Meslekeâjer heg$e Peeues MeyoØeYet peevesJeejer 2020


 – pee@ve ieesvmeeueefJeme
 
 Gmceeveeyeeo ÙesLes 10 peeves. les 12 peeves. 2020 ojcÙeeve nesCeeNÙee 93JÙee DeefKeue YeejleerÙe ceje"er meeefnlÙe mebcesueveeÛÙee DeOÙe#eheoeÛeer ceeU ceneceb[Ueves pÙes‰ meeefneflÙekeâ Je efJeÛeejJeble Heâeoj øeâeefvmeme efoefyeÇšes ÙeebÛÙee ieàÙeele Ieeleueer. meJeeËveer Skeâceleebveer efveJe[ kesâueer. meJe&$e DeeveboeÛÙee Øeefleef›eâÙee GcešuÙee. DeeveboeÛÙee [esner Deevebo lejbie Gcešues. ceje"er ceneceb[Ueves peeleer, Oece&, hebLe ÙeebÛee efJeÛeej ve keâjlee meeefneflÙekeâ cetuÙeYeeJe Je cetuÙeYeeve meceesj "sJetve DeOÙe#eebÛeer efveJe[ kesâueer, ns DeOeesjsefKele Peeues.
 Heâeoj øeâeefvmeme efoefyeÇšes ns vekeäkeâer keâesCe Deensle? megpeeCe, peeie=le, efJeÛeejer ceneje°^eleerue JeeÛekeâebvee meebieCÙeeÛeer iejpe veener. JemeF&ÛÙee megpeueeced, megHeâueeced Yetceerleues ns Meslekeâjer heg$e. Ùee ceeleerletve Heâeoj efoefyeÇšeWmeejKes meeefnlÙejlve Debkegâjues… Ghepeues… yenjues… Hegâueues… efJekeâefmele Peeues. lÙee meeefnlÙeheg$eeÛee heefjceU GYÙee ceneje°^eÛÙee Deemecebleele efJenjuee ns efJeme¤ve ÛeeueCeej veener. Meslekeâjer heg$eeves ceje"er meeefnlÙeeÛÙee ØeebieCeele DeeheuÙee Yee<ee ØeYeglJeeÛÙee yeUeJej meÛewue mebÛeej kesâuesuee Deens. les kesâJeU ef¡emleer Oece&ØeÛeejkeâ veenerle; kesâJeU ef¡emleer ØeJeÛevekeâej veenerle, lej Gòece meeefneflÙekeâ Deensle. lÙeebveer Deeheueer JeeCeer DeeefCe uesKeCeer ceje"er Yee<esÛÙee mebJeOe&veemee"er, efJekeâemeemee"er hejpeueer.
 ef¡emleeÛÙee efMekeâJeCegkeâerÛee pemee lÙeebÛÙee peerJeveeJej ØeYeeJe Deens lemeeÛe meble %eevesÕej, meble veeceosJe, meble legkeâejece, meble SkeâveeLe Ùee YeeieJeleer mebleebÛÙee efJeÛeejebÛee ØeYeeJe Deens. cnCetveÛe les cnCeleele, ‘‘legkeâeveecekeâ mesletJe¤ve jsJnjb[ veejeÙeCe Jeeceve efšUkeâ ef¡emleÛejCeer ueerve Peeues. ceePee ØeJeeme ØeYetef¡emleekeâ[tve meJe& Oecee&leerue mebleebkeâ[s meg¤ Deens. heb{jhetj, osnt, DeeUboer, vesJeemes, veebos[ ner ceePÙeemee"er leerLe&mLeeves Deensle. ØeYet ÙesMet ef¡emle ceuee neleeuee Oe¤ve efleLes IesTve peeleele. lesLeerue YeefkeäleYeeJe heentve ceePes nele pegUleele.’’ lÙeebÛÙee mebleefJeÛeejebÛÙee DeYÙeemekeâ ØeJe=òeermee"er ceneje°^ jepÙe,Meemeveeves lÙeebvee ‘meble %eevesÕej, legkeâejece hegjmkeâej’ osTve mevceeefvele kesâuesues Deens, Ùeekeâ[s ogue&#e keâ¤ve ÛeeueCeej veener. keâefJeJeÙe& ie.efo.cee[ietUkeâj ÙeebÛÙee Meyoeble meebieeÙeÛes cnCepes, ‘%eeefveÙeeÛee legkeâesyeeÛee leesÛe ceePee JebMe Deens ~ ceeefPeÙee jkeäleele keâener F&ÕejeÛee DebMe Deens ~~’
 Heâeoj efoefyeÇšes ns kesâJeU ef¡emleer OeceeaÙeehegjlee meerefcele jeefnues veenerle; lej ceje"er Yee<ee, ceje"er mebmke=âleer, meble hejbheje ÙeebJej efveleeble Øesce keâjCeejs MeyoebÛes Jeejkeâjer yeveues. lÙeecegUs les cegmueerce, pewve, yeewæ, MeerKe, heejmeer Deeoer OeceeaÙeebyeöue Je Oecee&yeöue eflelekeâerÛe DeelceerÙelee yeeUieCeejs JÙeefkeäleceòJe Deens.
