jkeäleeÛÙee meeJeuÙee ceeies "sJetve…!peevesJeejer 2020


 
 MesJešer meeJeuÙee ceeies "sJetve Heâe. yuesme ef[cesuees Ùeebveer Ùee peieeÛee efvejeshe Iesleuee. lemes cnšues lej Ùee peieele keâeÙe Ûeeueues Deens, ¢eeÛes Yeeve lÙeebvee iesuÙee leerve-Ûeej ceefnvÙeeble veJnlesÛe cegUer! les Ùee peieele Demetve vemeuÙeemeejKes… heCe MesJešer ceveeuee ®Ke®Ke ueeJetve Meg›eâJeej efoveebkeâ 6 ef[meWyej 2019 jespeer les Ùee peieeletve efveIetve iesues, nsÛe Kejs!
 Heâe. yuesme ef[cesuees ÙeebÛee pevce Gòeve Ùee ieeJeer 1942 ceOÙes Peeuee. Heâe. efoefyeÇšes DeeefCe Heâe. veePejsLe ieeyeÇt ns pÙee keâeUele mesefcevejerle iesues, lÙeeÛe keâeUele lesner mesefcevejerceOÙes oeKeue Peeues. les meceJeÙemkeâ Je meneOÙeeÙeer.
 Oece&ieg¤ nesleeÛe lÙeebÛeer vesceCetkeâ meWš heeršj ÛeÛe&, JemeF& keâesUerJee[e ÙesLes Peeueer. Heâe. ®[e@uHeâ ef[meespee ns lÙeebÛes heefnues-Jeefnues ØecegKe Oece&ieg¤.
 Heâe. yuesme ef[cesuees Ùeebveer pegnt, keâešsceefveJeueer, pesjer-cesjer, JemeexJee, ieesjsieeJe lemesÛe ÛegUCes, heeueIej, keâesue&F& FlÙeeoer ceje"er Yeeef<ekeâ Oece&«eeceeble kewâkeâ Je<ex IeeueefJeueer. Oece&ieg¤ cnCetve efveJe=òe PeeuÙeeJej meWš ceeÙekeâue ÛeÛe&, ceeefnce ÙesLes DeeefCe Deelee MesJešer meWš yuesme ÛeÛe&, Debyeesueer, DebOesjer ÙesLeerue Oece&«eeceebÛeer mesJee keâjCÙeeÛeer mebOeer lÙeebvee efceUeueer. lÙeebÛes veeJe yuesme DeeefCe meble yuesme Ùee ÛeÛe&ceOÙesÛe keâeÙe&jle Demeleevee lÙeebveer Ùee peieeÛee efvejeshe Iesleuee.
 Heâe. yuesme ÙeebÛÙee keâeÙee&keâjlee les efpelekesâ ueeskeâefØeÙe Deensle, eflelekesâÛe lÙeebÛÙee peerJeveele Ie[uesuÙee Skeâe DeIeefšle ØemebieecegUs les meJeeËÛÙee mcejCeele jenleerue.
 1982meeueÛÙee heeJemeeàÙeeÛeer leer meg®Jeele. efJeÅeeLÙeeËvee MeeUsÛÙee yees[eAieceOÙes DeeCeCÙeemee"er Heâe. meeuet je@ef[^ipe Ùeebvee meesyele IesTve les Keesjerhee[e Ùee DeeefoJeemeer heóŸeele iesues nesles. lÙee JesUsuee leueemejer ÙesLeerue ef¡emleer efceMevejer Je keâcÙegefvemš he#eeÛes (CPM) keâeÙe&keâlex ÙeebÛÙeele ÚòeermeÛee Deekeâ[e neslee Demes cnCeeJes ueeiesue. oesvner Heâeome& efkeâCeJeueer Ùee ieeJeeletve efMeueeW[e Ùee ieeJeekeâ[s efveIeeues nesles. keâcÙegefvemš heešeaÛÙee ueeskeâebveer Ye[keâJeuesues keâener DeeefoJeemeer oyee Oe¤ve pebieueele yemeues nesles. ‘meeJepe’ meceesj Deeues Deens, ¢eeÛeer Ûeentue ueeieleeÛe ob[gkesâ IesTve lÙeeleueer Skeâ HeâuešCe Ùee efceMeveNÙeebJej legštve he[ueer. oesvner HeâeojebJej nuuee nesle Demeleevee les cnCeeues, ‘‘Deecnebuee ceeje; heCe ¢eebvee mees[e. ¢eebÛeer yeeÙekeâe-heesjb GIe[ŸeeJej he[leerue…’’ meesyele DemeuesuÙee Fveeme ceemlej Je jecepeer keâeW{ejer ÙeebÛÙeeJej keâener oÙee-ceeÙee oeKeJeCÙeele Deeueer veener. ce=leJele les Keeueer he[ues lesJne lÙeebvee lesLes KeesouesuÙee KeñŸeele šeketâve lÙeeJej DeepetyeepetÛÙee Pee[ebÛÙee HeâebÅee Je heeves šeketâve meer.heer.Sce.Ûes meomÙe efveIetve iesues.
 pÙee cegueeves ns yeefIeleues lÙeeves ØemebieeJeOeeve jeKetve 40 cewueebÛee leueemejer efceMeveheÙeËleÛee ØeJeeme kesâuee DeeefCe efleLes DemeuesuÙee Heâe. efJevmeWš yeefveDee@ve ÙeebÛÙee keâeveeJej ner yeeleceer Ieeleueer. Heâeojebveer ueiesÛe peerhe Iesleueer Je efpeLes Keñe Keesouee neslee les ef"keâeCe iee"ues. megowJeeves ÛeewIeebÛee ÕeemeesÛÚdJeeme Ûeeuet neslee. leueemejer ÙesLeerue keâveesefMeDeve efmemšjebÛÙee ne@efmhešueceOÙes lÙeebvee nueefJeCÙeele Deeues.
 mekeâeUÛÙee Øenjer DeHeâJee JeeNÙeemeejKÙee hemejuÙee. lÙeeJesUer Gòeve Oece&«eeceeÛee ceer he@efjMeefØemš neslees. Heâe. yuesme ÙeebÛÙee DeeF&ÛÙee keâeveebJej ner og:Keo yeeleceer ve Ieeuelee, Skeâ-oesve efmemšjebvee Je Ûeej-heeÛe ØeehebefÛekeâebvee meesyele IesTve ceÛÚerceej meesmeeÙešerÛÙee š^keâceOÙes HeâeojebÛes ‘Øesle’ DeeCeCÙeemee"er Deecner ueJekeâjele ueJekeâj leueemejer iee"CÙeeÛee ØeÙelve keâjerle neslees. JeešsleÛe Deecnebuee keâUues keâer Heâeoj efpeJeble Deensle Je les ne@efmhešueceOÙes Deensle. Deecner efleLes JesUsJej heesnesÛeuees. Heâeojebvee efpeJeble heentve DelÙeevebo Peeuee. Deecner iesuees neslees lÙeebÛes Øesle DeeCeCÙeemee"er; hejle Deeuees ‘les efpeJeble Deensle’ ner KegMeKeyej Gòeve ieeJeeuee osCÙeemee"er.
  – cee@efvme. øeâeefvmeme keâesefjÙee