yeeÙeyeue DeYÙeeme peevesJeejer 2020


 (mlees$eebÛes DeOÙeelce – 51)
 – Heâe. ([e@.) je@yeš& yeer. ef[meespee
 
 Ùengoer Oece&«ebLeeuee ‘levekeâ’ ns veeJe nesles. lÙeele efveÙeceMeeŒe, mebos°s Je Flej meeefnlÙe Demes leerve ØecegKe Yeeie nesles. efveÙeceMeeœeeuee Oecee&le meJeexÛÛe mLeeve nesles. efveÙeceMeeœeeleerue Skeâner keâevee efkebâJee cee$ee keâesCeer yeouet veÙes Demee DeefueefKele ob[keâ neslee. mlees$emebefnlee hegmlekeâeleerue heefnuesÛe mlees$e efveÙeceMeeœeele jceCeeNÙeebÛes iegCeieeve ieeCeejs Deens. efMeJeeÙe Flej Deveskeâ mlees$eeble efveÙeceMeeœeeÛeer LeesjJeer ieeCÙeele Deeuesueer Deens. hejbleg mlees$e 119 ceOÙes efveÙeceMeeŒeeÛes ceenelcÙe Deieoer DeeieàÙeeJesieàÙee heæleerves mhe° keâjCÙeele Deeuesues Deens. yeeÙeyeueceOeerue ne meJee&le cees"e DeOÙeeÙe Demetve mlees$emebefnlee hegmlekeâeleerue les meJee&le cees"s mlees$e nesÙe. lÙeeuee SketâCe 176 JeÛeves Demetve lÙeehewkeâer 171 JeÛeveebceOÙes efveÙeceMeeŒeeMeer mebyebefOele Demeuesues efJeefJeOe Meyo JeehejCÙeele Deeuesues Deensle cnCetve ¢ee mlees$eeuee ‘efveÙeceMeeœeeÛeer efJevebleerceeuee’ Demes cnšues peeles.
 mlees$e 119 Ûeer jÛevee Skeâe efJeefMe° heæleerves keâjCÙeele Deeuesueer Deens. efnyeÇt Yee<esle SketâCe 22 cetUe#ejs Deensle. ØelÙeskeâ cegUe#ejeves 8 JeÛeveebÛes Skeâ keâ[Jes meg¤ nesles. DeMee Øekeâejs 22 keâ[Jeer efceUtve SketâCe 176 JeÛeves nesleele. peCet keâener efveÙeceMeeŒe nsÛe peerJeveeleues meJe& keâener ‘S št Pes[’ Deens Demes metefÛele keâjCÙeeÛee mlees$ekeâejeves ØeÙelve kesâuesuee Deens. efMeJeeÙe DeMee Øekeâejs jÛevee kesâuÙeecegUs mlees$eebÛes hee"eblej keâjCes Jee leer ue#eele "sJeCes meeshes yeveles ne FœeeSueer ueeskeâebÛee DevegYeJe neslee. lÙeecegUs Flej keâener mlees$eebÛeer jÛevee leMee Øekeâejs keâjCÙeele Deeuesueer Deens. (Goe. 111,112).
 1) heefnues keâ[Jes (DeeuesHeâ 119:1-8)
 DeeuesHeâ ns efnyeÇt Yee<esleerue heefnues De#ej Deens. ¢ee heefnuÙee keâ[JÙeeleerue meJe& Dee" JeÛeves DeeuesHeâ ¢ee De#ejeves meg¤ nesleele. ¢ee keâ[JÙeele leerve meJe&veeces JeehejCÙeele Deeuesueer Deensle : les, let DeeefCe ceer, ‘les’ cnCepes pes hejcesÕejeÛÙee efveÙeceMeeœeeØeceeCes Jeeieleele les. ‘let’ cnCepes hejcesÕej DeeefCe ‘ceer’ cnCepes mlees$ekeâej. ¢ee keâ[JÙeele efveÙeceMeeœeeMeer mebyebefOele efveyeËOe, ceeie&, efJeOeer, efveÙece, Dee%ee, efveCe&Ùe Demes Meyo JeehejCÙeele Deeuesues Deensle. veerefleceeveebkeâ[s heentve Je hejcesÕejeÛÙee efveÙeceMeeœeeÛes Yeeve "sJetve mlees$ekeâej Deelee osJeeÛes efveCe&Ùe efMeketâve IesCÙeeme Je les heeUCÙeeme leÙeej neslees.
