ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛes ØekeâšerkeâjCepeevesJeejer 2020


 Heâe. ([e@.) Deefveue hejsje
 
 hejcesÕejeves efvecee&Ce kesâuesuÙee ceeveJepeeleerÛes leejCe Ie[Jetve DeeCeCÙeemee"er ‘hejcesÕej ceeveJe Peeuee’ lees efoJeme DeefKeue efJeÕeeceOÙes 25 ef[meWyej jespeer meepeje kesâuee peelees. peieeuee Deevebo osCeejer ner Iešvee, cnCepesÛe ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛee pevcemeesnUe ef¡emlemeYesceOÙes mebhetCe& Dee" efoJeme meepeje kesâuee peelees, pÙeeuee – "Octave of Christmas" (ef¡emcemeÛes Dee" efoJeme) Demes cnCeleele. 'Octave' ne Meyo 'Octavus' ¢ee ue@efšve Meyoeheemetve Deeuesuee Deens; cnCepes ‘Dee"’. ef¡emcemeÛÙee efoJemeeheemetve les heefJe$e ceefjÙesÛÙee 1 peevesJeejer jespeer meepeje nesCeeNÙee ‘osJeeÛeer ceelee’ ¢ee meesnàÙeeheÙeËle (25 ef[meWyej – 1 peevesJeejer) Demes Dee" efoJeme ‘ef¡emceme meesnUe’ meepeje kesâuee peelees. pejer 25 ef[meWyej les 1 peevesJeejer ¢ee Dee" efoJemeebceOÙes ef¡emlemeYesÛee heefnuee jkeälemee#eer meble mlesHeâeve, meble Ùeesneve MegYeJele&ceevekeâej, efve<heehe yeeuekesâ DeeefCe heefJe$e kegâšgbye ns meCe meepejs kesâues peele Demeues lejer ns efoJeme ef¡emcemeÛÙee Dee" efoJemeeÛÙee meesnàÙeeceOÙes ieCeues peeleele. 1 peevesJeejer veblej ÙesCeeNÙee jefJeJeejer ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛÙee ØekeâšerkeâjCeeÛee meesnUe meepeje kesâuee peelees pÙeeÉejs hejcesÕejeÛes peieeuee Peeuesues ØekeâšerkeâjCe DeOeesjsefKele keâjCÙeele Ùesles.
 hejcesÕej mJele:uee Øekeâš keâjlees
 Deeoece DeeefCe SJeeves heehe kesâuÙeeveblej ceeveJeeuee lÙee heeheeheemetve mees[efJeCÙeemee"er hejcesÕejeves leejCeeje hee"efJeCÙeeÛes JeÛeve efoues (Glheòeer 3:15). heCe leejCeeNÙeeuee ceeveJe¤heeceOÙes pevce IesCÙeemee"er Skeâe efJeefMe° leÙeejerÛeer DeeJeMÙekeâlee nesleer, cnCetve hejcesÕejeves DeyeÇeneceeÛeer efveJe[ kesâueer, pÙeeÉejs FŒeeÙeue je°^ GoÙeeme Deeues DeeefCe ¢ee FŒeeÙeueer je°^eÛÙee yeeje JebMeebhewkeâer Ùengoe ¢ee JebMeeceOÙes, oeefJeoeÛÙee IejeCÙeeceOÙes leejCeeNÙeeÛee pevce nesF&ue Demes hejcesÕejeves Yeekeâerle kesâues : ‘‘FMeeÙeeÛÙee yegbOeeuee Oegceeje Hegâšsue, lÙeeÛÙee cegUebletve Hegâšuesueer MeeKee HeâU osF&ue’’ (ÙeMeÙee 11:1; hene efÙece&Ùee 23:5-6; Øes.ke=â.15:16). FMeeÙee ns jepee oeefJeoeÛes Je[erue DeeefCe Deelee oeefJeoeÛÙee IejeCÙeeleerue pes keâener jeefnues Deens (yegbOe) lÙeeuee Oegceeje Hegâšsue, cnCepes oeefJeoeÛÙee IejeCÙeeletve leejCeeNÙeeÛee pevce nesF&ue.
