heVeeme Je<eeËhetJeeapeevesJeejer 2020


 
 ‘ØeYegØekeâeMe’ ke@âueW[jÛes ØekeâeMeve
 heehe[er : JemeF&leerue ke@âLeefuekeâ pevelesuee DelÙeble GheÙegkeäle Je ef¡emleslej yebOetbvee meboYee&mee"er hetjkeâ "jCeejs ‘ØeYegØekeâeMe’ ns ke@âueW[j mebpeÙe efØebšme&ves ØekeâeefMele kesâues. Ùee ke@âueW[jceOÙes JemeF&, Gòeve, YeeFËoj heefjmejebleerue ef¡emlecebefojs, MeeUe, keâe@vJnWšdme, FefmheleUs, efvejefvejeàÙee Oece&«eeceebleerue meCe, MegYeJele&ceeveeleerue yeesOeJeÛeves ¢ee iees°eRÛee meceeJesMe kesâuÙeecegUs ke@âueW[j ceeefnleerhetCe& Je meb«ee¢e Peeues Deens.
 heeÛeJeer meeceeefpekeâ heefj<eo
 meeb[esj : JemeF&leerue ke@âLeefuekeâ meceepeeleerue heeÛeJeer meeceeefpekeâ heefj<eo jefJeJeej efoveebkeâ 11 peeves 1970 jespeer ‘ueeskeâmesJee ceb[U meYeeie=n’, meeb[esj ÙesLes ßeer. efJnkeäšj [eyejs ¢eebÛÙee DeOÙe#elesKeeueer mebheVe Peeueer. heefj<eosle 200 ØeefleefveOeer GheefmLele nesles. Ùee Øemebieer ßeer. Hesâefuekeäme iesj, Heâe. [e@ceefvekeâ De@efyeÇDees, Heâe. efhe"skeâj, Heâe. ef[meespee Je ßeer. je@keâ keâeJne&uees Deeoer ceevÙeJej JekeälÙeebÛeer meceÙeesefÛele Yee<eCes Peeueer.
 %eeveoerhe JÙeeKÙeeveceeuesÛeer mLeehevee
 efvece&U : pevelesuee Mew#eefCekeâ, meeefneflÙekeâ, veweflekeâ, ke=â<eer-yeeieeÙele, ogiOeefJe<eÙekeâ JÙeJemeeÙeefJe<eÙekeâ %eeveeÛes mebJeOe&ve Je ØeÛeefuele Ie[ecees[eRÛes ÙeLeeÙeesiÙe ceeie&oMe&ve keâjCÙeeÛÙee GösMeeves efo. 26 peevesJeejer 1970 jespeer ØeeÛeeÙe& js. Heâe. [e@ceefvekeâ DeeefyeÇDees ÙeebÛÙee DeOeÙe#elesKeeueer Øee. ve. j. Heâeškeâ ÙeebÛÙee MegYenmles efvece&U hebÛe›eâesMeerleerue veeieefjkeâebmee"er nesueereâe@me neÙemketâueÛÙee meYeeie=nele ‘%eeveoerhe JÙeeKÙeeve ceeues’Ûeer mLeehevee keâjCÙeele Deeueer.