DeefOeke=âle – 1 peevesJeejer 2020


 ‘osJe ceelee’ (Mother Of God)
 DeeheCeeuee mece=æ peerJeveeÛes Oe[s efMekeâefJeles
 ØelÙeskeâ Je<eea 1 peevesJeejer jespeer ef¡emlemeYee osJeceelesÛee cenemeesnUe (Solemnity) meepeje keâjles. ceefjÙee osJeeÛeer ceelee keâMeer? ¢eeJej DeeheCe efÛebleve ke⤠Ùee.
 ceele=lJe – ceelee yeveCes cnCepes to conceive, ieYe& OeejCe keâjCeejer DeeefCe pevceeme IeeueCeejer DeMee oesve iees°er ceeveJeer DevegYeJeeMeer efveieef[le Demeleele.
 ‘‘heene, let iejesoj jenMeerue Je leguee heg$e nesF&ue. lÙeeÛes veeJe ÙesMet "sJe’’ (uetkeâ 1:31).
 ‘‘Demes efJeÛeej lÙeeÛÙee ceveele IesUle Demelee heene, ØeYetÛÙee otleeves lÙeeuee mJehveele oMe&ve osTve cnšues, ‘ÙeesmesHeâe, oeJeeroeÛÙee heg$ee, let ceefjÙesÛee Deeheueer helveer cnCetve mJeerkeâej keâjCÙeeme DeJeceeve ke⤠vekeâesme, keâejCe efleÛÙee heesšer pees ieYe& Deens lees heefJe$e DeelcÙeeheemetve Deens’ ’’ (ceòeÙe 1:20).
 ÙeMeÙeeves efouesuee hejcesÕejeÛee mebosMe – ‘‘ÙeemleJe ØeYet mJele: legcnebme efÛevn osle Deens. heene, kegâceejer ieYe&Jeleer nesTve heg$e ØemeJesue Je lÙeeÛes veeJe FcceevegSue (DeeceÛÙeemeefVeOe osJe) Demes "sJeerue’’ (ÙeMeÙee 7:14).
 veeleeUÛee DeLe&Ûe ‘‘ceefjÙesves ÙesMetyeeUeuee pevce efouee Je leer hetCe& DeLee&ves osJeeÛeer ceelee yeveueer’’ Demee Deens.
 ‘‘hejcesÕej-peveveer’’ (Dei Genitrix) efkeâbJee ‘osJeceelee’ ns Meer<e&keâ ceefjÙesuee yeneue keâjleevee ke@âLeefuekeâ ÛeÛe& ceefjÙesÛes ieYe&OeejCe efJeMes<e "eceheCes DeOeesjsefKele keâjles.
 ‘ieYe&OeejCe’ ner yeehe DeeefCe DeeF& ¢ee oesIeebvee ueeiet he[les, hejbleg ‘ceele=lJe’ ns Heâkeäle DeeF&ÛÙeeÛe yeeyeleerle Ie[les.
 osJeceelee ns ef¡emlemeYesle ceefjÙesuee efceUeuesues heefnues, cnCetve meJeeËle pegves Meer<e&keâ (F. me. 431).
 ‘osJeceelee’ heefJe$e ceefjÙesuee efouesues ns Meer<e&keâ mecepeCÙeemee"er ØeLece ÙesMet keâesCe Deensle, ns veerš mecepetve IesCes DeeJeMÙekeâ Deens.