 pesJne keâeUeÛeer hetCe&lee Peeueer lesJne hejcesÕejeves DeeheuÙee SkegâuelÙee Skeâ heg$eeuee peieeÛee leejCeeje cnCetve hee"efJeues (Ùeesneve 3:16). ØeYet ÙesMet ef¡emleeves heefJe$e ceefjÙesÉejs Ùee peieeceOÙes ceeveJe¤heeceOÙes pevce Iesleuee. ef¡emleeÛee pevce Heâkeäle Ùengoer ueeskeâebveeÛe veJns; lej mebhetCe& ceeveJepeeleeruee leejCÙeemee"er Peeuee. ns melÙe hejcesÕejeves ef¡emleeÛÙee pevceeJesUer DeeefCe pevceeveblej pÙee Iešvee Ie[uÙee lÙeeletve Øekeâš kesâues Deens. KeNÙee hejcesÕejeves mJele:uee meg®Jeeleeruee Heâkeäle Ùengoer ueeskeâebvee Øekeâš kesâues nesles DeeefCe De%eeveeÛÙee keâeUekeâ[s [esUsPeekeâ kesâueer nesleer. heCe Deelee ef¡emlepevceeveblej meJeeËveer KeNÙee efpeJeble hejcesÕejeuee DeesUKeeJes DeeefCe lÙeebveer meJe&$e he§eeleehe keâ¤ve KeNÙee osJeeJej efJeÕeeme "sJeeJee DeMeer lÙeeÛeer FÛÚe Deens (Øes.ke=â. 17:30). ef¡emlepevceeves Skeâ Deveceesue melÙe peieemeceesj ceeb[CÙeele Deeues Deens keâer ØeYet ÙesMet ef¡emle neÛe Keje peieeÛee SkeâcesJe leejCeeje Deens (Øes.ke=â. 4:12) DeeefCe SkeâeÛe KeNÙee hejcesÕejeÛes ØekeâšerkeâjCe Deens (Ùeesneve 1:18).
 Keje hejcesÕej mJele:uee ØeYet ÙesMet ef¡emleeceOÙes Øekeâš keâjlees. ØekeâšerkeâjCe ne Meyo ‘SHeâerHeâeefveÙee’ (Epiphaneia) ¢ee «eerkeâ Meyoeheemetve Deeuesuee Deens, cnCepes ‘Øekeâš nesCes’ (Manifestation). ne Meyo pesJne ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛÙee ØekeâšerkeâjCeemee"er Jeehejuee peelees lesJne lÙeeÛee DeLe& DeefOekeâ ienve neslees : ‘‘pes kegâCeer keâOeer heeefnues veener les Øekeâš keâjCes.’’ ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛÙee ØekeâšerkeâjCeeÛes jnmÙe ceòeÙe DeeefCe uetkeâefueKeerle MegYeJele&ceeveebletve Øekeâš keâjCÙeele Deeues Deens. ef¡emlemeYee ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛeer Ûeej ØecegKe ØekeâšerkeâjCes DeOeesjsefKele keâjles. heefnueer oesve ØekeâšerkeâjCes lÙeeÛÙee pevceeJesUer : heefnues FŒeeÙeueer Oeveiejebvee DeeefCe ogmejs hejje°^erÙe ceeieer jepeebvee. ogmejer oesve ØekeâšerkeâjCes lÙeeÛÙee meeJe&peefvekeâ keâeÙee&JesUer : heefnues lÙeeÛÙee yeeefhlemcÙeeÛÙee JesUer DeeefCe ogmejs keâevee ÙesLeerue ueiveØemebieer. FLes DeeheCe ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛÙee pevceeJesUer PeeuesuÙee oesve ØekeâšerkeâjCeebefJe<eÙeer heent Ùee.