 2) ogmejs keâ[Jes (yesLe 119:9-16)
 ‘yesLe’ ns efnyeÇt Yee<esleerue ogmejs cetUe#ej ¢ee ogmeNÙee keâ[JÙeeleerue meJe& Dee" JeÛeves ‘yesLe’ ¢ee De#ejeves meg¤ nesleele. hejcesÕejeÛÙee MeyoeÛes heeueve keâjCÙeeÛes cenòJe heefnuÙee heefjÛÚsoele mhe° keâjCÙeele Deeuesues Deens lej ogmeNÙee heefjÛÚsoele lemes keâjCÙeeÛeer FÛÚe, lÙeemee"er hejcesÕejeJej DeJeuebyetve jenCÙeeÛeer leÙeejer DeeefCe hejcesÕejeÛÙee JeÛeveeuee hetCe&heCes Jeentve IesCes DeMee ØekeâejÛee Jele&ve›eâce hejcesÕejeÛÙee JeÛeveecegUs Megæ "¤ Mekeâlees.
 3) eflemejs keâ[Jes (efiecesue 119:17-24)
 ‘efiecesue’ ns efnyeÇt Yee<esleerue eflemejs cetUe#ej Deens. ¢ee keâ[JÙeeleerue meJe& Dee" JeÛeves efiecesue ¢ee De#ejeves meg¤ nesleele. hejcesÕejeÛÙee JeÛeveevegmeej peerJeve peieleevee ceeiee&le JesieJesieUs De[LeUs Ùesleele. lÙeele DeeUme, peeieeflekeâ iees°eRÛes Deekeâ<e&Ce DeeefCe ogpe&ve (ieefJe&‰, efvebokeâ, DeefOeheleer) FlÙeeoeRcegUs YekeäleeÛee peerJe keâemeeJeerme neslees, hejbleg hejcesÕejeÛÙee JeÛeveeÛes heeueve kesâuÙeecegUs lÙeeuee Deevebo neslees keâejCe ner JeÛeves lÙeeÛee meuueeieej Deensle.
 4) ÛeewLes keâ[Jes (oeuesLe, 119:25-32)
 ‘oeuesLe’ ns efnyeÇt Yee<esleerue ÛeewLes De#ej Deens. ¢ee keâ[JÙeeleerue meJe& JeÛeves ‘oeuesLe’ ¢ee De#ejeves meg¤ nesleele. yee¢e De[LeàÙeeveblej Deelee Yekeäleeuee DeeheuÙee Deble:keâjCeeleerue Deebleefjkeâ De[LeàÙeebÛeer peeCeerJe nesles. ceeleerheemetve efvecee&Ce keâjCÙeele DeeuesuÙee DeeoeceeÛÙee keâeUeheemetve ceveg<Ùe hejcesÕejeefJe¤æ yeb[ hegkeâejle Deeuesuee Deens. Meejerefjkeâ, peeieeflekeâ Je Yeeweflekeâ iees°eRÛes Øeleerkeâ cnCetve ‘ceePee peerJe OegUerme efceUeuee Deens’ Demes Yekeäle cnCelees. DeeheuÙeeuee hejcesÕejeÛÙee ke=âhesle Jee{CÙeemee"er ØeeslmeenveeÛeer iejpe Deens lÙeemee"er lees hejcesÕejekeâ[s leerve iees°eRmee"er efJevebleer keâjlees: DemelÙeeÛÙee ceeiee&heemetve otj jenCes, DeeheuÙee JeÛeveevegmeej DeeOeej osCes DeeefCe DeeheuÙeeuee Heâefpele nesT ve osCes. hejcesÕejeJejerue efJeÕeemeecegUs lÙeeuee Deebleefjkeâ mJeeleb$ÙeeÛee DevegYeJe Ùeslees lÙeecegUs lees hejcesÕejeÛÙee Dee%eebÛÙee ceeiee&ves OeeJele megšlees.
 5) heeÛeJes keâ[Jes (ns 119:33-40)
 ‘ns’ ns efnyeÇt Yee<esleerue heeÛeJes De#ej Deens. ¢ee keâ[JÙeeleerue meJe& JeÛeves ‘ns’ ¢ee De#ejeves meg¤ nesleele. hejcesÕejeÛÙee Dee%eebÛÙee ceeiee&ves OeeJeCÙeemee"er pes Deebleefjkeâ mJeeleb$Ùe Yekeäleeuee ueeYeuesues Deens les efškeâJetve "sJeCÙeemee"er lÙeeuee hejcesÕejeÛÙee ceeie&oMe&veeÛeer iejpe Yeemeles. ¢ee keâ[JÙeele oesve ØekeâejÛes ceeie&oMe&ve Deens. mekeâejelcekeâ Je yeÛeeJeelcekeâ. mekeâejelcekeâ ceeie&oMe&ve hejcesÕejeves DeeheuÙee [esàÙeebvee, ceveeuee Je ùoÙeeuee mheMe& keâ¤ve lÙeeuee ÙeesiÙe ceeiee&ves ÛeeueCÙeeÛeer ke=âhee ÅeeJeer DeMeer efJevebleer lees keâjlees lej yeÛeeJeelcekeâ ceeie&oMe&veeceOÙes Deefve°, JeeF&š iees°er heenCÙeeheemetve, DeeOÙeeeflcekeâ°Ÿee Yeü° keâjCeeNÙee iees°eRheemetve DeeheuÙee veereflecetuÙeebÛeer le[pees[ keâjCÙeeheemetve hejcesÕejeves Deeheuee yeÛeeJe keâjeJee DeMeer ØeeLe&vee Yeòeâ keâjlees.
