mebheeokeâerÙepeevesJeejer 2020


 
 Gmceeveeyeeo ÙesLes YejCeeNÙee 93JÙee DeefKeue YeejleerÙe ceje"er meeefnlÙe mebcesueveeÛÙee efveefceòes –
 
 meeefnlÙe efve mebcesueve
 DeefKeue YeejleerÙe ceje"er meeefnlÙe mebcesueveeefJe<eÙeer DeelceerÙelee efkeâleerMee ceje"er Yeeef<ekeâ ueeskeâebvee Jeešles ne ØeMve Deens. DeepeheÙeËle DeMeer 92 mebcesueves Peeueer. lÙeeefJe<eÙeer Jele&ceevehe$eeble Lees[erHeâej ceeefnleer Deeueer. leer keâesCeer JeeÛeueer Demesue Jee vemesue. JeeÛeueer vemeueer lejer DeeheCe keâenerlejer ieceeJeuÙeemeejKes ueeskeâebvee Jeešles Demes veener. heCe ÙeboeÛÙee mebcesueveeefJe<eÙeer ef¡emleer ueeskeâeble, Keeme keâ¤ve JemeF&leerue ef¡emleer ueeskeâeble Skeâ JesieàÙeeÛe ØekeâejÛes DeewlmegkeäÙe heeneÙeuee efceUles. ÙeeÛes keâejCe cnCepes DeeheuÙeehewkeâerÛe Je lesmegæe DeeheuÙeeÛe Skeâe Oece&ieg¤bvee ÙeboeÛÙee DeefKeue YeejleerÙe ceje"er meeefnlÙe mebcesueveeÛÙee DeOÙe#eheoeÛee ceeve efceUeuee Deens.
 heefnues DeefKeue ceje"er meeefnlÙe mebcesueve 1878 meeueer ceneosJe ieesefJebo jeve[s Je ueeskeâefnleJeeoeRÛÙee heg{ekeâejeves hegCes ÙesLes Yejues nesles. Ùee Ghe›eâceeÉejs ueeskeâebÛeer Deefmcelee peeie=le keâjCÙeeÛee nslet neslee. lesJneheemetve Ùee meeefnlÙe mebcesueveeÛeer hejbheje Ûeeuet Peeueer leer DeepeleeieeÙele Deens. meeefnlÙe mebcesueves DemeeJeerle keâe ÙeeefJe<eÙeer celeceleeblejs Deensle. meeefnlÙe mebcesueves ner Skebâojerle GlmeJeer Demeleele, meCeemegoermeejKes les meesnUs Demeleele. lÙeeletve vescekesâ keâeÙe heojer he[les ne ØeMve keâener ueeskeâ efJeÛeejleele. nsletefJe<eÙeer cnCeeÙeÛes lej meeefnlÙe mebcesueveele Heâkeäle Yee<ee Je meeefnlÙe ÙeeefJe<eÙeerÛe ÛeÛee& JneJeer, lesLes meceepekeâejCe efkebâJee jepekeâejCe DeeCet veÙes Demes keâeneRÛes cele; lej keâeneRvee Jeešles keâer meeefnlÙe mebcesueveele meeceeefpekeâ Je jepekeâerÙe peerJeveeefJe<eÙeer Yee<Ùe kesâues peeJes. meeefnlÙe ceeveJeer peerJeveeMeer efveieef[le Demeles, cnCetve meeceeefpekeâ Je jepekeâerÙe ØeMve lesLes JepÙe& ceeveues peeT veÙesle Demes ns cele Deens.