 ØeYet ÙesMet ns hejcesÕej Deensle ns veeÙeefmeÙee ÙesLeerue Oece&heefj<eosle (F. me. 325) ceevÙe Peeues Je ceefjÙee osJeeÛeer ceelee ns SHesâmeme (F. me. 431) ÙesLeerue Oece&heefj<eosle ceevÙe Peeues. ne Fefleneme, hejbleg lesLes ÙesMet DeeefCe ceefjÙee hejcesÕej efkebâJee osJeceelee yeveues veenerle efkebâJee lesLes les hejcesÕej efkebâJee osJeceelee cnCetve DeefmlelJeele Deeues, Demes cegUerÛe veener.
 leerve heeÙeNÙee :-
 1) ef¡emlemeYesÛÙee meg®Jeeleeruee ceefjÙee ÙesMetÛeer ceelee Deens DeMeer mecepetle Heâkeäle Meejerefjkeâ efkebâJee peerJeMeeŒeeÛÙee Âef°keâesveeletveÛe mecepeueer peeT ueeieueer. les melÙe lej KejsÛe nesles, hejbleg lesJe{sÛe veJnles; efkebâJee hetCe&melÙe veJnles. ‘‘ceefjÙesÛÙee Gojer pevceeme Deeuesuee ne[e-ceebmeeÛee ÙesMet hejceefhelÙeeÛee SkeâcesJe heg$e Deens, ns melÙe veekeâejCeejer JÙekeäleer ef¡emleer vemeles’’ Demes SHesâmemeÛÙee heefj<eosle peeefnjheCes Ieesef<ele keâjCÙeele Deeues.
 2) osJeceelee ¢ee Meyoeleerue ‘osJe’ ne Meyo peemle DeOeesjsefKele neslees. ceefjÙee osJeeÛeer ceelee Deens ns melÙe ßeæsves, DeeOÙeeeflcekeâ meboYee&le ceeveues peeJes Demes ke@âLeefuekeâ ÛeÛe& (efJeMes<ekeâ¤ve meble Deiemleerve) efMekeâJeles. ceefjÙee ‘ceelee’ yeveles, ¢eeÛes keâejCe efleÛeer ßeæe Deens – leer osJeeÛeer FÛÚe lebleesleble ØeceeCe ceeveCeejer Deens, ns "emetve meebefieleues peeles. ‘‘ØeYet ÙesMetuee pevceeme IeeueCÙeeDeieesoj, ceefjÙesves ØeYet ÙesMetuee ßeæsves DeeheuÙee Deble:keâjCeele Iesleues nesles’’, Demes meble Deiemleerve mhe° keâjlees.
 3) ØeYet ÙesMetuee pevceeme IeeueCÙeeDeieesoj ceefjÙesueeÛe ØeYet ÙesMetves pevce efouee neslee. ‘‘let ceePee heg$e Deensme, ceer leguee pevceeme Ieeleues Deens ns hejceefhelÙeeves ØeYet ÙesMetÛÙee meboYee&le GÛÛeejuesues Meyo Heâkeäle ceefjÙeeÛe cnCet Mekeâles’’ (‘‘ns kegâceejer ceeles, let legPÙee heg$eeÛeer keâvÙee Deensme’’ – Fš@efueDeve cenekeâJeer oevles).
 meceejeshe
 DeeheCe, ØelÙeskeâ ßeæeJebleeves, osJeeÛee Meyo Ssketâve, ØeYet ÙesMetuee DeeheuÙee ne[e-ceebmeeÛee DeefJeYeepÙe Yeeie yeveJeues heeefnpes. DeeheCe veJns, lej ef¡emleÛe DeeheCeele peiele Demeuee heeefnpes.
 DehetCe& ceele=lJeeÛes Deepe oesve Øekeâej heneÙeuee efceUleele (Two types of unfulfilled maternity) : 1) ieYe&heele (abortion) 2) ieYe&OeejCee ve keâjlee, cegueeuee pevceeme IeeueCes (surrogate mother hard). ns oesvner Øekeâej DeeheCe DeOÙeelceeÛÙee meboYee&le heent Mekeâlees :
 1) Flejebvee (Goe. DeeheuÙee cegueebvee) ßeæe efMekeâJeCeejs heCe, lÙeebÛÙeeJej ogue&#e keâjCeejs (abortion), cnCepesÛe ieYe&heele keâjCeejs.
