JemeF&leerue heeveJesueeRÛeer… heeveieUpeevesJeejer 2020


 – [e@. vesvmeer efJevmeWš ef[cesuees
 
 ‘JemeF&’ cnšues keâer DeeheuÙee [esàÙeebmeceesj efÛe$e GYes jenles les kesâUer, megkesâUer Je veejUeryeeieebÛes… heCe JemeF& cnCepes ‘heeveJesueer’ Demes keâesCeer cnšues; lej lÙeeJej DeepeÛeer le®Ce efhe{er Deefpeyeele efJeÕeeme "sJeCeej veener. hejbleg keâOeerkeâeUer ‘heeveJesue’ ne JemeF&Ûee cegKÙe Oeboe neslee. JemeF&ÛÙee DeeefLe&keâ megyeòesÛes cegKÙe meeOeve ‘efJe[ŸeebÛeer heeves’ nesleer. heeveJesueerÛÙee ueeieJe[erJej JemeF&leerue DeOee&DeefOekeâ MeslekeâjerJeie& peiele neslee. JemeF&Ûeer keâeUer heeves ueenesj, hesMeeJejmeejKÙee Yeeieeble DeefleMeÙe ueeskeâefØeÙe nesleer. Ùee heeveJesueerÛeer JemeF&le ueeieJe[ 1880 heemetve kesâueer peele nesleer. heg{s Ùee JÙeJemeeÙeeÛeer YejYeješ nesTve heefnuÙee ceneÙegæeveblej JemeF& Deeieejeleerue yeeieeÙeleoejebÛÙee GlheVeeÛes DeeefCe ÛeefjleeLee&Ûes heeveJesue ns cegKÙe meeOeve yeveues nesles.
 DeeheuÙee JemeF&ÛÙee Gòejskeâ[erue ueeskeâebvee Jee[er keâjCeejs cnCetve ‘Jee[JeU’ ns veeJe Øeehle Peeues Deens. ne Jee[JeU meceepe efnbot Jee[JeU (heeveceeUer) Je ef¡e§eve Jee[JeU ¢ee oesve peceeleerle efJeYeeieuee Deens. ‘heeveceeUer’ ne Meyo cetUÛÙee meesceJebMeer meceepeeleerue MesleerJee[er keâjCeeNÙee heebÛekeâUMeer meceepeeleerue ueeskeâebvee GösMetve Jeehejuee peelees. ns cetUÛes meesceJebMeerÙe #eef$eÙe kegâUeleues nesÙe. ne cetU meceepe heeveJesueerÛee Oeboe keâjCeeje cnCetve les ‘heeveceeUer’ Ùee veeJeeves Øeefmeæ Deens. veeieJesueeruee mebmke=âleceOÙes ‘veeieJeuueer’ Demee Meyo Deens. Ùee heeveeuee ‘heeveJesue Jee veeieJesue’ Demesner cnCeeÙeÛes. ‘veeie’ ne heeveJesueerÛee j#eCekeâlee& mecepeues peele DemeuÙeecegUs IejesIejer leeboUeÛes veeie keâ¤ve lÙeeÛeer hetpee kesâueer peeÙeÛeer. hetpesveblej heeveJesueerle veeieesyeeuee otOe-uee¢ee "sJeeÙeÛÙee ne heejbheeefjkeâ ØeIeele hetJeeaÛÙee keâeUer neslee. veeieJesueerÛes Kees[ heeleU DemeuÙeeves ner Jesue DeeOeej Iesle Jeekeâ[s eflekeâ[s JeUCe Iesle veeiecees[er Deekeâejele Jee{le peeles. ÙeecegUsÛe Ùee JesueerÛes yengOee ‘veeieJesueer’ ns veecekeâjCe Peeues DemeeJes.