 ceeCetme meceepeefØeÙe Deens. lÙeeuee Skeâ$e ÙeeJesmes Jeešles, FlejebMeer Yesšiee" IÙeeJeerMeer Jeešles. efJeÛeejebÛeer DeeoeveØeoeve keâjeJeerMeer Jeešles. Demes Skeâ$e ÙesCes, mebJeeo Ie[JeCes ne ueeskeâefMe#eCeeÛee Skeâ YeeieÛe Deens. SjJeer Iej DeeefCe veeskeâjer Ùee "jeJeerkeâ Ûeekeâesjerle jeneCeeNÙee ceeCemeeuee meeefnlÙe mebcesueveebmeejKes Ghe›eâce meceepeeefYecegKe yeveJeleele, meeceeefpekeâ Je jepekeâerÙe ØeMveebÛÙee mebhekeâe&le DeeCeleele Je efJeÛeej keâjeÙeuee ueeJeleele. meeefnlÙe mebcesueveebcegUs ceeCemeeÛÙee efJeÛeejØeef›eâÙesuee, efveCe&ÙeØeef›eâÙesuee DeeJneve efceUles Je lÙeecegUs ceeveefmekeâ Je JewÛeeefjkeâ Jee{ nesles, JÙeefkeäleceòJe efJekeâeme meeOeuee peelees. meeefnlÙe mebcesueve GlmeJeer Demeles heCe lees SKeeÅee pe$esmeejKee GlmeJe vemelees. lees ceeCemeeÛÙee yegæeruee leeCe osCeeje efJeÛeejebÛee GlmeJe Demelees. Iejele yemetve hegmlekeâ JeeÛeCes JesieUs Je ßeesle=mecetnele SKeeÅee JekeälÙeeÛes Yee<eCe SskeâCes JesieUs. JekeälÙeeÛes Yee<eCe ns SKeeÅee meecetefnkeâ ke=âleeruee DeeJneve Demeles. SKeeÅee JekeälÙeeves efÛeLeeJeCeer efoueer; lej veener keâe ueeskeâmecegoeÙe leelkeâeU ke=âleer keâjCÙeeme GÅegkeäle neslees? Je keâOeer Ûeebieueer JeeF&š ke=âleer Ie[lesosKeerue. cnCetve mebcesueves YejJeCÙeeceeies meceepeceveeÛeer efJeOeeÙekeâ pe[CeIe[Ce ne Skeâ Goeòe nslet Deens.
 cee$e DeepeJejÛÙee meeefnlÙe mebcesueveebveer meceepeceveeÛeer efJeOeeÙekeâ pe[CeIe[Ce keâjCÙeeÛeer keâeceefiejer JÙeJeefmLele yepeeJeuÙeeÛes efomele veener. Ùeemee"er Yetefcekeâe IÙeeJeer ueeieles. DeMee Øekeâejs efve:mJeeLeea Yetefcekeâe IesCeejs mebcesueveeOÙe#e efceUCes keâ"erCe Demeles. pÙeeuee lÙeeuee Deeheues efpeCes megjef#ele jeKeeÙeÛes Demeles. cnCetve keâener meJe&ceevÙe cetuÙes lÙeebvee ceevÙe Demeueer lejer SKeeÅee Øemebieer lÙeebÛee GÛÛeej keâ¤ve meceepeele keâ[JešheCee efvecee&Ce keâjCÙeeme les OepeeJele veenerle. mJeeleb$Ùe, mecelee, yebOeglee ÙeebmeejKeer cetuÙes Deepe peievceevÙe Peeueer Deensle. DeeheuÙee osMeeÛÙee Iešvesle lÙeebÛee meceeJesMe osKeerue Peeuee Deens. lÙeebÛÙee yeeyeleerle efJejesOeer Yetefcekeâe IesCes meJe&mJeer iewj Deens. ner efJejesOeer Yetefcekeâe Iesleueer peeles lesJne lÙeeefJe®æ DeeJeepe G"efJeuee iesuee heeefnpes. DeMee Øekeâejs DeeJeepe G"efJeCes ner DeefKeue YeejleerÙe ceje"er meeefnlÙe mebcesueveeÛÙee JÙeemeheer"eÛee ceeve Je Meeve Deens. meeefnlÙe mebcesueveele melele Heâkeäle Yee<eeMegæer, Yee<esÛeer DeefYeJe=æer, meeefnlÙe cnCepes keâeÙe Je les keâmes efvecee&Ce keâjeJes, meeefnlÙeeÛeer meceer#ee ÙeebmeejKesÛe efJe<eÙe Iesleues peele Demeleerue; lej meceepeceve Ie[JeCÙeeÛee Goeòe nslet meeOÙe nesle veener. lÙeecegUs meeefnlÙe mebcesueveeuee Skeâ JewÛeeefjkeâ GbÛeer ÙeeÙeuee heeefnpes leer Ùesle veener.
