DeyeÇeneceÛee DeefJeÕeeme peevesJeejer 2020


 – Heâe. ([e@.) MewueWõ je@ef[^ipe
 
 ceer DeyeÇenece, lesjnÛee cegueiee. keâOeer keâOeer ceuee Jeešle Demes keâer, ceuee osJeeves efveJe[ues vemeles; lej yejs Peeues Demeles. ceuee ceePee osMe mees[eÙeuee ueeJeuee, ceePes veelesJeeF&keâ Je ceePeer mebheòeer mees[eÙeuee ueeJeueer. ceer lemee ceePÙee osMeele megKeer neslees Je megjef#elener neslees. lejerner ceePee hegleCÙee ueesš, veeskeâj Je meejeÙe Ùeebvee IesTve osJeeÛÙee Dee%esØeceeCes ceer lÙeeÛÙee ceeiee&Jej Ûeeuet ueeieuees. hebÛeenòejeJeer iee"ueer nesleer, heeÙe Lekeâuesues nesles; heCe osJeeves ceuee Kethe cees"er DeeMee oeKeefJeueer. leer cnCepes ceePÙeeheemetve cees"s je°^ efvecee&Ce keâjCÙeeÛeer Je ceePes veeJe cees"s keâjCÙeeÛeer. veeJeekeâefjlee lemee keâesCe Jes[e nesle veener? cees"sheCee efceUefJeCÙeemee"er ceer neskeâej efouee. JeeUJebšeleuÙee iejce JeeUtle heeÙe Yeepeues; hejbleg veÅeebÛÙee Leb[ heeCÙeele lÙeebvee ieejJÙeeÛee DevegYeJe efceUeuÙeeves heg{s [eWiej Ûe{CÙeeme lÙeebveer ceuee meeLe efoueer. efvejeMe vepejsletve heeefnuÙeeves šskeâ[er [eWiejemeejKeer Jeešles Je veoer cenemeeiejemeejKeer. lÙeebvee heej keâjCes DeMekeäÙe Jeešles. heCe ùoÙeele DeeMee Demeueer lej efÛe$e yeoueles Je [eWiej, šskeâ[ermeejKes Je veÅee PeNÙeemeejKÙee efomeleele Je menpe heej keâ¤, Demes Jeešles. DeeMesves heeTue šekeâle ceer keâveeve ØeosMeele heesnÛeuees.
 keâveeveceOÙes heesnesÛeuÙeeJej ceer Pee[eÛÙee meeJeueerle peefceveerJej Dee[Jee Peeuees. efJeÛeej kesâuee, neÛe keâe lees ØeosMe pees ceuee KÙeeleer osF&ue? FLes ceuee ceneve yeveCÙeeÛes mebkesâle lej efyeueketâue efomele veJnles. ceePÙee efJeÕeemeeuee mebMeÙeeÛee efkeâ[e ueeieuee. nes ceePee mebMeÙe yejesyej neslee. Lees[ŸeeÛe efoJemeele og<keâeU he[uee. hegvne ØeJeeme… ceePÙee Mejerjele Deelee efkeâleer keâeU Õeeme efškesâue ns ceer meebiet Mekeâle veJnlees. DeeMesves heeÙe heg{s {keâueCÙeeme meg®Jeele kesâueer Je mJehveebveer lÙeebvee heg{s peeCÙeeme Øeeslmeenve efoues. ceie ceer efcemej osMeekeâ[s heueeÙeve kesâues.