 FŒeeÙeueer Oeveiejebvee Peeuesues ØekeâšerkeâjCe (Ùengoer ueeskeâebÛes ØeefleefveOeer)
 uegkeâke=âle MegYeJele&ceeveeØeceeCes ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛee pevce ne yesLeuesnsce ¢ee oeefJeoeÛÙee ieeJeer Peeuee DeeefCe ner MegYeJeelee& meJe&ØeLece lÙee heefjmejeleerue iejerye ceW{heeUebvee osCÙeele Deeueer. ØeYet ÙesMetÛÙee keâeUeleerue keâój Ùengoer ns ceW{heeUebÛee És<e keâjerle Demele. keâejCe Ùengoer Oecee&Ûes efveÙece heeUCÙeeme ceW{heeU yeNÙeeÛe JesUsuee Dehee$e "jle Demele, efMeJeeÙe ceW{heeU cnCetve lÙeebÛes keâece hetCe& JesU Demes lÙeecegUs lÙeebvee meYeemLeeveeleerue keâeÙee&ceOÙes efkebâJee Oece&keâeÙeÅeeÛee DeYÙeeme keâjCÙeemee"er JesU efceUle vemes. ceW{heeUeÛes keâece ns SkeâuesheCeeÛes DeeefCe KeeueÛÙee opee&Ûes mecepeues peeF& DeeefCe Ùengoer Oecee&leerue meJe& mlejebletve lÙeebÛÙeekeâ[s lÙee °erkeâesveeletve heeefnues peeF&. ØeYet ÙesMet ef¡emle DeMee iejerye ceW{heeUebvee DeeheuÙee pevceeÛeer heefnueer MegYeJeelee& SskeâCÙeemee"er efveJe[lees : ‘‘ceW{heeU jeveele jentve je$eerÛÙee JesUer Deeheues keâUhe jeKeerle nesles, lesJne ØeYetÛee otle lÙeebÛÙee peJeU GYee jeefnuee, ØeYetÛes lespe lÙeebÛÙee YeesJeleer ØekeâeMeues DeeefCe lÙeebvee cees"er Yeerleer Jeešueer. lesJne osJeotle lÙeebvee cnCeeuee, efYeT vekeâe, keâejCe heene pees cees"e Deevebo meJe& ueeskeâebme nesCeej Deens, lÙeeÛeer megJeelee& ceer legcnebme meebielees; leer ner keâer, legceÛÙeemee"er Deepe oeefJeoeÛÙee ieeJeele leejCeeje pevceuee Deens. lees ef¡emle ØeYet Deens DeeefCe legcnebme KetCe ner keâer yeeUblÙeeves iegb[eUuesues Je ieJneCeerle "sJeuesues Skeâ yeeuekeâ legcnebme Dee{Usue’’ (uetkeâ 2:8-12).
 pesJne Ùengoer kegâšgbyeeceOÙes SKeeÅee cegueeÛee pevce nesle Demes lesJne lÙee heefjmejeleerue mLeeefvekeâ mebieerlekeâej Skeâ$e ÙesTve ieeÙeveeÉejs lÙee yeeUeÛes Deeiele-mJeeiele keâjerle Demele. ØeYet ÙesMetÛÙee pevceeJesUer keâesCeles mLeeefvekeâ mebieerlekeâej veJnles lej mJeieeaÙe mebieerlekeâej Øekeâš nesleele DeeefCe ieeleele : ‘‘TOJe&ueeskeâer osJeeuee ieewjJe DeeefCe he=LJeerJej pÙeebÛÙeeJej lÙeeÛee Øemeeo Peeuee Deens lÙee ceveg<Ùeeble Meebleer’’ (uetkeâ 2:14). ¢ee meJe& iees°er SskeâuÙeeveblej DeeefCe heeefnuÙeeveblej ceW{heeU Deeveboeves yeeU ÙesMetÛÙee oMe&veemee"er Ùesleele DeeefCe pemes osJeogleeves lÙeebvee keâUefJeues nesles, lÙeeØeceeCes ceefjÙee, ÙeesmesHeâ Je ieJneCeerle "sJeuesues yeeuekeâ ner lÙeebvee meehe[leele (uetkeâ 2:16). pes ceW{heeUebveer DeeheuÙee keâeveebveer Sskeâues DeeefCe [esàÙeebveer heeefnues les lÙeebveer meJeeËvee peenerj kesâues. pÙeeØeceeCes ØeYet ÙesMet ef¡emleeves veblej meeceevÙe ueeskeâebvee lÙeeÛÙee hegve®lLeeveeÛes mee#eeroej nesCÙeemee"er efveJe[ues lÙeeÛeØeceeCes lÙeeves ¢ee meeceevÙe ceW{heeUebvee DeeheuÙee pevceeÛes heefnues mee#eeroej nesCÙeemee"er efveJe[ues. ¢eele nslet ne keâer ØeYet ÙesMet ef¡emle meJeeËvee Øekeâš Peeuesuee Deens. ner MegYeJeelee& ceW{heeUebveer heefnues efceMevejer yevetve Flejebvee meebefieleueer (uetkeâ 2:17). jesceer ueeskeâebveer efJeÕeeme "sJeuee neslee keâer Deiegmšme lÙeebÛee leejCeeje Deens; hejbleg osJeotleebveer DeeefCe ceW{heeUebveer Skeâe JesieàÙee leejCeeNÙeeÛÙee pevceeÛeer Iees<eCee kesâueer, pees mebhetCe& ceeveJepeeleerÛes leejCe Ie[Jetve DeeCeCeej neslee. ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛÙee pevceeÛeer MegYeJeelee& ner ØeLece Ùengoer Oeveiejebvee keâUefJeCÙeele Deeueer DeeefCe ns Ùengoer Oeveiej mebhetCe& Ùengoer ueeskeâebÛes ØeefleefveOeerlJe keâjleevee oMe&efJeleele keâer Ùengoer ueeskeâebÛee cnCepesÛe FŒeeÙeueÛee leejCenej pevceeuee Deeuesuee Deens. heCe FŒeeÙeueÛee leejCenej ne Heâkeäle FŒeeÙeueÛeeÛe veJns; lej meJe& ueeskeâebÛee leejCenej Deens ns ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛÙee ogmeNÙee ØekeâšerkeâjCeeletve efveoMe&veeme DeeCetve osCÙeele Deeues Deens.