 meeefnlÙeele peerJeveeÛeer Gkeâue nesle Demeles. cee$e lÙeemee"er ØeLece peerJeve cnCepes keâeÙe ns keâUeÙeuee nJes. peerJeveeÛee DeeheCeeme efJeefJeOeebieer mheMe& nesle Demelees. lÙeele ØeecegKÙeeves ojjespeÛes peerJeve Demeles – DeeheCe mJele: peiele Demeuesues Je DeJeleerYeJeleer peieues peeCeejs. ¢ee vesnceer peieuÙee peeCeeNÙee peerJeveeuee Deveskeâ mLej Je heoj Demeleele. lÙeecegUs les menpeemenpeer GkeâueCÙeemeejKes vemeles. efJeefnjeruee heeCeer efceUJeCÙeemee"er Keesokeâece keâjeJes ueeieles. Keesue peeJes ueeieles. MesJešer heeCÙeeÛee Peje ueeielees. lemesÛe peerJeveeÛÙee MeesOeeyeeyeleerle Demeles. JejJejÛes peerJeve, Deebleefjkeâ peerJeve, owJeer peerJeve Demes peerJeveeuee mLej Demeleele. peerJeveele KeesueJej efkeâleer peelee ÙesF&ue? efkeâleer KeesueJej iesuÙeeJej Kejs Je heefjhetCe& peerJeve meehe[sue? ÙesMet cnCelees : ‘‘ceer peerJeve osCÙeemee"er Je les Yejhetj ØeceeCeele osCÙeemee"er Deeuesuees Deens.’’ ÙesMetÛes ns JeÛeve keâeÙe meebietve peeles? ÙesMet"eÙeerÛe peerJeve Deens Je leesÛe peerJeveeÛes Jeešhe keâjlees, DemeeÛe lÙeeÛee DeLe& veener keâe nesle? ÙesMet"eÙeerÛÙee Ùee peerJeveeÛes jnmÙe keâeÙe Deens? lÙeeÛes mJe¤he keâesCeles? DeeheuÙee vesnceerÛÙee peerJeveeMeer lÙeeÛee mebyebOe keâeÙe Deens? cetUele mebyebOe Deens keâe? vemesue lej DeeheuÙee ojjespeÛÙee peerJeveeuee keâener cetuÙe Deens keâe? keâer les vegmeles Leesleeb[ Deens – efvejLe&keâ, veerjme, vekeâejelcekeâ, pÙeeuee ‘peerJeve’ Demes cnCeleeÛe ÙesCeej veener Demes? YeejleerÙe leòJe%eeveele pÙee peerJeveeuee ‘ceeÙee’ cnCeleele lesÛe keâe ns ojjespeÛes peerJeve? cnCepes Ùee ojjespe peieuÙee peeCeeNÙee peerJeveeheueerkeâ[s peerJeve Deens lej? ÙesMet cnCelees keâer, ceer peerJeve osCÙeemee"er Deeuees Deens. lÙeeuee cnCeeÙeÛes Deens keâer SjJeerÛÙee peerJeveehes#ee JesieàÙee mJe¤heeÛÙee peerJeveeÛes oeve lees IesTve Deeuesuee Deens. les lÙeeÛÙeepeJeUÛe Deens. ogmeNÙee keâesCeepeJeU veener.
 meeefnlÙeele vescekeâer keâesCelÙee peerJeveeÛeer Gkeâue nesle Demeles? DeeheCe SKeeÅee uesKekeâeÛÙee meeefnlÙeeuee ‘DeefYepeele’ meeefnlÙe Demee efMekeäkeâe ceejlees. Ùee efJeefMe° efueKeeCeele peerJeveeleerue MeeÕele cetuÙeebvee mheMe& kesâuesuee Demelees cnCetve les ‘DeefYepeele’ Deens Demes meebefieleues peeles. uesKekeâeves ojjespeÛÙee efkebâJee vesnceer peieuÙee peeCeeNÙee peerJeveeÛeer ceeb[Ceer kesâueer Demesue Je lÙee uesKeveeuee DeeheCe pej DeefYepeele ceevele Demet lej DeeheCe Skeâ ØeMve efJeÛeejeÙeueeÛe nJee. lees ØeMve cnCepes Ùee DeefYepeele meeefnlÙeele JeefCe&uesuÙee peerJeveeÛee ÙesMet osT keâjerle DemeuesuÙee peerJeveeMeer mebyebOe Deens keâe? Je mebyebOe vemesue lej lÙee leLeekeâefLele ‘DeefYepeele’ meeefnlÙeeuee keâesCeles cetuÙe Øeoeve keâjeJes yejs? ceeCetme ojjespe peiele Demeuesues peerJeve ns mebhetCe& Jee heefjhetCe& peerJeve veenerÛe cegUer. Ùee peerJeveeÛÙee heueerkeâ[s peerJeveeÛee DeLeebie cenemeeiej hemejuesuee Deens. owJeer peerJeveeuee meeceeJetve IesCeejs, veJns cegUele ‘owJeer’ Demeuesues ns peerJeve Deens. ÙesMet ef¡emle osT keâjerle Demeuesues