 2) mJele:ceOÙes ieYe&OeejCee ve neslee ÙesMetuee pevceeme IeeueCeejer ceeCemes, cnCepesÛe ÙesMetÛee mJeerkeâej keâjCeejs, heCe leMeer ke=âleer ve keâjCeejs. ßeæsÛÙee GCeerJesheesšer ns DehetCe& (unfulfilled) ceele=lJe DeeheCe ke=âleerle GlejefJeCÙeeme keâceer he[lees.
 Deelee ceefjÙesmeejKes HeâueoeÙeer Peeuesues ceele=lJe DeeheCe keâmes peiet Mekeâlees, ¢eeJej efÛebleve ke⤠Ùee. DeefmemeerÛee meble øeâeefvmeme efMekeâefJelees keâer, DeeheCe pesJne efve:mJeeLeea ØeerleerÛes peerJeve peiele Demelees lesJne ØeYet ÙesMetuee DeeheCe DeeheuÙee Deble:keâjCeele DeeefCe Mejerjele peieefJele Demelees; Deeheueer ke=âleerÛe meJeeËvee ØekeâeMeceeve DeeoMe& yeveles keâejCe ceefjÙesØeceeCes DeeheCe ØeYet ÙesMetuee peieele meeoj keâjerle Demelees.
 Deefmemeerkeâj meble øeâeefvmemeÛee efMe<Ùe, meble yeesveeJnWÛej ¢eeves meble øeâeefvmemeÛes Jejerue efÛebleve, yeeU ÙesMetÛes heeÛe meCe keâmes meepejs nesT Mekeâleele, ¢eeJej kesâues. meble yeesveeJnWÛej ne ef¡emlemeYesÛee leòJeJesòee efMekeâJelees keâer pesJne ¢ee peerJeveele ceeCemeeuee mebhetCe& meceeOeeve meehe[le vemeles lesJne –
 1) ceeCemeeÛee Deelcee DeeOÙeeeflcekeâ peerJeveeuee ØeeOeevÙe osTve hejceefhelÙeeÛee Meyo DeeheuÙee Deble:keâjCeele ¤peJet Mekeâlees.
 2) lÙee osJeMeyoeuee ieefYe&le ke⤠Mekeâlees.
 3) ieefYe&le PeeuesuÙee osJeMeyoeuee veeJe osT Mekeâlees.
 4) yeeU ÙesMetuee YesšCÙeeme DeeuesuÙee leerve jepeebyejesyej lÙee osJeMeyoeÛee MeesOe IesTve lÙee osJeMeyoeÛeer DeejeOevee ke⤠Mekeâlees.
 5) ceeCemeeÛee Deelcee hejceefhelÙeemeceesj osJeUele lÙee osJeMeyoeuee meeoj ke⤠Mekeâlees.
 ¢eehewkeâer oesve meCe DeeheCeemee"er Keeme cenòJeeÛes Deensle : DeeheuÙee Deble:keâjCeele hejceefhelÙeeÛÙee Meyoeuee (ØeYet ÙesMetuee) ieefYe&le keâjCes Je lÙeeuee (ØeYet ÙesMetuee) ¢ee peieele pevceeme IeeueCes. ns keâjleevee Deeheues peerJeve Deejheej yeoueues peeles. heefJe$e ceefjÙesØeceeCes DeeheCe oerve DeeefCe veceü yevelees – DeeheCeeuee Heâkeäle hejcesÕejeÛÙee ke=âhesÛeer Yetkeâ ueeieles. ceie DeeheCe ogmeNÙeebvee KetMe keâjCÙeemee"er peerJeve peiele vemelees. meJe& iees°eRle hejcesÕejeuee Deevebefole keâjCÙeeÛee OÙeeme DeeheCeeuee ueeieuesuee Demelees. ‘osJeceelee ceefjÙes’keâ[tve mece=æ peerJeveeÛes ns Oe[s DeeheCe efMeketâ Mekeâlees.