 6) meneJes keâ[Jes (JeeJe, 119:41-48)
 ‘JeeJe’ ns efnyeÇt Yee<esleerue meneJes De#ej Demetve Ùee keâ[JÙeeleerue meJe& JeÛeves ‘JeeJe’ ¢ee De#ejeheemetve meg¤ nesleele. Yekeäleeuee hejcesÕejeÛes JeelmeuÙe Je leejCe nJes Deens. lÙeecegUs lees DeeheuÙee efvebokeâebvee OewÙee&ves DeeefCe ngMeejerves leeW[ osT Mekesâue. hejcesÕej DeeheuÙeeuee leMeer heefjhetCe& cegkeäleer osF&ue. DeMeer Kee$eer lÙeeuee Jeešt ueeieles DeeefCe lÙeeÛes ceve DeelceefJeÕeemeeves Ye¤ve peeles. lÙeemee"er Skeâerkeâ[s Dee%eeOeejkeâheCee DeeefCe ogmejerkeâ[s ØeYet"eÙeer ueeYeCeeje Deevebo ¢ee oesve iees°er ¢ee mebhetCe& mlees$eele JeejbJeej JeeÛeeÙeuee efceUleele.
 7) meeleJes keâ[Jes (peeefÙeve 119:49-56)
 ‘peeefÙeve’ efkebâJee ‘PeeF&ve’ ns efnyeÇt Yee<esleerue meeleJes De#ej Demetve ¢ee keâ[JÙeeleerue meJe& JeÛeves lÙeeÛe De#ejeheemetve meg¤ nesleele. Yekeäle ieefJe&‰ ueeskeâebkeâ[tve ceeveneveer DevegYeJelees. leer menve keâjCÙeemee"er lees leerve iees°er keâjlees : hejcesÕejeves DevegJeeo 1-12 ceOÙes efouesuÙee keâjejeÛÙee JeÛeveebÛeer Dee"JeCe keâjeJeer DeMeer efJevebleer keâjlees, YetlekeâeUele hejcesÕejeves DeeheuÙee ueeskeâebvee keâmes meeneÙÙe kesâues lÙeeÛeer Dee"JeCe keâjlees DeeefCe lees osJeeÛÙee keâjeje"eÙeer DeeßeÙe Ieslees.
 8) Dee"Jes keâ[Jes (KesLe, 119:57-64)
 ‘KesLe’ ns efnyeÇt Yee<esleerue Dee"Jes De#ej Demetve ¢ee keâ[JÙeeleerue meJe& JeÛeves ‘nsLe’ ¢ee De#ejeves meg¤ nesleele. Yekeäle kesâJeU hejcesÕejeÛÙee keâjeje"eÙeer Deemeje Iesle veener; lej lÙeele Deevebo ceevelees. hejcesÕejeuee Deeheuee Jeeše ceevelees. FœeeSueer ueeskeâebÛÙee yeeje JebMeebvee JeÛeveoòe Yetceerleerue peceerve Jeeštve osCÙeele Deeueer lesJne uesJÙeebvee efJeMes<e Jeeše osCÙeele Deeuee veener. mee#eeled hejcesÕejÛe lÙeebÛee Jeeše Deens Demes ceeveCÙeele Deeues. FLes YekeäleosKeerue hejcesÕejeuee Deeheuee Jeeše ceevelees. DeeheCe lÙeemee"er hee$e veenerle ÙeeÛeer lÙeeuee peeCeerJe Deens. lÙeecegUs lees cnCelees, ‘DeeheuÙee JeÛeveevegmeej ceePÙeeJej oÙee keâj. lÙeemee"er lees Deelcehejer#eCe keâjlees, heehe mees[tve osCÙeeÛee efveOee&j keâjlees, og:Keeletve leeJetve megueeKetve efveIelees, hejcesÕejeÛes DeeYeej ceevelees, osJeefYe¤ ceeCemeeÛÙee menJeemeele jenlees DeeefCe hejcesÕejeÛÙee Øesceeves Ye¤ve peelees.