peerJeve. SKeeÅee meeefneflÙekeâeuee KejesKejerÛe lÙeeÛÙee uesKeveeuee ‘DeefYepeele’ mJe¤he ÅeeJeÙeeÛes Demesue lej lÙeeuee Ùee heefjhetCe& peerJeveeÛee MeesOe IesTve lÙeeÛeer ceeb[Ceer lÙeeÛÙee meeefnlÙeele keâjeJeer ueeiesue. Demee MeesOe IesCÙeeme meOÙee peieeleerue efkeâleer uesKekeâ meceLe& Deensle? ne MeesOe IÙeeÙeÛee cnšues lej lÙeeuee npeejes Je<ex hegjer he[Ceej veenerle. cee$e meeefnlÙeeuee MeeÕele cetuÙe, Skeâ ØekeâejÛes DecejlJe ÙesCÙeemee"er ne MeesOe IÙeeJeeÛe ueeiesue – DeefJejle, efvejblej. meeefneflÙekeâebheg{s les Skeâ cees"s DeeJneve Deens. KejesKejÛeer ‘DeefYepeele’ meeefnlÙe efveefce&leer keâjeÙeÛeer cnšues lej lÙeebvee les DeeJneve hesueeJesÛe ueeiesue. DeKesjerme ne MeesOe meeefnlÙe pÙee MeyoebÉejs efvecee&Ce nesles lÙee Meyoebkeâ[s ÙesTve Leebyesue, lÙee MeyoebÛÙee efÛebleveele ie{tve peeCÙeemee"er. ‘‘ØeejbYeer Meyo neslee, DeeefCe Meyo osJeemen neslee DeeefCe Meyo osJe neslee’’ (Ùeesneve 1:1). meeefnlÙeeÛee osJeMeyoeMeer keâmee Je efkeâleer mebyebOe Deens heene! osJeMeyo meeefnlÙeeÛee Keje, cetueieeceer Je efpeJeble Œeesle Deens. Ùee ‘‘Meyoe"eÙeer peerJeve nesles Je les peerJeve ceveg<Ùecee$eeÛee ØekeâeMe nesles’’ (Ùeesneve 1:4). Ùee osJeMeyoeves ceeveJeeuee MeeÕele peerJeve osCÙeemee"er ceeveJeer mJe¤he OeejCe kesâues. Ùee ef¡emlee"eÙeer DemeuesuÙee MeeÕele peerJeveeÛee meeefnlÙeele DeeefJe<ke=âle nesCeeNÙee ceeveJeer peerJeveeMeer Demeuesuee efvekeâšÛee mebyebOe mecepeuÙeeefMeJeeÙe meeefnlÙeeÛeer kesâuesueer ÛeÛee& ner kesâJeU nJesle Heâškeâejs ceejCÙeemeejKeer Skeâ efvejLe&keâ Je efve<HeâU ke=âleer "jle Demeles.
 ceneje°^ele DeeleeheÙeËle pes meeefnlÙe efvecee&Ce Peeues Deens les Skebâojerle peerJeveeÛee ceeieesJee IesCÙeeÛee Skeâ Deuhemee ØeÙelve Deens, Skeâ šekeâuesues uenevemes heeTue. cnCetve lÙee meeefnlÙeeyeeyele keâesCeer Deelcemebleg° Demet veÙes Jee Øeew{er efcejJet veÙes. Ùee ef"keâeCeer je@yeš& øeâe@mš Ùee Fb«epe keâJeerÛÙee Skeâe keâefJelesleerue DeesUer GodOe=le keâjeJÙeeMee Jeešleele : "The woods are lovely, dark and deep But I have promises to keep and miles to go before I sleep." Jee*dceÙeØeevleeÛee ØeJeeme ueebyeJejÛee Deens. kesâJeU oerIe&keâeU Ûeeuet jeneCeejeÛe veener, lej ve mebheCeeje Demee. Ùee ØeJeemeeÛÙee ØelÙeskeâ šhhÙeešhhÙeeuee pes keâener meeefnlÙe efvecee&Ce nesles les Skeâ oJeefyebot Demeles DemesÛe ceeveeÙeuee nJes. DeeleeheÙeËleÛeer peer DeefKeue ceje"er meeefnlÙe mebcesueves Peeueer leer ceje"er uesKekeâebvee Øeeslmeenve osCeejer "jueer. SKeeoe ØeefleYeeJeeve uesKekeâ lÙeeuee peMeer mHetâleea Ùesles lemes lees efueefnlees. lees pesJne efueefnlees lesJne lees SkeâšeÛe Demelees – lees DeeefCe lÙeeÛeer ØeefleYee. lÙeeuee pevemecetneÛeer meeLe vemeles. cee$e veener cnšues lejer lÙeeuee MeeyeemekeâerÛeer iejpe DemelesÛe. meeefnlÙe mebcesueves uesKekeâeÛeer ner iejpe YeeieJeleele. pegvÙee uesKekeâebvee Meeyeemekeâer, veJÙeebvee Øeeslmeenve Je Ûeeuevee osCÙeeÛes keâece mebcesueves keâjerle Demeleele. cnCetve mebcesueves KeefÛe&keâ Demeueer lejer lees KeÛe& JÙeLe& peele vemelees nsÛe Kejs.
