DeeblejYeejleerpeevesJeejer 2020


 
 ÚUeletve JeeÛeuesuÙee YeeefJekeâebÛÙee cegueeRvee heefnues keâcÙegefveDeve
 Deesefjmee : kebâOeceeue ÙesLes ÚUheJee&letve JeeÛeuesuÙee YeeefJekeâebÛÙee cegueebveer 24 veesJnWyej 2019 jespeer ef¡emlejepeeÛÙee meCeeÛÙee efoJeMeer heefnuÙee keâcÙegefveDeveÛee mJeerkeâej kesâuee. kebâOeceeueÛÙee efvejefvejeàÙee Yeeieebletve megceejs 5000 YeeefJekeâ jeF&efkeâÙee Ùee ieeJeele ieesUe Peeues nesles. ØecegKe hegjesefnle DeeÛe&efyeMehe (keâškeâ-YegJevesÕejÛes efyeMehe) pee@ve yeejJne ns nesles. DeeÛe&efyeMehe DeeheuÙee ØeJeÛeveele cnCeeues, ‘‘jepes Deeues Je iesues; heCe Deeheuee jepee ØeYet ÙesMet ef¡emle Deeuee DeeefCe meJe& peieYej keâeÙece jeefnuee. DeeheCe Ùee jepeeuee DeeheuÙee Jele&veeÉejs Øekeâš keâjlees. DeeheCe Ùee efJeÕeemet jepeeÛeer efJeÕeemet Øepee Deenesle. DeeÛe&efyeMehe heg{s cnCeeues, ‘‘kebâOeceeueÛÙee ueeskeâebvee ÚUeuee meeceesjs peeJes ueeieues. heCe ns ueeskeâ MeebleerÛÙee Je vÙeeÙeeÛÙee jepeeÛeer mee#e osCÙeemee"er cejeÙeuee osKeerue leÙeej Peeues.’’
 heefnues keâcÙegefveÙeve mJeerkeâejuesuÙee cegueerÛes Skeâ Je[erue cnCeeues, ‘‘ceePÙee cegueerves heefnues keâcÙegefveÙeve Iesleues Deens cnCetve ceer Deepe Kethe Kethe Deeveboer Deens.’’
 keâuhevee efoieue Ùee cegueerÛÙee Jeef[ueebvee 2008ÛÙee ef¡emleer ueeskeâebefJe®æÛÙee ÚUme$eele peerJe ieceJeeJee ueeieuee. leer cnCeeueer, ‘‘ceer heefnues keâcÙegefveDeve Iesleues ns heentve ceePÙee Jeef[ueebvee Kethe Deevebo Peeuee Demelee. heCe lÙeebvee 2008ÛÙee ÚUeceOÙes ›egâjheCes "ej ceejCÙeele Deeues.’’
 njJele Ûeeueuesueer cegbyeF&
 cegbyeF& : cegbyeF&ueeÛe Deepe cegbyeF&Ûeer DeesUKe ueeieeÙeÛeer jeefnueer Deens. pÙeebvee pegvÙee cegbyeF&Ûeer DeesUKe Deens lÙeebvee veJeerve cegbyeF&le DeJeIe[uÙeemeejKes Jeešles. cegbyeF&le ef¡emleer ueeskeâebÛes cees"Ÿee ØeceeCeele pes JeemleJÙe nesles les Deepe jeefnues veener. pegveer cegbyeF& Deelee njJeueer iesueer Deens, ¢eeÛes megboj efÛe$e peerve yeespexme ¢eebveer ‘yee@cyes yeÛeeJe’ Ùee DeeheuÙee veJÙee hegmlekeâele jsKeešues Deens. «e@C[jes[ ÙesLeerue efÛejeyeepeej efJeYeeieele keâJesue ÛeÛe&ÛÙee heefjmejele ef¡emleer ueeskeâebÛeer je$ebefoJeme peer T"yeme nesleer leer Deelee ve° Peeueer Deens. leer Jemleer Deelee yeesefjJeueer, JemeF& lemesÛe veJeer cegbyeF& ¢ee efJeYeeieele mejkeâle Deens. lÙeeÛes ngyesntye efÛe$e uesefKekesâves ceveesjbpekeâefjlÙee DeeheuÙee hegmlekeâele jsKeešues Demetve lÙee 224 he=‰ebÛÙee hegmlekeâeÛes ØekeâeMeve Deueerkeâ[sÛe cegbyeF&le Peeues.