 9) veJeJes keâ[Jes ("sLe, 119:65-72)
 ‘"sLe’ ns efnyeÇt Yee<esleerue veJeJes De#ej Demetve ¢ee keâ[JÙeeleerue meJe& JeÛeves ‘"sLe’ ¢ee De#ejeves meg¤ nesleele. DeeOeerÛÙee keâ[JÙeeleerue F&Õejer Deevebo ¢ee keâ[JÙeelener JesieàÙee ¤heeves efometve Ùeslees. hejcesÕej ceeCemeeÛÙee peerJeveeleerue mebkeâšebÛee Jeehej keâ¤ve lÙeeuee DeeheuÙeepeJeU Dees{tve Ieslees. DeeheCe hetJeea hejcesÕejeheemetve otj iesuees neslees; hejbleg mebkeâškeâeUele lÙeeÛÙeepeJeU Deeuees Demes Yekeäleeuee Jeešles. ¢ee mebkeâšeÛÙee keâeUele hejcesÕej lÙeeuee DeeheuÙeepeJeU "sJetve Ieslees lÙeecegUs DeeheCe mJele:efJe<eÙeer keâerJe ke⤠veÙes efkebâJee Øeeflekeâej keâ¤ve Deeheueer Meebleer {Ut osT veÙes Demee lees efJeÛeej keâjlees. Ùee keâeUele hejcesÕej lÙeeuee Deeheues ceeie& efMekeâefJelees. ns efMe#eCe Flekesâ mece=æ Deens keâer peieekeâ[tve lÙeeuee keâOeerÛe efceUeues vemeles.
 10) oneJes keâ[Jes (Ùeeso 119:73-80)
 ‘Ùeeso’ ns efnyeÇt Yee<esleerue oneJes De#ej Demetve ¢ee keâ[JÙeeleerue meJe& JeÛeves ‘Ùeeso’ ¢ee De#ejeheemetve meg¤ nesleele. hejcesÕejeves DeeheuÙeeuee efvecee&Ce kesâuesues Demetve, Jele&ceevekeâeUeleerue mebkeâšemen hejcesÕejeÛes efveÙece ùoÙeeMeer keâJešeUues lejÛe DeeheCe hetCe& Deeeflcekeâ meceeOeeve DevegYeJet Mekeâlees Demes Yekeäleeuee Jeešles. DeeheuÙeeuee lÙeeÛes efveÙece mecepeeJesle Je lÙeeØeceeCes Jeeielee ÙeeJes, les Flejebvee efMekeâefJelee ÙeeJesle cnCetve lees hejcesÕejeheeMeer ØeeLe&vee keâjlees, keâejCe hejcesÕejeÛes efveÙece heeUCÙeemee"erÛe Deeheueer efveefce&leer keâjCÙeele Deeuesueer Deens, FlejebÛÙee menJeemeele jenCÙeemee"er lÙeeves DeeheuÙeeuee efvecee&Ce kesâuesues Deens, ogpe&vemegæe DeeheuÙeeuee Ie[efJeCÙeemee"er neleYeej ueeJelees lÙeecegUs mebkeâškeâeUer DeeheCe hejcesÕejeJej efJemebyetve jeneJes Demee efveOee&j Yekeäle DeeheuÙee ceveeMeer keâjlees.
 11) DekeâjeJes keâ[Jes (keâeHeâ, 119:81-88)
 ‘keâeHeâ’ ns efnyeÇt Yee<esleerue DekeâjeJes De#ej Demetve ¢ee keâ[JÙeeceOÙes meieUer JeÛeves ‘keâeHeâ’ ¢ee De#ejeves meg¤ nesleele. Deelee Yekeäle efvejeMe yevelees. ÚU Leebyele veener, ØeeLe&vee Je ØeÙelve keâ¤ve meJe& JÙeLe& Demes lÙeeuee Jeešt ueeieles hejbleg lees hejcesÕejeuee efÛekeâštve jenlees. ns efkeâleer keâeU meg¤ jenCeej Demee ØeMve lÙeeuee he[lees. Oegjele "sJeuesuÙee yegOeuÙeemeejKee cnCepes OegcemelÙee DeeieerÛee Ûeebieuee efkebâJee JeeF&š Demee keâesCeleener heefjCeece pÙeeÛÙeeJej nesle veener DeMee yegOeuÙeemeejKee lees Peeuesuee Deens. Deefveef§elelee lÙeeuee DeOeerj keâjles. lees yeeuekeâemeejKeer ØeeLe&vee keâjlees, ‘ceuee meeneÙÙe keâj’ MesJešer hejcesÕejeves DeeheuÙee JeelmeuÙeeves lÙeeuee veJepeerJeve ÅeeJes DeMeer efJeveJeCeer keâjlees.
