeyeoejerner eflelekeâerÛe cenòJeeÛeer DemeuÙeeÛes "emetve meebefieleues. Øee. ([e@.) efš^Pee hejsje Ùeebveer ceeveJeer nkeäkeâebÛeer ceeefnleer keâ¤ve IesleuÙeeefMeJeeÙe DeeheCe hetCe& mJeeleb$ÙeeÛee DevegYeJe IesT Mekeâle veener Demes Øeefleheeove kesâues. Ùee keâeÙe&›eâceemee"er Jeie& leg[gbye Yejuesuee neslee.
 yeeJeKeue mebj#eCe-mebJeOe&ve Ghe›eâce
 heehe[er : Heâe. ([e@.) pÙeesSue ef[kegâvne DeeefCe heehe[er ÛeÛe&Ûes meJe& Oece&ieg¤ ÙeebÛÙee heg{ekeâejeves iesuÙee oesve Je<eeËheemetve yeeJeKeue mebj#eCe-mebJeOe&ve keâeÙe&›eâce jeyeefJeuee peele Deens. Ùee Je<eea osKeerue yeeJeKeue meJex#eCe, yeeJeKeue mJeÛÚlee-megMeesYeerkeâjCe keâeÙe&›eâce jeyeefJeuee iesuee. lÙeele yeeJeKeuelep%e ßeer. meÛeerve ÙeebÛeer ceole IesCÙeele Deeueer. ßeer. meÛeerve Ùeebveer Deveskeâ efoJeme ieeJeeieeJeeble peeTve, meJe& yeeJeKeueebÛeer heenCeer kesâueer, ceespeCeer kesâueer DeeefCe yeeJeKeue mebj#eCe Je mebJeOe&veemee"er ieeJekeâNÙeebÛes ØeyeesOeve keâ¤ve lÙeebvee GheÙegkeäle ceeie&oMe&ve kesâues. Deveskeâ ieeJekeâNÙeebveer yeeJeKeue mJeÛÚlee keâeÙe&›eâce jeyeJetve lÙeebÛes megMeesYeerkeâjCe kesâues Deens. keâeneRveer mJeÛÚ kesâuesuÙee yeeJeKeueele ceemes mees[tve keâeneRvee jespeieejeme Øesefjle kesâues Deens. meJeeËle Dee§eÙee&Ûeer iees° cnCepes 33 ieeJeeble meeOeejCele: 35-40 yeeJeKeues DemeuÙeeÛee Deboepe neslee. hejbleg heenCeerÛÙee JesUer heehe[er Oece&«eeceele leyyeue 79 yeeJeKeues DemeuÙeeÛee MeesOe ueeieuee.
 Deeiecevekeâeueerve OÙeevemeeOevee
 heeueer : meJe& Oece&ieg¤ Je meJe& ›elemLeebmee"er efo. 10 ef[meWyej jespeer osJeceelee ÛeÛe& heeueer ÙesLes DeeÛe&efyeMehe ([e@.) Hesâefuekeäme ceÛÙee[es Ùeebveer lehemeeOevesÛes eÙeespeve kesâues nesles. js. Heâe. ([e@.) pÙeesSue ef[kegâvne Ùeebveer cetueieeceer mecetneÛÙee meboYee&le Deieoer cegösmeto DeYÙeemehetCe& Demes ØeyeesOeve kesâues. Ùee ØeyeesOeveemee"er 150ntve DeefOekeâ Oece&ieg¤, ›elemLe yebOet Je Oece&Yeefieveer GheefmLele nesles. heeueer ÛeÛe&Ûes ØecegKe Oece&ieg¤ Heâe. jsceb[ ®ceeJe Ùeebveer GheefmLeleebÛes mJeeiele kesâues. keâeÙe&›eâceeÛeer meebielee heefJe$e mee›eâeceWleeÛÙee DeeMeerJee&oeves Peeueer. lÙeeveblej meJeeËveer ne@ueceOÙes mvesnYeespeve Iesleues.
