‘Gceso’ – peieCÙeeÛeer veJeer Gceso!peevesJeejer 2020


 – Heâe. ye@hšermš ueesheerme
 
 ‘Gceso’ ner JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee DeefOehelÙeeKeeueer Demeuesueer Skeâ Oece&oeÙe mebmLee Deens. Meejerefjkeâ Je ceeveefmekeâ °Ÿee efJekeâueebie JÙekeäleeRÛes me#eceerkeâjCe Je meyeueerkeâjCe keâjCÙeemee"er ner mebmLee meelelÙeeves ØeÙelve keâjerle Demeles. efvece&U-YegF&ieeJe HeâešŸeevepeerkeâ GYÙee DemeuesuÙee ¢ee mebmLesle ef¡emleer Je DevÙe OeceeaÙe DeMeer 33 cegues Je Øeew{ JÙekeäleer mekeâeUer 9.00 les 5.00 ¢ee JesUsle Deeheuee efove›eâce IeeueJele Demeleele. lÙeebÛÙee"eÙeer Meejerefjkeâ Je ceeveefmekeâ DehebielJe pejer Demeues lejer keâenerlejer ‘efvejeUb’ keâjCÙeeÛeer efoJÙe °er lÙeebÛÙee"eÙeer Demeles. cnCetveÛe DeMee JÙekeäleeRvee DeeheCe ‘efoJÙeebie’ cnCetve mebyeesOelees.
 DeMeer Dehebie cegues pÙee Iejele pevceleele; lÙeebÛes mebieesheve keâjCes Je pe[CeIe[Ce keâjCes ns efkeâleer keäuesMeoeÙekeâ Je efpeefkeâjerÛes Demeles ¢eeÛeer DeeheCe keâuhevee osKeerue ke⤠Mekeâle veener. Deeheuee jespeÛee efove›eâce meebYeeUtve mekeâeUer G"uÙeeheemetve mebOÙeekeâeUer PeeshesheÙeËle DeeF&yeehe DeeheuÙee DeMee ueskeâjebÛeer keâeUpeer Iesle Demeleele. osJeeves DeeheuÙee"eÙeer efouesueer ner lÙeeÛeerÛe Øeeflecee Deens, DeMee YeeJevesves Deefpeyeele kegâjketâj ve keâjlee lÙeebÛee kegâšgbyeele meebYeeU neslees. pemepeMeer ner cegues cees"er nesle peeleele, lemelemes lÙeebÛes ØeMveosKeerue Jee{le peeleele. DeMee cegueebvee neleeUCÙeemee"er ueeieCeejer keâewMeuÙes Je GheÛeej %eele vemeuÙeecegUs heeuekeâ nleyeue nesleele Je cesšekegâšeruee Ùesleele. DeMee JÙekeäleeRÛÙee ceoleeruee ‘Gceso’ OeeJetve peeles.
 DeMee cegueebvee Je Øeew{ JÙekeäleeRvee ‘Gceso’ ceOÙes oeKeue keâjCÙeele Ùesles. lÙee cegueebÛee efleLes efoJemeYej meebYeeU kesâuee peelees. efJeefJeOe ØekeâejÛeer keâewMeuÙes lÙeebvee efMekeâJeueer peeleele. Skeâ$e kesâuesuÙee ØeeLe&vesves lÙeebÛÙee efoJemeeÛeer meg®Jeele nesles. meceepeeÛÙee cegKÙe ØeJeenele meeceerue PeeuÙeecegUs lÙeebÛÙee Meejerefjkeâ Je yeewefækeâ efJekeâemeeme Ûeeuevee efceUles.
 ‘Gceso’ ¢ee mebmLesle efJeefJeOe Ghe›eâce jeyeJeues peeleele. efJekeâueebie JÙekeäleeRvee FLes mJeeJeuebyeveeÛes Oe[s efoues peeleele. GÅeesieMeeruelee Je ef›eâÙeeMeeruelee lÙeebÛÙeele efYeveJeueer peeles. DeeheuÙee kegâJeleerØeceeCes ner cegues efJeefJeOe ØekeâejÛeer keâeces keâjleele. ÛeÛe&ceOÙes ueeieCeejs ‘nesmš’ (keâcÙegefveÙeve) FLes ceMeerveJej leÙeej kesâues peeleele. lÙeeÛeØeceeCes FLes heshej huesšdme, cesCeyeòeer, heshej ye@ie, efkeäuehme, jesPejer DeMeer one ØekeâejÛeer keâeces ‘Gceso’ Ùee mebmLesceOÙes Ûeeueleele. ner meJe& keâeces keâjleevee cegueebÛee JesU keâmee efveIetve peelees les keâUle osKeerue veener lÙeebvee. ¢ee keâeceebletve efceUCeeje ‘ceesyeouee’ lÙeebÛÙee KeelÙeele pecee kesâuee peelees Je lÙeebvee DeeefLe&keâ °ŸeeosKeerue me#ece yeveJeues peeles.
 peer cegues efoJemeYej Iejele vegmeleer yemetve jeefnueer Demeleer, leer ‘Gceso’ceOÙes DeeuÙeeveblej Guneefmele nesleele. lÙeecegUs heeuekeâebvee osKeerue Deeheueer DevÙe keâeces keâjCÙeeme ceeskeâUerkeâ efceUles. ner efoJÙeebie cegues yeeiesle keâece keâjCes, meeHeâ-meHeâeF& keâjCes, HeâUPee[s Je Yeepeerheeuee ¢eeÛeer ueeieJe[ keâjCes, ner keâeces osKeerue mejeF&leheCes keâjleevee Dee{Uleele.
