efÛebleefvekeâepeevesJeejer 2020


 – cee@efvmeefveDej keâesefjÙee
 
  20 20
 efpelekeâer Melekebâ; eflelekeâerÛe Je<eË
 
 cnCelee cnCelee veJeerve meeue GieJeueb. Ùee veJÙee Je<ee&Ûeb Skeâ JewefMe°Ÿe Deens. keâesCeles yejs les JewefMe°Ÿe? pÙee Je<ee&le DeeheCe heoehe&Ce keâjlees Deenesle, les Je<e& Deens Jeerme. 2020. efpelekeâer MelekeWâ eflelekeâerÛe Je<eX. ne Ùeesie oj 101 Je<ee&veblej Ùesle Demelees. SkeâefJemeeJÙee Melekeâeleerue 19 Je<eeËÛee Deeheuee heuuee hetCe& keâ¤ve Ùee peevesJeejeruee DeeheCe efJemeeJÙee Je<eeËle heoehe&Ce keâjle Deenesle.
 2020 ns meeue efueefnleevee 20 ne Deekeâ[e DeeheuÙeeuee oesveoe efueneJee ueeielees. heefnuee 20Ûee Deekeâ[e pees DeeheCe efueefnlees lees ef¡emle pevceeuee efkeâleer Melekebâ Peeueer les oMe&efJeCÙeemee"er. 20Ûee ogmeje Deekeâ[e pees DeeheCe efueefnlees lees keâesCelÙee Je<ee&le DeeheCe ØeJesMe keâjle Deenesle, les oMe&efJeCÙeemee"er. 20 ne Deekeâ[e DeeheuÙeeuee oesveoe efueneJee ueeielees. lesJne kegâ"s Ùee veJÙee Je<ee&Ûee DeLe&hetCe& GuuesKe DeeheCe ke⤠Mekeâlees. veJeerve Je<ee&Ûee heefnueeÛe ceefnvee Deens peevesJeejer.
 ¢ee veJÙee meeueÛee GuuesKe keâjleevee 20 ne Deekeâ[eÛe kesâJeU DeeheCe oesveoe efuenerle veener lej 2 ne Deekeâ[eosKeerue DeeheCe oesveoe efueefnlees; Ùee veJÙee meeueeÛeer veeWo keâjleevee 2 ne Deekeâ[e pemee DeeheCe oesveoe efueefnlees lemeeÛe lÙee Deekeâ[ŸeeÛÙee veblej ÙesCeeNÙee hegpÙeebÛeer yew"keâ osKeerue DeeheCe oesveoe ceeb[lees. Meskeâ[es JesUsuee Ùee Je<e&Yejele ne Deekeâ[e DeeheuÙeeuee oesve-oesveoe IeesšeUeJee ueeieCeej Deens. 2 efueefnues keâer heg{s hetpÙe. hejle 2 efueefnues keâer ceie hegvne SkeâJeej hetpÙe. oesveÛee ne Deekeâ[e Ùee Je<e&Yejele oesve-oesveoe efueefnleevee Deeheues oesvner nele Leketâve lej veener vee peeCeej? SKeeoer efÛeúer efueefnueer keâer lÙee efÛeúerJej DeeheuÙeeuee ne Deekeâ[e efueneJee ueeieCeej. SKeeoer efjmeerš efueefnueer keâer lÙeeJej ne Ûeeuet Je<ee&Ûee Deekeâ[e DeeheuÙeeuee efueneJee ueeieCeej. SKeeos he$e Kej[ues keâer lÙeeJej DeeheuÙeeuee 2Ûee Deekeâ[e oesveoe efueneJee ueeieCeej. SKeeoe Ûeskeâ efueefnuee Je lÙeeJej ne oesveÛee Deekeâ[e pej oesveoe efueefnuee iesuee veener lej Deeheuee Ûeskeâ heeme nesF&ueÛe ¢eeÛeer keâeÙe MeeÕeleer? ®heÙes 2000 Ûeer veesš, 200 Ûeer veesš Je 20 ®. ÛÙee veesše pÙee DeeheuÙee neleeble he[eÙeuee heeefnpesle lÙee he[leerueÛe ÙeeÛee keâeÙe YejJemee? heCe Skeâoe keâe legceÛÙee neletve lÙee efoJemeeÛÙee leejKesÛeer veeWo efueefnueer iesueer keâer Ùee veesše DeeuÙeeÛe veeÛele-cegj[le legceÛÙee neleeble! lÙee ÙesCeejÛe ÙesCeej! JesieJesieàÙee jbieeÛÙee! JesieJesieàÙee DeekeâejebÛÙee! lÙee veesše heentve yesnö Ket<e veener keâe nesCeej legceÛes oesvner [esUs?