 
 DeefOeke=âle – 2
 DeeÛe&efyeMeheebÛes heeUkeâerÙe keâeÙe&›eâce
 (meueielee jeneJeer cnCetve DeeOeer Øeefmeæ kesâuesues keâeÙe&›eâce osKeerue ÙesLes hegvne Øeefmeæ kesâues Deensle)
 25 veesJnW. (me. 10.00 les og. 12.00) : DeOÙe#e- Ùegvees hegjmke=âle yeeue nkeäkeâ ØemebieercegueebÛee keâeÙe&›eâce, meWš ieesvmeeuees ieeefme&Ùee ÛeÛe& ne@ue, yejecehetj.
 og. 12.00 :osJeleueeJe ÙesLeerue meWš Lee@ceme neÙemketâueÛÙee mketâue keâefcešerÛeer meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 4.30:DemexueeF&ve efmemšme& Dee@Heâ cesjer FcÙe@keäÙeguesš (UMI) ØeesefJnefvMeÙeue megefheefjDejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 5.30:keâener ØeehebefÛekeâebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 27 veesJns. me. 10.00:keâener Oece&ieg®bmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee.5.30 les 7.45):keâener ØeehebefÛekeâebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 3 ef[meW. mebOÙee. 5.00 les og. 12.00):meeb[esj ÙesLeerue meWš pee@ve efJnÙeeveer keäuepeea nesceceOeerue efveJe=òe Oece&ieg¤bvee Yesš.
 5 ef[meW. (me. 10.00:keâener Oece&ieg®bmeceJesle meYee, efyeMehme neTme yejecehetj.
  (og. 12.00 les 12.45):efiejerpe ÙesLeerue pes. [er. kesâ. ÛÙee mebÛeeuekeâemeceJesle meYee.
  (og. 12.45 les 1.30):efJnkeâj pevejue meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 9 ef[meW. (me. 10.00 les 11.45):efceMevejerpe Dee@Heâ meWš øeâeefvmeme ( SFX – efheueej Heâeome&) Ùee mebmLesÛes ØeesefJnefvMeSue megefheefjDej Je lÙeebÛÙee šercemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (me. 11.45 les og. 2.30):keâener Oece&ieg®bmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 4.30:keâener Oece&ieg®bmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 10 ef[meW. (me. 10.00 les og. 1.00):DeOÙe#e – meuueeieej ceb[UeÛeer meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (mebOÙee. 4.30 les 6.30):keâener Oece&ieg®bmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee. 7.30 les je$eer 9.00):DeOÙe#e – Gheemevee mebieerleeÛee keâeÙe&›eâce (heefJe$e – Oeeefce&keâ mebieerle), meWš FivesefMeÙeme Dee@Heâ ueesÙeesuee ÛeÛe&, Deebyee[er.
 11 ef[meW.(me. 10.30 les og. 1.00):keâener Oece&ieg®bmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 5.00:Oece&ØeebleerÙe ØeyeesOeve ie=neÛÙee ØemleeefJele peefceveerÛeer heenCeer, meeb[esj.
 (mebOÙee. 6.15 les 7.30):meeb[esj ÙesLeerue meWš pee@ve efJnÙeeveer keäuepeea nesceceOeerue efveJe=òe Oece&ieg¤bvee Yesš.
 16 ef[meW. (me. 9.30 les og. 1.00):menYeeie, Deeiecevekeâeueerve lehemeeOevee (Oece&ieg¤ Je ›elemLe heg®<e Je efŒeÙee ÙeebÛÙeemee"er), osJeceelee ÛeÛe&, heeueer.