 12) yeejeJes keâ[Jes (ueeceso, 119:89-96)
 ‘ueeceso’ ns efnyeÇt Yee<esleerue yeejeJes De#ej Deens. ¢ee keâ[JÙeeleerue meJe& JeÛeves ‘ueeceso’ ¢ee De#ejeves meg¤ nesleele. efvejeMesÛÙee ielexletve yeensj Ùesle Yekeäle Deelee hejcesÕejeÛÙee JeÛeveeÛee veJÙeeves DeemJeeo IesT ueeielees. lÙeeÛÙee JeÛeveele Yeòeâeuee Deevebo Peeuee vemelee; lej mebkeâšele lÙeeÛee Deble keâOeerÛe Peeuee Demelee, Demes lÙeeuee Jeešles. ¢ee keâeUeleÛe lÙeeuee mecepeues keâer hejcesÕejeÛeer efveefce&leer DehetCe& Demetve hejcesÕejeÛÙee Dee%eebveer efleuee heefjhetCe&lee ueeYet Mekeâles keâejCe hejcesÕejeÛes JeÛeve MeeÕele, efmLej, ve yeoueCeejs Deens. les efJeÕemeveerÙe Deens lÙeecegUs Yekeäle kesâJeU lÙeeÛÙeeJej YeeJe "sJeerle veener lej Deieoer ceveeheemetve lÙeeÛee hegjshetj DeemJeeo IesT ueeielees. mebkeâšele lees lÙeeuee Oe¤ve jenlees lÙeemee"er lees peieeves osT kesâuesues #eCeYebiegj megKe yeepetuee meejlees DeeefCe Deeheues DeeOÙeeeflcekeâ peerJeve peiele jenlees.
 13) lesjeJes keâ[Jes (cesce 119:97-104)
 ‘cesce’ ns efnyeÇt Yee<esleerue lesjeJes De#ej Demetve ¢ee keâ[JÙeeleerue meJe& JeÛeves ‘cesce’ ¢ee De#ejeheemetve meg¤ nesleele. Yekeäleeuee hejcesÕejeÛÙee JeÛeveeÛes meeceLÙe& Je meeQoÙe& ¢eeÛee DevegYeJe ÙesT ueeielees. efpelekeâe lees lÙee JeÛeveeJej Øesce ke⤠ueeielees lesJe{er lÙeeuee lÙeeceOÙes DeefOekeâeefOekeâ iees[er Jeešt ueeieles. lÙeecegUs hejcesÕejeÛÙee JeÛeveebJej Denesje$e ceveve keâjCes lÙeeuee pe¤jerÛes Jeešt ueeieles. lÙeeÛÙee peerJeveeleerue njSkeâ iees°erJej lÙeeÛee ØeYeeJe efomet ueeielees. lÙeeuee DeefOekeâeefOekeâ megjef#ele, Meeble, Deeveboer, Je heefJe$e Jeešt ueeieles. mJele:Meer, FlejebMeer, ØeMveebMeer Je Me$ebtMeer keâmes JeeieeÙeÛes lÙeeÛes %eeve lÙeeuee ueeYeles. lees meJe& efMe#ekeâebhes#ee mecebpeme yevelees. hejcesÕejeÛeer JeÛeves lÙeeÛÙee efpeYesuee ceOegj, lÙeeÛÙee leeW[euee ceOeehes#eener iees[ Jeešt ueeieleele.
 14) ÛeewoeJes keâ[Jes (vetve, 119:105-112)
 ‘vetve’ ns efnyeÇt Yee<esleerue ÛeewoeJes De#ej Demetve ¢ee keâ[JÙeeleerue meJe& JeÛeves ‘vetve’ ¢ee De#ejeves meg¤ nesleele. hejcesÕejeÛÙee JeÛeveebveer meppe Peeuesuee Yekeäle Deelee hegvne DeeheuÙee Me$etbvee meeceesje peeCÙeeme leÙeej neslees. hejcesÕejeÛes JeÛeve lÙeeÛÙee heeJeueebkeâefjlee efoJÙeemeejKes DeeefCe lÙeeÛÙee ceeiee&Jejerue ØekeâeMeemeejKes yeveues Deens. heeJeuee keâefjlee ‘efoJee’ cnCepes leelkeâeU IÙeeJeÙeeÛÙee efveCe&Ùeemee"er ceeie&oMe&ve DeeefCe ceeiee&Jejerue ØekeâeMe cnCepes otjieeceer Ùeespevee DeeKeleevee efceUCeejs ceeie&oMe&ve. Demes hejcesÕejeÛÙee JeÛeveeÛes meeceLÙe& lÙeeuee keâUuÙeecegUs lees lÙeeÛes JeÛeve heeUCÙeeÛeer Øeefle%ee keâjlees. mebkeâšelener lÙeeÛÙeeMeer Skeâefve‰ jenCÙeeÛes "jefJelees. keâejCe hejcesÕejeÛes JeÛeve efkeâleer mece=æ Deens les lÙeeuee hešues Deens.