 ]efcemej osMeele Skeâ veJeerve mebkeâš meceesj GYes jeefnues. les cnCepes meejeÙeÛeer megbojlee. efleÛÙee megbojlesÛee ceuee ieJe& neslee. ‘ner ceePeer yeeÙekeâes’ cnCele ceer meieàÙeeheg{s efcejJele neslees, meieàÙeebvee efomeeJeer cnCetve ceer efpeÛÙee ceeies ceeies Ûeeuele neslees, efleueeÛe ueheefJeCÙeeÛeer JesU ceePÙeeJej Deeueer; heCe mejlesMesJešer HeâejesÛÙee mewefvekeâebÛeer vepej he[ueerÛe. megbojlee DemelesÛe leMeer! leer ueheJetve uehele veener. keâesCeer ØesceeÛÙee vepejsves heenlees, lej keâesCeer JeemevesÛÙee. JeemevesÛeer vepej he[oe efÛe¤ve heenles. peer vepej he[oe efÛe¤ve heenles leer megbojlesÛeer efÛejHeâe[ keâjles. ØesceeÛeer vepej megbojlesuee iegueece yeveJele veener. JeemevesÛeer vepej megbojlesuee DeeheuÙee ceg"erle yeebOetve "sJeCÙeeÛee ØeÙelve keâjles. Heâejesves lesÛe kesâues. lÙeeves meejeÙeuee Deeheueer yeeÙekeâes cnCetve jepeJee[Ÿeele "sJeues. hejbleg osJeeves Heâejesuee Je lÙeeÛÙee kegâšgbyeeuee YeÙebkeâj jesieeÛeer heer[e YeesieeJeÙeeme ueeJeueer. ‘meejeÙe ceePeer yeeÙekeâes vemetve yenerCe Deens’ Demes ceer meebefieleues nesles. ceer keâe Keesšb yeesueuees cnCetve ceuee Heâejesves efJeÛeejues. ceer peerJeeuee YÙeeuees, cnCetve Keesšb yeesueuees. osJeeJej efJeÕeeme "sJeuee Demelee lej Keesšs yeesueuees vemelees. Keesšb yeesuetve keâmeeyemee HeâejesÛÙee iegueeceefiejerletve cegkeäle Peeuees. ceie ceer osJeeJejÛÙee efJeÕeemeeÛee Øeleerkeâ lej keâmee?
 mebMeÙeeves efJeÕeemeeÛee yejeÛe Yeeie heesKe¤ve keâe{uee neslee, lesJne hegvne mJeiee&letve DeeJeepe Deeuee. ‘leguee cees"s ØeefleHeâU efceUsue.’’ hegvne cees"s mJehve! ceuee Jeešt ueeieues keâer cees"sheCeeÛes mJehve oeKeJetve ceuee ceg"erle yeebOeCÙeeÛee ne HeâmeJee [eJehesÛe Deens. ceer efJeÛeej kesâuee, cees"e keâesCeemee"er? ceePee Jeejmeoej veener, ceie keâesCeemee"er ne meieUe $eeme? lesJne osJeeves DeekeâeMeekeâ[s heentve DeekeâeMeeleues leejs ceespeCÙeeme ceuee meebefieleues Je leeNÙeemeejKes DeieefCele ceePes Jeejmeoej nesleerue, Demes JeÛeve efoues. lÙee je$eer ceer Peesheuees veener. leejs ceespele jeefnuees. Jeen! Flekesâ meieUs Jeejmeoej! ceer Kethe Ket<e neslees.
 heCe meejeÙeheemetve yeeU nesle veJnles. ceie ceePÙee yeeÙekeâesÛÙee hejJeeveieerves oemeer nieejheeMeer iesuees. nieej ieYe&Jeleer Peeueer. ceePÙeeleueb heg®<elJe peeieb Peeueb. heCe F&<exÛeer Deeie ceePÙee Iejele hesšueer. ner Deeie efcešefJelee efcešefJelee ceePÙee veekeâer veT Deeues. ‘oesve leueJeej SkeâeÛe cÙeeveeceOÙes jent Mekeâle veenerle’ ner cnCe ceePÙee Iejele ceer DevegYeJeueer. meejeÙe nieejuee meleeJet ueeieueer. lÙeecegUs nieej Iej mees[tve heUeueer. vÙeeÙe osJeeÛÙee vÙeeÙeeueÙeele iesuee. lÙeeves nieejÛeer keâMeeryeMeer mecepetle Ieeuetve hegvne ceePÙeekeâ[s oemeer cnCetve jenCÙeeme hee"efJeues. nieejves FMceeSueuee pevce efouee. 86 Je<ee&veblej ceePÙee Iejele ueneve yeeUeÛes j[Ces keâeveeuee mebieerleemeejKes Jeešle nesles. heCe,… heCe FMceeSue ceePee heg$e Demetve ceePee Jeejmeoej veJnlee. keâejCe meejeÙeuee les ceevÙe veJnles. pes meejeÙeuee ceevÙe veJnles, les ceevÙe DemeCÙeeÛeer efnccele ceer ke⤠Mekeâle veJnlees. ceer veJÙeeCCeJe Je<eeËÛee neslees lesJne osJeeves ceuee oMe&ve efoues. lÙeeves ceePes veeJe DeyeÇece yeouetve DeyeÇenece "sJeues Je meejeÙeÛes veeJe yeouetve meeje kesâues. meejeÉejs ceePee JebMe ceneve yeveefJeCÙeeÛes DeeÕeemeve efoues. ceer peefceveerJej DeesCeJee nesTve nmet ueeieuees. pesJne SKeeÅeeÛÙee yeesueCÙeele Jes[sheCee Dee{Ulees lesJne ceveg<Ùe nmelees. ceuee osJeeÛes yeesue Jes[sheCeeÛes yeesue Jeešues. nes! osJeeÛes Meyo efJeÕeemeeves mecepeeÙeÛes Demeleele. yegæerves veener. yengOee osJeeÛes Meyo yegæeruee ve hešCeejs Demeleele lÙeecegUs les Jes[sheCeeÛes yeesue Jeešleele. MebYej Je<ee&ÛÙee heg®<eeuee Je veJÙeeCCeJe Je<ee&ÛÙee efŒeuee mebleleer Øeehle keâMeer nesT Mekeâles? pÙeebÛeer Deelee ceeleer nesCÙeeÛeer JesU Deeueer Deens lÙeebvee yeeU nesCÙeeÛeer MekeäÙelee Demesue keâeÙe? heCe DeeÙeg<Ùe DeeefCe YeefJe<Ùe osJeeÛÙee neleele Demeleele.
