kegâšgbye DeeefCe veeskeâjerpeevesJeejer 2020


 – øeBâkeâ [e@. efcejeb[e, GcejeUs
 
 kegâšgbye DeeefCe veeskeâjer ¢ee SkeâeÛe veeCÙeeÛÙee oesve yeepet Deensle. ¢ee oesvner iees°eRle pej meceleesueheCee meeOeuee peele vemesue; lej kegâšgbyeele De[ÛeCeer GodYeJeCeej, ns DešU Deens.
 pes hewmes DeeheCe keâceeJelees, les DeeheuÙee kegâšgbyeemee"er. ceie DeMee hewMeeceeies ueeietve DeeheuÙee kegâšgbyeeJej ogue&#e lej veener vee nesle, ¢eeJej yeejkeâeF&ves Deeheues ue#e DemeeJes, DevÙeLee kegâšgbyeele Deebleefjkeâ keâuen efvecee&Ce nesCeej.
 Deepekeâeue le®Ce / le®Ceer Dee@efHeâmeÛeer veeskeâjer keâjleele. mekeâeUer mene Jeepelee Iej mees[leele, les je$eer oneuee Iejer Ùesleele. Iejele lÙeebÛes DehelÙe ns SKeeÅee yeeUieerÛÙee neleer efouesues Demeles. DeeF&Je[erue peeleele lesJne les yeeuekeâ Peesheuesueb Demeles DeeefCe Iejer hejle Ùesleele lesJnener les Peesheer iesuesueb Demeles, lÙeecegUs lÙee ÚesšŸee peerJeeuee heeuekeâebÛee menJeeme Deefpeyeele efceUle veener.
 ‘ueneve cegueb ner osJeeIejÛeer Hegâueb’ Demes cnšues Deens. ueneve cegueebÛeer yeewefækeâ heeleUer efJekeâefmele Peeuesueer vemeles, yeeuekeâebÛee SkeâÛe efveÙece Demelees. peer JÙeòeâer lÙeebÛÙeeJej Øesce keâjCeej, lÙeeÛÙeeÛe ceeies les yeeuekeâ ueeieCeej, yeekeâer keâesCeeJej les {gbketâvener heenCeej veener, ceie meceesjerue JÙeòeâer keâesCelÙee jbieeÛeer Demees, Oecee&Ûeer Demees efkebâJee keâesCeerner Demees, lÙeeuee lÙeeÛÙeeMeer keâenerÛe mebyebOe vemelees. lÙeeuee Øesce nJes Demeles. ceie DeMee cegueebvee lÙeebÛee meebYeeU keâjCeejer JÙeòeâer peemle peJeUÛeer Jeešles. DeeF&Je[erue Iejer Demeues lejer les yeeuekeâ peemle JesU lÙeeuee Flej efoJeMeer meebYeeUCeeNÙee JÙeòeâerkeâ[s jenCes hemeble keâjles.
 ¢ee yeeuekeâebvee meJe& megKe-megefJeOee efceUleele, heCe DeeF&Jeef[ueebÛee menJeeme, Øesce efceUle veener. ceie Je=æehekeâeUele DeeheuÙeeJej cegueebveer Øesce kesâues heeefnpes, ¢eeÛeer Dehes#ee keâe "sJeeJeer?
 keâejCe cegueebvee ØesceeÛeer Kejer iejpe nesleer lesJne legcner hewmes keâceeJeCÙeele iegbleues nesles DeeefCe Deepe legcnebuee ØesceeÛeer iejpe Deens, lesJne les hewmes keâceeJeCÙeele JÙemle Demeleele. MesJešer pes legcner kesâues lesÛes lÙeeÛÙee DebieJeUCeer he[ues.
 ‘efjkeâeceer Iej mewleeveeÛes ceensjIej’ ner Skeâ ØeÛeefuele cnCe Deens. lÙeeÛeØeceeCes SKeeos yeeuekeâ pemepemes cees"s nesle peeles lemelemes lÙeeuee Skeâšs jentve yeNÙeeÛe JÙemeveebÛeer mebiele efceUeuesueer Demeles. efKeMeele hewmes menpe Ùesle Demeleele, Iejele keâesCeer vemeles DeeefCe ceie [^ipe, oe¤ DeMee veMesMeer lÙeeÛeer peJeUkeâer nesles. lees ¢eeves lÙeeÛes SkeâšsheCe otj keâjCÙeeÛee ØeÙelve keâjlees.
 ner iees° keâener Je<eeËveer pesJne heeuekeâebvee mecepeles lesJne les yewÛewve DeeefCe efÛWelee«emle nesleele. cegueeuee ¢ee efJeUKÙeeletve yeensj keâe{CÙeemee"er les Deceehe hewmee KeÛe& keâjCÙeeme leÙeej Demeleele. heCe leesheÙeËle JesU efveIetve iesuesueer Demeles.
 lÙeecegUs legceÛÙee cegueebJej Øesce keâje, lÙeebvee legceÛee menJeeme Åee. lÙeebÛÙeeMeer mebJeeo meeOee. lÙeebÛÙee De[erDe[ÛeCeer peeCetve IÙee. Jee{lÙee JeÙeemeesyele lÙeebvee ÙeesiÙe iees°eRÛes %eeve Åee. Ûeebieues keâeÙe DeeefCe Ieelekeâ keâeÙe, ¢eeÛeer JÙeeKÙee lÙeebvee mecepeeJetve meebiee. ¢ee iees°er JesUsÛÙee DeYeeJeer DeeheCe DeeheuÙee cegueebmee"er ke⤠Mekeâle vemeeue lej Skeâ ue#eele "sJee, Deeheueer ceguebner ¢ee ceeiee&uee peeT Mekeâleele. lÙeecegUs efpelekeâe JesU legcner mebyebOe efoJemeele keâeÙee&ueÙeeuee oslee, lÙeeÛee efveccee JesU ne legceÛÙee kegâšgbyeeuee Åee. efveccee JesU keâmee ÅeeÙeÛee nsner meebieeÙeuee heeefnpes. veener lej ns vegmeles ‘ØeJeÛeve’ nesF&ue. megKe keâeÙece veebole jenerue.