 (mebOÙee. 4.30 les 6.30):keâener Oece&ieg®bmeceJesle meYee, efyeMehme efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 6.30:ceejLeescee Dee@Leex[e@keäme ÛeÛe&Ûes Oece&ieg¤ Je keâener ØeehebefÛekeâebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 17 ef[meW. me. 10.00:kegâefjÙeeÛÙee Oece&ieg®bmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 me. 10.30:ceeefCekeâhetj ÙesLeerue meWš ceeÙekeâue ÛeÛe&ÛÙee ØecegKe Oece&ieg®bmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 4.30:meWš FivesefMeDeme ÛeÛe&, Deebyee[er jes[ ÙesLeerue Skeâe Je=æ pespJeerš Oece&ieg¤bvee Yesš.
 19 ef[meW. me. 10.00:efmemšme& Dee@Heâ cesjer FcÙe@keäÙeguesš (SMI) mebmLesÛÙee pevejue megefheefjDej Je ØeesefJnefvMeSue megefheefjDej meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (me. 11.00 les 11.30):keâener Oece&ieg®bmeceJesle meYee, efyeMehme neTme yejecehetj.
 me. 11.30:›elemLe keâeB«esiesMeve Dee@Heâ [e@efceefvekeâvme (Dee@[&j Dee@Heâ ØeerÛeme&) Ùee mebmLesÛÙee nesCeeNÙee ef[keâve meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (og. 12.30 les 1.30):keâener ØeehebefÛekeâebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme yejecehetj.
 (mebOÙee. 4.30 les 5.30):keâener Oece&ieg®bmeceJesle meYee, efyeMehme neTme yejecehetj.
 (mebOÙee. 5.30 les 6.30):keâener ØeehebefÛekeâebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme yejecehetj.
 20 ef[meW. (mebOÙee. 4.30 les 5.45):meble ceeÙekeâue ÛeÛe&, ceeefCekeâhetj ÙesLeerue Je=æ pespJeerš Oece&ieg¤bvee Yesš.
 mebOÙee. 6.00:Jeeef<e&keâ mvesnefove (Annual Day) cesUeJÙeele menYeeie, meWš Deiemšerve neÙemketâue, yejecehetj.
 22 ef[meW. mebOÙee. 5.30:heefJe$e efcemmee (DeblÙeefJeOeer efcemmee) jcesoer ceelee leerLe&mLeeve, jcesoer.
 23 ef[meW. (me. 9.30 les 11.15) :Oece&ØeebleerÙe kegâefjDee (Curia) meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (me. 11.15 les 11.45):meble heeÙeme ieg®efJeÅeeueÙe, ieesjsieeJe (het.) Ûes jskeäšj Heâe. De@veeefmešes hejsje meceJesle Jeelee&ueehe, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (og. 12.00 les 2.00):efyeMehe neTme mšeHeâÛee veeleeU mvesncesUeJee (efcemmeeyeueer Je ØeerleerYeespeve), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 24 ef[meW. mebOÙee. 7.00:veeleeU meCeeÛeer peeiejCe efcemmee (veeleeU ceOÙeje$eerÛeer efcemmee), cegkeäle peerJeve, kegâ‰jesieer, Je=æ Je SÛe.DeeÙe.Jner.yeeefOele ÙeebÛÙeemee"er efveJeeme, Jnsueesueer ieeJe, Menehetj.
 je$eer 9.00:veeleeU meCeeÛeer peeiejCe efcemmee (veeleeU ceOÙeje$eerÛeer efcemmee), veÙee peerJeve, SÛe. DeeÙe. Jner. yeeefOele cegueebmee"er, DeemeveieeJe.
 25 ef[meW. me. 8.30:efvejeefßele cegueebmen veeleeUÛeer efcemmee (veeleeUÛeer henešsÛeer efcemmee), meledmebie, keâesefMebyeer, efYeJeb[er.