 meble %eevesÕej cenejepe cnCeleele, ‘pewmeer oerhekeâUe Oeekegâšer heefj yeng lespeeves Øeiešer!’ Ùee Gkeäleervegmeej ceje"er meeefnlÙeeÛÙee ØeebieCeele Heâeoj efoefyeÇšes Ùeebveer DeeheuÙee meeefnlÙeke=âleerves GYÙee ceneje°^eleerue ceje"er Yee<ekeâ jefmekeâ JeeÛekeâebÛeer ceves efpebkeâueer Deensle. meeefnlÙe#es$eeleerue lÙeebÛeer cegMeeefHeâjer ueeefuelÙehetCe& Deens. lÙeebÛes meeefnlÙe ns ‘Meyomeew‰JÙe, Yee<eemeew‰JÙe, Oece&meew‰JÙe, ßeæemeew‰JÙe, efvemeie&meew‰JÙe Je efJeÛeejmeew‰JÙe’ ÙeebÛee efceueehe Deens. meeOÙee, meeshÙee, DeesIeJelÙee, ueeefuelÙehetCe& hejbleg YeeJejleer Yee<esle efJeJesÛeve keâ¤ve JeeÛekeâebÛÙee efJeÛeejebÛÙee yew"keâeruee yeUkeâšer osCÙeeÛes keâece keâjles. lÙeebÛÙee meeefnlÙeeletve ceeleerMeer, ceeCemeeMeer, ieeJeeMeer, Oecee&Meer, osMeeMeer Je mebmke=âleerMeer meowJe veeU pees[uesueer efometve Ùesles.
 Heâeoj efoefyeÇšes Ùeebveer ceje"er meeefnlÙe meefjlesÛÙee ØeebieCeele ‘heefLekeâebÛeer veeceÙee$ee’ keâjle ‘DeeveboeÛes Deblejbie’ efvecee&Ce keâjCÙeemee"er ‘heefjJele&veemee"er Oece&’ ner Yetefcekeâe IesTve neleele ‘megyeesOe yeeÙeyeue’ Iesle JeeÛekeâebÛÙee ceveele ‘me=peveeÛee ceUe’ HegâueJele efJeÛeejebÛes ‘lejbie’ efvecee&Ce keâ¤ve Deeheueer mJeÙebYet ‘lespeeÛeer heeTues’ OejleerJej GcešJeueer. ‘DeeMesÛee Gbyej"e Deesueeb[leevee’, ‘DeesDe@efmemeÛÙee MeesOeele’ efveIeeuesuee ne heefLekeâ Deece meeceevÙe pevelesuee ‘ef¡emleeÛeer iees<š’ meebiele Demeleevee ‘ef¡emleer meCe DeeefCe GlmeJe’ ÙeebÛeer cenevelee DeOeesjsefKele keâjerle Demeleevee ‘heJe&leeJejerue ØeJeÛevee’ves les YeejeJetve iesues. ceoj lesjspeeheemetve ‘heeshe ogmejs pee@ve hee@ue’ Ùee YeJÙeefoJÙe lespehegbpe efpeJeble mebleefJeYetleeRMeer nmleeboesueve keâjleevee Dece=lemheMe& lÙeebveer DevegYeJeuee. ßeæeceÙe ef¡emleer peerJeve peiele Demeleevee ‘meeceLÙe& Deens ØeeLe&vesÛes’ ¢eeÛeer DevegYetleer IesTve ‘ÙesMetmen ÛeeUerme efoJeme’ ØeJeeme kesâuee. pesJne ‘mebIe<e&Ùee$ee ef¡emleYetceerle’ les heesnÛeues, lesJne ‘ner Jeeš mJeiee&Ûeer’ DevegYeJeueer. lee®CÙeele heoehe&Ce keâjCeeNÙee le®CeeF&me ‘Me=bieej, cew$eer DeeefCe Øeerleer’ ÙeebceOeerue Heâjkeâ mhe° keâ¤ve oeKeJele Demeleevee DeeheCe DeeheuÙee ceeÙeYetceerMeer ‘ke=âleIve’ yevet veÙes ner YeeJeveener lÙeebÛÙee ceveele ®peJeueer. ‘me=peveeÛee ceesnj’ HegâueJeCÙeemee"er heÙee&JejCeeÛee ue{e efouee. meJeeËÛÙee menkeâeÙee&ves Je menÙeesieerves! ‘veener ceer Skeâuee’ ne DeelceefJeÕeeme Øekeâš keâjerle Demeleevee DeeheuÙee DeJeleerYeJeleer meJe&OeceeaÙe ‘ieesleeJeUe’ efvecee&Ce keâ¤ve lÙeele jceceeCe nesCeejs les MeyoebÛes hegpeejer Deensle.
 Heâeoj efoefyeÇšes Ùeebveer Dee@keäšesyej 1983 les petve 2007 heÙeËle leyyeue 24 Je<ex ‘megJeelee&’ ceeefmekeâeÛeer mebheeokeâeÛeer Yetefcekeâe FceevesFleyeejs efveYeea[ he$ekeâejeÛÙee YeeJevesves efveYeeJeueer. lÙeebveer ‘megJeelee&’ ceeefmekeâeuee cees"er ueeskeâefØeÙelee efceUJetve efoueer. ceneje°^eleerue ØeefLeleÙeMe meeefneflÙekeâebheemetve meeceevÙe JeeÛekeâebheÙeËle IejeIejeble ‘megJeelee&’ heesnesÛeJeueer. efJeefJeOe me=peveMeerue, mepe&veMeerue, ke=âefleMeerue Je veeJeervÙehetCe& JewefJeOÙehetCe& Ghe›eâce jeyeJetve megJeelee&Ûee ueewefkeâkeâ Jee{efJeuee. ceneje°^eleerue ceevÙeJej meeefneflÙekeâebvee ‘megJeelee&’ ceeefmekeâemee"er DeYÙeemehetCe& uesKe efueefnCÙeeÛeer efJevebleer kesâueer. Deveskeâ nesleke⤠JemeF&keâj uesKekeâ, keâJeeRvee efueefnles kesâues. Ùeeceeies Heâeoj efoefyeÇšes ÙeebÛes DeKebef[leheCes efueefnCeejs oesve nele nesles, ns ceevÙe keâjeJes ueeiesue. Deepe JemeF&le kegâ"s vee kegâ"s ceefnvÙeekeâe"er oesve-leerve hegmlekesâ ØekeâeefMele nesle Demeleele ÙeeceeieÛeer ØesjCee megJeelee& veeJeeÛeer ÛeUJeU Je Heâeoj efoefyeÇšes ÙeebÛes ueeYeuesues ceeie&oMe&ve ns DeeheCeebme veekeâejlee ÙesCeej veener.
 93JÙee DeefKeue YeejleerÙe ceje"er meeefnlÙe mebcesueveeÛÙee DeOÙe#eheoeÛee ceeve Heâeoj efoefyeÇšes Ùeebvee efceUCes cnCepes lÙeebÛÙee meeefnlÙemebheosÛee pemee ceeve Deens lemee lees ‘megJeelee&’ JeeÛekeâ Je ‘megJeelee&’ heefjJeejeÛee mevceeve Deens. mecemle JemeF&keâjebÛee yengceeve Deens. lÙeebÛÙee DeOÙe#eerÙe keâeÙee&uee ‘megJeelee&’ heefjJeejeÛÙee ueeKe-ueeKe MegYesÛÚe!