 ogheejÛeer JesU nesleer. ceer IejeÛÙee ojJeepeeheeMeer yemeuees neslees. FlekeäÙeele leerve DeveesUKeer JÙekeäleeRvee ceer heeefnues. ceer #eCeYejner ceePÙee megjef#elelesÛee efJeÛeej kesâuee veener DeeefCe meejeÛÙee osKeerue megjef#elelesÛee efJeÛeej kesâuee veener Je lÙeebÛÙee efoMesves OeeJe Iesleueer. ceer osKeerue Deveskeâ JesUe hejkeâerÙe neslees. ceuee DeMee ueeskeâebÛÙee og:KeeÛee DevegYeJe neslee. leeye[leesye ceer lÙeebÛÙee YeespeveeÛeer JÙeJemLee kesâueer. ceie lÙeeveer ceePÙee yeeÙekeâesÛeer ÛeewkeâMeer keâjle efJeÛeejues, ‘‘legPeer yeeÙekeâes meeje keâes"s Deens?’’
 ‘‘legPeer yeeÙekeâes keâes"s Deens?’’ ne ØeMve SskeâleeÛe ceePÙee ùoÙeeÛeer Oe[keâved Jee{ueer. hegvne megbojlee peerJeeuee OeeskeâeoeÙekeâ "jsue ¢eeÛeer ceuee Yeerleer Jeešt ueeieueer. les leerve Je ceer Skeâše cneleeje! ceer nUtJeej DeeJeepeele LejLejle cnCeeuees, ‘‘leer hene [sNÙeele Deens.’’ heCe lÙeeves pes meebefieleues les Ssketâve ceer Lekeäkeâ Peeuees. lees cnCeeuee, ‘‘heg{uÙee Jemeble$e+legle ceer legpekeâ[s Kee$eerves hejle ÙesF&ve lesJne legPÙee yeeÙekeâesuee cegueiee nesF&ue.’’ ns Meyo SskeâuÙeeJej ceuee leeye[leesyeÛe Jemeble$e+leg meg¤ PeeuÙeeÛee Yeeme Peeuee. ¢eeJesUer ve [ieceielee ceer efJeÕeeme "sJeuee; heCe meejeves efJeÕeeme "sJeuee veener. efleÛeer Ûetkeâ veener keâejCe efleÛeer JesU efveIetve iesueer nesleer. Deelee DeMekeäÙe MekeäÙe keâmes nesCeej cnCetve leer nmeueer. efleÛes nmeCes osJeeuee Keškeâues. lÙeeves ceuee efJeÛeejues, ‘‘meeje keâe nmeueer?’’ ueiveeveblej yeeU veener cnCetve peer nmeueerÛe veJnleer efleuee nmeleevee heentve ceer KetMe neslees; heCe osJe veener… osJe veejepe Peeuee. keâejCe osJeekeâefjlee efleÛes nmeCes DeefJeÕeemeeÛes Øeleerkeâ nesles.