 efme. uegmeer ÙeebÛeer GuuesKeveerÙe keâeceefiejer
 ieesJee : heeshecenesoÙeebÛee efJeMes<ele: heeshe øeâeefvmeme ÙeebÛee JewÙeefkeälekeâ he$eJÙeJenej leyyeue 15 Je<ex meebYeeUCeeNÙee efme. uegmeer efyeÇšes ¢eebvee jesceceOetve cees"Ÿee mevceevehetJe&keâ YeejleeceOÙes ÙesCÙeele hejJeeveieer osCÙeele Deeueer Deens. lÙeebÛee efvejeshe meceejbYe Je melkeâej Jn@efškeâvepeJeUerue ‘os pespet’ Ùee pespJeerš mebIeeÛÙee Deeblejje°^erÙe meJeexÛÛe keâeÙee&ueÙeele keâjCÙeele Deeuee. ueneve yeeuekesâ heeshevee peer cepesMeerj he$e efueefnleele leer lÙeebvee peMeer neleeUeJeer ueeiele leMeerÛe JesieJesieàÙee osMeebleerue jepeotle pees he$eJÙeJenej keâjerle leesosKeerue lÙeebvee neleeUeJee ueeies. ns meejs keâjerle Demeleevee DeeheuÙeeuee Skeâ Deeblejje°^erÙe °er ueeYeueer Deens Demes ieesJÙeeceOÙes hegve§e Skeâoe heoehe&Ce keâjleevee lÙee cnCeeuÙee.
 nerjkeâ ceneslmeJeer hegveefce&ueve
 ieesjsieeJe : cegbyeF& Je JemeF&leerue yengleskeâ Oece&ieg¤bÛeer pe[CeIe[Ce ieesjsieeJeÛÙee mesefcevejerceOÙes Peeueer Deens. peJeUpeJeU one Je<ex Deeheuee efJeÅeeYÙeeme Ûeeuet Demeleevee les pejer Skeâ$e JeeJejle Demeues lejer iesuÙee Jeerme Je<eeËhetJeea JemeF& Oece&Øeeble mLeeheve PeeuÙeeheemetve oesvner Oece&ØeebleeleuÙee Oece&ieg¤bceOÙes Skeâ ØekeâejÛeer ojer efvecee&Ce Peeueer Deens. megKe-og:KeeÛÙee ‘iees°er’ lÙeebÛÙeele hetJeea JneÙeÛÙee leMee Deelee nesle veenerle, ner yeeye ue#eele IesTve Deeheues keâeef[&veue cenesoÙe Je DeeÛe&efyeMehe ¢eebveer cegbyeF& DeeefCe JemeF& ÙesLeerue meJe& Oece&ieg¤bmee"er Skeâ ØeerleerYeespeveeÛee meceejbYe Ie[Jetve DeeCeCÙeeÛes "jefJeues Deens. ieesjsieeJe ÙesLeerue FceejleerÛÙee GodIeešveeuee Ùeboe 60 Je<ex hetCe& nesle Deensle. lÙee FceejleerÛÙee nerjkeâ ceneslmeJeer meceejbYeeÛes DeewefÛelÙe meeOetve meJe& Oece&ieg¤bvee ieesjsieeJe ÙesLeerue mesefcevejerceOÙes Skeâ$e ÙesCÙeeÛeer efJevebleer kesâueer Deens. keâefjlee, keâener Oece&«eeceele mekeâeUÛeer efcemmee ueJekeâj "sJetve lemesÛe efoJemeYej keâener De[ÛeCe efvecee&Ce PeeuÙeeme ›elemLe Oece&ieg¤bÛeer meesÙe keâ¤ve meieàÙee Oece&«eeceeleerue Oece&ieg¤ efo. 2 peeves 2020 jespeer Skeâ$e Ùesle Deensle. lÙee ceveesefceueveeÛÙee efoJemeekeâ[s meJe& Oece&ieg¤bÛeer vepej ueeieueer Deens. iesuÙee mee" Je<eeËle Ùee ceneve mebmLesletve efMeketâve yeensj he[uesuÙee Oece&ieg¤bvee ueeKe-ueeKe MegYesÛÚe Je lÙeebÛÙee Øesef<eleerÙe keâeÙee&me MegYekeâecevee!
 keâeef[&veue Dee@PeJeu[ «esMeme ¢eebÛÙee JeÙeeÛee Dece=leceneslmeJe
 cegbyeF& : cegbyeF& mejOece&ØeebleeÛes DeeÛe&efyeMehe keâeef[&veue Dee@pJeu[ «esMeme ÙeebÛÙee JeÙeeÛeer 75 Je<ex hetCe& Peeueer Deensle. DeeheuÙee Oece&ieg®heoeÛÙee keâejefkeâoeale lÙeebveer GuuesKeveerÙe keâeceefiejer kesâueer Deens. Skeâ yegefæceeve Je keâle=&lJeJeeve JÙekeäleer cnCetve les peieYej Øeefmeæ Deensle. les Skeâ Gòece Jekeäles Deensle. DeeuneooeÙekeâ Yee<eCeMewueercegUs lÙeebÛes yeesueCes vesnceerÛe SskeâeJesmes Jeešles. DeeheuÙee ceveefceUeJet mJeYeeJeecegUs les ueeskeâebÛeer ceves efpebkeâle Demeleele. mebIe<e&ceÙe Øemebieer mecesš Ie[Jetve DeeCeCÙeele les DeefleMeÙe lejyespe Deensle. lÙeebÛÙee Dece=leceneslmeJe Øemebieer lÙeebvee ØeeLe&veeceÙe MegYesÛÚe!