 2Ûee Deekeâ[e oesveoe efueneJee ueeieCeej Ùee GieJelÙee peevesJeejerheemetve. peevesJeejer ne Meyo ‘peevegDeeefjTme’ Ùee ue@efšve Meyoeheemetve leÙeej neslees. ÙegjesheceOeuÙee jesce veiejerletve Skeâ veoer Jeenles. efleÛes veeJe ‘šeÙeyej’. ner veoer jesce veiejerletve Jeenles Demes cnCeCÙeehes#ee jesce veiejer Ùee veoerÛÙee keâe"eJej Jemeueer iesueer Deens, Demes cnCeCesÛe DeefOekeâ mebÙegefkeälekeâ "jsue. Ùee veoerJej Deveskeâ hetue Deensle. lÙeele šeÙeyej jepeJee[Ÿeekeâ[s peeCeeNÙee hegueeuee ‘heeWles heeefyeÇefÛeDees’ ‘DeeÙeueb[ hetue’ Demes cnCeleele. ne hetue Deens Meskeâ[es Je<ex pegvee. lÙee hegueeJej Deens Skeâ oie[. oie[ cnCeCÙeehes#ee ‘efMeUe’Ûe cnCee vee lÙeeuee! leer efMeUe cnCepesÛe Skeâ efMeuhe. Skeâ [eskesâ; oesve Ûesnsjs, DeMeer Deens ner efMeUe. efMeUe Hegâšuesueer veener; legšuesueer veener. efleuee efÛej veener keâer Yesiee veener. DeMee efMeUsuee Fb«epeerceOÙes ‘cee@vee@efueefLekeâ’ DemesÛe veener keâe cnCele? lÙee efMeUsÛes Meerj pemes DeYesÅe Deens lemesÛe lÙeeÛes ÛesnsjsosKeerue kegâ"s KejÛešuesues veenerle. ns DeYesÅe Meerj Skeâ Demeues lejer lÙeeÛÙeeJej Demeuesues oesve Ûesnsjs cee$e Deeheueer leeW[s Skeâceskeâebheemetve otj keâ¤ve hejmhej efJe®æ efoMesuee Deensle. cnCetve pegvÙee keâeUeheemetve jesceve ueeskeâebveer lÙeeuee ‘peevetme’ ns jesceve owJeleeÛes veeJe efoues Deens. Ùee osJeeÛÙee veeJeeJe¤ve Je<ee&ÛÙee heefnuÙee ceefnvÙeeuee veeJe efceUeues ‘peevesJeejerTme’. Ùee peevesJeejer ceefnvÙeeÛÙee meg®Jeeleerheemetve meg®Jeele nesles veJeerve Je<ee&Ûeer. Ùee peevesJeejer ceefnvÙeeuee Deensle peCet 2 leeW[s. Skeâ heg{s heenCeejs, ogmejs ceeies heenCeejs. ceeies Feflenemeekeâ[s heentve lÙeeÛÙeeletve ÙeesiÙe lees Oe[e IesTve veJeerve Je<ee&ÛÙee YeefJe<Ùeele veJÙee efJeOeeÙekeâ Ùeespevee DeeKeCÙeemee"er. veJÙee Ùeespevee meceesj "sJeCÙeemee"er. veJes Øekeâuhe vepejsmeceesj "sJeCÙeemee"er. veJeer DeeJneves PesueCÙeemee"er.