 (mebOÙee. 4.30 les 6.30):veeleeUÛÙee efveefceòes Flej OeceeaÙeebmeceJesle cesUeJee Je mvesnyebOeve, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 26 ef[meW. (mebOÙee. 6.00 les 8.00):DeOÙe#e – ef¡emlepevceeefveefceòes (veeleeU) veeleeU ieerles ieeÙeve, Ùebie cesvme ke@âLeesefuekeâ DemeesefmeSMeve «eeTb[ (YMCA), ceeefCekeâhetj.
 27 ef[meW. mebOÙee. 4.30:DeOÙe#e – efoJÙeebie yebOegYeefieveeRmee"er Jeeef<e&keâ veeleeU keâeÙe&›eâce, ‘Gceso’, Oece&ØeebleerÙe keWâõ, YegF&ieeJe Heâeše.
 28 ef[meW. mebOÙee. 5.00:he. efcemmee Je Øeermšueer Dee@ef[&vesMeve (ef[keâve Lee@cemeve ueesheerme, ef[keâve øeBâkeâefueve keâesueemees (pespJeerš) DeeefCe ef[keâve Deceerle ef[efyeÇšes, (øeâeefvmemkeâve ke@âhÙegefÛeve)), meWš ceeÙekeâue ÛeÛe&, ceeefCekeâhetj.
 31 ef[meW. (mebOÙee. 9.00 les 10.00):heefJe$e leemeele menYeeie (osJeekeâ[tve 2019 Ùee Je<ee&le Oece&Øeebleeuee efceUeuesuÙee ke=âheeoeveebyeöue osJeeÛes DeeYeej ØeoMe&ve), DeJej ues[er Dee@Heâ «esme keâefLe[^ue, heehe[er.
 je$eer 10.00 :he. efcemmee – osJeceelee ceefjÙee YeJÙe ceneslmeJe (DeeefCe peeieeflekeâ Meeblelee efove), DeJej ues[er Dee@Heâ «esme keâefLe[^ue, heehe[er.
 (Keeueerue keâeÙe&›eâce peevesJeejer ceefnvÙeele mebheVe nesleerue.)
 2 peeves. (me. 9.00 les og. 2.00):menYeeie – (nerjkeâ ceneslmeJeeefveefceòes) cegbyeF& Je JemeF&ÛÙee Oece&ØeebleerÙe Oece&ieg¤bÛee cesUeJee,meWš heeÙeme keâe@uespe, ieesjsieeJe (het.)
 5 peeves. og. 3.30:he. efcemmee, meWš efJnvmeWš heueesšer ÛeÛe&, cejesU, DebOesjer (het.)
 12 peeves. mebOÙee. 6.00:DeOÙe#e, YeejleerÙe ef¡emleer Oeeefce&keâ mebieerle – mebOÙee, ceej Leescee ÛeÛe& DeeÙeesefpele, meeblee›egâPe (heef§ece).
 13 peeves. (me. 9.00 les og. 1.30):ØeyeesOeve Je ceeie&oMe&ve, pÙegefveDej Oece&ieg®bmee"er ØeefMe#eCe efMeefyej, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 16 peeves. mebOÙee. 4.00:DeeMeeoerhemee"er he. efcemmee (Oece&ØeebleerÙe efJeOeJee mebIe), DeJej ues[er Dee@Heâ JemeF& efcemmee keWâõ, heeÛetyeboj.
 19 peeves. me. 8.30:he. efcemmee, DeJej ues[er Dee@Heâ Heâeeflecee ÛeÛe&, ÛegUCes.
 21 peeves. (me. 10.00 les og. 1.00):DeOÙe#e – meuueeieej ceb[UeÛeer meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee. 6.30 les 8.30):DeOÙe#e – ef¡emleer SskeäÙe mehleen efveefceòes ef¡emleer SskeäÙe cesUeJee, Lee@ceme ye@efhšmše mketâue ne@ue, heehe[er.
 25 peeves. (me. 10.00 les og. 1.00):Oece&ØeebleerÙe ceeueceòee meefceleerÛeer meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.