 ceeieer jepeebvee Peeuesues ØekeâšerkeâjCe (hejje°^erÙeebÛes ØeefleefveOeer)
 ceòeÙeke=âle MegYeJele&ceeveeceOÙes ef¡emle pevceeJesUer Ie[uesueer Skeâ DeodYegle Iešvee veceto keâjCÙeele Deeueer Deens keâer hetJexkeâ[tve %eeveer heg®<e / jepes (Magi) ÙesMet yeeUeÛÙee oMe&veemee"er Ùesleele (ceòeÙe 2:1-11). ‘ceeieer’ ne Meyo 'Magoi' ¢ee «eerkeâ Meyoeheemetve Deeuesuee Deens, cnCepes YeefJe<Ùe efkebâJee mJehveeÛes DeLe& meebieCeeje. meble ceòeÙe ns MegYeJele&ceeve DeeheCeeme keâe oslees? ceeieer ueeskeâ pes hejje°^erÙe nesles lÙeebvee ef¡emleeÛes ØekeâšerkeâjCe keâe keâjCÙeele Deeues? ef¡emceme DeeefCe ceefjÙee-osJeceelee ¢ee oesve meesnàÙeeveblej ØekeâšerkeâjCeeÛee meesnUe meepeje kesâuee peelees. ØekeâšerkeâjCeeÛee meesnUe ne ØekeâeMeeÛee meesnUe cnCetve ceeveuee peelees, efpeLes ceeieer ueeskeâebvee (hejje°^erÙeebvee) ØeYet ÙesMet ef¡emle ne peieeÛee Keje ØekeâeMe Deens Demes Øekeâš keâjCÙeele Ùesles.
 ceeieer ueeskeâebveer ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛee leeje heeefnuee DeeefCe les lÙeeuee veceve keâjCÙeemee"er Ùes¤MeuesceceOÙes Deeues : ‘‘ÙengÅeebÛee jepee pevceeme Deeuee Deens lees keâes"s Deens? keâejCe Deecner hetJe& efoMesme lÙeeÛee leeje heentve lÙeeuee veceve keâjeJeÙeeme Deeuees Deenesle’’ (ceòeÙe 2:1). leeje heentve %eeveer ueeskeâebÛeer Kee$eer keâMeer Peeueer keâer pevceeuee Deeuesues yeeuekeâ ÙengÅeebÛee DeeefCe meJeeËÛee jepee Deens? %eeveer ueeskeâ leeNÙeebÛee DeYÙeeme keâjCeejs nesles DeeefCe ns keâjerle Demeleevee lÙeebvee KeNÙee osJeeÛes ØekeâšerkeâjCe nesles, les melÙe mJeerkeâejCÙeeme leÙeej nesles cnCetve lÙeebvee ns ØekeâšerkeâjCe osCÙeele Deeues. lÙeebvee Heâkeäle ef¡emleeÛee leeje efomeuee veener lej lees leeje, cnCepes mJele: ØeYet ÙesMet ef¡emle lÙeebvee mJele:keâ[s Deekeâ<et&ve Ieslees DeeefCe mJele:Ûeer DeesUKe keâ¤ve oslees. ØeYet ÙesMet ef¡emle ne ØekeâeMe osCeeje henešsÛee lespemJeer leeje Deens (ØekeâšerkeâjCe 22:16) DeeefCe lÙeeÛÙeeJej pes efJeÕeeme "sJeleele lÙeebvee lees mJele: ØeYeeleleeje osF&ue (ØekeâšerkeâjCe 2:28), pes %eeveer ueeskeâebÛÙee yeeyeleerle Ie[ues – cnCepes ef¡emleeÛÙee ØekeâeMeeceOÙes lÙeebvee ØekeâeefMele keâjCÙeele Deeues.