 ÙeboeÛee peevesJeejer ceefnvee cee$e ceneje°^eleerue ef¡emleer meceepeyeebOeJeebvee Skeâ ‘Ket<e Keyej’ IesTve Deeuee Deens. lÙeeÛe meceepeeleerue Skeâe De«eieCÙe meeefneflÙekeâeuee 2020 ÛÙee peevesJeejer ceefnvÙeele ‘DeefKeue YeejleerÙe ceje"er meeefnlÙe mebcesueveeÛÙee 93JÙee DeefOeJesMevee’Ûes DeOÙe#emLeeve yeneue keâjCÙeele Deeues Deens. lesner efyeveefJejesOe. Demee ceneve mevceeve ÙeehetJeea keâesCelÙeener ceje"er ef¡emleer meeefneflÙekeâeuee efceUeuesuee veener. ne mevceeve kesâJeU lÙee JÙekeäleerÛeeÛe vemetve GYÙee ceneje°^eleerue Je ye=nvceneje°^eleerue leceece ceje"er Yeeef<ekeâ ef¡emleer meceepeeÛee Deens. Ùee efveJe[erves leceece ceje"er yengmebKÙe meeefnlÙe Jeiee&keâ[tve DeuhemebKÙeebkeâ ef¡emleer meceepeeJej peer efYemle šekeâueer Deens leer Ùee DeuhemebKÙeebkeâ ef¡emleer meceepeeves hegjer keâjeJeer cnCetve ÙeÛÛeÙeeJele ceje"er ef¡emleer meceepeyeebOeJeebveer ceje"er Yee<esMeer Je ceje"er meeefnlÙeeMeer Deeheueer peer hetJee&heej yeebefOeuekeâer Deens, efleÛÙeeMeer ØeeceeefCekeâ Je Skeâefve‰ jeefnues heeefnpes Je lÙee yeebefOeuekeâerÛÙee heefjhetleeamee"er mJele:uee hetCe&heCes Peesketâve ÅeeÙeuee heeefnpes.
 peevesJeejer ceefnvÙeele mebheVe nesCeeNÙee Ùee mebcesueveeÛÙee DeOÙe#eebkeâ[tve ‘peevetme’ Ùee jesceve owJeleemeejKÙee oesve vepejebÛeer Je oesve Âef°keâesveebÛeer Dehes#ee Deens. lÙee cetleeaÛee ceeieÛÙee yeepetves jesKetve heenCeeje pees Ûesnsje Deens lÙeeÛÙee oesve [esàÙeebveer ceje"er Yeeef<ekeâ meceepeeves, efJeMes<ekeâ¤ve ceje"er ef¡emleer meceepeeves, ceje"er Yee<esuee Je ceje"er meeefnlÙeeuee efouesuÙee ÙeesieoeveeJej Âef°#eshe šekeâCes efpelekesâ iejpesÛes Deens, eflelekesâÛe lÙeebveer meceesjÛÙee ÛesnsNÙeeJejerue vepejsletve YeefJe<ÙeeÛee JesOe IesCesner iejpesÛes Deens. lÙee heeÕe&YetceerletveÛe leceece ceje"er meeefneflÙekeâ Jeiee&uee ceje"er ef¡emleer meceepeeÛes oMe&ve Ie[sue Ùeele leerUcee$e Mebkeâe veener. keâejCe ÛeebÅeeheemetve- yeebÅeeheÙeËle legjUkeâheCes keâe nesF&vee heCe hemejuesuee ef¡emleer meceepe ne Ùee ceeleerMeer Skeâefve‰ Demetve lees pemee 100³ ef¡emleer Deens lemeeÛe lees 100³ ceneje°^erÙeve Deens ÙeeÛeer ØeefÛeleer leceece ceneje°^euee ÙesCes iejpesÛes Deens. efveÙeesefpele DeOÙe#eebÛÙee DeepeJej DemeuesuÙee