 heeveJesueerÛÙee heeveebvee ‘efJe[ŸeeÛeer heeves’ Demesner cnCeleele. mebhetCe& Yeejleele heeve heengCÙeebÛÙee DeeojeefleLÙeemee"er Øeefmeæ Deens. lemesÛe Ùee heeveebÛee GheÙeesie hetpeve keâce&, nJeveeceOÙes kesâuee peelees. Deefle ØeeÛeerve keâeUeheemetve efJe[ŸeeÛee ceefncee IejesIejer heesnesÛeuesuee efomelees. Dees"ebJej ueeueer hemejJeCeeje efJe[e iehheebÛee jbie osKeerue efÉiegefCele keâjlees. efJe[ŸeeÛÙee heeveeefMeJeeÙe Oeeefce&keâ keâeÙeeËÛes heevemegæe neuele veener. leebyÙeeÛÙee keâueMeeJej efoceeKeele GYeejCÙeeÛee ceeve Ùee heeveebÛee Deens. heeve YeejleerÙe mebmke=âleerÛee DeefJeYeepÙe Ieškeâ DemeCÙeemeesyeleÛe Skeâ cenòJehetCe& Deew<eOeermegæe Deens. «eeceerCe Yeeieele leeW[eÛeer ÛeJe Jee{JeCÙeemeesyeleÛe Ùee heeveebÛee Jeehej keâ¤ve efJeefJeOe heejbheefjkeâ Deew<eOeer GheeÙe kesâues peeleele. DeeOegefvekeâ MeesOeevegmeej efJe[ŸeeÛÙee heeveeceOÙes Øeesšerve, keâeyeexneÙe[^sš lemesÛe š@efveve leòJeemeesyele ke@âefuMeÙece, Heâe@mHeâjme, ueesn leòJe, DeeÙees[erve DeeefCe heesš@efMeÙece Dee{Utve Ùesles. efJe[ŸeeÛes heeve ceOeemeesyele KeeuuÙeeves Mejerjeuee mHetâleea efceUles.
 efJe[e KeeCÙeeÛeer heæle kesâJeU YeejleerÙeeceOÙesÛe nesleer Demes DeeleeheÙeËle DeeheCe ceevele Deeuees Deenesle. hejbleg heesleg&ieerpe keâeUele JemeF&leerue heesleg&ieerpe GcejeJe DeeefCe efJeMes<ekeâ¤ve heesleg&ieerpe efŒeÙeebceOÙes heevemegheejer / efJe[e KeeCÙeeÛes ØeceeCe cees"Ÿee ØeceeCeele nesles. efJe[e KeeCÙeeÛeer heæle heesleg&efiepeebveer mLeeefvekeâ ceeCemeekeâ[tve GÛeueueer Demee celeØeJeen Deens. JemeF&leerue ueeskeâeble heeve KeeCÙeeÛÙee meJeÙeerÛes JeCe&ve heesleg&ieerpe OevJeblejer ieeefme&Ùee o Deesle& Ùeebveer DeeheuÙee 'Coloquios dos simples e Drogas da India' Ùee heesleg&ieerpe «ebLeebceOÙes DeefleMeÙe megjsKe jerleerves efouesues Deens. lÙeebÛÙee cnCeCÙeeØeceeCes meJe&meeceevÙe ueeskeâ pesJeCeeveblej efJe[e Keele. pesJeCeele ceemeUer Demesue lej pesJeCeeveblej efleÛee Jeeme šeUCÙeemee"er heesleg&ieerpe efJe[e Keele, lej heesleg&ieerpe yeeÙekeâe DeMee ØekeâejÛÙee efJe[ŸeeÛes heg[kesâ vesnceerÛe DeeheuÙeeyejesyej "sJeerle. FlekesâÛe veJns; lej SKeeÅee ØesceØekeâjCeele iegbleuesueer heesleg&ieerpe yeeF& DeeheuÙee efØeÙekeâjeÛÙee leeW[ele efJe[e vemesue lej lÙeemee"er DeeheuÙee IejeÛes oejosKeerue GIe[erle vemes. Deveskeâ ÙegjesefheÙeve ØeJeeMeebveer Ùeeyeöue Dee§eÙe& JÙekeäle kesâues Deens, keâejCe heesle&gefiepeebÛÙee Flej JemeenleerceOÙes Demeuee Øekeâej lÙeebvee efomeuee veJnlee.