 15) hebOejeJes keâ[Jes (meecesKe, 119:113-120)
 ‘meecesKe’ ns efnyeÇt Yee<esleerue hebOejeJes De#ej Demetve ¢ee keâ[JÙeeleerue meJe& JeÛeves ¢ee De#ejeheemetve meg¤ nesleele. ceeveJeer peerJeve peiele Demeleevee Yekeäleeuee ogšhheer ceeCemes Yesšleele. lÙeebÛee lÙeeuee jeie Ùeslees. Kejs heenlee, mlees$e 119 ceOÙes Øesce Je És<e ns Meyo JeejbJeej JeeÛeeÙeuee efceUleele. hejbleg JeÛeve 113 ceOÙes ns oesvner Meyo Skeâ$e Deeuesues Deensle. Yekeäleeuee ogšhheer ceeCemeeheemetve otj jeneÙeÛes Deens lÙeemee"er lees mene ceeie& megÛeefJelees : hejcesÕejeÛÙee JeÛeveebJej Øesce keâjCes, ogšhheer ceeCemeeheemetve meeJeOe jenCes, hejcesÕeje"eÙeer DeeßeÙe IesCes, lees DeeheuÙeeuee keâOeerÛe šeketâve osCeej veener DeMeer Kee$eer yeeUieCes, ogpe&veebÛee menJeeme šeUCes DeeefCe hejcesÕejeÛÙee ke=âhesmee"er ØeeLe&vee keâjCes, DeMee ceeieeËÛee efJeÛeej keâ¤ve lees hejcesÕejeÛes YeÙe Oe¤ve peerJeve peielees.
 16) meesUeJes keâ[Jes (Ssve, 119:121-128)
 ‘Ssve’ efkebâJee ‘DeeF&ve’ ns efnyeÇt Yee<esleerue meesUeJes De#ej Demetve ¢ee keâ[JÙeeleerue meJe& JeÛeves ¢ee De#ejeves meg¤ nesleele. Deelee Yekeäle keâenermee DeOeerj PeeueeÙe. DeeheuÙee Me$etbheemetve DeeheuÙeeuee cegkeäle keâjCÙeeme hejcesÕej efJeuebye keâe ueeJelees Demee ØeMve lÙeeuee he[uesuee Deens. lees leerve JesUe mJele:me hejcesÕejeÛee mesJekeâ cnCeJelees (JeÛeves 122, 124, 125). hejcesÕejekeâ[tve lees leerve iees°eRÛeer Dehes#ee keâjlees. peguecÙeebÛÙee neletve hejcesÕejeves Deeheuee yeÛeeJe keâjeJee, lÙeebÛÙee ›etâjlesheemetve Deeheues j#eCe keâjeJes DeeefCe hejcesÕejeÛÙee JeÛeveeMeer DeeheuÙeeuee Skeâefve‰ "sJeeJes. lÙeemee"erÛe lees hejcesÕejeÛeer Dee%ee meesvÙeehes#ee, yeeJevekeâMeer meesvÙeehes#ee efØeÙe ceevelees.
 17) melejeJes keâ[Jes (hes 119:129-136)
 ‘hes’ ns efnyeÇt Yee<esleerue melejeJes De#ej Demetve ¢ee keâ[JÙeeleerue meJe& JeÛeves ¢ee De#ejeves meg¤ nesleele. pes hejcesÕejeÛÙee JeÛeveeme mJele:uee Jeentve Iesleele Je lÙeeÛes heeueve keâjleele lÙeebÛÙeemee"er hejcesÕejeÛes efveyeËOe Dee§eÙe&keâejkeâ Deensle Demes Yekeäleeuee ceveesceve hešuesues Deens. lÙee JeÛeveebÉejs ceveg<Ùe hejcesÕejeÛes ÛeebiegueheCe, lÙeeÛeer Goejlee, efJeÕemeveerÙelee, oÙee DeeefCe JeelmeuÙehetCe& Øesce DevegYeJelees. SKeeÅee he#Ùeeves DeVeemee"er Deeheues leeW[ GIe[eJes lemee Yekeäle hejcesÕejeÛes JeÛeve mesJeve keâjCÙeemee"er Deeheues leeW[ GIe[lees. keâejCe lÙeeuee ØeYegMeyoeÛeer Yetkeâ ueeieueer Deens. DeeheuÙee neletve keâOeerner heehe Ie[t Mekeâles ¢eeÛeer peeCeerJe lÙeeuee Deens lÙeecegUs osJeeves lÙeeÛee cegKeØekeâeMe DeeheuÙeeJej efvelÙe hee[eJee Demes lees osJeeuee efJeveefJelees. cee$e peie og°eF&ves Yejuesues Deens. ueeskeâ osJeeÛes efveÙeceMeeŒe heeUerle veenerle ns heentve Yekeäle keâceeueerÛee og:Keer nesTve Deßet {eUlees.