 ceer ceceüsJe¤ve heg{s iejej veiejele iesuees. efleLes jepee DeyeeceuesKeeveÛeer vepej meejeJej he[ueer. hegvne meejeÛeer megbojlee! #eCeYej efJeÛeej kesâuee keâeÙe KesU ne! heg®<eeuee megboj Œeerheemetve peheeJes ueeielesÛe, heCe megboj Œeeruee megæe peheeJes ueeieles. hegvne lesÛe [eJehesÛe ceer KesUuees. meeje yeeÙekeâes vemetve yenerCe Deens Demes meebefieleues. jepeeves efleuee DeeheuÙee jepeJee[Ÿeele "sJeues. keâesCelÙeener Œeeruee DeeheuÙee veJeNÙeeÛeer Peeshe[er jepeeÛÙee jepeJee[Ÿeehes#ee DeejeceoeÙekeâ Jeešles. keâejCe Peeshe[erle efleÛee Deeoj neslees Je jepeJee[Ÿeele efleÛÙee MejerjeÛee Deeoj neslees. heCe meejeheg{s ogmeje GheeÙe veJnlee. efleÛeb Mejerj yeboer nesleb, Deelcee veener. osJeeves jepeeuee ÛesleeJeveer efoueer lesJne DeeceÛeer megškeâe Peeueer.
 ceer MebYejeJeer iee"ueer lesJne meeje yeeUble Peeueer Je ceuee cegueiee Peeuee. ceePeer Úeleer ieJee&ves Hegâieueer. ceePee Jeejmeoej pevceeuee Deeuee neslee. ceer lÙeeÛes veeJe ‘Fmenekeâ’ "sJeues. Fmenekeâ cnCepes nmeCes. heefnues meieUs meeje JeebPe Deens cnCetve efleÛÙeeJej nmeeÙeÛes, Deelee meejeyejesyej nmeeÙeuee ueeieues. heefnuÙeeboe ceePÙee Iejele KegMeerÛes JeeleeJejCe efvecee&Ce Peeues.
 heCe meejeÛes ceele=lJe neieej Je efleÛÙee mebyebOeele hegvne Dee[ Deeues. efleves FMceeSueuee Fmenekeâyejesyej KesUleevee heeefnues Je ceveele F&<exÛeer Deeie ueeieueer. F&<exÛeer Deeie efomele veener hejbleg Jeemletuee neveer ve nesT oslee kegâšgbyeeuee Yemce keâ¤ve šekeâles. peefceveerÛÙee legkeâ[Ÿeekeâefjlee Deveskeâoe kegâšgbyeeÛes legkeâ[s Peeues Deensle Je Deveskeâ MejerjebÛesner legkeâ[s Peeues Deensle. ceveg<Ùe vesnceer ns melÙe efJemejlees keâer mene les meele Hetâš peefceveerÛÙee legkeâ[ŸeeleÛe lees iee[uee peelees. FMceeSue mebheòeerÛee Yeeieeroej nesF&ue cnCetve meejeves lÙeeuee Je nieejuee Iejeyeensj keâe{CÙeeÛes "jJeues. ceer efleÛÙee FÛÚsØeceeCes kesâues. yeeuenó hegje keâjleevee yeeheeuee Deevebo neslees; heCe Œeernó hegje keâjleevee veener. keâejCe yeeuenó j[tve ceeieCeer keâjle Demelees, Œeernó j[Jetve ceeieCeer keâjlees.
 lÙeeveblej ceePÙee Deiveerhejer#esÛeer JesU Deeueer. osJeeves ceuee nekeâ ceejueer Je Fmenekeâuee nesceehe&Ce keâjCÙeeme meebefieleues. ceePÙee [esàÙeebmeceesj keâeUesKe hemejuee. Yej efoJemee DeekeâeMe DeceeJemÙesÛÙee je$eermeejKes Peeues Je ceuee leejs efomet ueeieues. heCe les leejs DeeMesÛes leejs veJnles. osJe keâer oeveJe ceeieleesÙe ns nesceehe&Ce? Skeâe yeepetuee DeekeâeMeeleuÙee leeNÙeeFlekeâer ueskeâjs osCÙeeÛes JeÛeve oslees; hejbleg ogmeNÙee yeepetuee pÙeeÛÙeeheemetve JebMe ÛeeueCeej lÙeeÛeeÛe yeUer ceeielees. ne keâmee osJe? ceePee osJeeJejÛee efJeÕeeme [ieceieuee. hejbleg efJeÛeej kesâuee Fmenekeâ ceePee veener. ceuee osJeeves cneleejheCeeÛes og:Ke nuekesâ keâjCÙeeme efouesueer Yesš Deens. meejeÛes JeÙe efveIetve iesues nesles Je ceer osKeerue MebYejerÛee Peeuees neslees. Deecner FmenekeâÛes DeeF&-yeeyee yeveCes DeMekeäÙe nesles. hejbleg osJeeves DeMekeäÙe les MekeäÙe kesâues nesles. cnCetve ceer ceve keâ"esj kesâues.