 JemeF&ÛÙee DeeefCe ceneje°^eleerue Flej ef"keâeCeÛÙee ef¡emleer uesKekeâebveer opexoej meeefnlÙeefveefce&leer kesâueer Deens. pegvÙee keâeUele Heâe. Lee@ceme mšerHeâvme DeeefCe MelekeâehetJeea jsJn. veejeÙeCe Jeeceve efšUkeâ Je lÙeebÛeer helveer ue#ceeryeeF& efšUkeâ Ùeebveer kesâuesues efueKeeCe ueeskeâefØeÙe yeveues Deens. ef¡emleer meeefnlÙeeÛeer ner GppJeue hejbheje hee"erMeer Demeleevee ef¡emleer ceeCemeebveer ceje"erle uesKeve keâjCÙeeme ceeiesheg{s keâe yejs heeneJes? Deepe DeeheuÙee meceepeele uesKeve kesâues peele veener Demes veener. ef¡emleer meceepeele Ûeebieues uesKekeâ Deensle. heCe lÙeebÛeer mebKÙee Jee{ueer heeefnpes. veJeerve uesKekeâ efvecee&Ce Peeues heeefnpesle. Gòece meeefnlÙe efveefce&leer Peeueer heeefnpes. ef¡emleer meceepeekeâ[s peieeuee osCÙeemee"er yengceesue keâenerlejer Deens, pes ogmeNÙeebkeâ[s veener. DeMee JesUer ef¡emleer ceeCemeebveer pej lÙeebÛeer ØeefleYee iee[tve "sJeueer lej keâmes Ûeeuesue? MegYeJele&ceeveele ÙesMetves efouesuee ceesnjebÛee oeKeuee (ceòeÙe 25:14-30) DeeheCe vepejsmeceesj "sJeeÙeuee nJee.
 meeefnlÙeefveefce&leer ns keâ°eÛes keâece Deens. heCe Ùee keâ°euee ØeefleHeâUner cees"s Deens. Heâe. øeâeefvmeme efoefyeÇšes ns GÛÛe heoeuee heesnesÛeues. ceje"er Jee*dceÙeele JeeJejCeeNÙee ceeCemeeuee efceUt Mekesâue Demee meJee&le cees"e mevceeve lÙeebvee ueeYeuee Deens. lÙee hee"erceeies lÙeebveer Iesleuesueer cesnvele efJemejlee Ùesle veener. MeeuesÙe peerJeveeheemetve lÙeebveer Deeheueer uesKeveMewueer efPepeJeueer Je efJekeâefmele kesâueer. leer ueeskeâefØeÙe yeveJeueer. les meelelÙeeves efueefnles jeefnues. lÙeele keâOeer Keb[ he[t efouee veener. lÙeebveer Deeheueer uesKeCeer keâOeer cÙeeve kesâueer veener. lÙeebÛÙee uesKeveeceeies ueeskeâefMe#eCe ne ØecegKe GösMe neslee Je Deens. mJele:uee pes mecepeues, Gcepeues, mJele:keâ[s pes megboj Je Goeòe Deens les lÙeebvee JeeÛekeâebvee ÅeeJesmes Jeešues Je Jeešle Deens. lemes keâjleevee lÙeebÛÙee neletve Jee*dceÙe mesJee Ie[le iesueer. lÙeeÛeer oKeue ceneje°^eleerue peeCekeâejebvee IesCes Yeeie he[ues. Heâe. efoefyeÇšes Ùeebvee efceUeuesuee yengceeve ne Heâkeäle lÙeebÛeeÛe veener; lej mebhetCe& JemeF&Ûee Je ceneje°^eleerue mebhetCe& ef¡emleer meceepeeÛee yengceeve Deens. Ùee mevceeveeyeöue Heâe. øeâeefvmeme efoefyeÇšes ÙeebÛes DeefYevebove keâjleevee ceer ceneje°^eleerue meeNÙee ef¡emleer ueeskeâebÛes osKeerue DeefYevebove keâjlees.