ÛeewHesâj vepejves Deelee ns oesvner Ûesnsjs DeefOekeâ ØekeâeMeceeve keâjCÙeeÛeer iejpe Deens. les ef¡emleer Deensle Je 100³ ef¡emleer Deensle, ns pemes lÙeebÛÙee SketâCe Âef°keâesveeletve Øeleerle nesCes iejpesÛes Deens lemesÛe les 100³ ceneje°^erÙeve meeefneflÙekeâ Deensle nsosKeerue Øeleerle nesCes iejpesÛes Deens. Skeâ JesU keâener ueeskeâebvee ner leejsJejÛeer keâmejle Jeešsue heCe meceefhe&le peerJeveeÛÙee Ùee JÙekeäleerves leejsJejÛÙee Deveskeâ keâmejleer keâceeueerÛÙee ueppeleoejheCes DeeefCe eflelekeäÙeeÛe meHeâeF&oejheCes heej hee[uÙee Deensle. lÙeebÛee SketâCe meeefnlÙeØeJeeme ¢eeÛe leejsJejÛÙee keâmejleerÛeer mee#e oslees. ner leejsJejÛeer keâmejle Deelee Je Ùeeheg{sosKeerue les meHeâeF&oejheCes heej hee[leerue, Ùeele cegUerÛe mebosn veener.
 ‘efpelekeâer Melekebâ; eflelekeâerÛe Je<e&’ Demee Deek]eâ[e DemeuesuÙee Je<ee&Ûee ne Ùeesie ØelÙeskeâ Je<eea Ùesle veener.
 ne Ùeesie 101 Je<eeËveblejÛe Ùesle Demelees. DeeleeÛe ØeJeemeeuee efveIeeuesuÙee ceje"er meeefnlÙe heefj<eosÛÙee peerJeveelener lees 1919 meeueer Deeuee neslee DeeefCe Deelee lees Ùeesie 2121 Ùee Je<eea ÙesF&ue. 1919 meeueer ne Ùeesie Deeuee Keje heCe lÙee Je<eea ceje"er meeefnlÙe mebcesueveÛe mebheVe Peeues veener. F.me. 1917 jespeer ßeerceeve peveeo&ve DeeieeMes ÙeebÛÙee meceLe& vesle=lJeeKeeueer 9Jes DeefKeue YeejleerÙe ceje"er mebcesueve Yejues nesles. lÙeeveblej 1921 Ùee Je<eea ve.efÛe.kesâUkeâj ÙeebÛÙee efJeoJeòeehetCe& DeOÙe#eerÙe Yee<eCeeves oneJÙee DeefKeue YeejleerÙe ceje"er meeefnlÙe mebcesueveele ye[esoe veiejer ogceogcetve šekeâueer nesleer. cee$e lÙee 4 Je<eeËÛÙee ojcÙeeve 1919 Ùee Je<eea mebcesueve nesTÛe Mekeâues veener.
 ÙeboeÛes DeefKeue YeejleerÙe ceje"er meeefnlÙe mebcesueve mebheVe nesle Demeleevee DeeefCe DeeheuÙee ceje"er ef¡emleer pevemecetneuee veJeerve Je<ee&ÛÙee MegYesÛÚe osleevee ÙeboeÛÙee Je<ee&Ûeer KeeefmeÙele ue#eele IesTve ceje"er ef¡emleer meceepeeheg{s Skeâ "sJeCeerleuee GKeeCee "sJeeJeemee Jeešlees. lees GKeeCee Demee :
 ÙeboeÛÙee Je<ee&uee ‘efpelekeâer Melekebâ eflelekeâerÛe Je<e&’
 Melekeâeletve SkeâoeÛe neslees ceveeuee Demee n<e&
 JemeF&ÛÙee ogOeeuee Deeueer meeÙe
 lej ceie meebiee yejb, ÙeboeÛÙee meeefnlÙe mebcesueveeÛÙee DeOÙe#eebÛeb veeJe keâeÙe?