 DeekeâeMeeceOÙes leejs heentve lÙeebvee he=LJeerJej pevceeuee ÙesCeeNÙee cenòJeeÛÙee ueeskeâebyejesyej pees[CÙeeÛeer Heâej pegveer hejbheje nesleer. Goe. Ùengoer hejbhejsceOÙes jyyeer ueeskeâebvee Oece&keâeÙeoe efMekeâefJele Demeleevee meebiele nesles keâer DeyeÇenece, Fmenekeâ DeeefCe ceesMesÛÙee pevceeJesUer DeekeâeMeeceOÙes leeje Øekeâš Peeuee neslee. keâejCe Skeâ lespemJeer leeje, cnCepes ceefmene GoÙeeme ÙesCeej neslee lÙeeÛeer leer hetJe&leÙeejer nesleer. ieCevee ¢ee hegmlekeâeceOÙes hejje°^erÙe mebos°e yeueece hejcesÕejeÛÙee DeelcÙeeves Øesefjle nesTve ØeYet ÙesMet – leeje ¢eeÛeer Iees<eCee keâjlees, ‘‘Ùeekeâesyeebletve Skeâ leeje GoÙe heeJesue DeeefCe FŒeeÙeueebletve Skeâ jepeob[ efveIesue’’ (ieCevee 24:17). DeodYegle leejs hejcesÕejeÛÙee cenòJeeÛÙee IešveebÛeer Iees<eCee keâjerle Demele Demee ueeskeâebceOÙes efJeÕeeme neslee. veJeerve keâjejeceOÙes ceeieer ueeskeâebÛÙee ¢ee meboYee&letve ns DeefOekeâ mhe° keâjCÙeele Deeues Deens keâer lÙeebveer leeje heentve efve<keâ<e& keâe{uee keâer ÙengÅeebÛee (DeeefCe meJe& ueeskeâebÛee) jepee pevceeuee Deeuesuee Deens. hejcesÕejeves lÙeebvee efouesues ns Skeâ efÛevn nesles, keâejCe hejcesÕejeuee mJele:uee lÙeebvee DeeefCe meJe& ueeskeâebvee Øekeâš keâjeÙeÛes nesles. cnCetve leeje efpeLes yeeU ÙesMet neslee lÙee peeiesJej ÙesTve efmLejeJelees, cnCepes Deelee legcneuee ¢ee leeNÙeeÛeer DeeJeMÙekeâlee veener, lej Keje lespemJeer ØekeâeMe pees pevceeuee Deeuee Deens, lees henešsÛee lespemJeer leeje legceÛeer Jeeš heenele Deens.
 %eeveer ueeskeâ Iejele iesuÙeeveblej yeeU ÙesMet Deeheueer DeeF& ceefjÙee efnÛÙeepeJeU Demeuesuee lÙeebveer heeefnuee Je heeÙee he[tve lÙeebveer lÙeeuee veceve kesâues DeeefCe DeeheuÙee õJÙeeÛÙee LewuÙee mees[tve ‘meesves’, ‘To’ Je ‘iebOejme’ ner oeves lÙeeuee Dehe&Ce kesâueer (ceòeÙe 2:11). Ùengoer Oecee&ceOÙes Yekeäleer / DeejeOevee (worship) ner Heâkeäle KeNÙee osJeeÛeerÛe kesâueer peele nesleer, lÙee heeÕe&YetceerJej ceòeÙe MegYeJele&ceevekeâej DeeheCeeme DelÙeble cenòJeeÛee mebosMe osle Deens keâer %eeveer ueeskeâebveer yeeU ÙesMetÛeer Yekeäleer / DeejeOevee kesâueer (They worshiped Him), cnCepes lees hejcesÕej Deens. cetU «eerkeâ Yee<esceOÙes ‘‘hesmeesvelesme Øeesmesketâvesmeeve Dee@šes’’ (Pesontes Prosekunesan auto) ns Meyo Jeehejuesues Deensle, cnCepes mebhetCe&heCes peefceveerJej ueesšebieCe