 JemeF&leerue MeslekeâNÙeebyejesyej lÙeebÛeer MeeUsle peeCeejer cegues MeeUsle peeCÙeeDeeOeer Je MeeUsletve DeeuÙeeveblej lemesÛe MeefveJeejer, jefJeJeejer Mesleer-yeeieeÙeleerÛeer keâeces DeeJe[erves keâjeÙeÛeer. JemeF&leerue heeveceUs Je osMeeleerue Flej heeveceUs Ùeele Kethe Heâjkeâ neslee. Flej ef"keâeCeer GbÛe GbÛe Jee{CeeNÙee Jesueer ÙesLes veJnlÙee. "jeJeerkeâ GbÛeerheÙeËle Jesue iesueer keâer leer hegvne mees[Jetve lÙeeÛes veeieemeejKes JesšesUs keâ¤ve peefceveerle iee[eÙeÛes. ÙeeueeÛe ‘Jesue GlejCeer’ Demes cnCeeÙeÛes. ns keâece cesnveleerÛes Demes DeeefCe les keâjCeejs MeslekeâjerÛe Demele. ns keâece keâjCeeNÙeebÛee Skeâ kebâhet DemeeÙeÛee. ner ceb[Uer Skeâ$e keâece keâjeÙeÛeer. lÙeebvee ‘ieesJe’ cnCele Demele. ner ceb[Uer keâece keâjle Demeleevee lÙeebÛeer Leóecemkeâjer Je efJeveesoer efkeâmmes Ùeebvee Tle ÙesF&. mekeâeUer Ûeneyejesyej keâeboe Yepeer Je ogheejer hejle Skeâoe Ûene osTve lÙeebÛeer ye[oemle "sJeeJeer ueeieeÙeÛeer. ne Ûene keâheeletve osle vemele; lej kesâUerÛeer megkeâer heeves ogce[tve kesâuesuÙee õesCeeletve osCÙeele ÙesF&, lÙeecegUs ÛeneÛeer ueppele DeefOekeâÛe Jee{les Demee mecepe neslee. Jesue GlejCeerÛÙee MegYeejbYeeÛÙee efoJeMeer mebOÙeekeâeUer Ùee ceb[Ueruee ceÅe ÅeeJes ueeies. lÙeeuee ‘heejÙe’ (henej) Demes cnCele.
 pÙee efoJeMeer ner keâeces DeešesheeÙeÛeer lÙee efoJeMeer efouÙee peeCeeNÙee ceÅeeuee ‘Gbojer’ cnCeeÙeÛes. Jesue GlejCeer Peeueer keâer yeensj jeefnuesuee Jesue keâe"eruee yeebOeeÙeÛes. lÙeeuee ‘Jes"Ce’ cnCeeÙeÛes. Jesue Jes"CÙeemee"er kesâUerÛÙee JeeUuesuÙee heeveeÛeer oesjer JeehejeÙeÛes. lÙeeuee ‘JeeJeUer’ cnCeeÙeÛes. Jes"CÙeeÛes ns keâece efŒeÙee efkebâJee ueneve cegueebvee efoues peeF& Je oj hebOejJe[Ÿeeuee efkebâJee ceefnvÙeeuee les keâjeJes ueeies. Jesue pemee Jee{le peelees lemee lees efnjJÙeeieej heeveebveer [Jejlees. heeve pesJe{s šJešJeerle DeeefCe cees"s lesJe{e lÙeeuee YeeJe DeefOekeâ.