 ¢ee cegueebÛes ceveesjbpeve JneJes, lÙeebÛes YeeJeefJeÕe Je=efæbiele JneJes cnCetve lÙeebÛÙeemee"er efJeefJeOe Ghe›eâce jeyeefJeues peeleele. ¢ee cegueebmee"er Je<ee&letve oesveoe menueerÛes DeeÙeespeve kesâues peeles. lÙeebÛÙeemee"er KesUeÛÙee mheOee& IesCÙeele Ùesleele. DeeheuÙee heefjmejeleerue Kethe ueeskeâ lÙeebÛee Jee{efoJeme ¢ee cegueebmeceJesle meepeje keâjleele. Jee{efoJemeeÛee kesâkeâ keâeheleevee ¢ee cegueebÛÙee ÛesnsNÙeeJejerue nemÙe,, lÙeebÛÙee Debieer mebÛeejuesuee Deevebo DeeheuÙeeuee osKeerue peieCÙeeÛeer veJeerve Gceea oslees.
 DeMee efJekeâueebie cegueebÛeer yeewefækeâ Je Meejerefjkeâ Jee{ JneJeer, lÙeebÛÙeele veJeerve keâewMeuÙes (Skills) efJekeâefmele JneJeerle Je heeuekeâebvee osKeerue ceeie&oMe&ve efceUeJes cnCetve FLes keâeÙe&MeeUe YejJeuÙee peeleele. efo. 30 veesJnW 2019 jespeer ‘cegbyeF&leerue keâcÙegefvešer [sJnueheceWš meWšj’ÛÙee mebÛeeefuekeâe [e@. Meefce&uee oeb[s Je lÙeebÛeer šerce ¢eebveer DeMee ØekeâejÛeer keâeÙe&MeeUe ‘Gceso’ceOÙes Iesleueer. ¢ee Øemebieer GcesoceOeerue Je DeepetyeepetÛÙee he@efjMeceOeerue efoJÙeebie cegues lÙeebÛÙee heeuekeâebmeceJesle npej nesleer. ¢ee Øemebieer Iejele efJekeâueebie cegueebvee neleeUCÙeemee"er ueeieCeejer keâewMeuÙes, heeuekeâebvee meebieCÙeele Deeueer. cegueebÛeer ‘yegæŸeebkeâ ÛeeÛeCeer’ IesTve lÙeebvee Meemeveekeâ[tve Øeehle nesCeeNÙee efJeefJeOe meJeueleeRÛeer ceeefnleer osKeerue osCÙeele Deeueer. lÙeebÛÙee Meejerefjkeâ Je ceeveefmekeâ Jee{ermee"er efvejefvejeàÙee ‘Lesjheerpe’ (Goe. Occupational Therapy, Speech Therapy, Physio Therapy) osCÙeeefJe<eÙeer ceeefnleer osCÙeele Deeueer. Dee"Je[ŸeeÛÙee ØelÙeskeâ MeefveJeejer Je meesceJeejer DeMee ØekeâejÛÙee keâeÙe&MeeUe IesCÙeele Ùesleerue.
 DeeheuÙee heefjmejeleerue, ueeskeâebÛee ‘Gceso’keâ[s heenCÙeeÛee Âef°keâesve mekeâejelcekeâ Deens. Deveskeâ kegâšgbyes DeeheuÙee Iejele nesCeeNÙee keâeÙe&›eâceeJesUer ¢ee cegueebmee"er ¤Ûekeâj pesJeCe hee"efJele Demeleele. Deveskeâ oeveMetj JÙekeäleer Je mebmLee ‘Gceso’ uee efvelÙevesceeves Yesš osTve ceoleerÛee nele osT FefÛÚleele. ‘Gceso’ heefjJeej ¢ee meJeeËÛee MeleMe: $e+Ceer Deens. ner efoJÙeebie cegues Je keâener Øeew{ JÙekeäleer meceepeeÛÙee cegKÙe ØeJeenele ÙesCÙeemee"er Je lÙeebÛes peerJeve megKekeâj Je DeLe&hetCe& yeveefJeCÙeemee"er meJeeËÛeerÛe Oe[he[ Deens. Depetvener DeMeer keâener cegues Je Øeew{ JÙekeäleer ¢eeheemetve JebefÛele Demeleerue lÙeebveer ‘Gceso’ heefjJeej Je ceePÙeeMeer mebheke&â meeOeeJee. efoJÙeebie ueeskeâebÛeer peieCÙeeÛeer Gceso DeeheCe Je=efæbiele ke⤠Ùee.