 18) De"jeJes keâ[Jes (lmeeos 119:137-144)
 ‘lmeeos’ ns efnyeÇt Yee<esleerue De"jeJes De#ej Deens. ¢ee keâ[JÙeele meJe& JeÛeves ‘lmeeos’ ¢ee De#ejeves meg¤ nesleele. hejcesÕej vÙeeÙeer Demetve lÙeeÛes efveCe&Ùe mejU DemeuÙeecegUs YeòeâeÛÙee DeeJesMeeves lÙeeuee «eemetve šekeâues Deens. hejcesÕejeÛÙee efveÙeceMeeœeeefJe<eÙeerÛee DeeJesMe ne ¢ee keâ[JÙeeÛee cegKÙe efJe<eÙe Deens. peieeÛÙee lee"jheCeecegUs Yekeäle DemJemLe neslees; hejbleg ceer yesÛewveer osJeefJe<eÙeerÛÙee DeeJesMeeceOetve GoÙeeme Ùesles. hejcesÕejeÛeer JeÛeves Megæ ÛeeboermeejKeer Deensle. keâesCeer efkeâleerner Deeheuee Gheneme kesâuee lejer DeeheCe hejcesÕejeÛÙee JeÛeveeMeer efÛekeâštve jent Demee efveOee&j Yekeäleves kesâuesuee Deens. keâejCe hejcesÕejeÛÙee Dee%eebceOeerue Deeveboeheg{s ¢ee peieeleerue og:KeeÛes lÙeeuee keâenerÛe Jeešle veener.
 19) SkeâesefCemeeJes keâ[Jes (keâesHeâ, 119:145-152)
 keâesHeâ ns efnyeÇt Yee<esleerue SkeâesefCemeeJes De#ej Deens. ¢ee keâ[JÙeeleerue meJe& JeÛeves keâesHeâ ¢ee De#ejeves meg¤ nesleele. Me$etbkeâ[tve Deeheuee ÚU meg¤ Demeleevee DeeheCe efvejblej ØeeLe&vee keâjerle keâmes peerJeve peieeJes lÙeeefJe<eÙeerÛeer mee#e Yekeäle FLes osle Deens :-
  1) lees Deieoer ceveeheemetve hejcesÕejeÛee OeeJee keâjlees. lÙeeceeies lÙeeÛee nslet mhe° Deens. heeheer ØeJe=òeerheemetvej lÙeeuee ceveeheemetve otj jeneÙeÛes Deens.
 2) lees DeKebef[leheCes ØeeLe&vee keâjlees. efoJeme Gpee[CÙeehetJeea lees hejcesÕejekeâ[s DeejesUer ceejlees. je$eerÛÙee ØelÙeskeâ ØenjehetJeea lÙeeÛes [esUs GIe[s Demeleele.
 3) lees JeemleJeeuee Oe¤ve ØeeLe&vee keâjlees. Skeâerkeâ[s keâjejyeæ hejcesÕej lej ogmejerkeâ[s lÙeeÛe keâjejeÛee Yebie keâjCeejs og<keâceea ceeCemes Deensle. ns JeemleJe ue#eele IesTve hejcesÕejeves DeeheuÙeeuee veJepeerJeve ÅeeJes Demes lees efJeveefJelees.
 4) lees DeelceefJeÕeemeeves ØeeLe&vee keâjlees. hejcesÕej DeeheuÙee peJeU Deens DeeefCe lÙeeÛeer JeÛeves melÙe, MeeÕele Je ve yeoueCeejer Deensle ¢ee efJeÛeejeves lÙeeuee yejs Jeešles.