Ieeuetve Yekeäleer / DeejeOevee keâjCes. %eeveer ueeskeâebveer meg®Jeeleeruee yeeU ÙesMetuee veceve keâjCÙeeÛeer FÛÚe oMe&efJeueer DeeefCe lees meehe[uÙeeveblej lÙeebveer efJeÕeemeeves lÙeeÛeer Yekeäleer kesâueer DeeefCe lÙee YekeäleerÛeer Øeleerkesâ osKeerue lÙeeuee Dehe&Ce kesâueer. ‘meesves’ – ØeYet ÙesMet ef¡emle jepee Deens, cnCetve lÙeeuee meesves Dehe&Ce keâjCÙeele Deeues; ‘To’ – To ns hejcesÕejeÛÙee Yekeäleermee"er ceboerjeceOÙes JeehejCÙeele Ùesle Demes (efveie&ce 30:37), ØeYet ÙesMetuee les Dehe&Ce keâ¤ve lees hejcesÕej Deens ns oMe&efJeCÙeele Deeues; ‘iebOejme’ – iebOejme ceneÙeepekeâ ÙeepekeâebÛÙee DeefYe<eskeâemee"er Jeehejle Demes (efveie&ce 30:23), lees ØeYet ÙesMetuee Dehe&Ce keâ¤ve lees peieeÛeer heehes otj keâjCeeje Keje DeefYeef<ekeäle ceneÙeepekeâ Deens ns oMe&efJeCÙeele Deeues. ØeYet ÙesMet ef¡emle DeMee Øekeâejs Heâkeäle Ùengoer ueeskeâebveeÛe veJns lej hejje°^erÙeebvee osKeerue Øekeâš neslees. ke@âLeefuekeâ ef¡emlemeYesÛee ßeæe«ebLe ¢eeefJe<eÙeer megueYe efMekeâJeCe oslees, ‘‘ceeieer ueeskeâ ns hejkeâerÙe Oecee&Ûes ØeefleefveOeer Demetve MegYeJele&ceeveevegmeej les je°^ebÛes heefnues HeâU Deensle. les ef¡emleeJeleejeletve leejCeeÛÙee megJeelexÛes mJeeiele keâjleele. ceeieer ueeskeâ ÙengÅeebÛÙee jepeeuee veceve keâjleele, cnCepes FŒeeÙeueceOÙes oeefJeoeÛee leeje, leejCeeÛee ØekeâeMe GieJeuee Deens, lees je°^ebÛee jepee Demesue ¢eeÛeer les mee#e osleele. lÙeebÛÙee Deeieceveeves hejje°^erÙener ÙengÅeebkeâ[s JeUtve lÙeebÛÙeekeâ[tve pegvÙee keâjejele meebefieleuÙeeØeceeCes leejCeeÛes JeÛeve IesTve, ÙesMetceOÙes osJeheg$e heentve lees peieeÛee leejCeeje Deens ÙeeJej efJeÕeeme "sJetve lÙeeuee Yepeleele. lÙeebÛÙeeÉejs meJe& je°^s Deelee DeeefoefhelÙeebÛÙee kegâšgbefyeÙeele Skeâ¤he nesleele DeeefCe FŒeeÙeueer JebMeeÛes Ieškeâ yeveleele’’ (ßeæe«ebLe 528).
 ceeieer ueeskeâebÛes Deeieceve nsÛe oMe&efJeles keâer ØeYet ÙesMet ef¡emle lÙeeÛÙee meJe& ueeskeâebvee Skeâ$e keâjCÙeemee"er Deeuee DeeefCe Deelee osJeeÛeer Øepee (People of God) ner Heâkeäle Ùengoer Oeefce&Ùeebmee"erÛe ceÙee&efole veener lej hejje°^erÙeebvee osKeerue lÙeebÛÙeeyejesyej meceeve mLeeve osCÙeele Deeues Deens : ‘hejje°^erÙe ns ef¡emle ÙesMetÛÙee "eÙeer megJeelexÛÙee Ùeesieeves ÙengÅeebyejesyej JeleveyebOet, SkeâMejerj DeeefCe DeefYeJeÛeveeÛes Jeešskeâjer Deensle’’ (FefHeâmekeâjeme he$e 3:6).
 ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛes ØekeâšerkeâjCe ceePÙeemee"er Deens keâe?
 nesÙe, ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛes ØekeâšerkeâjCe ns peieeleerue meJe& ueeskeâebmee"er Deens. heefnuÙee Melekeâeleerue ueeskeâebÛee leejCeeje ne SkeâefJemeeJÙee Melekeâeleerue ueeskeâebÛee osKeerue leejCeeje Deens. FŒeeÙeueÛee leejCeeje ne mebhetCe& peieeÛeeosKeerue leejCeeje Deens, ns ØeYet ÙesMet ef¡emleeves Oeveiejebvee (Ùengoer ueeskeâebÛes ØeefleefveOeer) DeeefCe ceeieer ueeskeâebvee (hejje°^erÙeebÛes ØeefleefveOeer) Øekeâš nesTve oeKeJetve efoues Deens. hejcesÕejeÛes ØekeâšerkeâjCe DeMeemee"er Peeues keâer meJeeËveer lÙeeÛÙeeJej efJeÕeeme "sJeeJee. Oeveiejebvee DeeefCe ceeieer ueeskeâebvee pesJne ner megJeelee& keâUueer lesJne lÙeebveer lÙeeÛÙeeJej efJeÕeeme "sJeuee, heCe nsjeso jepee, cegKÙe Ùeepekeâ Je MeeŒeer ¢eebveer ØeYet ÙesMet ef¡emleeJej efJeÕeeme "sJeCÙeeme vekeâej efouee. nsjeso jepeeuee Deeheueer mebheòeer DeeefCe Deeheueer ieeoer Kethe efØeÙe nesleer cnCetve lÙeeves Yeerleerves peieeÛÙee jepeeuee mebheJeCÙeeÛee ØeÙelve kesâuee. cegKÙe Ùeepekeâ Je MeeŒeer Ùeebvee ceerKee ¢ee mebos°ŸeeÉejs "eTkeâ nesles keâer ef¡emleeÛee pevce oeefJeoeÛÙee yesLeuesnsceele nesCeej Deens (ceerKee 5:2), lÙeebvee ceeieer ueeskeâebveer ns Jele&ceeve meebefieleuÙeeJej lÙeebveer lÙeeJej efJeÕeeme "sJeuee veener DeeefCe ef¡emle jepeeÛee MeesOe Iesleuee veener. pes osJeeÛee Peštve MeesOe Iesleele lÙeebvee lees meehe[lees (Deveg. 4:29), DeeheCe kegâCeemeejKes Demeues heeefnpes ceW{heeU DeeefCe ceeieer ueeskeâ ÙeebÛÙeemeejKes – pes ØeYetuee MeesOele Deeues, keâer nsjeso jepee, cegKÙe Ùeepekeâ DeeefCe MeeŒeer ¢eebÛÙeemeejKes – pÙeebveer ØeYetuee veekeâejues?
 DeeiecevekeâeUeceOÙes DeeheCe ØeYetÛÙee DeeieceveeÛeer Deelegjlesves Jeeš heenele Demelees DeeefCe leer Glkeâš FÛÚe ef¡emcemeÛÙee ¤heeceOÙes hetCe& nesles, leejCeeje pevceeuee Ùeslees. ØekeâšerkeâjCeeÛÙee meesnàÙeeceOÙes pevceeuee Deeuesuee leejCeeje ceePÙee peerJeveeÛee ØekeâeMe Deens ¢eekeâ[s ceePes ue#e JesOeCÙeele Ùesles : ‘‘T", ØekeâeMeceeve nes, keâejCe ØekeâeMe legpekeâ[s Deeuee Deens; – hejcesÕejeÛes lespe legpeJej GoÙe heeJeues Deens’’ (ÙeMeÙee 60:1). ØeYet ÙesMet ef¡emle neÛe Keje peieeÛee ØekeâeMe Deens (Ùeesneve 8:12), cnCepes JewÙeefkeäleefjlÙee lees ceePÙee peerJeveeÛee ØekeâeMe Deens. ceW{heeU DeeefCe ceeieer ueeskeâ ØeYet ÙesMetÛee MeesOe keâjle nesles DeeefCe lÙeebÛÙee ØeÙelveeveblej ØeYet lÙeebvee meehe[uee DeeefCe lÙeebÛes peerJeve Deevebo DeeefCe ØekeâeMeeves Ye¤ve Deeues. ØeYet ÙesMet ef¡emle ceePÙee peerJeveeÛee ØekeâeMe ceuee meehe[uee Deens keâe, keâer Depetve ceer DebOeejeleÛe Deens?