 1920ÛÙee megceejeme JemeF& leeuegkeäÙeeleerue heeveJesueerJej ‘cej’ (Fight of thora) veeJeeÛee DemeeOÙe Je Ûecelkeâeefjkeâ jesie Deeuee. Meslekeâjer Jeie& nJeeueefoue Peeuee. lÙeeÛÙee leeW[Ûes heeCeer heUeues. Ùee jesieecegUs heefnuÙee Je<eea 25 škeäkesâ heeveJesueer oieeJeuÙee. heg{ÛÙee Je<eea 50 škeäkesâ lej eflemeNÙee Je<eea ns ØeceeCe 75 škeäkeäÙeebheÙeËle heesnesÛeues. "eCes efpeu¢eeÛes vesles Je JemeF&-efJejejÛes jefnJeemeer DeCCeemeensye Jele&keâ Ùeebveer ‘JemeF& Meslekeâjer meYee’ mLeeheve kesâuÙeeveblej Ùee mebIešvesceeHe&âle Meslekeâjer Jeiee&mee"er peer keâeceefiejer kesâueer lÙeeceOÙes JemeF&leerue heeveJesueerJej Deeuesuee lees YeÙebkeâj jesie ve° keâjCÙeemee"er kesâuesues ØeÙelve DelÙeble cenòJeeÛes Deensle.
 mebkeâš«emle Meslekeâjer Jeie& DeCCeemeensyeebJej DeJeuebyetve neslee. DeCCeemeensyeebveer ns DeeJneve mJeerkeâejues. jesieeuee DeeJej IeeueCÙeemee"er lÙeebveer mejkeâejer DeefOekeâeNÙeebÛÙee iee"erYesšer IesleuÙee. "eCes efpeu¢eeÛes keâueskeäšj JemeF&uee Yesš osTve iesues. cegbyeF& mejkeâejÛes JevemheleerefJe<eÙekeâ lep%e JemeF&uee Yesš osTve jesieeÛee ØeeogYee&Je keâMeecegUs neslees ÙeeÛee JesOe IesT ueeieues. heCe FlekeäÙeeves DeCCeemeensyeebÛes meceeOeeve Peeues veener. DeKesj cegbyeF& jepÙeeÛes MesleerKeelÙeeÛes ‘[eÙejskeäšj’ (Meslekeâerceb$eer) ¢eebÛÙeekeâ[s ne ØeMve vesuee Je lÙeebvee jesieeÛeer iebYeerjlee mecepeeJetve meebefieleueer. lÙeecegUs mejkeâejves Ùee ØekeâjCeele DeefOekeâ ue#Ùe Ieeleues. ceuesuet veeJeeÛÙee Skeâe le®Ce ke=â<eer efJeMeejoeÛÙee osKejsKeerKeeueer JemeF&leerue heeveJesueerJej DemeuesuÙee ‘cej’ jesieeÛes mebMeesOeve meg¤ Peeues. JemeF&leÛe Skeâ mebMeesOeve keWâõ meg¤ keâjCÙeele Deeues. hejbleg Meslekeâjer nUtnUt heeveJesueerheemetve otj peeT ueeieuee. keâOeerkeâeUer Heâej cees"Ÿee ØeceeCeeJej hewoeme kesâueer peeCeejer efJe[ŸeebÛeer heeves Deelee peJeUpeJeU JemeF&letve veeceMes<e Peeueer Deensle.
 Deepe JemeF&le cet"Yej MeslekeâNÙeebÛes DeheJeeo JeieUlee heeveJesueerÛeer Mesleer hetCe&le: ve° Peeueer Deens. keâOeer keâeUer JemeF&le heeveJesueerÛeer Mesleer efoceeKeele GYeer DemeeÙeÛeer ns Lees[Ÿee Je<eeËveer keâesCeeueener hešCeej veener. JemeF&leerue Deveskeâ Pee[ebÛÙee peeleer Deepe ogceeaU Jee ve° nesle Deensle. lÙeehewkeâer heeveJesue ner Skeâ peele Demetve JemeF&leerue ‘heeveJesue’ Deelee Heâkeäle FeflenemeeÛÙee heeveeJej efometve ÙesF&ue, Demes Jeešles.