 ieg[ Meshe[& keâcÙegefvešerÛee jewhÙeceneslmeJe
 heehe[er : Ùee Je<eea ieg[ Meshe[& keâcÙegefvešer lÙeebÛee jewhÙeceneslmeJe meepeje keâjerle Deens. lÙeeefveefceòeeves 8 ef[meWyej 2019 jespeer mekeâeUer 10.00Jeepelee DeJej ues[er Dee@Heâ «esme keâefLe[^ue, heehe[er ÙesLes heefJe$e efcemmee Dehe&Ce keâjCÙeele Deeuee. Ùee efcemmeeÛes cegKÙe hegjesefnle JemeF& Oece&ØeebleeÛes DeeÛe&efyeMehe ([e@.) Hesâefuekeäme ceÛÙee[es ns nesles. keâefLe[^ueÛes jskeäšj Heâe. pÙeesSue ef[kegâvne ¢eebveer menÙeepekeâ cnCetve efcemmeeyeefueoeveele Yeeie Iesleuee. DeeheuÙee ØeJeÛeveele DeeÛe&efyeMeheebveer he. DeelcÙeeÛeer oeves mhe° keâ¤ve meebefieleueer. ØelÙeskeâ YeeefJekeâ ne Ûeebieuee Mecejesveer yeveuee heeefnpes Ùee iees°erJej DeeÛe&efyeMeheebveer efJeMes<e Yej efouee. ke@âefjpce@šerkeâ ÛeUJeUerves ke@âLeefuekeâ ef¡emlemeYesuee efouesuÙee Ùeesieoeveeyeöue DeeÛe&efyeMeheebveer meefJemlej Yee<Ùe kesâues. he. efcemmee mebheuÙeeveblej ieg[ Meshe[& keâcÙegefvešerÛÙee meomÙeebveer Leee@ceme ye@efhšmše pÙegefveDej keâe@uespeÛÙee ne@ueceOÙes Skeâ Ûeebieuee keâeÙe&›eâce Ie[Jetve DeeCeuee. heefjmejeleerue YeeefJekeâebÛes ef¡emleer peerJeve yeUkeâš keâjCÙeemee"er ßeer. jesefceÙees ÙeebÛÙee vesle=lJeeKeeueer ieg[ Meshe[& keâcÙegefvešerves kesâuesuÙee keâeÙee&yeöue Deveskeâebveer KeepeieerjerlÙee meceeOeeve JÙekeäle kesâues.
 ———-
 efYeJeb[er : Jesmšve& efjpeve efyeMehme keâewvmeue Je Jesmšve& efjpeve ke@âLeefuekeâ keâewvmeue ÙeebÛÙee ‘melmebie’ peerJeve efJekeâeme mesJee Deeßece, keâesefMebyeer, efYeJeb[er ÙesLes meYee PeeuÙee. 13 ef[meWyej jespeer keâeef[&veue Dee@pJeu[, 19 DeeÛe&efyeMehe Je efyeMehe Ùeebveer mJele:ceOÙes Skeâ meYee Iesleueer. lÙeebveer Jesmšve& efjpeveceOeerue Oece&Øeeble Je mejOece&Øeeble ÙeebÛÙeeefJe<eÙeer ceeefnleer efceUJeueer Je heg{erue keâeÙe&›eâceebÛÙee DeeKeCeermebyebOeer ÛeÛee& kesâueer. 14 DeeefCe 15 ef[meWyej jespeer 16 Oece&ØeebleebceOetve DeeuesuÙee ØelÙeskeâer heeÛe ØeefleefveOeeRmeceJesle (Skeâ Oece&ieg¤, Skeâ ›elemLe, Skeâ heg®<e, Skeâ ceefnuee Je Skeâ le®Ce) PeeuesuÙee meYesle efyeMeheebveer menYeeie Iesleuee. Jejerue efMeefyejele ØeyeesOeve me$es, osJeeCeIesJeeCe Je Oece&Øeeble-efJeMes<e ke=âefleDeejeKe[e Je DeeOÙeeeflcekeâ meeOevee PeeuÙee.
 MeeskeâJe=òe
 veboeKeeue :megJeelee&’ ceeefmekeâeÛes menmebheeokeâ cee@efvme. øeâeefvmeme keâesefjÙee ÙeebÛÙee Yeefieveer ßeerceleer ke@âLejerve [eÙeiees ef[kegâvne ÙeebÛes JeÙeeÛÙee 76JÙee Je<eea efoveebkeâ 13 ef[meWyej 2019 jespeer Deekeâefmcekeâ efveOeve Peeues. ‘megJeelee&’ heefjJeejeleHexâ lÙeebvee YeeJehetCe& ßeæebpeueer!