 henešs Fmenekeâuee Je oesve veeskeâjebvee IesTve [eWiejekeâ[s efveIeeuees. Fmenekeâves Deveskeâ ØeMve kesâues, ceer Gòejner efoues; hejbleg ceePÙee ceveeleues jnmÙe cee$e ceer ueheJetve "sJeues. ceveg<ÙeeÛes ceve efJeefÛe$e Deens. SKeeos ceve keâesCelesner jnmÙe ueheJet Mekeâles Je SKeeos ceve keâenerÛe ueheJet Mekeâle veener. ceer yeesuele neslees; heCe Gòej osle veJnlees. Meyoeble melÙe Øekeâš keâjCÙeeÛeer Je ueheJeCÙeeÛeer Mekeäleer Demeles, heCe pesJne ceuee ceePÙee yeeUeves keâeUpeeuee šesÛeCeeje ØeMve – ‘‘keâeske⤠kegâ"s Deens?’’ efJeÛeejues, lesJne ceer Kejb Gòej efoueb veener. ceuee melÙe ceenerle Demetvener ceer meebefieleues veener. ceer pejer Keesšb yeesueuees veener lejer Kejsner meebefieleues veener. Ûeebieueer JÙekeäleer pesJne Keesšs yeesueles lesJne les Keesšs lÙee JÙekeäleerÛÙee DeblejelcÙeeuee šesÛele jenles Je pesJne leer JÙekeäleer melÙe yeesueles lesJne les melÙe ogmeNÙeebvee šesÛele jenles.
 Jesoer GYeejueer. ueekeâ[s jÛeueer Je Fmenekeâuee yeebOetve JesoerJejÛÙee ueekeâ[eJej "sJeues. LejLejCeeNÙee neleele megje Oejuee. IeškeâeYej efJeÛeej kesâuee keâer ceePÙeeÛe keâeUpeele ne megje Kethemet keâeÙe? ceie [esUs yebo kesâues Je Deesj[uees, ‘‘ceePÙee hejcesÕeje, let ceuee cneleejheCeele yeehe yeveefJeCÙeeÛes heehe keâe kesâues?’’ lesJne hejcesÕejeÛes keâeUerpe efJeleUues Je cnCeeuee, ‘‘DeyeÇencee, DeeheuÙee cegueeJej nele ÛeeueJet vekeâesme.’’ ceer megškesâÛee Õeeme Iesleuee Je mJele:me cnCeeuees, ‘‘ns hejcesÕeje, hegvne keâesCeeJej DeMeer Deiveerhejer#esÛeer JesU ÙesT osT vekeâesme.’’
 keâUues keâer hejcesÕej peerJe Iesle veener, peerJe oslees. ceer DeefJeÕeemeeletve efJeÕeemeele ØeJesMe kesâuee. ceePee ØeJeeme megjef#elelesletve De®ef#eleleskeâ[Ûee neslee.
 yeNÙeeÛe JesUe ceer osJeeJej efJeÕeeme "sJeuee veener. "sJeCeej lejer keâmee? Deieoer cneleejheCeele yeehe yeveCÙeeÛes mJehve ceer heent lejer keâmee? nes hejcesÕejeÛÙee ke=âhesves yeehe Peeuees, ceevÙe Deens. heCe yeeheeÛÙee neletveÛe heg$eeÛee JeOe keâjCÙeeme hejcesÕej keâmee meebiet Mekeâlees? ceer ceeveJeeÛee osJeeJej DemeuesuÙee efJeÕeemeeÛes Øeleerkeâ veener, lej osJeeÛee ceeveJeeJej DemeuesuÙee efJeÕeemeeÛee Øeleerkeâ Deens. ue#eele "sJee, ceveg<Ùe DeefJeÕeemeer Demeuee lejer osJe ceveg<ÙeeJej efJeÕeeme "sJelees. ceer osJeeÛee ceveg<ÙeeJej DemeuesuÙee efJeÕeemeeÛee Øeleerkeâ Deens.