 20) efJemeeJes keâ[Jes (jsMe 119:153-160)
 ‘jsMe’ ns efnyeÇt JeCe&ceeuesleerue efJemeeJes De#ej Deens. ¢ee keâ[JÙeeleerue meJe& JeÛeves ‘jsMe’ ¢ee De#ejeves meg¤ nesleele. ¢ee keâ[JÙeele Yekeäle veJepeerJeveemee"er ØeeLe&vee keâjerle Deens. veJepeerJeve ne Meyo lÙeeves leerve JesUe Jeehejuee Deens. hejcesÕejeÛÙee JeÛeveeØeceeCes lÙeeuee og:KeeÛÙee Øemebieele veJepeerJeve efceUeJes DeMeer lÙeeÛeer FÛÚe Deens. hejcesÕejeves DeeheuÙee efveCe&Ùeebme Devegme¤ve DeeheuÙee Me$etbheemetve DeeheuÙeeuee cegkeäle keâjeJes Je veJepeerJeve ÅeeJes DeMeer keâ®Cee lees Yeekeâlees. MesJešer, hejcesÕejeJejerue Øesceeheesšer efJeÕeeme IeelekeäÙeebheemetve Deeheues j#eCe JneJes Je hejcesÕejeves DeeheuÙee JeelmeuÙeeves DeeheuÙeeuee veJepeerJeve ÅeeJes DeMeer lÙeeÛeer ceveeskeâecevee Deens.
 21) SkeâefJemeeJes keâ[Jes (Meerve 119:161-168)
 ‘Meerve’ ns efnyeÇt JeCe&ceeuesleerue SkeâefJemeeJes De#ej Deens. ¢ee keâ[JÙeeleerue meJe& JeÛeves ‘Meerve’ ¢ee De#ejeves meg¤ nesleele. ns keâ[Jes Flej keâ[JÙeebntve JesieUs Deens. lÙeele keâesCeleerner ØeeLe&veeJepee efJevebleer veener lej lÙeele YekeäleeÛÙee peerJeveeleerue efJeefJeOe hewuet veceto keâjCÙeele Deeuesues Deensle. og:Keelener lÙeeves Deeheueer Skeâelcelee Je Skeâe«elee {Ut efoueer veener. keâejCe lÙeeÛes ùoÙe hejcesÕejeÛÙee JeÛeveeÛes YeÙe Oejerle nesles. Ùegæele cees"er uetš efceUeuÙeeveblej pemee mewefvekeâebvee Deevebo efceUs lemee Deevebo DeeheuÙeeuee osJeeÛÙee JeÛeveebefJe<eÙeer efceUlees Demes Yekeäle cnCelees. lÙeeÛeer peerJeveMewueer hejcesÕejeÛÙee mleJeveeMeer efveieef[le Deens. hejcesÕejeJejerue YejJemee lÙeeuee mebkeâškeâeUer Oeerj oslees.
 22) yeeefJemeeJes keâ[Jes (leeJe, 119:169-176)
 ‘leeJe’ ns efnyeÇt JeCe&ceeuesleerue yeeefJemeeJes Je MesJešÛes De#ej Deens. ¢ee keâ[JÙeeleerue meJe& JeÛeves ‘leeJe’ ¢ee De#ejeheemetve meg¤ nesleele. pemes DeeheCe ¢ee ØeoerIe& mlees$eeÛÙee DebleeheÙeËle ÙesTve heesnesÛelees lemes DeeheuÙeeuee Jeešt ueeieles keâer ne Yekeäle efkeâleer YeeiÙeJeeve Deens, lÙeeuee hejcesÕejeÛes efveÙeceMeeŒe Je lÙeeÛeer JeÛeves mecepeuesueer Deensle lÙeecegUs lees Kethe megKeer Demesue. hejbleg ØelÙe#eele cee$e lees SKeeÅee njJeuesuÙee ceW{jemeejKee DemeeneÙÙe yevetve DeeOÙeeeflcekeâ meeneÙÙeekeâefjlee hejcesÕejekeâ[s DeejesUer ceejle Deens. DeeheCe Depetvener DeOÙeelceele Jee{eÙeuee nJes Demes lees veceüheCes keâyetue keâjlees. Skeâerkeâ[s Me$et lej ogmejerkeâ[s heeheØeJe=òeer DeMee keâeW[erle meehe[uesuee ne Yekeäle osJeekeâ[s ke=âhesÛeer ÙeeÛevee keâjlees lesJne lÙeeÛÙee ceveele Goeòe efJeÛeej Ùesleele. lÙeebvee ÙeesiÙe efoMee osCÙeemee"er DeeheuÙeeuee ÙeesiÙe ceW{heeU nJee Deens Demes lÙeeuee Jeešles. hejcesÕejeÛÙee efveÙeceMeeœeeefJe<eÙeer DeeheuÙeeuee DeefOekeâ ØekeâšerkeâjCe Peeues lej DeeheuÙee efce$eheefjJeejele DeeheCe lÙeeÛeer mee#e osT Demee veJeme lees keâjlees.